PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

ug sa Anak. Alleluia. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. ug sa Espiritu Santo. Alleluia. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. Amen. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Amahan« . Kay ang iyang gugma walay paglubad. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Amahan. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. sa grasya mahapsay. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Alleluia. misangpit ako sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. ug sa Anak. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. kay maayo Siya. Alleluia. Wala: Sa akong kalisod. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. ug sa Espiritu Santo. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo.

Alleluia. Ug walay paglubad ang iyang gugma. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. Himaya sa Amahan« . Alleluia. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. Maglipay ug magmaya kita niini. Alleluia. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Ang matarong lamang ang makasulod niini.II. ug pasalamatan ko ikaw. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. HImaya sa Amahan« III. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. daw dilaab sa sampinit. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. awitan nato siya sa pagdayeg. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Alleluia. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Wala: Luwasa intawon kami. Ikaw ang akong Dios. awitan nato siya sa pagdayeg. Dili pa ako mamatay. awitan nato siya sa pagdayeg. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Alleluia. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Kini ang ganghaan sa Ginoo. awitan nato siya sa pagdayeg. Apan ang ilang kainit dali rang nawala.

Pangulo: Ang imong mga saad. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. Balaan nga makakagahum. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. kay ikaw man gang among paglaum. Amen. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. imong Anak. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. nagsalig kami kanimo. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. mao usay iyang anihon. Balaan nga walay kamatayon. Magpabilin hangtod sa kahangturan. hangtud sa kahanturan.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. Balaan nga Diyos. ang balay sa among Espiritu. O tuburan sa kinabuhi. nagsalig kami kanimo. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . gikan niini maani niya ang kamatayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. Hari sa kalooy. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Si Hesukristo. Ginooa. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Jesus. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw.

ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. kawatan. Karong adlawa. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. Ikaw man gayod ang among manluluwas. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. O Mahal nga Birhen Maria. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. gira. baha. nasayod . protektahe kining among panimalay. nasayod kami sa among mga kakulangon. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. Amen. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. linog.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. ug labaw sa tanan. Niño. ang Mahal nga Senyor Sto. dalugdog. sunog. O Mahal nga Birhen Maria. panalangini. Amen. nan ania ang among gugma. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. Niño. Iiway sa mga daotan. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. iiway kami sa katalagman. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. O Mahal nga Birhen Maria. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak.

Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. Hikapa ug ayoha silang tanan. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. sa aksidente. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. sa ngalan sa Batang Jesus. sa ngalan sa Batang Jesus. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. kadtong nag-antos sa kadagatan. sa ngalan sa Batang Jesus. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. mga dinaugdaug. namatay sa gira. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. Hinaut nga karong adlawa. higala ug sa among komunidad. kaparentehan. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. . Ginoo. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. Pilipinas. ang mga giabandonar. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa.

kon tapos na ang among paghingilin. sa tanan nga Obispo. among Ginoo. Amen. tungod sa iyang kinabuhi.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. mga Mongha. nagaagulo. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. Ay maaghop. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. Amen. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. sa ngalan sa Batang Jesus. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. Papa Benedicto XVI. mga Misyonaryo. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. Amen. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. nagapanghupaw. maghimaya ka. O Ginoo. Kaparian. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. ay maloloy-on. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. ikaw ang gilauman namo. sa ngalan sa Batang Jesus. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. kamatayon ug pagkabanhaw. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. . ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Amen. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. kansang bugtong Anak. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. kinabuhi ug kinatam-is. Inahan sa kalooy. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. mga Madre. Visayas ug Mindanao.

³ San Esteban«««««««««««««««. tabangi kami . Tudlo-i kami. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. malooy ka TANAN: Ginoo. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. sa kahamili sa langit. limpyoha ang among lawas. iakw ang among patron. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. patalinghugi kami TANAN: Jesus. malooy ka PANGULO: Jesus. nagadangop kami kanimo. nga kami magsimba kanimo.. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. NIÑO. Amen SENYOR STO. Niño. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. Agaka kami sa imong kinaadman. inita ang among kabubut-on. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an.. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Niño. nagasimba kami kanimo. isug dinha sa katalagman. panalipdi kami sa imong gahum. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Catherine««««««««««««««. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. ³ San Miguel. sa kamubo sa panahon. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. Niño. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. Niño. santosa ang among kalag. Niño sa kawaybili sa kalibutan. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. Itugot Senyor Sto. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. TABANGI KAMI O Senyor Sto. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. lipaya kami sa imong kalumo. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. ³ Sta. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. San Rafael. higugmaong Senyor Sto. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. Niño. subay sa imong pagbuot. malooy ka TANAN: Kristo. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. mapalubon dinha sa pagsulay. sa kataas gayud sa etemidad. nagapalaban kami kanimo. pamatia kami TANAN: Jesus. Niño.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. hayagi ang among salabutan. pamatia kami PANGULO: Jesus. San Charbel. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. malooy ka PANGULO: Kristo.

kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. wala mosimba. Niño. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. Niño. Niño. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. nagasimba ako ug nahigugma ako. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. Himoa O Ginoo. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. Niño. pagtuktuk ug abrihan kamo´. Niño. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. Amen. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño. Reyna sa langit ug yuta. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Amen. Niño. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. Niño nga nag-ingon ka. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay.PANGULO: Sa mga kaparot. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . pasayloa. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. bisan pa sa among mga kahuyang. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. O Diyos nga Amahan. Amen. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. Niño de Cebu) O Senyor Sto. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. wala mosalig ug wala mahigugma.

Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. dili namo makab-ot ang kasulbaran. Niño. Niño. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. Amen. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. huyang gayod kami. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. Amen. ania kami sa imong atubangan. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. Amen. tungod niini Mahal nga Inahan. O Ginoong Jesus. apan kung ikaw wala. . KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. ipadangat kanamo ang among gipangayo. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab.

ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. ««««««. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. ««««««. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso.. ang maayong magbalantay. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1.. ang halangdon. ikaw ang Emmanuel. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini... 5. ang Ginoo nga uban kanato. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. 2. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. ang madaugon ug ang panalipod.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. 3.HUMMING«. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi.Karong adlawa. ang pamilya ni Bro. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga.. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo.. kahiusa ug kaangayan. sa imong pagpuyo uban kanila. . 7. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang Balaan sa Israel. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw.. Amen. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among gugma. ang Kristo ug ang Kristong Hari. ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. and Sis. ikaw ang kinakosgang mananambag. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. ««««««. ikaw ang among kusog ug awit. AMEN ««««««. kahayag ug gugma. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. ikaw ang Kamero sa Ginoo... AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. ikaw ang Hari sa tanang Hari. 6. ang kahayag sa kabuntagon. Sa kawad-on hatagi «. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. de Grandes.. AMEN ««««««. ««««««. Balaang Espiritu sa kinabuhi. Karon. kalag ug hunahuna. ikaw ang among kahayag. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. tan-awa ang ilang mga panginahanglan.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. 4. u gang pinakataas sa tanang ngalan. ang Leon sa Judea. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. Kunsad Espiritu Santo. AMEN ««««««. ikaw ang dalan sa among kinabuhi. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo.

. ikaw ang among pasensya. among pagkabanhaw ug among kinabuhi.. ang malig-on nga tore. AMEN ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan. Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. ikaw lang ang walay katapusan. ang pinakataas nga Pari. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. ang tinuod nga sanga. ««««««. ang tanan namong gusto. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang bato... ««««««. akong bato.. panalipod. AMEN ««««««. ««««««. ikaw ang buhing pulong. 13.... ««««««.. among magbubuhat ug among kalig-on. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. iya akong giluwas. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. AMEN ««««««. ««««««. ««««««. 16. among kusog. AMEN ««««««. ikaw ang among paglaum. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. ««««««. ang maghahatag. ikaw ang among manluluwas. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. among pultahan ug among dalan. 15. AMEN ««««««.. AMEN ««««««. 19. 8.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among kaluwasan. ««««««.««««««. ««««««.. akong kalig-on.. ang giya ug ang tumong sa tanan. 9. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. 12. 14.. AMEN ««««««. among hustiya.. ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an. AMEN ««««««. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. 18. ikaw ang among kaligdong.. ikaw ang sinugdanan ug katapusan. ikaw ang among kadaugan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang buhing tubig. ang lig-on nga kamatuoran. ikaw ang kinakusgan sa tanan.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. AMEN ««««««. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 10. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. akong Balaang tabang. ang kapikas ug kopa.. AMEN ««««««. 11. ««««««... ang sukaranan. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo.. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. ««««««. 20.. sa akong pagsampit. 17. akong paglaum. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. among esposo. ikaw ang akong kusog. ikaw ang tanan namong kinhanglan.... AMEN ««««««.. AMEN ««««««.

Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . Tuguti. Busa kami usab karon magtiniil. Balaan«. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. managlipay kita. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. kanimo walay kangitngit. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. Senyor Sto. Viva Pit Senyor Sto. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. µMga igsoon. ikaw ang kahayag. among gihandom sa Hari David. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. pagdasig sa among kalag. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. Niño.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. Niño (4x) I Senyor Sto. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. Simbahon ang ngalan mo. mokanta. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. O Dios.

I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. Niño) In your time C. In his time. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. ang Batang Jesus. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. Amen. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. Ginoong Jesus. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. walay matago diha kanimo. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. sa tanan nga mga problema. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas.

1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. gilansang sa krus. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. Kining among halad karon Ginoo. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. sa kadaghan usab. Amen. nga may pagkaambitan sa mga Santos. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. gianak ni Santa Maria Birhen. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. namatay ug gilubong. Ginoo nato. ug may kinabuhing dayon. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. Ginoo. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Amen. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Mituo ako sa Espiritu Santo. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. nga may ikagwala sa sala. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. MITUO AKO. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo.kasingkasing. panglawas ug sa Espirituhanon. mikunsad sa impyerno. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Amen. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus.

ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. . among Ginoo ug Manluluwas. ania ang among kasingkasing. anibersaryo. hari sa langit ug sa yuta. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. maana sa kanunay. Niño. makadawat gayod sa gasa.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. kagul-anan. Langitnong Amahan. ______ og si Sis. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. Espiritu sa kalinaw. Amen. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. sa Anak ug sa Espiritu Santo. kasal ug uban pang mga okasyon. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. Diyos Amahan. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. gitugyan namo ang among mga pagsulay. Ginoong Diyos. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Amen. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. maanaa kanunay kanamo. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. ________ uban ang ilang mga anak. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. Amen. kanimo O Among Diyos. Amen. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. dad-a ang among dakong gugma. kalipay ug kusog.

Amen. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. sa tanan mga pagsakit. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan.

to True Vine children Love one another. His constant love. He promised strength and joy. eternally« . until He¶s come. in His own vineyard To plant into their hearts.TRUE VINE HYMN There is a mission. right from the start. He left a message. He promised peace and love He promised happiness. God name it True Vine He choose His people. He made htem workers.