P. 1
Novena

Novena

|Views: 2,916|Likes:

More info:

Published by: Misael Berou Felisilda on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

ug sa Espiritu Santo. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. kay maayo Siya. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Himaya sa Amahan« . Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. misangpit ako sa Ginoo. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. ug sa Espiritu Santo. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Alleluia. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Alleluia. Wala: Sa akong kalisod. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Alleluia. sa grasya mahapsay. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Amahan. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Amen.INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Alleluia. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. ug sa Anak. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. ug sa Anak. Amen. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos.

Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. awitan nato siya sa pagdayeg. Dili pa ako mamatay. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. awitan nato siya sa pagdayeg. ug pasalamatan ko ikaw. awitan nato siya sa pagdayeg. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. Ang matarong lamang ang makasulod niini. daw dilaab sa sampinit. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. HImaya sa Amahan« III. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. Alleluia. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Wala: Luwasa intawon kami. awitan nato siya sa pagdayeg. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. Himaya sa Amahan« . Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Alleluia. Maglipay ug magmaya kita niini. Alleluia. Ug walay paglubad ang iyang gugma. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. awitan nato siya sa pagdayeg. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Alleluia. Ikaw ang akong Dios. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Pasalamati ang Gino okay maayo siya.II. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Kini ang ganghaan sa Ginoo. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Alleluia.

apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. nagsalig kami kanimo. Magpabilin hangtod sa kahangturan. Balaan nga walay kamatayon. imong Anak. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. mao usay iyang anihon. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. Jesus. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. gikan niini maani niya ang kamatayon. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. Amen. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. Ginooa. Balaan nga makakagahum. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. ang balay sa among Espiritu. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. nagsalig kami kanimo. Balaan nga Diyos. Pangulo: Ang imong mga saad. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. kay ikaw man gang among paglaum. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. hangtud sa kahanturan. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Hari sa kalooy. Si Hesukristo. O tuburan sa kinabuhi.

PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. nasayod . hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. nan ania ang among gugma. ug labaw sa tanan. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. O Mahal nga Birhen Maria. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. kawatan. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. ang Mahal nga Senyor Sto. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. baha. Niño. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. linog. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay. Amen. O Mahal nga Birhen Maria. panalangini. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. O Mahal nga Birhen Maria. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. iiway kami sa katalagman. sunog. Amen.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. nasayod kami sa among mga kakulangon. protektahe kining among panimalay. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. Ikaw man gayod ang among manluluwas. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. gira. dalugdog. Niño. Iiway sa mga daotan. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. Karong adlawa. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit.

sa aksidente. kadtong nag-antos sa kadagatan. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. kaparentehan. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. . kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. Hinaut nga karong adlawa. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. sa ngalan sa Batang Jesus. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. Pilipinas. sa ngalan sa Batang Jesus. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. ang mga giabandonar. mga dinaugdaug. Hikapa ug ayoha silang tanan. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. sa ngalan sa Batang Jesus. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. namatay sa gira.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. higala ug sa among komunidad. Ginoo.

Kaparian. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. Papa Benedicto XVI. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. sa ngalan sa Batang Jesus. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. mga Misyonaryo. tungod sa iyang kinabuhi. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. kon tapos na ang among paghingilin. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. maghimaya ka. ikaw ang gilauman namo. mga Madre. Visayas ug Mindanao. Amen. mga Mongha. among Ginoo. kamatayon ug pagkabanhaw. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. . nagaagulo. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. nagapanghupaw. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. Amen. kinabuhi ug kinatam-is. Ay maaghop. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. sa ngalan sa Batang Jesus. O Ginoo. Amen. sa tanan nga Obispo. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. kansang bugtong Anak. Amen. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. ay maloloy-on. Inahan sa kalooy.

³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««. ³ San Miguel. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO.. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. ³ San Esteban«««««««««««««««. Niño sa kawaybili sa kalibutan. malooy ka PANGULO: Kristo. nagapalaban kami kanimo. malooy ka TANAN: Kristo. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. iakw ang among patron. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. hayagi ang among salabutan. Niño. higugmaong Senyor Sto. pamatia kami TANAN: Jesus. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. malooy ka TANAN: Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. sa kamubo sa panahon. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. inita ang among kabubut-on. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. subay sa imong pagbuot. San Rafael. Niño. santosa ang among kalag. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Agaka kami sa imong kinaadman. patalinghugi kami TANAN: Jesus. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. malooy ka PANGULO: Jesus. San Charbel. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. Niño. sa kahamili sa langit. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami . NIÑO. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. Catherine««««««««««««««. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo.. Niño. lipaya kami sa imong kalumo. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. sa kataas gayud sa etemidad. TABANGI KAMI O Senyor Sto. Amen SENYOR STO. Tudlo-i kami. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. isug dinha sa katalagman. mapalubon dinha sa pagsulay. panalipdi kami sa imong gahum. pamatia kami PANGULO: Jesus. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. nagadangop kami kanimo. Niño. nagasimba kami kanimo. ³ Sta. limpyoha ang among lawas. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. Niño. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. nga kami magsimba kanimo. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. Itugot Senyor Sto. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo.

pagtuktuk ug abrihan kamo´. PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. Niño. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. Amen. Himoa O Ginoo. Niño. nagasimba ako ug nahigugma ako.PANGULO: Sa mga kaparot. wala mosimba. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. Niño de Cebu) O Senyor Sto. Niño. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. Amen. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. bisan pa sa among mga kahuyang. wala mosalig ug wala mahigugma. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. Niño. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. Niño. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. Niño nga nag-ingon ka. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. pasayloa. Amen. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Niño. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. O Diyos nga Amahan. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. Niño. Reyna sa langit ug yuta.

Amen. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. huyang gayod kami.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. Niño. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. O Ginoong Jesus. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. ipadangat kanamo ang among gipangayo. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. misalign nga imong hatagan sa imong gugma. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. tungod niini Mahal nga Inahan. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. ania kami sa imong atubangan. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. apan kung ikaw wala. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon. Niño. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. Amen. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. Amen. dili namo makab-ot ang kasulbaran. . tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles.

ikaw ang among kahayag. 4. Amen. ikaw ang Hari sa tanang Hari. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. ««««««. AMEN ««««««. tan-awa ang ilang mga panginahanglan. ikaw ang Kamero sa Ginoo.. AMEN ««««««. kalag ug hunahuna. and Sis. ang Leon sa Judea. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ang pamilya ni Bro. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. sa imong pagpuyo uban kanila. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. ang Kristo ug ang Kristong Hari. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. ««««««. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. among gugma. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi. kahiusa ug kaangayan. AMEN ««««««. ikaw ang Emmanuel. kahayag ug gugma. AMEN ««««««. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. 3. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami.. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini...Karong adlawa. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw. AMEN ««««««. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on.. ang madaugon ug ang panalipod. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. ««««««. 2. ikaw ang among kusog ug awit. Sa kawad-on hatagi «. Karon.. . ikaw ang Balaan sa Israel.. ang maayong magbalantay. Balaang Espiritu sa kinabuhi. ang Ginoo nga uban kanato. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1.. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona. ang halangdon. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo. u gang pinakataas sa tanang ngalan. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. ikaw ang kinakosgang mananambag. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. Kunsad Espiritu Santo. de Grandes. 7. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. 6. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.HUMMING«. ««««««. ang kahayag sa kabuntagon... ««««««.. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. AMEN ««««««. ikaw ang dalan sa among kinabuhi.. 5.

