ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • . sa palad etc. sa sahig.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Sasama ang Mama kay ama. Aasa ang Mama sa ama.Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. .

nasan Kanino .• Pagbasa ng mga salita. parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Pangungusap : Ang mga baso ay basa. Babasa si Sam. Masiba ang mga aso. Ang baba ni Sisa ay basa. .

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea . Nasa lamesa ang . Kakain ng ube si Tina . Kulay itim ang siko ni Lea .

Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Saan ka takot?___________ . Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa .

Masaya si Bamba sa lobo niya .Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ . Kay Bambi ang asul na lobo .

Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .Four .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

aikling salita sa ikatlong leksyon . Ang .

Y 6.Ng 2.N 7. G Pagtuturo ng mga 16.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1. R 18. H 20. S 9. L 5. D 19. M 8. T 3. B 13. A 10. U 15. O 12. W Mga Titik Banyaga . I 11. K 4. E 14. P 17.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

n ng X ang larawan na hindi nag.uumpisa sa ___ ang . ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 .2 ang pangalan ng bawat larawan. ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan.

.Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita. o at pagsagot ng mga tanong. rirala ngungusap.

hiniwang melon . Kuwento . ( hal . nilagang mani at inihaw na mais ) .uumpisa sa Mm . Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok .Leksyon 1 : Titik M 1.Isang Taon na si Beth )   2 . Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag .

nilagang mani at inihaw na mais.” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon. .”   “Ituro ang larawanng .   “May piniritong manok. . ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth.I p a pak ita l a r awa n . • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan. hiniwang melon.

Leksyon 1 : Titik M 3 . Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan. “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M. . Tutunugin niya nang maayos ang M.

” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M. .” “Tunugin natin ang M.“Pakinggan natin ang tunog ngM. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.

. . . Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin. Pagsulat ng titik M at m 5. .Leksyon 1 : Titik M 4 . . sa mesa. sa likod ng kaklase.” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). . . “Itaas ang kamay-pansulat.

Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.Leksyon 1 : Titik M 5 . Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: .

“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart.” . mangga at atis. mansanas at ubas.” (medyas at sapatos. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.

Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Gulong. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. Pakwan at Buwan.Leksyon 3 : Titik A 1. sino ang kausap ni Bilog? . Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a. 2.

Ipakita ang mga larawan ng atis. apoy. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila. alimango.   .   c. aso. abaniko at apa.”   d. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog. anino.b.

Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A. Tunugin nga natin.Leksyon 3: Titik A 3.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A. . ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla.

Leksyon 3: Titik A 4 . Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Pagsulat ng Titik a.” (Isulat sa pisara). (Isulat sa pisara) . Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika. Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a.

.” c.b. Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. ang maliit na titik a . Isulat sa likod ng kaklase. sa silya . . Ipasulat ang A at a sa kwaderno. . . . . sa mesa . . . Isulat sa hangin ang malaking titikA. sa pisara. . .

Isulat ang m. Mga Pagsasanay a.Leksyon 3: Titik A 4 . s o a: . tsart. Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa. Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b.

Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d.Leksyon 3: Titik A 5 . m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c. Pagbasa ng Pantig ito: ito: a. b. Basahin: sa ma   .

Pagbasa ng Salita 7. Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       .Leksyon 3: Titik A 6 .

Leksyon 3: Titik A 7. Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 . Masama ang mama.       .

§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa. Asa sa ama. sina ama. Mama sasama kay ama? .   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama.

Isa ang sasama sa mama.Leksyon 4 a. Pangungusap May mais si Ami. Parirala mais ni Ami sasama sa misa c .     . Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b .

At isa kay mama. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama.       .d. Isa kay Asa. Isa kay Mama.

Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3.L e k syo n 5 : Oo ( m . Pangungusap Si Siso ay may aso. a ) 1 . maso samo 2. Si Asa ay may oso. aso.         . Mga Salita Oso. s .

a .         .L e k syo n 6 : Bb ( m . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . i . o ) 1 . May baso si mama. s . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3. Pangungusap Ang aso ay basa.

Pangungusap Si Eba ay may saba. i .L e k syo n 7 : Ee ( m . b ) 1 . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . o . a . Nasa mesa ang baso     . Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 . s .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

i. l. 1 4 : Gg s. o. u.L e k syo n (m . b. y. b. l) 1 3 : Nn s. a. e. L e k syo n (m . t. t. k) 1 2 : Yy s. b. o. a. k. . t. L e k syo n (m . k. u. i. l. i. a. u. t. o. a. b. n) 1 1 : L1 s. u. i. e. k. e. o. y) L e k syo n (m . e.

o. y. ng) Lek syon 17 : R r ( m . a. p. i . t. u . e . t. i . u. u .   . g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . l . k . b . y. o . a. e. n. n. o. o . p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. i. s . k. b. l. s. k. y.L e k syo n 1 5 : NGng ( m . a . e . t . l . l. b. k . a . g. t . n. s . r) (m. u . s . y. e . n. b. i. ng.

o.L e k syo n 1 9 : Hh ( m . o . a . a. ng. i . l . i. b . s . p. e . k . d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . d. r. ng. l. y. k. u . u . b . r. h) . y. n. n. s . t. p. t . e .

n. h. i .L e k syo n 2 1 : Cc (m . s . w. k . p. a . k . ng. b . p. d. e . u . f) . t . t . u . l . w. ng. e . c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . l . a . r. d. y . b . b . w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . r. s . r. a . s . k . e . y . t . o . h. n. c. p. i . ng. u . i . l . n. o . d. o . h. y .

e . i . s . o . w. e . j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . w. t . ng. n. r. l . a . l . a . y . d. b . ng. u . o . a .L e k syo n 2 4 : Nn (m . i . p. e . h. k . n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . u . k . s . o . i . u . f. l . h. d. p. . r. s . n. c. t . k . t . f. c. y . b . y . b . j.

y . t . i . d. o . u . i . e . s . v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . b . n. h. f. r. u . d. p. b . j. n. y . r.L e k syo n 2 7 : Xx (m . j. ng. ng. h. c. s . q. l . c. a . t . n. k . l . f. v. w. k . e . p. w. a . o . x)   . q. n.

abokado.Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag.uumpisa sa e ang pangalan: ibon. . n ng eroplano. mangga. elepante. ahas.

n ang pangalan ng bawat larawan. Bilugan ang umpisan  m b l .

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .Parirala Tingnan ang larawan.

Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang paa ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.   .angungusap dan ang larawan.

do not drop your chalk box and put down your pen. stressed and worried. Working is not Jesus Christ . Why worry about your students? Afterall. I tell you.Dear Teacher. Sometimes bored. the day is not bad. I see that you’re tired. it’s not your battle . Keep up those lessons on track. but mine.

nk ha T u! Yo Emilia C. Abutog .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful