PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. Amahan. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. misangpit ako sa Ginoo. Amen. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. ug sa Espiritu Santo. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Kay ang iyang gugma walay paglubad. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Alleluia. ug sa Espiritu Santo. Alleluia. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. kay maayo Siya. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. sa grasya mahapsay. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Alleluia. Kay ang iyang gugma walay paglubad. ug sa Anak. Himaya sa Amahan« . Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Amen.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Wala: Sa akong kalisod. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. Alleluia. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. ug sa Anak.

Apan gitabangan ako sa Ginoo. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Dili pa ako mamatay. ug pasalamatan ko ikaw. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. HImaya sa Amahan« III. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Ug walay paglubad ang iyang gugma. awitan nato siya sa pagdayeg. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Kini ang ganghaan sa Ginoo. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Alleluia. Alleluia.II. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Ang matarong lamang ang makasulod niini. Alleluia. Wala: Luwasa intawon kami. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. daw dilaab sa sampinit. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Maglipay ug magmaya kita niini. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Alleluia. awitan nato siya sa pagdayeg. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Himaya sa Amahan« . awitan nato siya sa pagdayeg. Ikaw ang akong Dios. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. Alleluia. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg.

Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. Magpabilin hangtod sa kahangturan. hangtud sa kahanturan. nagsalig kami kanimo. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Si Hesukristo. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. mao usay iyang anihon. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. Hari sa kalooy. nagsalig kami kanimo. gikan niini maani niya ang kamatayon. imong Anak. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . Balaan nga walay kamatayon. ang balay sa among Espiritu. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Pangulo: Ang imong mga saad. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. O tuburan sa kinabuhi. Jesus.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. Balaan nga Diyos. Balaan nga makakagahum. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. kay ikaw man gang among paglaum. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. Amen. Ginooa.

Karong adlawa. ug labaw sa tanan. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. Amen. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. O Mahal nga Birhen Maria. Niño. protektahe kining among panimalay. nasayod kami sa among mga kakulangon. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. linog. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. dalugdog. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. O Mahal nga Birhen Maria. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. panalangini. nan ania ang among gugma. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. sunog. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. Iiway sa mga daotan. nasayod . protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. baha. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. Ikaw man gayod ang among manluluwas.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. kawatan. ang Mahal nga Senyor Sto. O Mahal nga Birhen Maria. Niño. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. iiway kami sa katalagman. gira. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay.

kadtong nag-antos sa kadagatan. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. ang mga giabandonar. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. Hinaut nga karong adlawa.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. mga dinaugdaug. sa ngalan sa Batang Jesus. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. sa ngalan sa Batang Jesus. sa ngalan sa Batang Jesus. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. Hikapa ug ayoha silang tanan. namatay sa gira. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. Pilipinas. . among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. kaparentehan. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. Ginoo. higala ug sa among komunidad. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. sa aksidente. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan.

O Ginoo. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. Amen. ikaw ang gilauman namo. mga Madre. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. nagapanghupaw. kinabuhi ug kinatam-is. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. ay maloloy-on. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. sa tanan nga Obispo. mga Mongha. kansang bugtong Anak.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. kon tapos na ang among paghingilin. mga Misyonaryo. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. Amen. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. among Ginoo. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. maghimaya ka. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. Amen. sa ngalan sa Batang Jesus. Visayas ug Mindanao. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. Papa Benedicto XVI. Ay maaghop. nagaagulo. kamatayon ug pagkabanhaw. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. Amen. sa ngalan sa Batang Jesus. tungod sa iyang kinabuhi. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Kaparian. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. . Inahan sa kalooy. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on.

kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. Catherine««««««««««««««. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. pamatia kami TANAN: Jesus. malooy ka PANGULO: Kristo. Niño sa kawaybili sa kalibutan. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. NIÑO. Itugot Senyor Sto. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. nagapalaban kami kanimo. iakw ang among patron. pamatia kami PANGULO: Jesus. ³ Sta. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. isug dinha sa katalagman. malooy ka TANAN: Kristo. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. Niño. nagadangop kami kanimo. sa kamubo sa panahon. Niño. panalipdi kami sa imong gahum. Niño. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Amen SENYOR STO. Niño. mapalubon dinha sa pagsulay. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. San Charbel. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha.. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. limpyoha ang among lawas. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. Agaka kami sa imong kinaadman. lipaya kami sa imong kalumo. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. santosa ang among kalag. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. nga kami magsimba kanimo. malooy ka TANAN: Ginoo. TABANGI KAMI O Senyor Sto. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. San Rafael. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. ³ San Esteban«««««««««««««««. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. tabangi kami . Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. Tudlo-i kami. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. Niño. nagasimba kami kanimo. hayagi ang among salabutan. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. higugmaong Senyor Sto. Niño. malooy ka PANGULO: Jesus. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. patalinghugi kami TANAN: Jesus. ³ San Miguel. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. sa kataas gayud sa etemidad. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. sa kahamili sa langit. inita ang among kabubut-on. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. ikaw ang among Hari ug ang Diyos.. subay sa imong pagbuot.

nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. Niño. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. Amen. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. wala mosalig ug wala mahigugma. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. wala mosimba. Himoa O Ginoo. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. nagasimba ako ug nahigugma ako. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. Niño. Reyna sa langit ug yuta. Niño. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Niño. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. pagtuktuk ug abrihan kamo´.PANGULO: Sa mga kaparot. Niño nga nag-ingon ka. Amen. Niño. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. Amen. Niño. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. Niño de Cebu) O Senyor Sto. Niño. pasayloa. bisan pa sa among mga kahuyang. O Diyos nga Amahan. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus .

sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. . Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. dili namo makab-ot ang kasulbaran. O Ginoong Jesus. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. ipadangat kanamo ang among gipangayo. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. huyang gayod kami. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. Amen. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. ania kami sa imong atubangan. tungod niini Mahal nga Inahan. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. apan kung ikaw wala. Amen. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Niño. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. Niño. Amen. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto.

AMEN ««««««.. ikaw ang Hari sa tanang Hari.. kahiusa ug kaangayan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. ««««««. Karon. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. ang madaugon ug ang panalipod. sa imong pagpuyo uban kanila. 5. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. ikaw ang kinakosgang mananambag. 3. 2. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay.. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. Amen. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. 6. ang maayong magbalantay. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. AMEN ««««««. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. AMEN ««««««..HUMMING«.. ikaw ang Balaan sa Israel. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini. ikaw ang among kusog ug awit. kahayag ug gugma. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang Emmanuel. ang pamilya ni Bro.. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. . Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. ang Leon sa Judea. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. tan-awa ang ilang mga panginahanglan.. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. ««««««. 4. u gang pinakataas sa tanang ngalan. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. among gugma. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo.. Kunsad Espiritu Santo. ikaw ang among kahayag. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ang halangdon. ang Ginoo nga uban kanato. de Grandes. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. ««««««. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw. AMEN ««««««. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo. ikaw ang Kamero sa Ginoo. kalag ug hunahuna.Karong adlawa. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. AMEN ««««««.. ang kahayag sa kabuntagon. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang dalan sa among kinabuhi. and Sis. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. ««««««. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1.. 7. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan... ««««««. ang Kristo ug ang Kristong Hari. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. Sa kawad-on hatagi «. Balaang Espiritu sa kinabuhi.

. ikaw ang kinakusgan sa tanan. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. ang maghahatag. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. among pultahan ug among dalan. 10... akong Balaang tabang.... ikaw lang ang walay katapusan. ikaw ang among manluluwas. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam.. akong bato... Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. ang pinakataas nga Pari. ««««««.. ang malig-on nga tore. 17. ang sukaranan.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among kadaugan. ««««««. AMEN ««««««.. 13. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««.. ang bato. ikaw ang tanan namong kinhanglan. ikaw ang akong kusog. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan.. AMEN ««««««. 9. ««««««. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo. ikaw ang among pasensya. among esposo.. ikaw ang buhing pulong... ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 16. iya akong giluwas. ang kapikas ug kopa. 19.««««««. akong paglaum.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. among pagkabanhaw ug among kinabuhi. ikaw ang among kaligdong. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. AMEN ««««««. ««««««. 8. sa akong pagsampit.. AMEN ««««««. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. ikaw ang among paglaum. ang tanan namong gusto. AMEN ««««««. ««««««. ang giya ug ang tumong sa tanan.. akong manluluwas ug ang akong Ginoo.. AMEN ««««««. ««««««. Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. ««««««. ««««««. 20. ««««««. ang lig-on nga kamatuoran. 15. AMEN ««««««. AMEN ««««««... ««««««. among kaluwasan. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. AMEN ««««««. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 14. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among magbubuhat ug among kalig-on.. among hustiya. 11. ikaw ang sinugdanan ug katapusan. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. ««««««. AMEN ««««««. akong kalig-on. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. 12.. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. 18. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang buhing tubig. among kusog. AMEN ««««««.. AMEN ««««««. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang tinuod nga sanga. panalipod.

ikaw ang kahayag. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. µMga igsoon. Balaan«. Niño. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. Viva Pit Senyor Sto. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Niño (4x) I Senyor Sto. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. among gihandom sa Hari David.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. pagdasig sa among kalag. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. Tuguti. managlipay kita. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. O Dios. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. mokanta. Simbahon ang ngalan mo. kanimo walay kangitngit. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. Busa kami usab karon magtiniil. Senyor Sto. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata.

ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. sa tanan nga mga problema. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. Niño) In your time C. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. ang Batang Jesus. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. Ginoong Jesus. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. Amen. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. In his time.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. walay matago diha kanimo. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos.

Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. Amen. Amen. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. MITUO AKO. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. nga may pagkaambitan sa mga Santos. Ginoo. namatay ug gilubong. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. nga may ikagwala sa sala. sa kadaghan usab. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Ginoo nato. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. ug may kinabuhing dayon. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Mituo ako sa Espiritu Santo. mikunsad sa impyerno.kasingkasing. gilansang sa krus. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. gianak ni Santa Maria Birhen. Amen. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. Kining among halad karon Ginoo. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. panglawas ug sa Espirituhanon.

maana sa kanunay.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. gitugyan namo ang among mga pagsulay. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. Amen. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. . ________ uban ang ilang mga anak. sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. kasal ug uban pang mga okasyon. ______ og si Sis. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. Espiritu sa kalinaw. Langitnong Amahan. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. kalipay ug kusog. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. anibersaryo. maanaa kanunay kanamo. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. hari sa langit ug sa yuta. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. dad-a ang among dakong gugma. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. kanimo O Among Diyos. Amen. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. kagul-anan. makadawat gayod sa gasa.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. Ginoong Diyos. Amen. among Ginoo ug Manluluwas. ania ang among kasingkasing. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. Niño. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. Diyos Amahan. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. Amen.

THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. Amen. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. sa tanan mga pagsakit.

until He¶s come. God name it True Vine He choose His people. right from the start. He left a message. His constant love. He promised peace and love He promised happiness. He promised strength and joy. eternally« . in His own vineyard To plant into their hearts. He made htem workers.TRUE VINE HYMN There is a mission. to True Vine children Love one another.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful