ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

sa sahig. sa palad etc. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • .Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. . Sasama ang Mama kay ama. Aasa ang Mama sa ama.

nasan Kanino .• Pagbasa ng mga salita. parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Ang baba ni Sisa ay basa. . Babasa si Sam. Masiba ang mga aso.Pangungusap : Ang mga baso ay basa.

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Kakain ng ube si Tina . Nasa lamesa ang . Kulay itim ang siko ni Lea .Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea .

Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Saan ka takot?___________ . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa .Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea .

Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ .Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Masaya si Bamba sa lobo niya . Kay Bambi ang asul na lobo .

Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .Four .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

Ang .aikling salita sa ikatlong leksyon .

N 7. R 18. H 20. U 15. G Pagtuturo ng mga 16. D 19.Ng 2. I 11.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1. W Mga Titik Banyaga . O 12. T 3. L 5. M 8. E 14. B 13. A 10. Y 6. P 17. S 9. K 4.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.uumpisa sa ___ ang .Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 .2 ang pangalan ng bawat larawan. ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan. n ng X ang larawan na hindi nag.

o at pagsagot ng mga tanong. . rirala ngungusap.Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita.

Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok . ( hal . hiniwang melon .Leksyon 1 : Titik M 1. Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag . nilagang mani at inihaw na mais ) .Isang Taon na si Beth )   2 . Kuwento .uumpisa sa Mm .

” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon. hiniwang melon. • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan. ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth.”   “Ituro ang larawanng . . .   “May piniritong manok.I p a pak ita l a r awa n . nilagang mani at inihaw na mais.

Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan. .Leksyon 1 : Titik M 3 . Tutunugin niya nang maayos ang M. “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M.

” “Tunugin natin ang M.” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M. .“Pakinggan natin ang tunog ngM. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.

Pagsulat ng titik M at m 5. . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin.” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). . sa likod ng kaklase.Leksyon 1 : Titik M 4 . . . “Itaas ang kamay-pansulat. . sa mesa. . .

Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.Leksyon 1 : Titik M 5 . Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: .

mangga at atis. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart.” (medyas at sapatos.” . mansanas at ubas.

Leksyon 3 : Titik A 1. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Pakwan at Buwan. sino ang kausap ni Bilog? . Gulong. 2. Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a.

  c. apoy.b. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan. alimango. anino. abaniko at apa. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. aso.   .”   d. Ipakita ang mga larawan ng atis.

Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A. . Tunugin nga natin. ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A.Leksyon 3: Titik A 3.

” (Isulat sa pisara). (Isulat sa pisara) . Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika.Leksyon 3: Titik A 4 . Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a. Pagsulat ng Titik a.

sa pisara. .” c. . . ang maliit na titik a . . sa mesa . . sa silya . . . Isulat sa likod ng kaklase. Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. Ipasulat ang A at a sa kwaderno. . .b. . Isulat sa hangin ang malaking titikA.

Leksyon 3: Titik A 4 . Mga Pagsasanay a.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b. s o a: . tsart. Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart. Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa. Isulat ang m.

Basahin: sa ma   .Leksyon 3: Titik A 5 . Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d. m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c. b. Pagbasa ng Pantig ito: ito: a.

Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       . Pagbasa ng Salita 7.Leksyon 3: Titik A 6 .

Masama ang mama. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 .       . Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama.Leksyon 3: Titik A 7.

Mama sasama kay ama? .§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa.   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama. sina ama. Asa sa ama.

    . Pangungusap May mais si Ami.Leksyon 4 a. Parirala mais ni Ami sasama sa misa c . Isa ang sasama sa mama. Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b .

d. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama. At isa kay mama.       . Isa kay Asa. Isa kay Mama.

s . Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3.         . Pangungusap Si Siso ay may aso.L e k syo n 5 : Oo ( m . Mga Salita Oso. maso samo 2. Si Asa ay may oso. aso. a ) 1 .

Pangungusap Ang aso ay basa. s . o ) 1 .L e k syo n 6 : Bb ( m . a .         . May baso si mama. Parirala aso ni Siso abo sa bao 3. Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . i .

s .L e k syo n 7 : Ee ( m . Nasa mesa ang baso     . Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 . b ) 1 . i . o . Pangungusap Si Eba ay may saba. a . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

k. o. n) 1 1 : L1 s. b. a. a. 1 4 : Gg s.L e k syo n (m . t. l) 1 3 : Nn s. u. o. b. i. k. b. y. e. i. e. u. i. l. L e k syo n (m . e. t. k. l. a. L e k syo n (m . y) L e k syo n (m . . k) 1 2 : Yy s. t. o. u. o. e. a. t. i. b. u.

l . i . s. u . p. n. e . t . b. n. b. ng. o .L e k syo n 1 5 : NGng ( m . l. i . e . y. y. u . k . a. i. s . a . g. e . e. b. a. t. k. l. u. t . g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . ng) Lek syon 17 : R r ( m . k . k. n.   . a . y. s . u . o . b . p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. i. o. s . n. l . y. t. r) (m. o.

a. l. k . n. b . l . t. o. s . o . u . s . i . u . n. t . k. e . p. ng. d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . b . r. h) . d. ng. y. i.L e k syo n 1 9 : Hh ( m . e . r. a . p. y.

o . u . b . i . l . e . y . ng. b . i . i . y . r. e . a . p. y . k . f) . l . t . d. h. w. c. p. r. u . r. h. n. d. w. k . t . l . n. o . a . ng. w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . d. s . s . n. k . u . h. p. e . s . t . a .L e k syo n 2 1 : Cc (m . c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . b . ng. o .

b . o . ng. e . h. i . k . h. l . ng. c. e .L e k syo n 2 4 : Nn (m . c. y . u . w. k . u . y . o . s . j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . a . s . n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . i . t . t . s . u . b . i . p. p. . n. t . k . d. l . a . y . l . b . d. r. o . f. e . r. w. n. a . f. j.

n. p. r. i . s . l . e . j. n. u . i . o . n. u . n. ng. q. w. k . j. t . a . d. y . p. f. s . ng. t . a . f. r. h.L e k syo n 2 7 : Xx (m . o . e . d. b . q. h. y . c. b . c. w. v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . k . l . v. x)   .

mangga. n ng eroplano. . abokado.uumpisa sa e ang pangalan: ibon.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag. ahas. elepante.

Bilugan ang umpisan  m b l .n ang pangalan ng bawat larawan.

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Parirala Tingnan ang larawan. Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .

  . Mahaba ang paa ng kuneho. Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.angungusap dan ang larawan.

Sometimes bored.Dear Teacher. Working is not Jesus Christ . Keep up those lessons on track. I tell you. but mine. the day is not bad. do not drop your chalk box and put down your pen. Why worry about your students? Afterall. I see that you’re tired. stressed and worried. it’s not your battle .

nk ha T u! Yo Emilia C. Abutog .