PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. ug sa Anak. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Alleluia. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. ug sa Anak. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Himaya sa Amahan« . ug sa Espiritu Santo. Amen. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. Alleluia. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Alleluia. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Alleluia. Amahan. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. kay maayo Siya. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. misangpit ako sa Ginoo. sa grasya mahapsay. ug sa Espiritu Santo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Wala: Sa akong kalisod.

Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. awitan nato siya sa pagdayeg. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila.II. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. awitan nato siya sa pagdayeg. HImaya sa Amahan« III. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Dili pa ako mamatay. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Kini ang ganghaan sa Ginoo. Alleluia. Alleluia. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Alleluia. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Maglipay ug magmaya kita niini. Pagmartsa kamo libot sa halanan. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Alleluia. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. Alleluia. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. awitan nato siya sa pagdayeg. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. daw dilaab sa sampinit. Ikaw ang akong Dios. Ug walay paglubad ang iyang gugma. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Ang matarong lamang ang makasulod niini. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. ug pasalamatan ko ikaw. Wala: Luwasa intawon kami. Himaya sa Amahan« . awitan nato siya sa pagdayeg.

kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. Hari sa kalooy. Balaan nga Diyos.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Balaan nga walay kamatayon. imong Anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. O tuburan sa kinabuhi. nagsalig kami kanimo. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. Magpabilin hangtod sa kahangturan. Si Hesukristo. mao usay iyang anihon. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. kay ikaw man gang among paglaum. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. Pangulo: Ang imong mga saad. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. Amen. nagsalig kami kanimo. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. ang balay sa among Espiritu. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. Ginooa. hangtud sa kahanturan. Balaan nga makakagahum. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . Jesus. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. gikan niini maani niya ang kamatayon. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo.

nan ania ang among gugma. iiway kami sa katalagman. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. O Mahal nga Birhen Maria. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. nasayod .Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. panalangini. Karong adlawa. kawatan. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. Iiway sa mga daotan. Amen. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. Amen. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. ug labaw sa tanan. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. O Mahal nga Birhen Maria. dalugdog. Ikaw man gayod ang among manluluwas. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. nasayod kami sa among mga kakulangon. baha. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. O Mahal nga Birhen Maria. ang Mahal nga Senyor Sto. Niño. linog. sunog. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. Niño. protektahe kining among panimalay. gira.

Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. sa aksidente. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. sa ngalan sa Batang Jesus. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. Hinaut nga karong adlawa. higala ug sa among komunidad. Ginoo. . sa ngalan sa Batang Jesus. kaparentehan. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. mga dinaugdaug. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. namatay sa gira. Pilipinas. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. kadtong nag-antos sa kadagatan. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. Hikapa ug ayoha silang tanan. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. sa ngalan sa Batang Jesus. ang mga giabandonar. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory.

Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. Visayas ug Mindanao. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. sa tanan nga Obispo. kinabuhi ug kinatam-is. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. Amen. mga Misyonaryo. . sa ngalan sa Batang Jesus. Amen. Kaparian. kamatayon ug pagkabanhaw. kansang bugtong Anak. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. kon tapos na ang among paghingilin. Ay maaghop. nagapanghupaw. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. mga Madre. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. among Ginoo. nagaagulo. maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. Amen. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. Inahan sa kalooy. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. Amen. O Ginoo. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. mga Mongha. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. ikaw ang gilauman namo. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. Papa Benedicto XVI. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. tungod sa iyang kinabuhi. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. sa ngalan sa Batang Jesus. ay maloloy-on. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen.

Niño. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. santosa ang among kalag. sa kamubo sa panahon. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Niño sa kawaybili sa kalibutan. pamatia kami TANAN: Jesus. Itugot Senyor Sto. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. ³ San Esteban«««««««««««««««. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. hayagi ang among salabutan. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. inita ang among kabubut-on. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. Niño.. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha.. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. NIÑO. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Catherine««««««««««««««. Niño. nagapalaban kami kanimo. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. patalinghugi kami TANAN: Jesus. ³ Sta. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. pamatia kami PANGULO: Jesus. sa kataas gayud sa etemidad. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. sa kahamili sa langit. malooy ka PANGULO: Kristo. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. lipaya kami sa imong kalumo. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. malooy ka TANAN: Ginoo. malooy ka PANGULO: Jesus. malooy ka TANAN: Kristo. iakw ang among patron. Tudlo-i kami. Agaka kami sa imong kinaadman. Niño. limpyoha ang among lawas. San Charbel. higugmaong Senyor Sto. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. tabangi kami . ³ San Miguel. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. mapalubon dinha sa pagsulay. TABANGI KAMI O Senyor Sto. Niño. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. panalipdi kami sa imong gahum. San Rafael. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. nagasimba kami kanimo. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. Amen SENYOR STO. Niño. subay sa imong pagbuot. nga kami magsimba kanimo. nagadangop kami kanimo. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. isug dinha sa katalagman.

³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. Niño nga nag-ingon ka. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. Niño. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. O Diyos nga Amahan. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Niño. wala mosimba. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. bisan pa sa among mga kahuyang. Reyna sa langit ug yuta. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. Niño. Niño. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. pasayloa. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. pagtuktuk ug abrihan kamo´. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. Niño. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. Amen. Amen. Niño de Cebu) O Senyor Sto. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Amen. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. Himoa O Ginoo. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway.PANGULO: Sa mga kaparot. wala mosalig ug wala mahigugma. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. Niño. nagasimba ako ug nahigugma ako. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. Niño.

naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. huyang gayod kami. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. apan kung ikaw wala. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. . Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. Niño. ipadangat kanamo ang among gipangayo. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. dili namo makab-ot ang kasulbaran. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. tungod niini Mahal nga Inahan. O Ginoong Jesus. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. Niño. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. Amen. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. ania kami sa imong atubangan. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Amen. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. Amen.

______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. 5.. u gang pinakataas sa tanang ngalan. ang Kristo ug ang Kristong Hari. 2. ikaw ang among kusog ug awit.. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini. AMEN ««««««. ang Ginoo nga uban kanato. ikaw ang Kamero sa Ginoo.. AMEN ««««««. kahayag ug gugma. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. de Grandes.. tan-awa ang ilang mga panginahanglan.. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. ikaw ang among kahayag. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. AMEN ««««««. AMEN ««««««. Karon. AMEN ««««««.HUMMING«. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. ««««««.. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. 4. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang kahayag sa kabuntagon. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. ««««««. ««««««. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. ang pamilya ni Bro. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo.. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. ««««««... Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. ikaw ang Emmanuel.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang Leon sa Judea. ang halangdon. 3. Sa kawad-on hatagi «. among gugma.Karong adlawa. 6. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw.. ««««««. ikaw ang Hari sa tanang Hari. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. Balaang Espiritu sa kinabuhi. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ikaw ang Balaan sa Israel. ««««««. and Sis. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. Amen. Kunsad Espiritu Santo. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. sa imong pagpuyo uban kanila. 7. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. ikaw ang dalan sa among kinabuhi.. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. kahiusa ug kaangayan. AMEN ««««««. ang maayong magbalantay. kalag ug hunahuna. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1. ikaw ang kinakosgang mananambag.. ang madaugon ug ang panalipod. .

AMEN ««««««. AMEN ««««««. 9. 8. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. ««««««. ang pinakataas nga Pari.. ikaw ang tanan namong kinhanglan. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. among hustiya. akong kalig-on. ikaw ang among pasensya. AMEN ««««««... 16.. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan.. among kaluwasan. 13. iya akong giluwas. among magbubuhat ug among kalig-on. AMEN ««««««. ikaw ang sinugdanan ug katapusan. akong Balaang tabang. ang kapikas ug kopa. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. ««««««.. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. ««««««. ««««««. ang buhing tubig. ikaw ang among paglaum. ««««««. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. AMEN ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an.. Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. sa akong pagsampit. ««««««. ang sukaranan. ««««««. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. ikaw ang among kadaugan. among kusog... ««««««. 14. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. 19. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. ««««««. ang maghahatag.. ang malig-on nga tore... Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang buhing pulong. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . 20. among pagkabanhaw ug among kinabuhi. ang tanan namong gusto. 12. panalipod. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. ikaw ang among manluluwas. 15. AMEN ««««««.««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 17. AMEN ««««««. 11.. ikaw ang kinakusgan sa tanan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. among esposo. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo.. ang lig-on nga kamatuoran... AMEN ««««««. among pultahan ug among dalan. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. ««««««. AMEN ««««««.. ikaw ang akong kusog... AMEN ««««««. akong bato. ikaw lang ang walay katapusan. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang giya ug ang tumong sa tanan.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 18. 10. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang bato. akong paglaum. ang tinuod nga sanga. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. AMEN ««««««.. ikaw ang among kaligdong. AMEN ««««««...

Senyor Sto. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. managlipay kita. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. Niño. Simbahon ang ngalan mo. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. Tuguti. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. among gihandom sa Hari David. Balaan«. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. µMga igsoon. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. mokanta. kanimo walay kangitngit. pagdasig sa among kalag. Niño (4x) I Senyor Sto. Busa kami usab karon magtiniil. O Dios. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. ikaw ang kahayag. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. Viva Pit Senyor Sto. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma .

pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. Niño) In your time C. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. walay matago diha kanimo. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. Amen. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. In his time. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. Ginoong Jesus.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. ang Batang Jesus. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. sa tanan nga mga problema. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna.

Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. namatay ug gilubong. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. Amen. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. sa kadaghan usab. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. mikunsad sa impyerno. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Amen. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. gilansang sa krus. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. nga may ikagwala sa sala. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. nga may pagkaambitan sa mga Santos. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa.kasingkasing. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Ginoo nato. gianak ni Santa Maria Birhen. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Kining among halad karon Ginoo. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. ug may kinabuhing dayon. Ginoo. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. panglawas ug sa Espirituhanon. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. Mituo ako sa Espiritu Santo. MITUO AKO. Amen. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay.

maana sa kanunay. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. Amen. kanimo O Among Diyos. among Ginoo ug Manluluwas. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. Espiritu sa kalinaw. .PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. makadawat gayod sa gasa. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. Amen. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. maanaa kanunay kanamo. Amen. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. anibersaryo. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos Amahan. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. ______ og si Sis. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. hari sa langit ug sa yuta. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Langitnong Amahan. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. kagul-anan. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. ania ang among kasingkasing. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. gitugyan namo ang among mga pagsulay. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. ________ uban ang ilang mga anak. kalipay ug kusog. Niño. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. kasal ug uban pang mga okasyon. Ginoong Diyos. dad-a ang among dakong gugma.

PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanan mga pagsakit. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord .TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. Amen.

God name it True Vine He choose His people. He promised strength and joy. He promised peace and love He promised happiness. until He¶s come. His constant love. to True Vine children Love one another. He left a message. right from the start. in His own vineyard To plant into their hearts. He made htem workers.TRUE VINE HYMN There is a mission. eternally« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful