PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. Alleluia. ug sa Espiritu Santo. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. Amen. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Alleluia. ug sa Anak. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Himaya sa Amahan« .INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Alleluia. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. ug sa Anak. Alleluia. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Kay ang iyang gugma walay paglubad. misangpit ako sa Ginoo. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Amahan. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. sa grasya mahapsay. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. kay maayo Siya. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Wala: Sa akong kalisod. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. Amen.

Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. awitan nato siya sa pagdayeg. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Ang matarong lamang ang makasulod niini. ug pasalamatan ko ikaw. Ikaw ang akong Dios. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Wala: Luwasa intawon kami. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Alleluia. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. awitan nato siya sa pagdayeg. Dili pa ako mamatay. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. Alleluia.II. HImaya sa Amahan« III. Alleluia. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Alleluia. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. awitan nato siya sa pagdayeg. Alleluia. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. Himaya sa Amahan« . Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. awitan nato siya sa pagdayeg. Ug walay paglubad ang iyang gugma. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Kini ang ganghaan sa Ginoo. daw dilaab sa sampinit. Maglipay ug magmaya kita niini.

nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. Jesus. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Balaan nga walay kamatayon. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. Balaan nga Diyos. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. mao usay iyang anihon. Magpabilin hangtod sa kahangturan. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. Ginooa. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Amen. O tuburan sa kinabuhi. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. imong Anak. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. gikan niini maani niya ang kamatayon. Balaan nga makakagahum. ang balay sa among Espiritu. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. nagsalig kami kanimo. hangtud sa kahanturan. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. Hari sa kalooy. nagsalig kami kanimo. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. kay ikaw man gang among paglaum. Pangulo: Ang imong mga saad. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. Si Hesukristo. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios.

O Mahal nga Birhen Maria. protektahe kining among panimalay. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. Niño. O Mahal nga Birhen Maria. nan ania ang among gugma. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. nasayod . hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. Iiway sa mga daotan. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. kawatan. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. Karong adlawa. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. panalangini. O Mahal nga Birhen Maria. gira. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. dalugdog. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. Ikaw man gayod ang among manluluwas. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. nasayod kami sa among mga kakulangon. Amen.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. iiway kami sa katalagman. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. linog. ug labaw sa tanan. Amen. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. baha. sunog. ang Mahal nga Senyor Sto. Niño. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan.

KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. kadtong nag-antos sa kadagatan. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. higala ug sa among komunidad. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. namatay sa gira. mga dinaugdaug. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. sa ngalan sa Batang Jesus. sa ngalan sa Batang Jesus. Pilipinas. sa aksidente. Hinaut nga karong adlawa. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. kaparentehan. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. Hikapa ug ayoha silang tanan. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. ang mga giabandonar. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. Ginoo. . sa ngalan sa Batang Jesus. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. Daghang salamat mahigugmaong Amahan.

tungod sa iyang kinabuhi. Inahan sa kalooy. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. sa ngalan sa Batang Jesus. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. kon tapos na ang among paghingilin. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. Amen. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. Ay maaghop. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. ay maloloy-on. mga Misyonaryo. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. sa tanan nga Obispo. nagapanghupaw. ikaw ang gilauman namo. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. maghimaya ka. kinabuhi ug kinatam-is. Amen. mga Mongha. Papa Benedicto XVI. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. kamatayon ug pagkabanhaw. among Ginoo. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. Visayas ug Mindanao. Amen. . O Ginoo. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. mga Madre. Amen. nagaagulo. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. Kaparian. kansang bugtong Anak. sa ngalan sa Batang Jesus.

NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. malooy ka TANAN: Ginoo. sa kahamili sa langit.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. sa kataas gayud sa etemidad. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. Niño. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. malooy ka TANAN: Kristo. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. isug dinha sa katalagman. iakw ang among patron. lipaya kami sa imong kalumo. San Charbel. limpyoha ang among lawas. Tudlo-i kami. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. santosa ang among kalag. inita ang among kabubut-on. higugmaong Senyor Sto. nga kami magsimba kanimo. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. TABANGI KAMI O Senyor Sto. mapalubon dinha sa pagsulay. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. ³ San Miguel. ³ Sta. panalipdi kami sa imong gahum. sa kamubo sa panahon. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. malooy ka PANGULO: Kristo. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. hayagi ang among salabutan. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. tabangi kami . nagapalaban kami kanimo. subay sa imong pagbuot. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha. ³ San Esteban«««««««««««««««. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. NIÑO. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. pamatia kami PANGULO: Jesus. Niño sa kawaybili sa kalibutan. nagadangop kami kanimo. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. patalinghugi kami TANAN: Jesus. Niño. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Niño. pamatia kami TANAN: Jesus. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo.. Catherine««««««««««««««. San Rafael. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. Amen SENYOR STO. malooy ka PANGULO: Jesus. Niño. Agaka kami sa imong kinaadman. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. Itugot Senyor Sto. nagasimba kami kanimo. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto.. Niño. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Niño.

³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. Amen. nagasimba ako ug nahigugma ako. Amen. bisan pa sa among mga kahuyang. Niño. Niño de Cebu) O Senyor Sto. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. Niño.PANGULO: Sa mga kaparot. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. pasayloa. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. pagtuktuk ug abrihan kamo´. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. Niño. wala mosalig ug wala mahigugma. Niño nga nag-ingon ka. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. Niño. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. Himoa O Ginoo. O Diyos nga Amahan. Niño. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. Niño. Reyna sa langit ug yuta. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. Amen. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. wala mosimba. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. Niño. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto.

Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. tungod niini Mahal nga Inahan. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. huyang gayod kami. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. ipadangat kanamo ang among gipangayo. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. Niño. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. Amen. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. Amen. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. apan kung ikaw wala. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. dili namo makab-ot ang kasulbaran. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. Niño. O Ginoong Jesus. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. ania kami sa imong atubangan. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. . tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Amen. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan.

among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. Karon. AMEN ««««««. AMEN ««««««. AMEN ««««««. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. kahayag ug gugma. ««««««. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. Amen. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. ang maayong magbalantay. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. . ikaw ang Balaan sa Israel. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on... uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. ikaw ang dalan sa among kinabuhi.HUMMING«. kahiusa ug kaangayan. Sa kawad-on hatagi «. ««««««. u gang pinakataas sa tanang ngalan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang pamilya ni Bro. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. Balaang Espiritu sa kinabuhi. ««««««. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. kalag ug hunahuna. 3. AMEN ««««««. de Grandes. ang madaugon ug ang panalipod. AMEN ««««««. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos.Karong adlawa. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. ikaw ang among kahayag. ang Ginoo nga uban kanato.. 6. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. ikaw ang Hari sa tanang Hari. and Sis. sa imong pagpuyo uban kanila. ««««««. among gugma.. ikaw ang Emmanuel.. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. ««««««. ang kahayag sa kabuntagon. ikaw ang among kusog ug awit. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw. ««««««. ang Leon sa Judea. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. ang halangdon. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. 4.. tan-awa ang ilang mga panginahanglan.. ikaw ang kinakosgang mananambag.. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. 5. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. ikaw ang Kamero sa Ginoo. ang Kristo ug ang Kristong Hari. Kunsad Espiritu Santo.. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. 2. AMEN ««««««. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. 7... Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.

among pultahan ug among dalan. ««««««.. ««««««. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. ikaw ang among manluluwas. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. ««««««. AMEN ««««««. 10. ««««««. ang lig-on nga kamatuoran. AMEN ««««««. 12. akong bato. AMEN ««««««. ang tanan namong gusto.. ikaw lang ang walay katapusan. 13. 14... AMEN ««««««.. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang malig-on nga tore. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an. iya akong giluwas. ikaw ang among kadaugan. akong kalig-on. among hustiya.. ««««««. AMEN ««««««. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo... among esposo.. 15. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel... ««««««.. ang bato. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. akong paglaum. ikaw ang kinakusgan sa tanan. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. AMEN ««««««. AMEN ««««««. akong Balaang tabang...... ikaw ang among kaligdong. ikaw ang tanan namong kinhanglan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang tinuod nga sanga. among kaluwasan.. 11. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 16. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. 17. ikaw ang among pasensya. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. ««««««. 9.. ikaw ang sinugdanan ug katapusan.. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. ««««««. ang maghahatag... ang sukaranan. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. among pagkabanhaw ug among kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. AMEN ««««««. panalipod. ang kapikas ug kopa. ««««««.. 8. sa akong pagsampit. 20. among kusog. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. AMEN ««««««.. ang pinakataas nga Pari. among magbubuhat ug among kalig-on. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among paglaum. 18. 19. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.««««««. ««««««. ikaw ang akong kusog. ang buhing tubig. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo... ««««««. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. ikaw ang buhing pulong. ang giya ug ang tumong sa tanan. AMEN ««««««.

Tuguti. Senyor Sto. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. Busa kami usab karon magtiniil. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. Balaan«. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . pagdasig sa among kalag. ikaw ang kahayag. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. O Dios. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. kanimo walay kangitngit. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Niño. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. managlipay kita. among gihandom sa Hari David. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. µMga igsoon. Viva Pit Senyor Sto. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. Simbahon ang ngalan mo. mokanta. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. Niño (4x) I Senyor Sto. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo.

himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. walay matago diha kanimo. In his time. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Amen. Ginoong Jesus. sa tanan nga mga problema. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. ang Batang Jesus. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. Niño) In your time C. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan.

MITUO AKO. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. Ginoo nato. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Kining among halad karon Ginoo. Mituo ako sa Espiritu Santo. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. sa kadaghan usab. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. ug may kinabuhing dayon. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Amen. Ginoo.kasingkasing. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. Amen. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. gianak ni Santa Maria Birhen. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. mikunsad sa impyerno. panglawas ug sa Espirituhanon. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. nga may pagkaambitan sa mga Santos. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. gilansang sa krus. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. Amen. namatay ug gilubong. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. nga may ikagwala sa sala. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta.

tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. kasal ug uban pang mga okasyon. kagul-anan. Amen. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. Niño. Ginoong Diyos. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. Amen. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. maanaa kanunay kanamo. ania ang among kasingkasing. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. Amen. dad-a ang among dakong gugma. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. . tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. sa Anak ug sa Espiritu Santo. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. Espiritu sa kalinaw. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. anibersaryo. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. kalipay ug kusog.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. among Ginoo ug Manluluwas. Amen. ______ og si Sis. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. hari sa langit ug sa yuta. Langitnong Amahan. kanimo O Among Diyos. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. maana sa kanunay. ________ uban ang ilang mga anak. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. Diyos Amahan. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. makadawat gayod sa gasa. gitugyan namo ang among mga pagsulay.

1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanan mga pagsakit. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. Amen.

He left a message. God name it True Vine He choose His people. until He¶s come. He made htem workers. right from the start. He promised strength and joy. He promised peace and love He promised happiness. eternally« . to True Vine children Love one another. His constant love. in His own vineyard To plant into their hearts.TRUE VINE HYMN There is a mission.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful