PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Amen. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. sa grasya mahapsay. Alleluia. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Alleluia. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Amahan. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. kay maayo Siya. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Alleluia. Alleluia. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Wala: Sa akong kalisod. misangpit ako sa Ginoo. ug sa Anak. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. ug sa Espiritu Santo. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. ug sa Anak. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Kay ang iyang gugma walay paglubad. ug sa Espiritu Santo. Amen. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Himaya sa Amahan« . Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo.

Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato.II. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Ug walay paglubad ang iyang gugma. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Alleluia. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Dili pa ako mamatay. Maglipay ug magmaya kita niini. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Apan gitabangan ako sa Ginoo. daw dilaab sa sampinit. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Kini ang ganghaan sa Ginoo. Ikaw ang akong Dios. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. awitan nato siya sa pagdayeg. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. Wala: Luwasa intawon kami. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Alleluia. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. awitan nato siya sa pagdayeg. Alleluia. ug pasalamatan ko ikaw. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Himaya sa Amahan« . Alleluia. awitan nato siya sa pagdayeg. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. HImaya sa Amahan« III. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Ang matarong lamang ang makasulod niini. Alleluia.

Jesus. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. imong Anak.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. kay ikaw man gang among paglaum. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. mao usay iyang anihon. Hari sa kalooy. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. ang balay sa among Espiritu. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Balaan nga walay kamatayon. Si Hesukristo. Balaan nga Diyos. gikan niini maani niya ang kamatayon. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Ginooa. hangtud sa kahanturan. nagsalig kami kanimo. Pangulo: Ang imong mga saad. Amen. Magpabilin hangtod sa kahangturan. O tuburan sa kinabuhi. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. nagsalig kami kanimo. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. Balaan nga makakagahum. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw.

himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. sunog.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. gira. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. O Mahal nga Birhen Maria. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. nasayod kami sa among mga kakulangon. baha. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. Amen. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. iiway kami sa katalagman. Niño. ug labaw sa tanan. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. linog. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. O Mahal nga Birhen Maria. ang Mahal nga Senyor Sto. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. Karong adlawa. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. O Mahal nga Birhen Maria. nan ania ang among gugma. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. Iiway sa mga daotan. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. Niño. dalugdog. kawatan. protektahe kining among panimalay. nasayod . Ikaw man gayod ang among manluluwas. Amen. panalangini.

kaparentehan. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. Ginoo. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. sa aksidente. ang mga giabandonar. higala ug sa among komunidad. kadtong nag-antos sa kadagatan. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. . ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. sa ngalan sa Batang Jesus. Pilipinas. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. Hikapa ug ayoha silang tanan. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. mga dinaugdaug. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. namatay sa gira. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. Hinaut nga karong adlawa. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. sa ngalan sa Batang Jesus. sa ngalan sa Batang Jesus.

Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. Kaparian. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. Amen. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. among Ginoo. kansang bugtong Anak. maghimaya ka. sa ngalan sa Batang Jesus. Amen. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. tungod sa iyang kinabuhi. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. . Amen. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Visayas ug Mindanao. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. ay maloloy-on. kon tapos na ang among paghingilin. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. sa ngalan sa Batang Jesus. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. sa tanan nga Obispo. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. ikaw ang gilauman namo. mga Misyonaryo. Papa Benedicto XVI. Ay maaghop. kamatayon ug pagkabanhaw. nagapanghupaw. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. kinabuhi ug kinatam-is. mga Mongha. Inahan sa kalooy. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. nagaagulo. O Ginoo. mga Madre. Amen. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto.

nagasimba kami kanimo. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. mapalubon dinha sa pagsulay. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. ³ Sta. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. higugmaong Senyor Sto. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. Niño. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. nagapalaban kami kanimo. Niño.. Agaka kami sa imong kinaadman. Niño sa kawaybili sa kalibutan. ³ San Esteban«««««««««««««««. hayagi ang among salabutan. malooy ka TANAN: Kristo. TABANGI KAMI O Senyor Sto. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami . pamatia kami PANGULO: Jesus. pamatia kami TANAN: Jesus. NIÑO. San Charbel. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Niño. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Niño. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. malooy ka TANAN: Ginoo. sa kamubo sa panahon. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Catherine««««««««««««««. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. ³ San Miguel.. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. San Rafael. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. sa kataas gayud sa etemidad. lipaya kami sa imong kalumo. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha. Niño. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. nga kami magsimba kanimo. iakw ang among patron. Tudlo-i kami. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. patalinghugi kami TANAN: Jesus. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. Itugot Senyor Sto. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. Amen SENYOR STO. nagadangop kami kanimo. santosa ang among kalag. inita ang among kabubut-on. isug dinha sa katalagman. panalipdi kami sa imong gahum. Niño. malooy ka PANGULO: Jesus. malooy ka PANGULO: Kristo.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. limpyoha ang among lawas. sa kahamili sa langit. subay sa imong pagbuot.

pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. Niño de Cebu) O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. Reyna sa langit ug yuta. Amen. wala mosimba. Niño. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. O Diyos nga Amahan. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako.PANGULO: Sa mga kaparot. Amen. Niño nga nag-ingon ka. wala mosalig ug wala mahigugma. Niño. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. nagasimba ako ug nahigugma ako. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. Amen. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Niño. bisan pa sa among mga kahuyang. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. Himoa O Ginoo. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. Niño. Niño. pasayloa. pagtuktuk ug abrihan kamo´. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. Niño.

ania kami sa imong atubangan. . Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. ipadangat kanamo ang among gipangayo.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. apan kung ikaw wala. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. Amen. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. dili namo makab-ot ang kasulbaran. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. O Ginoong Jesus. huyang gayod kami. Niño. tungod niini Mahal nga Inahan. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. Niño. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Amen. Amen.

Kunsad Espiritu Santo.... Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. ang kahayag sa kabuntagon. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. AMEN ««««««. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1. u gang pinakataas sa tanang ngalan. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. kahiusa ug kaangayan. ikaw ang Kamero sa Ginoo. kalag ug hunahuna.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang dalan sa among kinabuhi. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. ikaw ang Hari sa tanang Hari. Amen. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.HUMMING«. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ang maayong magbalantay. ang Ginoo nga uban kanato. AMEN ««««««. ikaw ang kinakosgang mananambag. ikaw ang among kahayag. ««««««. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga.. 2. 4. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. ikaw ang Emmanuel. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. ikaw ang Balaan sa Israel.Karong adlawa. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. sa imong pagpuyo uban kanila. Sa kawad-on hatagi «. ikaw ang among kusog ug awit. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. de Grandes. AMEN ««««««. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. among gugma. 3. ««««««. 6.. 5. and Sis. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. ««««««.. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang madaugon ug ang panalipod. ang halangdon. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««... LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. ang Leon sa Judea. 7. Karon. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay.. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. AMEN ««««««. kahayag ug gugma. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. . ang Kristo ug ang Kristong Hari. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. tan-awa ang ilang mga panginahanglan.. ««««««. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. ««««««.. Balaang Espiritu sa kinabuhi.. ang pamilya ni Bro.

. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi... ikaw ang tanan namong kinhanglan. 9. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. AMEN ««««««. akong bato. AMEN ««««««. among pagkabanhaw ug among kinabuhi. ««««««. 10. ang giya ug ang tumong sa tanan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««.. ««««««. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . ikaw ang sinugdanan ug katapusan. akong kalig-on. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan.... 11. AMEN ««««««.. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. ang kapikas ug kopa. ««««««. ikaw ang among kaligdong. ««««««. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang kinakusgan sa tanan.. 16. among kusog.. 8.. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang maghahatag. akong Balaang tabang.. ««««««. 18. AMEN ««««««. 19.. AMEN ««««««. among pultahan ug among dalan. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. sa akong pagsampit. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. ikaw ang among kadaugan. iya akong giluwas.. ikaw lang ang walay katapusan.. ««««««... ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 13. ikaw ang among paglaum. panalipod. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««... ang lig-on nga kamatuoran...««««««. akong paglaum. ikaw ang akong kusog. ang tinuod nga sanga. among hustiya. ang pinakataas nga Pari. ang bato. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 17. ang malig-on nga tore.. AMEN ««««««. AMEN ««««««. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. ang buhing tubig. ««««««. ang tanan namong gusto.. 20. 12. AMEN ««««««. ikaw ang among pasensya. 15. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among esposo. 14. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. ang sukaranan. among magbubuhat ug among kalig-on. ikaw ang buhing pulong. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. ««««««. among kaluwasan. ««««««.. ««««««. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. ikaw ang among manluluwas. AMEN ««««««. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan.

kanimo walay kangitngit. O Dios. Senyor Sto. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. Viva Pit Senyor Sto. Busa kami usab karon magtiniil. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. among gihandom sa Hari David. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. Tuguti. µMga igsoon. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. ikaw ang kahayag. pagdasig sa among kalag. Balaan«. mokanta. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. managlipay kita. Niño. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. Niño (4x) I Senyor Sto. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. Simbahon ang ngalan mo. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo.

ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. Niño) In your time C. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. walay matago diha kanimo. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. In his time. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. Ginoong Jesus. ang Batang Jesus.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . sa tanan nga mga problema. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. Amen. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A.

gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Amen. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. nga may ikagwala sa sala. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. Amen. MITUO AKO. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . Ginoo. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. gianak ni Santa Maria Birhen. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. panglawas ug sa Espirituhanon. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Mituo ako sa Espiritu Santo. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. ug may kinabuhing dayon. mikunsad sa impyerno.kasingkasing. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. Kining among halad karon Ginoo. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. gilansang sa krus. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. sa kadaghan usab. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. Ginoo nato. Amen. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. nga may pagkaambitan sa mga Santos. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. namatay ug gilubong.

among Ginoo ug Manluluwas. anibersaryo. sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. kalipay ug kusog. kanimo O Among Diyos. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. ______ og si Sis. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. Ginoong Diyos. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. . Niño. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. Langitnong Amahan. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. hari sa langit ug sa yuta. Espiritu sa kalinaw. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. ania ang among kasingkasing. Amen. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. Amen. Diyos Amahan. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. Amen. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. dad-a ang among dakong gugma. maana sa kanunay. makadawat gayod sa gasa. gitugyan namo ang among mga pagsulay. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. kagul-anan. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. ________ uban ang ilang mga anak. kasal ug uban pang mga okasyon. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. Amen. maanaa kanunay kanamo. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto.

THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanan mga pagsakit. Amen. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo.

right from the start. until He¶s come. He promised peace and love He promised happiness. His constant love. He promised strength and joy. to True Vine children Love one another. God name it True Vine He choose His people. in His own vineyard To plant into their hearts.TRUE VINE HYMN There is a mission. He left a message. eternally« . He made htem workers.