ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

• Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • . sa sahig. sa palad etc.Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Aasa ang Mama sa ama. .Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. Sasama ang Mama kay ama.

• Pagbasa ng mga salita. parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .nasan Kanino .

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Ang baba ni Sisa ay basa.Pangungusap : Ang mga baso ay basa. Masiba ang mga aso. Babasa si Sam. .

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Kulay itim ang siko ni Lea . Nasa lamesa ang . Kakain ng ube si Tina .Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea .

Saan ka takot?___________ . Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon .Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa .

Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kay Bambi ang asul na lobo . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ . Masaya si Bamba sa lobo niya .

Four .Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

Ang .aikling salita sa ikatlong leksyon .

Y 6.N 7. S 9.Ng 2. D 19.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1. R 18. P 17. A 10. T 3. G Pagtuturo ng mga 16. H 20. B 13. K 4. E 14. I 11. M 8. U 15. O 12. W Mga Titik Banyaga . L 5.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 .uumpisa sa ___ ang . ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan. n ng X ang larawan na hindi nag.2 ang pangalan ng bawat larawan. ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.

o at pagsagot ng mga tanong. .Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita. rirala ngungusap.

Isang Taon na si Beth )   2 .uumpisa sa Mm . Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag .Leksyon 1 : Titik M 1. nilagang mani at inihaw na mais ) . hiniwang melon . Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok . ( hal . Kuwento .

”   “Ituro ang larawanng . ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. hiniwang melon. • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan.I p a pak ita l a r awa n . .” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon.   “May piniritong manok. . nilagang mani at inihaw na mais.

Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan. “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M. Tutunugin niya nang maayos ang M. .Leksyon 1 : Titik M 3 .

“Pakinggan natin ang tunog ngM. .” “Tunugin natin ang M.” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.

. . sa likod ng kaklase. sa mesa. Pagsulat ng titik M at m 5. “Itaas ang kamay-pansulat. .” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). . . . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin.Leksyon 1 : Titik M 4 . .

Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.Leksyon 1 : Titik M 5 . Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: .

mangga at atis.” (medyas at sapatos.” . mansanas at ubas.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.

Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a.Leksyon 3 : Titik A 1. sino ang kausap ni Bilog? . Gulong. Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. 2. Pakwan at Buwan.

apoy. anino.   c. abaniko at apa. aso. Ipakita ang mga larawan ng atis.   . Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan.”   d.b. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. alimango.

Leksyon 3: Titik A 3.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A. Tunugin nga natin. ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla. . Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A.

Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a. Pagsulat ng Titik a. (Isulat sa pisara) . Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika.” (Isulat sa pisara).Leksyon 3: Titik A 4 .

Isulat sa likod ng kaklase. . . Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. .” c. . sa mesa . . Isulat sa hangin ang malaking titikA. sa pisara.b. . ang maliit na titik a . Ipasulat ang A at a sa kwaderno. . . sa silya . . .

Leksyon 3: Titik A 4 . tsart. Mga Pagsasanay a. s o a: . Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa. Isulat ang m.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b. Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart.

Basahin: sa ma   . m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c. Pagbasa ng Pantig ito: ito: a. Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d. b.Leksyon 3: Titik A 5 .

Leksyon 3: Titik A 6 . Pagbasa ng Salita 7. Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       .

Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama.Leksyon 3: Titik A 7.       . Masama ang mama. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 .

  Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama. sina ama. Asa sa ama.§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa. Mama sasama kay ama? .

    .Leksyon 4 a. Isa ang sasama sa mama. Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b . Parirala mais ni Ami sasama sa misa c . Pangungusap May mais si Ami.

      . At isa kay mama.d. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama. Isa kay Asa. Isa kay Mama.

        . Si Asa ay may oso. Mga Salita Oso. Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3.L e k syo n 5 : Oo ( m . s . Pangungusap Si Siso ay may aso. maso samo 2. a ) 1 . aso.

o ) 1 . May baso si mama.         . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . s . Pangungusap Ang aso ay basa. a . i .L e k syo n 6 : Bb ( m . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3.

Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . b ) 1 . Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 . Pangungusap Si Eba ay may saba. i .L e k syo n 7 : Ee ( m . Nasa mesa ang baso     . o . a . s .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

b. e. a. b. e. L e k syo n (m . t. u.L e k syo n (m . b. k) 1 2 : Yy s. a. k. k. u. b. t. l. e. . k. a. y. i. o. 1 4 : Gg s. o. l. y) L e k syo n (m . L e k syo n (m . e. o. i. n) 1 1 : L1 s. t. a. i. u. i. t. l) 1 3 : Nn s. u. o.

s . y. s . y. u . i . k . b . n. t. b. k . s. e . i . e . k. t . ng) Lek syon 17 : R r ( m . n. o. u . p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. n.   . a. l. u . i. t . a . g. k. a. g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . y. l . n. i. t.L e k syo n 1 5 : NGng ( m . e. l . o. y. e . u. o . ng. l. o . a . r) (m. p. b. s . b.

t . u . y. d. a . b . e . l. e . b . t. k. ng. h) . i. o. k . u . d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . a. o . y. s . n. n. r. p. s . r. i . l .L e k syo n 1 9 : Hh ( m . ng. p.

i . b . n. h. k . a . u . ng. y . a . s . i . b . l . w. l . ng. r. h. d. n. s . k . h. r. l . r. d. o . u . e . n. t . t . ng. y . o . u . a . e .L e k syo n 2 1 : Cc (m . f) . o . c. c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . e . p. s . w. w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . y . i . p. k . p. b . d. t .

b . p. t . a . b . k . d. h. y . k . o . i . j. a . o . n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . e . u . w. c. w. . n. r. i . d. i . s . s . j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . u . e . h. k . s . y . f. r. t . n. f. l .L e k syo n 2 4 : Nn (m . t . l . ng. e . o . l . p. ng. u . y . a . b . c.

r. ng. w. s . h. d. e . b . i . n. p. t . r. n. k . l . t . w. y . s . j. a . n. i . e . f. b . o . k . q. n.L e k syo n 2 7 : Xx (m . v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . d. l . v. a . y . f. o . q. u . h. p. u . ng. c. x)   . c. j.

abokado. ahas. . n ng eroplano.uumpisa sa e ang pangalan: ibon.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag. elepante. mangga.

Bilugan ang umpisan  m b l .n ang pangalan ng bawat larawan.

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Parirala Tingnan ang larawan. Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .

Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang paa ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.   .angungusap dan ang larawan.

I see that you’re tired. Sometimes bored. it’s not your battle . but mine. I tell you. do not drop your chalk box and put down your pen. the day is not bad.Dear Teacher. Keep up those lessons on track. Working is not Jesus Christ . stressed and worried. Why worry about your students? Afterall.

Abutog .nk ha T u! Yo Emilia C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful