PRAYER DEVOTION TO THE TRAVELLING HOLY INFANT JESUS OF CEBU 1.

Inadlaw nga Pag-ampo sa Matag Domingo ± Pag-ampo sa Salmo 2. Ang Pag-ampo sa Alas Tres ± Divine Mercy 3. Song: Lord Jesus We Enthrone You ± Charismatic Song 4. Pagdawat ± LGC Sisters 5. Paghalad sa Balay ± Mama Mary Prayer 6. Katilingbanon nga Pag-ampo sa Rosaryo ± Our Own Meditation 7. Ang Pag-ampo alang sa Senyor Sto. Niño ± Original Novena Prayer 8. Ang Pag-ampo sa dili pa Pagsangpit sa Espiritu Santo ± Our Own Meditation 9. Litany sa Paghimaya ± Fr. de Grandes; Miracle Hour Prayer 10. Ang Pag-Ampo sa Pagsalig ± Psalm Prayer 11. Pagpaambit sa Kasinatian sa Ginoo sa Atong Kinabuhi 12. Pagbasa sa Ebanghelyo 13. Pamalandong og Pagpaambit sa Mensahi sa Ebanghelyo 14. Thanksgiving or ³Sinulog Dance´ ± Songs & Music of Sto. Niño Shrine Davao 15. Ang Pag-Ampo sa dili pa Pagdagkot sa Kandila 16. Ang Pag-Ampo sa Pagpangayo 17. Ang Pag-Ampo sa Paghalad 18. Ang Pag-Ampo sa Pagtapos ± Original Novena Prayer of Sto. Niño de Cebu 19. Ang Pag-Ampo sa Paglakaw ± Our Own Meditation

ANG MGA MISTERYO SA ROSARYO ANG MISTERYO SA KALIPAY: (LUNES & SABADO) 1. Ang Pagpahibalo kang Birhen Maria nga mahimong Inahan sa Anak sa Diyos 2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel 3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Diyos sa Kamalig sa Belen 4. Ang Paghalad sa Diyosnong Bata didto sa Simbahan 5. Ang Pagkawala sa Diyosnong Bata ug Pagkakaplag Kaniya didto sa Templo taliwala sa mga Makinaadmanon ANG MISTERYO SA KAHAYAG: (HUWEBES) 1. Ang Pagbunyag kang Kristo sa Suba sa Jordan 2. Ang Pagdayag ni Kristo sa Iyang kaugalingon didto sa Kasal sa Cana 3. Ang Pagproklamar ni Kristo sa Gingharian sa Diyos uban sa iyang tawag sa pagbag-o 4. Ang Pagkausab sa panagway ni Kristo 5. Ang Pagmugna ni Kristo sa Eukaristiya, ang Sakramentuhanon nga pagpakita sa Misteryo sa Pasko ANG MISTERYO SA KASAKIT: (MARTES & BIYERNES) 1. Ang Pag-Ampo sa Atong Ginoo didto sa tanaman sa Getsemane 2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Manunubos 3. Ang Pagpurongurong sa atong Ginoong Jesukristo sa Koronang tunokan 4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo 5. Ang Pagkamatay sa atong Ginoong Jesukristo sa Krus ANG MISTERYO SA HIMAYA: (MIYERKULES & DOMINGO) 1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo 2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Diyos 3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagbayaw sa Langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang Pagkorona sa Mahal nga Birhen Maria nga Reyna sa Langit ug Yuta

INADLAW NGA PAG-AMPO SA MATAG DOMINGO (Source: Psalm Prayer. SALMO 118 Tanan: Pasalamati ninyo ang Ginoo. ug sa Anak. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. ayaw paglangan sa pagtabang kanamo. µang iyang gugma walay kataposan Paingna ang mga Pari sa Dios. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. µang iyang gugma walay kataposan¶ Himaya sa Amahan. ug sa Espiritu Santo. Hangtud kining kalibutanong kinabuhi namo Lamdagan sa imong kalayong walay pagkapalong. kay maayo Siya. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Hangtud maputi ang among kasingkasing. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Himaya sa Amahan« . Alleluia. Amen. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron dili kami mamatay. Pangulo: Tanan: Ginoong Diyos. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Wala: Sa akong kalisod. Ug magmadaogon ako sa akong mga kaaway. Hangtud nga kuyog kanimo usa na lang ang among pagabutan Ang pagpuyo ug pag-antus uban kanimo. Tanan: Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Amen. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Alleluia. Prayer of the Church) Sa ngalan sa Amahan. Alleluia. Too: Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa tawo. Aron higugmaon ko ang tanang gusto mo Ug buhaton ko sumala sa imong pagbout. Too: Paingna ang katawhan sa Israel. µang iyang gugma walay kataposan¶ Paingna ang may kahadlok sa Ginoo. Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Aron ang among mga kalag. ug sa Espiritu Santo. Unsa pay buhaton ta kon dili modangop sa Ginoo. Alleluia. misangpit ako sa Ginoo. ug sa Anak. Kay ang iyang gugma walay paglubad. umari ka kanamo nga nangaliyopo kanimo. Unsa may mahimo sa mga tawo kanako? Ang Ginoo maoy nag tabang kanako. sa grasya mahapsay. Amahan. Kon ang Ginoo dapig kanako dili angay mahadlok. Kay ang iyang gugma walay paglubad. Kon dili magpuyo ug maligdong ang kinubuhi Diha sa imong walay katapusang himaya. Himno (Tanan) Iginhawa kanamo O Ginoo ang imong kinabuhi Pun-a ako sa bag-ong paglaum. Ang iyang gugma molungtad hangtud sa kahangturan. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay sa pagsalig sa mga prinsipe.

Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Pamatia ang mga awit sa kadaugan diha sa tolda sa katawhan sa Dios Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. HImaya sa Amahan« III.II. Dili pa ako mamatay. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kayo. Wala: Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa Templo Aron mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo. Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo Apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. ug pasalamatan ko ikaw. Alleluia. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Ikaw ang akong Dios. Too: Pagdala kamo¶g mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangolin. awitan nato siya sa pagdayeg. Pagmartsa kamo libot sa halanan. Ug walay paglubad ang iyang gugma. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Ang matarong lamang ang makasulod niini. Too: Ang gahum sa Ginoo maoy naghimo niini Ug maoy naghatag kanato¶g kadaugan sa natad sa paggubatan. Alleluia. Alleluia. Ug sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila. Maglipay ug magmaya kita niini. Pasalamati ang Gino okay maayo siya. Alleluia. Ang Ginoo maoy naghatag kanako¶g gahum ug kalig-on Siya ang akong manluluwas. awitan nato siya sa pagdayeg. Wala: Gilibotan ako sa daghang kaaway Apan sa gahum sa Ginoo gilaglag sila. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag ug gipadaug mo ako. O Ginoo Palampasa intawon kami Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo Gidayeg ka namo dinhi sa Templo sa Ginoo Ang Ginoo mao ang Diyos ug maayo siya kanato. Too: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Wala: Giataki ako nila pag-ayo ug hapit ako mapukan. Alleluia. Nahimo hinuon nga labingimportanting bato. magpabilin akong buhi Aron pagmantala sa buhat sa Ginoo. Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. Too: Gilikosan ako nila apan sa gahum sa Ginoo gibuntog ko sila Sama sa mga putyokan milikos sila kanako. Kini ang ganghaan sa Ginoo. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog. awitan nato siya sa pagdayeg. Himaya sa Amahan« . daw dilaab sa sampinit. Apan ang ilang kainit dali rang nawala. Wala: Luwasa intawon kami. awitan nato siya sa pagdayeg. Tanan: Ang Ginoo maoy atong kusog.

Tanan: Isangyaw namo Ginoo ang imong kaayo kay gitubag mo ako. nagsalig kami kanimo. Kon magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha. PAG-AMPO SA ALAS TRES (Source: Devine Mercy) Namatay ka Jesus. nagahangyo kami nga bantayan mo kaming imong mga anak ug ipahilayo kami sa tanang kadaut. O tuburan sa kinabuhi. Hinunoa nga ang among singgit sa kalipay ug himaya maga gikan sa imong mga tolda aron saulogon namo ang katingalahan sa imong pagkabanhaw. nga nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios. Hari sa kalooy. Balaan nga makakagahum. Balaan nga Diyos. O dugo ug tubig nga mibuhagay gikan sa kasingkasing ni Jesus nga tuburan sa kalooy alang kanamo. gihatagan mo kami ug adlaw sa paglipay. Jesus. Pangulo: Ang imong mga saad. Kaloy-I kami ug ang tibuok kalibutan (3x)« Amen. Ginooa. Ipadan-ag sa imong simbahan ang kasilaw sa imong kadaugan nga unta mahimo kining ganghaan sa kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. hangtud sa kahanturan. ENTHRONEMENT SONG ( Source: Charismatic Songs ) Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne . Balaan nga walay kamatayon. ang balay sa among Espiritu. nagsalig kami kanimo. apan ang tuburan sa kinabuhi midagayday alang sa kalag ug kalawran sa kaluoy naukab alang sa tibuok kalibutan. Amen. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo. gikan niini maani niya ang kamatayon. kon magtanom siya diha sa uma sa Espiritu. Magpabilin hangtod sa kahangturan. Pagbasa (Mga taga Galacia 6-7b ± 8) Ang ipugas sa tawo. Katapusang Pag-ampo: Mag-ampo kita« Tanan: Langitnong Amahan. maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay kataposan. mao hinouy nahimong imortanting bato sa among simbahan.Pag-ampo sa Salmo Ginoong Dios. kay ikaw man gang among paglaum. Pangulo: Dayegon ta ang Ginoo« Tanan: Ug pasalamatan nato siya. Tanan: Ug sa tanang henerasyon ang imong mga pulong matinudanon. dili masukod nga Diyosnong Kalooy. ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. imong Anak. lukpa ang kalibutan ug ibubu ang imong kaugalingon kanamo. Si Hesukristo. mao usay iyang anihon.

baha. kawatan. sama kang Maria Magdalena nga naghinulsol sa mga kasal-anan uban sa kalipay ug sa kasakit. Mapasalamaton gayod kami ug gidawat ikaw namo dinhi sa among panimalay.Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Lord Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise And as we worship build a throne Come Lord Jesus and take Your place PAGDAWAT (Source: LGC Sisters) kami sa among pagkabugnaw. Iiway sa mga daotan. hinaut nga ang tanang mosulod ug mobisita niini motrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. gidawat ikaw kanamo sa among kasingkasing. Karong adlawa. O Mahal nga Birhen Maria. Amen. pagbiaybiay ug sa tanang mga yawan-ong hitabo nga imo nang nakita. PAGHALAD SA BANAY (Source: Mama Mary Prayer) BANA/ASAWA: Akong ihalad kanimo kining among panimalay o Mahal nga Birhen Maria. Himoa nga ikaw maghari dinhi ug himoa nga sa among pagpuyo. O Mahal nga Birhen Maria. Niño. nasayod kami sa among mga kakulangon. panalangini. protektahe kining among panimalay. nasayod kami sa among dili kaangayan sa mga nangaging mga adlaw. sunog. Ikaw man gayod ang among manluluwas. Niño. ang Mahal nga Senyor Sto. ang among pamilya nalipay ug dako sa tibuok namong kasingkasing sa pagdawat sa imong hulagway. ania kami nga imong anak nag-abiba sa imong pag-abot. himoa nga kining panimalay mahalad gayod diha kanimo ug sa among Ginoong Jesus para sa iyang kahimayaan. protektahe ug giyahe usab kami nga dili makalapas sa kasuguan sa Ginoo. ug labaw sa tanan. nasayod . Amen. dalugdog. hinaut nga walay bug-at nga mga sala nga mahitabo niining panimalay. ang among pag-ampo kanimo makapalambo sa among dakong gugma diha kanimo ug magdala kanamo diha sa imong kasingkasing. kansang kasingkasing masulub-on ug putli. nan ania ang among gugma. himoa nga imong puloy-anan labi na ang mga nagpuyo niini. apan nasayod usab kami sa imong kapasayloan sa imong mga anak. gira. gidawat ko ikaw nganhi sa among gamay nga pinuy-anan. TANAN: O Mahal nga Senyor Sto. O Mahal nga Birhen Maria. linog. Kantahon« ´O Birhen Maria«´ BANA/ASAWA: Mahal nga Diyos among Ginoo. amo ikaw nga gihimo nga Reyna niining panimalay. iiway kami sa katalagman. paghalad ug pagtahod u gang tanan nga maabot sa among hunahuna ug kasingkasing among ihalad alang sa imong himaya.

mga masakiton ug himalatyon nga atoa sa hospitals ug sa ilang panimalay. Pandongi sila ug kaming tanan sa imong mga kamot pinaagi sa among pagpangama sa pag-ampo niining ikaduhang Misteryo sa Himaya« Amen. among ihalad ang Unang Misteryo sa Himaya para sa tibook kalibutan. sa ngalan sa Batang Jesus. among ihalad kining ikaduhang misteryo alang sa katuyoan sa tanang mga pobre. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Song: UNANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKABANHAW SA ATONG GINOONG JESUS Langitnong Amahan. Tabangi ug hatagi kami sa kalinaw ug ingon man usab dinhi sa among lugar sa Pandayan ug sa mga kasikbit niini. higala ug sa among komunidad. Pilipinas. . namatay sa gira. Hinaut nga karong adlawa. katong wala nay nahinumdom u nag-ampo kanila. kadtong mga nangamatay nga wala makasinati ug gugma ug wala usab higugmaa. kaloy-i ug hatagi sila sa kahayag aron maangkon nila ang kalinaw ug pahulay nga dayon. ingon man usab kadtong nangamatay nga nagbaton ug pagdumot ug nawad-an sa pagtuo diha Kanimo. lipaya O Sacrament Most Holy« ug dasiga sila sa ilang kalisod ug kasakit ug ipasinati ang imong dakong gugma nga imong gisaad. ilabi na gayod sa mga lumulupyo sa among nasod. kaparentehan. kaming tanan nga ania dinhi makasinati ug kalinaw sa among tagsatagsa ka kaugalingon. sa ngalan sa Batang Jesus. Ginoo. ang mga giabandonar. Pasayloa usab ang mga sala sa nangamatay sa hinanaling kamatayon. ihalad namo kining ikatulong Misteryo alang sa mga kalag sa purgatory. sa kalinaw nga imong gihatag ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliyupo pinaagi sa among pag-ampo niining unang Misteryo sa Himaya« Amen Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKATULO NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKUNSAD SA ESPIRITU SANTU NGADTO SA MGA APOSTOLES Langitnong Amahan. Hikapa ug ayoha silang tanan.KATILINGBANON NGA PAG-AMPO SA ROSARYO (Source: Our Own Meditation) IKADUHANG MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGSAKA SA ATONG GINOONG JESUS NGADTO SA LANGIT Pangurus« Mitou Ako« Amahan namo« 3 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus« Langitnong Amahan. mga bata nga gipanglaglag sa sabakan sa inahan. sa aksidente. ingon man usab sa tanang sakop sa among pamilya. mga dinaugdaug. Salamat Ginoo sa mga kapasayloan sa among mga sala ug salamat usab sa mga grasya nga among nadawat pinaagi sa among pag-ampo sa mga kalag niining ikatulong Misteryo sa Himaya« Amen. sa ngalan sa Batang Jesus. kadtong nag-antos sa kadagatan. Daghang salamat mahigugmaong Amahan.

