ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

sa palad etc.Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • . sa sahig.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. . Aasa ang Mama sa ama. Sasama ang Mama kay ama.

parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .nasan Kanino .• Pagbasa ng mga salita.

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Pangungusap : Ang mga baso ay basa. . Masiba ang mga aso. Babasa si Sam. Ang baba ni Sisa ay basa.

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea . Nasa lamesa ang . Kulay itim ang siko ni Lea . Kakain ng ube si Tina .

Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea . Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Saan ka takot?___________ .

Masaya si Bamba sa lobo niya . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ .Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kay Bambi ang asul na lobo .

Four .Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

Ang .aikling salita sa ikatlong leksyon .

O 12. M 8. B 13. U 15. D 19. Y 6. H 20. I 11. T 3. L 5. E 14. R 18.Ng 2. W Mga Titik Banyaga . S 9.N 7. P 17. K 4. G Pagtuturo ng mga 16. A 10.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 . ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan. n ng X ang larawan na hindi nag.uumpisa sa ___ ang .2 ang pangalan ng bawat larawan. ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.

Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita. . rirala ngungusap. o at pagsagot ng mga tanong.

Kuwento . nilagang mani at inihaw na mais ) .Leksyon 1 : Titik M 1. Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag .Isang Taon na si Beth )   2 . hiniwang melon .uumpisa sa Mm . ( hal . Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok .

  “May piniritong manok.”   “Ituro ang larawanng . • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan. ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. hiniwang melon. .I p a pak ita l a r awa n .” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon. nilagang mani at inihaw na mais. .

. Tutunugin niya nang maayos ang M. “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M.Leksyon 1 : Titik M 3 . Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan.

“Pakinggan natin ang tunog ngM.” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M. . Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.” “Tunugin natin ang M.

. . . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin.Leksyon 1 : Titik M 4 . .” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). sa likod ng kaklase. “Itaas ang kamay-pansulat. . . sa mesa. Pagsulat ng titik M at m 5. .

Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan. Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: .Leksyon 1 : Titik M 5 .

mansanas at ubas.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart.” (medyas at sapatos.” . lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan. mangga at atis.

Leksyon 3 : Titik A 1. Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Pakwan at Buwan. sino ang kausap ni Bilog? . 2. Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a. Gulong. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw.

abaniko at apa. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog.   c. Ipakita ang mga larawan ng atis. alimango. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. apoy.b.”   d. aso. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan.   . anino.

Leksyon 3: Titik A 3.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A. Tunugin nga natin. . Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A. ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla.

Leksyon 3: Titik A 4 .” (Isulat sa pisara). Pagsulat ng Titik a. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a. Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika. (Isulat sa pisara) .

Isulat sa likod ng kaklase. . . sa pisara.b. sa mesa . .” c. Ipasulat ang A at a sa kwaderno. Isulat sa hangin ang malaking titikA. ang maliit na titik a . Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. . . . . . sa silya . . .

s o a: . Mga Pagsasanay a. Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa. tsart.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b. Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart. Isulat ang m.Leksyon 3: Titik A 4 .

Pagbasa ng Pantig ito: ito: a. b. m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c.Leksyon 3: Titik A 5 . Basahin: sa ma   . Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d.

Pagbasa ng Salita 7.Leksyon 3: Titik A 6 . Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       .

Leksyon 3: Titik A 7.       . Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 . Masama ang mama. Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama.

§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa. sina ama.   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama. Asa sa ama. Mama sasama kay ama? .

Pangungusap May mais si Ami.     . Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b . Parirala mais ni Ami sasama sa misa c .Leksyon 4 a. Isa ang sasama sa mama.

d. At isa kay mama. Isa kay Mama. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama. Isa kay Asa.       .

s . Mga Salita Oso. maso samo 2. Pangungusap Si Siso ay may aso. Si Asa ay may oso. a ) 1 .L e k syo n 5 : Oo ( m .         . aso. Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3.

        . Pangungusap Ang aso ay basa. a . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 .L e k syo n 6 : Bb ( m . s . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3. i . o ) 1 . May baso si mama.

i . b ) 1 .L e k syo n 7 : Ee ( m . o . a . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . s . Nasa mesa ang baso     . Pangungusap Si Eba ay may saba. Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

o. l. o. b. t. 1 4 : Gg s. k. y) L e k syo n (m . b. k. t. a. t. t. b. o. e. u. i. u. L e k syo n (m . i.L e k syo n (m . a. e. u. b. n) 1 1 : L1 s. e. y. e. a. . k) 1 2 : Yy s. l) 1 3 : Nn s. i. k. L e k syo n (m . u. a. l. i. o.

b. i . n. n. g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m .L e k syo n 1 5 : NGng ( m . a . k . k. y. y. b. e . r) (m. u . l . l . t . o . i. i. s . ng. n. l. y. e. p. o. y. k. a . s . u . a. s. n.   . t. e . a. t. ng) Lek syon 17 : R r ( m . l. k . e . t . o. o . u . i . g. p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. u. s . b . b.

a. s . h) . t . n. d. n. y. u . y. l. o. e . ng. p. s . b . i . r. t. k. e . u .L e k syo n 1 9 : Hh ( m . k . b . l . ng. p. o . d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . i. r. a .

e . y . p. l . u . n. t . u . e . k . d. l . b . h. ng. h. c. ng. b . p. y . w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . r. n. y . a . t . e . o . c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . k . o . i . a . u . w. s . a . d. i . s .L e k syo n 2 1 : Cc (m . s . i . k . b . d. n. f) . w. p. l . o . ng. r. h. t . r.

s . t . k . y . t . u . c.L e k syo n 2 4 : Nn (m . y . e . r. w. b . d. n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . f. l . . r. s . ng. s . i . d. j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . a . b . o . f. j. o . b . y . n. i . n. p. e . w. i . ng. k . k . a . u . h. u . l . c. p. e . o . t . l . h. a .

f. u . w. p. k . a . y . u . n. n. v. v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . x)   . ng. p. d. c. s . n. e . f. n. k . t . q. l . w. t . y . b . s . r. l . h. e . i . b . d. q. r. ng. a . o . o .L e k syo n 2 7 : Xx (m . j. h. i . c. j.

n ng eroplano.uumpisa sa e ang pangalan: ibon. ahas.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag. . elepante. abokado. mangga.

n ang pangalan ng bawat larawan. Bilugan ang umpisan  m b l .

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .Parirala Tingnan ang larawan.

  . Mahaba ang tainga ng kuneho. Mahaba ang paa ng kuneho.angungusap dan ang larawan. Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho.

I tell you. Why worry about your students? Afterall. the day is not bad. Keep up those lessons on track. stressed and worried. do not drop your chalk box and put down your pen.Dear Teacher. Sometimes bored. I see that you’re tired. Working is not Jesus Christ . it’s not your battle . but mine.

Abutog .nk ha T u! Yo Emilia C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful