ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

sa sahig. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • . sa palad etc.Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. Sasama ang Mama kay ama. . Aasa ang Mama sa ama.

parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .• Pagbasa ng mga salita.nasan Kanino .

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Ang baba ni Sisa ay basa.Pangungusap : Ang mga baso ay basa. . Babasa si Sam. Masiba ang mga aso.

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea . Kakain ng ube si Tina . Kulay itim ang siko ni Lea . Nasa lamesa ang .

Saan ka takot?___________ . Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa .Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea .

Kay Bambi ang asul na lobo .Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ . Masaya si Bamba sa lobo niya .

Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .Four .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

Ang .aikling salita sa ikatlong leksyon .

D 19.N 7. I 11. T 3.Ng 2. K 4. B 13. S 9. G Pagtuturo ng mga 16. W Mga Titik Banyaga . E 14. L 5. A 10. R 18. Y 6. M 8.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1. U 15. H 20. P 17. O 12.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 . ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan.uumpisa sa ___ ang . ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.2 ang pangalan ng bawat larawan. n ng X ang larawan na hindi nag.

o at pagsagot ng mga tanong. . rirala ngungusap.Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita.

Leksyon 1 : Titik M 1. hiniwang melon . nilagang mani at inihaw na mais ) . Kuwento . Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok .Isang Taon na si Beth )   2 . Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag .uumpisa sa Mm . ( hal .

” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon.   “May piniritong manok. . • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan. hiniwang melon. ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. nilagang mani at inihaw na mais.I p a pak ita l a r awa n . .”   “Ituro ang larawanng .

. Tutunugin niya nang maayos ang M.Leksyon 1 : Titik M 3 . “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M. Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan.

” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.“Pakinggan natin ang tunog ngM.” “Tunugin natin ang M. .

. “Itaas ang kamay-pansulat. . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin. sa mesa. . .” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m).Leksyon 1 : Titik M 4 . sa likod ng kaklase. . . Pagsulat ng titik M at m 5. .

Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: . Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.Leksyon 1 : Titik M 5 .

” (medyas at sapatos. mansanas at ubas.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart. mangga at atis. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.” .

Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan.Leksyon 3 : Titik A 1. 2. Pakwan at Buwan. sino ang kausap ni Bilog? . Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. Gulong. Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a.

anino. abaniko at apa. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan. apoy. alimango. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila.   c. Ipakita ang mga larawan ng atis.b.   . aso. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog.”   d.

”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A. . ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla. Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A. Tunugin nga natin.Leksyon 3: Titik A 3.

Pagsulat ng Titik a.” (Isulat sa pisara). (Isulat sa pisara) .Leksyon 3: Titik A 4 . Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a.

Sabihin: “itaas ang kamaypansulat.b. . . Isulat sa hangin ang malaking titikA. Ipasulat ang A at a sa kwaderno. ang maliit na titik a . sa silya . . .” c. . . sa mesa . . . . Isulat sa likod ng kaklase. . sa pisara.

Mga Pagsasanay a.Leksyon 3: Titik A 4 . Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart. s o a: .   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b. Isulat ang m. tsart. Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa.

Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d. Pagbasa ng Pantig ito: ito: a.Leksyon 3: Titik A 5 . Basahin: sa ma   . b. m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c.

Leksyon 3: Titik A 6 . Pagbasa ng Salita 7. Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       .

Masama ang mama.       . Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama.Leksyon 3: Titik A 7. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 .

sina ama. Mama sasama kay ama? . Asa sa ama.   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama.§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa.

Parirala mais ni Ami sasama sa misa c . Isa ang sasama sa mama.     .Leksyon 4 a. Pangungusap May mais si Ami. Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b .

Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama. Isa kay Mama.       . Isa kay Asa.d. At isa kay mama.

a ) 1 .         . Si Asa ay may oso. aso. Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3. Mga Salita Oso. maso samo 2. Pangungusap Si Siso ay may aso.L e k syo n 5 : Oo ( m . s .

        . i . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3.L e k syo n 6 : Bb ( m . a . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . May baso si mama. Pangungusap Ang aso ay basa. s . o ) 1 .

b ) 1 .L e k syo n 7 : Ee ( m . a . o . Pangungusap Si Eba ay may saba. Nasa mesa ang baso     . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 . s . i .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

b. i. u. a. t. l) 1 3 : Nn s. e. k. a. b. k) 1 2 : Yy s. y. i. y) L e k syo n (m . t. t. . o. L e k syo n (m . i. o. b. k. o.L e k syo n (m . e. a. l. n) 1 1 : L1 s. e. t. L e k syo n (m . u. l. e. u. 1 4 : Gg s. u. k. o. a. i. b.

g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . a.   . ng) Lek syon 17 : R r ( m . l. n. o. u .L e k syo n 1 5 : NGng ( m . ng. k . y. i. p. r) (m. l. s . k . b. i . t. e . b . t . n. l . s . u. e . b. y. t . a. n. k. t. y. s . e . o. u . i. o . a . s. p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. o . y. l . i . g. b. k. u . n. a . e.

l. d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . o . u .L e k syo n 1 9 : Hh ( m . r. y. i . ng. y. n. p. s . n. e . u . a. l . b . b . t . a . i. e . h) . p. t. r. k . o. k. d. s . ng.

s . i . s . b . b . l . y . u . w. ng. r. r. a . s . w. u . e . c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . l . c. a . ng. t . i . f) . u . h. t . a . d. h. e . w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . o .L e k syo n 2 1 : Cc (m . n. t . e . p. k . d. i . ng. k . y . b . k . o . l . r. y . o . d. p. h. p. n. n.

n. ng. t . c. t . s . n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . e . b . ng. k . u . y . h. b . o . f. i . o . w. e . y . n. l . u . t . y . p. f. u . w. j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . l . a . d. s . j. l . a . a . i . k . p. r. r. . o . e . d. i . k .L e k syo n 2 4 : Nn (m . h. b . s . c.

p. r. p. f. s . k . u . d. v. j. r. s . l . n. ng. v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . i . i . d. j. c. k . u . t . w. y . h.L e k syo n 2 7 : Xx (m . b . h. c. n. a . e . b . n. ng. y . x)   . w. f. q. q. a . l . t . n. o . o . e .

n ng eroplano. ahas.uumpisa sa e ang pangalan: ibon. abokado.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag. . elepante. mangga.

Bilugan ang umpisan  m b l .n ang pangalan ng bawat larawan.

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Parirala Tingnan ang larawan. Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .

angungusap dan ang larawan. Mahaba ang paa ng kuneho.   . Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.

stressed and worried. it’s not your battle . Sometimes bored. Working is not Jesus Christ . Keep up those lessons on track. do not drop your chalk box and put down your pen. I see that you’re tired. I tell you.Dear Teacher. but mine. the day is not bad. Why worry about your students? Afterall.

nk ha T u! Yo Emilia C. Abutog .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful