ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

sa sahig. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • .Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin. sa palad etc.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. Sasama ang Mama kay ama. Aasa ang Mama sa ama. .

nasan Kanino . parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .• Pagbasa ng mga salita.

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

. Ang baba ni Sisa ay basa.Pangungusap : Ang mga baso ay basa. Masiba ang mga aso. Babasa si Sam.

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Kulay itim ang siko ni Lea . Kakain ng ube si Tina . Nasa lamesa ang .Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea .

Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Saan ka takot?___________ .

Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ . Kay Bambi ang asul na lobo . Masaya si Bamba sa lobo niya .

Four .Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

Ang .aikling salita sa ikatlong leksyon .

K 4. E 14. H 20. S 9. R 18. L 5. A 10. B 13.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1.Ng 2. M 8. T 3. U 15.N 7. W Mga Titik Banyaga . Y 6. O 12. G Pagtuturo ng mga 16. I 11. D 19. P 17.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

uumpisa sa ___ ang .Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 . ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan. ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan. n ng X ang larawan na hindi nag.2 ang pangalan ng bawat larawan.

o at pagsagot ng mga tanong.Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita. rirala ngungusap. .

Isang Taon na si Beth )   2 .Leksyon 1 : Titik M 1. ( hal .uumpisa sa Mm . Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok . Kuwento . nilagang mani at inihaw na mais ) . hiniwang melon . Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag .

.” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon. hiniwang melon.”   “Ituro ang larawanng . . ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. nilagang mani at inihaw na mais.   “May piniritong manok. • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan.I p a pak ita l a r awa n .

Leksyon 1 : Titik M 3 . Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan. . “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M. Tutunugin niya nang maayos ang M.

“Pakinggan natin ang tunog ngM.” “Tunugin natin ang M. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa. .” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M.

” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). “Itaas ang kamay-pansulat.Leksyon 1 : Titik M 4 . . sa mesa. . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin. . Pagsulat ng titik M at m 5. . . sa likod ng kaklase. . .

Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: . Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.Leksyon 1 : Titik M 5 .

mansanas at ubas.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart. mangga at atis. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.” .” (medyas at sapatos.

Leksyon 3 : Titik A 1. Pakwan at Buwan. Gulong. sino ang kausap ni Bilog? . Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a. Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. 2.

abaniko at apa. apoy. alimango.   . aso.”   d.b.   c. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog. anino. Ipakita ang mga larawan ng atis.

ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla. Tunugin nga natin. .Leksyon 3: Titik A 3. Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A.

Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a.” (Isulat sa pisara). (Isulat sa pisara) .Leksyon 3: Titik A 4 . Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika. Pagsulat ng Titik a.

ang maliit na titik a . . sa mesa . . . Ipasulat ang A at a sa kwaderno. . sa pisara. sa silya . . . . . Isulat sa hangin ang malaking titikA.” c. Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. Isulat sa likod ng kaklase. .b. .

tsart. s o a: . Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa. Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart.Leksyon 3: Titik A 4 . Mga Pagsasanay a.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b. Isulat ang m.

b.Leksyon 3: Titik A 5 . Pagbasa ng Pantig ito: ito: a. m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c. Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d. Basahin: sa ma   .

Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       .Leksyon 3: Titik A 6 . Pagbasa ng Salita 7.

      . Masama ang mama. Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 .Leksyon 3: Titik A 7.

Asa sa ama.§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa. sina ama.   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama. Mama sasama kay ama? .

Isa ang sasama sa mama. Parirala mais ni Ami sasama sa misa c .Leksyon 4 a. Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b . Pangungusap May mais si Ami.     .

      . At isa kay mama. Isa kay Mama.d. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama. Isa kay Asa.

L e k syo n 5 : Oo ( m . Mga Salita Oso. aso.         . a ) 1 . s . Si Asa ay may oso. Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3. Pangungusap Si Siso ay may aso. maso samo 2.

Pangungusap Ang aso ay basa. o ) 1 . a .         . May baso si mama.L e k syo n 6 : Bb ( m . s . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3. i .

Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 . i . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . a . o . Nasa mesa ang baso     .L e k syo n 7 : Ee ( m . Pangungusap Si Eba ay may saba. s . b ) 1 .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

t. k) 1 2 : Yy s. e. u. a. l. 1 4 : Gg s. e. t. b. a. b. o. k. L e k syo n (m . o. u. b. l. o. u. e. a. i. t.L e k syo n (m . a. u. n) 1 1 : L1 s. o. i. b. k. L e k syo n (m . k. i. e. . i. t. l) 1 3 : Nn s. y. y) L e k syo n (m .

a . k. i . l . u. n. ng) Lek syon 17 : R r ( m . n.   . k . o . e . s. b. e . l. e. t. g. ng. t . y. s . a. y. b . l. e . n. n. u . u . a. k . i. y. k. l . y. o. s . i. a . t .L e k syo n 1 5 : NGng ( m . t. b. o. u . i . p. b. r) (m. p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. o . g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . s .

e . a . b . t. i . ng. p. r.L e k syo n 1 9 : Hh ( m . o. a. l . l. n. k . k. h) . e . b . s . u . t . p. d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . y. r. d. o . s . i. y. n. u . ng.

c. c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . h. r. k . d. ng. n. s . a . r. n. r. i . e . o . b . p. y . w. ng. y . h. u . k . ng. o . a .L e k syo n 2 1 : Cc (m . t . i . a . k . y . p. d. h. t . e . s . l . e . u . d. s . n. l . o . t . b . w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . i . l . b . p. w. u . f) .

p. p. s . u . ng. n. s . r. i . o . t . t . o . j. n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . d. y . ng. s . e . e . l . k . . y . y . u . b . c. h. j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . c. f. a . u . n. t . i . k . a . e . w. d. r. l . h. w. b . b . k . a .L e k syo n 2 4 : Nn (m . l . o . f. i .

e . p. n. n. y . v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . w. ng. w. e . s . d. r. h. ng. c. s . r. f. h. l . q. q. j. o . n.L e k syo n 2 7 : Xx (m . b . j. o . b . n. a . k . k . v. y . c. i . u . l . f. p. d. i . u . x)   . t . t . a .

. n ng eroplano. mangga.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag. elepante. abokado. ahas.uumpisa sa e ang pangalan: ibon.

Bilugan ang umpisan  m b l .n ang pangalan ng bawat larawan.

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .Parirala Tingnan ang larawan.

Mahaba ang tainga ng kuneho. Mahaba ang paa ng kuneho.   . Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho.angungusap dan ang larawan.

do not drop your chalk box and put down your pen. it’s not your battle .Dear Teacher. I see that you’re tired. Working is not Jesus Christ . the day is not bad. stressed and worried. I tell you. Keep up those lessons on track. Sometimes bored. Why worry about your students? Afterall. but mine.

Abutog .nk ha T u! Yo Emilia C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful