IKA-UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT HEKASI V SY 2010 - 2011 I. PAGPIPILIAN. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1.

Barangay ang tawag sa uri ng pamahalaan ng mga unang Pilipino. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng pamahalaang barangay? a. mayroong 30 hanggang 100 na pamilya b. pinamumunuan ng datu c. sinikap ng mga pinuno na ipatupad ang kaugalian, paniniwala at batas ng Islam d. ang mga mamamayan ay gumagalang sa datu at sumusunod sa mga alituntunin nito 2. Ang pamahalaang sultanato ay may kaugnayan sa relihiyong _____. Itinatag ito upang maging matatag at matapat ang paniniwala ng mga kasapi sa relihiyong ito. a. Katoliko b. Islam c. sultanato d. Pamahalaang Sultan 3. Ang sultanato ay binubuo ng mga _____ nayon. a. 10 - 12 b. 10 - 15 c. 10 - 20 d. 10 - 25 4. Si ______ ang nagtatag ng Sultanato ng Sulu. a. Al - Sultan c. Machdum b. Sharif - Ul - Hashim d. Al - Sultan Sharif - Ul - Hashim 5. Ang kasanayang itinturo sa mga kababaihan ay patungkol sa pamamahay, pagluluto, pag-aayos ng bahay, pag-aalaga ng bata at iba pa. Bakit? a. upang maging mabuting anak b. maging mahusay na mamamayan c. inihahanda sila upang maging isang mabuting maybahay sa hinaharap d. maging mabuting manggagawa 6. Ang mga lalaki ay sinasanay sa paghahanapbuhay tulad ng pagsasaka at pangangaso. Ano ang layunin nito? a. upang maging mahusay sa pakikipaglaban c. maging matatag na puno ng tahanan b. maging tagapagligtas sa kapwa at sarili d. lahat ng sagot sa itaas 7. Ang ating mga ninuno noon ay naniniwala sa mga espiritung tinatawag na anito na kung saan ito ay kaluluwa ng mga yumao nilang ninuno. Ito ay kanilang tagapamagitan sa kabilang buhay. Ito ay may pananampalatayang ______. a. Islam b. Paganismo c. Espiritismo d. Hipnotismo 8. Sino ang nagpalaganap ng relihiyong Islam sa Pilipinas? a. Arabeng Iskolar b. Arabeng misyonero c. Sharif Auliya d. Raha Siat 9. Relihiyon ng mga Muslim a. Paganismo b. Islam c. Born Again d. Protestante 10. Sino ang nagtatag ng relihiyong Islam? a. Mohammad b. Mohamed c. Allah d. Mohamet 11. Payak ang teknolohiyang ginagamit ng ating mga ninuno noong Panahon ng Bato. Ang kanilang kagamitan ay yari sa ______. a. metal b. bato c. jade d. ginto 12. Natutuhan ng ating mga ninuno ang paggamit ng ______ ay napadali ang kanilang pamumuhay. Nakagawa sila ng kutsilyo, palakol, lagari at kutsilyo. a. bato b. metal c. jade d. ginto 13. Ang ______ ay isang paraan ng mga Espanyol na nahimok ang mga Pilipino sa Katolisismo. a. edukasyon c. pagtatag ng simbahan b. pagpapadala ng prayle d. paggamit ng wikang Espanyol 14. Bakit naging sapilitan ang pagpasok sa mga paaralang bayan? a. marami ang hindi marunong bumasa b. walang interes ang mga magulang na paaralin ang mga anak. c. malayo ang mga bahay sa bayan d. wala ang sagot sa itaas. 15. Anu-ano ang mga pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino ang dinala ng bagong paraan ng edukasyong dala ng mga Espanyol? a. napahalagahan ang kagandahang - asal b. nakilala ang karapatan ng mga kababaihan c. nabawasan ang paghihiwalay ng mga mag-asawa d. lahat ng sagot sa itaas 16. Sina ______ at ______ ang mga naunang Pilipinong nakilala sa larangan ng paglilimbag. a. Rizal at Bonifacio c. Juan de Vera at Tomas Pinpin b. Graciano Lopez Jaena at Apolinario Mabini d. Luna at Aquino

II. PAGTAPAT-TAPATIN. Hanapin ang salitang may kaugnayan sa Hanay A. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Hanay A 17. Francisco Baltazar 18. Damian Domingo 19. Marcelo H. del Pilar 20. Juan Luna 21. Graciano Lopez Jaena 22. Jose Rizal 23. Tomas Pinpin 24. Jose Honorato Lozano Hanay B a. Noli Me Tangere b. dalubhasa sa paglilimbag c. Spoliarium d. patnugot ng La Solidaridad e. pangunahing pintor ng Letras Y Figuras f. nangasiwa sa unang paaralan ng pagpipinta g. Florante at Laura h. Orador

III. PANGANGATWIRAN. Pangatwiranan at ibigay ang hinihingi sa mga tanong na sumusunod. 25. Bakit di-pormal ang sistema ng pag-aaral ng ating mga ninuno? 26 - 28. Anu - ano ang mga paraan ng pagmamay-ari ng lupa? 29 - 33. Pumili ng isa at ipaliwanag. 34 - 45. Paghambingin ang tradisyunal at di - tradisyunal na bahaging ginampanan ng mga babae sa lipunan.

 Good Luck! 

encoded by: Elijah Daniel B. Geanga ®