P. 1
Novena

Novena

|Views: 3,072|Likes:

More info:

Published by: Misael Berou Felisilda on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

Alleluia. Himaya sa Amahan« . Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. sa grasya mahapsay. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. misangpit ako sa Ginoo. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. Amen. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. ug sa Espiritu Santo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. ug sa Anak. Alleluia. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. Amahan. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. ug sa Anak. Alleluia. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. ug sa Espiritu Santo. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Alleluia. Amen. kay maayo Siya. Wala: Sa akong kalisod. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. Kay ang iyang gugma walay paglubad.

Ang matarong lamang ang makasulod niini. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Dili pa ako mamatay. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. awitan nato siya sa pagdayeg. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Alleluia. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Pagmartsa kamo libot sa halanan. awitan nato siya sa pagdayeg. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Kini ang ganghaan sa Ginoo. daw dilaab sa sampinit. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. HImaya sa Amahan« III. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Alleluia. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. ug pasalamatan ko ikaw. awitan nato siya sa pagdayeg. Himaya sa Amahan« . Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Wala: Luwasa intawon kami. Ikaw ang akong Dios. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo.II. Ug walay paglubad ang iyang gugma. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Alleluia. Alleluia. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. Maglipay ug magmaya kita niini. Alleluia. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo.

maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. hangtud sa kahanturan. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. kay ikaw man gang among paglaum. Balaan nga walay kamatayon. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. O tuburan sa kinabuhi. Hari sa kalooy. mao usay iyang anihon. nagsalig kami kanimo. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. Ginooa. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Balaan nga Diyos. Amen. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. Balaan nga makakagahum. ang balay sa among Espiritu. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. Si Hesukristo. Magpabilin hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Pangulo: Ang imong mga saad. nagsalig kami kanimo. Jesus. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. gikan niini maani niya ang kamatayon. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. imong Anak.

Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. iiway kami sa katalagman. O Mahal nga Birhen Maria. kawatan. gira. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. nan ania ang among gugma. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. dalugdog. nasayod kami sa among mga kakulangon. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. Ikaw man gayod ang among manluluwas. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. baha. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. Niño. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. ang Mahal nga Senyor Sto. Amen. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. sunog. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. Karong adlawa. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. O Mahal nga Birhen Maria. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. protektahe kining among panimalay. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. panalangini. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. Niño. Iiway sa mga daotan. O Mahal nga Birhen Maria. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. ug labaw sa tanan. linog. Amen. nasayod . PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria.

KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. namatay sa gira. Ginoo. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. sa ngalan sa Batang Jesus. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. higala ug sa among komunidad. mga dinaugdaug. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. sa aksidente. . kaparentehan. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. sa ngalan sa Batang Jesus. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. sa ngalan sa Batang Jesus. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. Hikapa ug ayoha silang tanan. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. ang mga giabandonar. Pilipinas. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. Hinaut nga karong adlawa. kadtong nag-antos sa kadagatan.

Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. mga Mongha. sa ngalan sa Batang Jesus. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. . mga Misyonaryo. kansang bugtong Anak. maghimaya ka. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. Kaparian. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. Amen. sa ngalan sa Batang Jesus. nagaagulo. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. kinabuhi ug kinatam-is. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. kamatayon ug pagkabanhaw. nagapanghupaw. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. O Ginoo. Ay maaghop. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. ay maloloy-on. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. Inahan sa kalooy. mga Madre. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. Amen. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. tungod sa iyang kinabuhi. Papa Benedicto XVI. sa tanan nga Obispo. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. Visayas ug Mindanao. kon tapos na ang among paghingilin. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. among Ginoo. ikaw ang gilauman namo. Amen. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. Amen.

TABANGI KAMI O Senyor Sto. limpyoha ang among lawas. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. lipaya kami sa imong kalumo. nagadangop kami kanimo. Tudlo-i kami. malooy ka PANGULO: Jesus. subay sa imong pagbuot. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. San Charbel. ³ Sta. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. pamatia kami TANAN: Jesus. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. isug dinha sa katalagman. higugmaong Senyor Sto. sa kahamili sa langit. Niño. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. Niño. tabangi kami . sa kataas gayud sa etemidad. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha. malooy ka TANAN: Kristo. NIÑO. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. nagasimba kami kanimo. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. iakw ang among patron. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. pamatia kami PANGULO: Jesus. sa kamubo sa panahon. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. Niño. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. patalinghugi kami TANAN: Jesus. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. Niño. San Rafael. inita ang among kabubut-on. mapalubon dinha sa pagsulay. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. Agaka kami sa imong kinaadman. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño. Niño sa kawaybili sa kalibutan. nagapalaban kami kanimo. malooy ka TANAN: Ginoo. ³ San Esteban«««««««««««««««. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. malooy ka PANGULO: Kristo. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay.. Niño. santosa ang among kalag. Catherine««««««««««««««. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. Amen SENYOR STO. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. Itugot Senyor Sto. ³ San Miguel. panalipdi kami sa imong gahum. hayagi ang among salabutan. nga kami magsimba kanimo.. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot.

ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. Reyna sa langit ug yuta. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. Amen. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . nagasimba ako ug nahigugma ako.PANGULO: Sa mga kaparot. Niño. Niño. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. Niño. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. wala mosalig ug wala mahigugma. pagtuktuk ug abrihan kamo´. Amen. Niño. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. Niño. Niño nga nag-ingon ka. Amen. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. pasayloa. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. bisan pa sa among mga kahuyang. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. Niño. Niño de Cebu) O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. Niño. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. O Diyos nga Amahan. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Himoa O Ginoo. wala mosimba.

pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. Amen. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. tungod niini Mahal nga Inahan. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Niño. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. Amen. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. huyang gayod kami.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. ania kami sa imong atubangan. apan kung ikaw wala. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. Amen. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. O Ginoong Jesus. ipadangat kanamo ang among gipangayo. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. dili namo makab-ot ang kasulbaran. . PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon.

ang pamilya ni Bro. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. ikaw ang Balaan sa Israel.. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. kahayag ug gugma. ikaw ang Hari sa tanang Hari. sa imong pagpuyo uban kanila. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 5. 4.. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Amen. ang halangdon. 3... ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. among gugma. AMEN ««««««. ang madaugon ug ang panalipod. ang Ginoo nga uban kanato. ikaw ang Kamero sa Ginoo. 7. AMEN ««««««. u gang pinakataas sa tanang ngalan. ««««««. ikaw ang Emmanuel. tan-awa ang ilang mga panginahanglan. ang Kristo ug ang Kristong Hari. Balaang Espiritu sa kinabuhi. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw.. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. ikaw ang among kahayag.. Kunsad Espiritu Santo.. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. ««««««. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. ang kahayag sa kabuntagon. ang maayong magbalantay. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. . AMEN ««««««. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. 6.HUMMING«. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. ikaw ang among kusog ug awit. ikaw ang kinakosgang mananambag. AMEN ««««««. ikaw ang dalan sa among kinabuhi. 2. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. ««««««. de Grandes. ang Leon sa Judea.. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo.. AMEN ««««««.. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1. ««««««. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. Karon. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo.. kalag ug hunahuna. ««««««.. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. and Sis. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi.Karong adlawa. Sa kawad-on hatagi «. kahiusa ug kaangayan. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr.

««««««. ««««««. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. 11. ang kapikas ug kopa. ang buhing tubig.. among hustiya. 19... ««««««. ang maghahatag. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. ikaw ang among manluluwas.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 15. iya akong giluwas. ikaw ang buhing pulong. 18. among kusog.. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. 13.... ««««««. 8. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang malig-on nga tore... akong manluluwas ug ang akong Ginoo. among magbubuhat ug among kalig-on.. ikaw ang tanan namong kinhanglan. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. ««««««. panalipod. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among pasensya. 14. tinuod nga pundasyon ug among kalipay.. 9. 16. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi. AMEN ««««««. ang giya ug ang tumong sa tanan. among kaluwasan. ang tinuod nga sanga... among pagkabanhaw ug among kinabuhi. ««««««. ang sukaranan. 10. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an.. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. ««««««.. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. ang bato. ««««««. AMEN ««««««. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. ««««««. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. ikaw ang akong kusog. akong bato.. AMEN ««««««. ikaw ang among paglaum. AMEN ««««««. ang tanan namong gusto. ikaw ang among kaligdong. AMEN ««««««.. ikaw lang ang walay katapusan.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. 20... Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan. akong kalig-on... ikaw ang kinakusgan sa tanan. AMEN ««««««. ang lig-on nga kamatuoran. AMEN ««««««. sa akong pagsampit. ««««««. akong paglaum..««««««. AMEN ««««««.. among pultahan ug among dalan.. 12. ang pinakataas nga Pari. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. 17. among esposo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo. akong Balaang tabang. ««««««. ikaw ang among kadaugan. AMEN ««««««. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . ikaw ang sinugdanan ug katapusan.

nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. Tuguti. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. Busa kami usab karon magtiniil. Balaan«. Niño (4x) I Senyor Sto. mokanta. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. µMga igsoon. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. ikaw ang kahayag. kanimo walay kangitngit. Niño. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. pagdasig sa among kalag. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. managlipay kita. O Dios. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. Viva Pit Senyor Sto. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. Senyor Sto. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Simbahon ang ngalan mo. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. among gihandom sa Hari David. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan.

kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. Amen. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. Ginoong Jesus. Niño) In your time C. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. ang Batang Jesus. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. sa tanan nga mga problema. In his time. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. walay matago diha kanimo. ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong.

ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. gilansang sa krus. Ginoo. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. namatay ug gilubong. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. Ginoo nato. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. sa kadaghan usab. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. Amen. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Amen. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. MITUO AKO. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. Kining among halad karon Ginoo. panglawas ug sa Espirituhanon.kasingkasing. gianak ni Santa Maria Birhen. nga may pagkaambitan sa mga Santos. ug may kinabuhing dayon. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. nga may ikagwala sa sala. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. mikunsad sa impyerno. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. Amen. Mituo ako sa Espiritu Santo. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon .

anibersaryo.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. ania ang among kasingkasing. ________ uban ang ilang mga anak. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. maanaa kanunay kanamo. sa Anak ug sa Espiritu Santo. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. kalipay ug kusog. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. gitugyan namo ang among mga pagsulay. kagul-anan. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. . miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. Amen. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. kasal ug uban pang mga okasyon. Amen. Espiritu sa kalinaw. Niño. among Ginoo ug Manluluwas. Diyos Amahan. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. ______ og si Sis. Ginoong Diyos. dad-a ang among dakong gugma. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. kanimo O Among Diyos. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. maana sa kanunay. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. Amen. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. Amen. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. Langitnong Amahan. makadawat gayod sa gasa. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. hari sa langit ug sa yuta.

lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanan mga pagsakit.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. Amen. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan.

He left a message. God name it True Vine He choose His people. He promised strength and joy.TRUE VINE HYMN There is a mission. He made htem workers. He promised peace and love He promised happiness. eternally« . His constant love. in His own vineyard To plant into their hearts. to True Vine children Love one another. right from the start. until He¶s come.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->