ang sukaranan.. ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. sa akong pagsampit. AMEN ««««««. AMEN ««««««.. akong kalig-on.. among kaluwasan. 10. ««««««. ikaw lang ang walay katapusan.. ikaw ang among kadaugan. ang bato. iya akong giluwas. ««««««. akong paglaum. tinuod nga pundasyon ug among kalipay.. ikaw ang sinugdanan ug katapusan. AMEN ««««««.. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. AMEN ««««««.. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an. ««««««. ««««««. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi.. ang tanan namong gusto.. ««««««. AMEN ««««««. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo. 13. ikaw ang among manluluwas. among pultahan ug among dalan. 20. AMEN ««««««. AMEN ««««««. AMEN ««««««.. ikaw ang buhing pulong. ««««««. akong Balaang tabang.. 11. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. among magbubuhat ug among kalig-on. Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan. ang kapikas ug kopa.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo..««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. ««««««. ang lig-on nga kamatuoran. AMEN ««««««. ikaw ang tuburan sa tanang Balaan. ««««««. ««««««. panalipod. AMEN ««««««. 12. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. 19. AMEN ««««««.. ang pinakataas nga Pari. 14. among hustiya. ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. AMEN ««««««. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan.. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. AMEN ««««««. among pagkabanhaw ug among kinabuhi.. 15. ang maghahatag. ang malig-on nga tore. among kusog. 16.. ang buhing tubig.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang tanan namong kinhanglan. 18.. 8. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. 17. akong bato.. among esposo. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang giya ug ang tumong sa tanan.. ««««««. ikaw ang among kaligdong.. ikaw ang among pasensya. AMEN ««««««... ikaw ang akong kusog. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang kinakusgan sa tanan. ikaw ang among paglaum. ««««««. ang tinuod nga sanga. 9.

mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. ikaw ang kahayag. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. Viva Pit Senyor Sto. Senyor Sto. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. pagdasig sa among kalag. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. Busa kami usab karon magtiniil. managlipay kita. mokanta. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. among gihandom sa Hari David. Tuguti. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. Simbahon ang ngalan mo. Balaan«. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. kanimo walay kangitngit. O Dios. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. µMga igsoon. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. Niño. Niño (4x) I Senyor Sto.

ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. Ginoong Jesus. sa tanan nga mga problema. Niño) In your time C. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. In his time. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. walay matago diha kanimo. ang Batang Jesus. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. mahatagan ug mga panalangin ug grasya. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. Amen.

Mituo ako sa Espiritu Santo. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. MITUO AKO. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. sa kadaghan usab. namatay ug gilubong. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. nga may ikagwala sa sala. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. nga may pagkaambitan sa mga Santos. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. ug may kinabuhing dayon. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Amen. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. mikunsad sa impyerno. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. Amen. gilansang sa krus. gianak ni Santa Maria Birhen. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Amen. Kining among halad karon Ginoo. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. Ginoo nato. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. Ginoo. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. panglawas ug sa Espirituhanon. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay.kasingkasing. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo.

dad-a ang among dakong gugma. Amen. kagul-anan. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. Amen. kalipay ug kusog. maanaa kanunay kanamo. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. Niño. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. kasal ug uban pang mga okasyon. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. Diyos Amahan. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. sa Anak ug sa Espiritu Santo. ______ og si Sis. Espiritu sa kalinaw. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. makadawat gayod sa gasa. hari sa langit ug sa yuta. ________ uban ang ilang mga anak. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. gitugyan namo ang among mga pagsulay. Amen. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. kanimo O Among Diyos. .PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. anibersaryo. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. among Ginoo ug Manluluwas. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. Langitnong Amahan. ania ang among kasingkasing. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ginoong Diyos. maana sa kanunay.

sa tanan mga pagsakit.TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. Amen. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo.

eternally« .TRUE VINE HYMN There is a mission. He promised strength and joy. He made htem workers. He left a message. His constant love. in His own vineyard To plant into their hearts. to True Vine children Love one another. until He¶s come. right from the start. God name it True Vine He choose His people. He promised peace and love He promised happiness.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->