Amen.Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« IKAUPAT NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGPASAKA NI BIRHEN MARIA NGADTO SA LANGIT Hinaut nga ang imong kayo ug kalooy matagamtam sa tanan nga nagdeboto sa Senyor Sto. tungod sa iyang kinabuhi. Papa Benedicto XVI. Iampo mo kami Inahan sa Santos nga Diyos« Aron mahimo kaming angayan sa mga saad ni Jesukristo. Visayas ug Mindanao. tugoti kami nga makausa pa magahalad niining katapusang Misteryo sa Himaya. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Maghimaya ka Reyna. . sa ngalan sa Batang Jesus. mga Madre. Nangaliyupo kami nga pinaagi niining misteryo sa Santos nga Rosaryo. mga Misyonaryo. sa ngalan sa Batang Jesus. Kaparian. kansang bugtong Anak. maghimaya ka. sa Bulahang Birhen Maria nga mamahimong sumbanan ug makab-ot ang gisaad pinaagi kang Jesukristo nga among Ginoo. Daghang salamat mahigugmaong Amahan sa tanan nga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo ingon nga kami nag-ampo niining ikaupat nga Misteryo« Amen. Amen. ay maloloy-on. ay matam-is uyamot nga Birhen Maria. nagapanghupaw. kinabuhi ug kinatam-is. sa tanan nga Obispo. Daghang salamat mahigugmaong Amahan. Amen. alang sa mga intensions sa among Mahal nga Birhen Maria alang sa kabaghuan sa tanan nga makasasala ug ang kapasayloan sa among mga sala. among Ginoo. mga Mongha. kamatayon ug pagkabanhaw. Hinaut nga kaming tanan magpadayon kanunay sa paghimaya ug pagdayeg sa imong Mahal nga Ngalan ug sa kanunay kami magmatinud-anon sa among saad diah kanimo. Amahan namo« 10 Maghimaya ka Maria« Himaya sa Amahan« O Jesus ko« Song: O Sacrament Most Holy« Langitnong Amahan. Ipadangat ang kaalam ngadto kanila ug ang imong Espiritu Santo nga maoy mogiya kanila aron mamahimo silang matinud-anon sa imong katawhan. nagaagulo. Niño sa tibuok kapupud-an gikan sa Luzon. MAG-AMPO KITA IKALIMA NGA MISTERYO SA HIMAYA: ANG PAGKURONA SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA ISIP REYNA SA LANGIT UG YUTA Diyos nga Amahan. nagdala kanamo sa kinabuhing katapusan. ikaw ang gilauman namo. kon tapos na ang among paghingilin. Ay maaghop. Inahan sa kalooy. sa tanan nga mga grasya ug panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. ihalad namo kining ikaupat nga Misteryo alang sa atong Sto. ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga Mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. nagahilak kami dinhi niining walog nga luhaan nan among mag-alampo ilingi mo kanamo kanang imong mata nga maloloy-on. ang tanan nga relihiyoso ug layko sa simbahan ug ang tanan nga relihiyosong komunidad. Nagapanawag kami kanimo mga gihinginlang anak ni Eva. O Ginoo. Amen.

nagapalaban kami kanimo. subay sa imong pagbuot. malooy ka PANGULO: Jesus. Niño sa kawaybili sa kalibutan. Catherine««««««««««««««. Buot kaming tanan nga pagbut-an mo tungod kay maoy pagbuot. nagasimba kami kanimo. Nangamuyo kami kanimo Senyor Sto. hayagi ang among salabutan. Niño. ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niinning kapupud-an. Niño de Cebu) PANGULO: Ginoo. pamatia kami PANGULO: Jesus. ³ San Esteban«««««««««««««««. pagdaog sa kahakog pinaagi sa kaaghop. isug dinha sa katalagman. Itugot Senyor Sto. Niño. limpyoha ang among lawas. mapalubon dinha sa pagsulay. Niño nga kami magbaton sa gugma alang kanimo nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon nga (Source: Original Novena Prayer of Sto. TABANGI KAMI O Senyor Sto. ³ Sta. sila maghisgut sa among mga kasakit aron kami makaantus nila tungod lamang kanimo. pamatia kami TANAN: Jesus. ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Niño. tabangi kami PANGULO: Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman TANAN: O Senyor Sto. hinumduman mo kami ug sud-onga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. pagbiya sa kataskop pinaagi sa madasigong kakugi. Niño. diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. ikaw ang among Hari ug ang Diyos. tabangi kami . sa kamubo sa panahon. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. patalinghugi kami TANAN: Jesus. tabangi kami PANGULO: Sa tanan namong duhaduha.. panalipdi kami sa imong gahum. sa kataas gayud sa etemidad. Niño de Cebu) magmadasigon kami alang sa kaayohan sa among isigkatawo nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Amen PAG-AMPO ALANG SA SEÑOR STO. malooy ka TANAN: Ginoo. nagadangop kami kanimo. lipaya kami sa imong kalumo. ³ San Miguel. nga kami magsimba kanimo. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo. malooy ka TANAN: Kristo. kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. higugmaong Senyor Sto. iakw ang among patron. San Rafael. Tudlo-i kami. santosa ang among kalag. Niño. mahigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtud saw ala nay pagkatapos didto sa langit. mga kalibog ug mga panulay TANAN: O Senyor Sto. inita ang among kabubut-on. kalaay ug mga pagsulay TANAN: O Senyor Sto. ³ San Francisco sa Assissi«««««««««« ³ San Pedro ug San Pablo«««««««««« ³ San Lorenzo Ruiz««««««««««««« ³ San Dominino««««««««««««««« ³ San Charbel«««««««««««««««.. patalinghugi kami PANGULO: Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig TANAN: O Senyor Sto. mapaubsanon Dinha sa maayong kapalaran. tabangi kami PANGULO: Sa takna sa kamingaw. Amen SENYOR STO. sa kahamili sa langit.Mahal ug Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus« Kaloyan mo kami Putli nga Kasingkasing ni Birhen Maria«««« Ig-ampo mo kami San Jose««««««««««««««««« ³ San Benedicto««««««««««««««. mga Angeles ug mga Santos sa langit«««««« Ig-ampo ug protektahe kami sa kanunay. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom. Agaka kami sa imong kinaadman. NIÑO. Niño. tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. malooy ka PANGULO: Kristo. San Charbel. Nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. NIÑO (Source: Original Novena Prayer of Sto.

Niño.PANGULO: Sa mga kaparot. kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amoma kanila nga imo nang giligon pagbarug dinha sa imong gugma. ug ang imo lamang grasya maoy magatabang kanamo TANAN: O Senyor Sto. Reyna sa langit ug yuta. Niño. Niño. Niño de Cebu) O Senyor Sto. O Diyos nga Amahan. tabangi kami PANGULO: Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara TANAN: O Senyor Sto. Niño. hatagi kami sa imong Makagagahum nga Amahan among Diyos nagatuo ako. wala mosalig ug wala mahigugma. Niño. PAG-AMPO ALANG SA PAMILYA (Source: Our Own Meditation) (Tanan:) O Ginoo among Diyos. Niño. PAG-AMPO SA PULUY-ANAN (Source: Our Own Meditation) (Pamilya nga midawat:) Kami naga-ampo kanimo O Jesus. Amen. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. wala mosimba. ug uban sa imong mga panalangin ngari kanamo. nagasimba ako ug nahigugma ako. Niño de Cebu) Diyosnong Gugma. Himoa O Ginoo. panalipdi kaming tibook pamilya sa mga daotan samtang nagpahiubis kami sa tibook namong kasingkasing ug ayaw itugyan sa mga panulay. tabangi kami PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Pasayloa kami Jesus PANGULO: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan TANAN: Kaloy-an mo kami Jesus PANGULO: Jesus« TANAN: Pamatia kami« PANGULO: Jesus« TANAN: Patalinghugi kami« MAG-AMPO KITA (Source: Original Novena Prayer of Sto. ³Pangayo ug makadawat kamo pangita ug makakaplag kamo. mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot TANAN: O Senyor Sto. aron kami mahigugma kanimo sa bug-os namong kasingkasing dinha sa pulong ug sa buhat ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. pinaagi sa inahan nga bulahan ang Birhen Maria nga ulay. tabangi kami PANGULO: Sa kanunay ug sa walay hunong. nga ikaw magapuyo niiining maong panimalay ug ipahilayo sa mga daotan ug kaaway. Anak ug Espiritu Santo usa ra ka Diyos. tabangi kami PANGULO: Diha nga among kasingkasing malumsan sa mga kapakyas TANAN: O Senyor Sto. nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong Santos nga ngalan. pagtuktuk ug abrihan kamo´. tabangi kami PANGULO: Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan TANAN: O Senyor Sto. pinaagi ni Jesukristo nga among Ginoo. nagahangyo ako alang niadtong mga tawo nga wala motuo kanimo. Amen. nangamuyo kami kanimo nga nangayo. Niño nga nag-ingon ka. bisan pa sa among mga kahuyang. tabangi kami PANGULO: Kung ang tanan mobiya kanako. nagasimba kami kanimo sa kinatibuk-an namo nga kasingkasing ug kalag ni Jesukristo nga ania karon sa tabernakulo sa kayutaan ug kalibutan aron sa pagluwas sa mga tampalasan ug mga makakasala sa mahal nga kasingkasing ni Jesus . PAG-AMPO ALANG SA ANGHEL SA KALINAW (Source: Original Novena Prayer of Sto. pasayloa. Niño. mga kasamok ug mga kasubo TANAN: O Senyor Sto. Hinaut ang mga anghel magpuyo usab dinhi aron magpabilin kanamo ang kalinaw. Amen. tabangi kami PANGULO: Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot namo TANAN: O Senyor Sto.

pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug Espiritu Santo sa walay pagkatapus. nagaluhod kami atubangan sa imong Santos nga Larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maloloy-on ang among masulob-on nga kasingkasing. Niño de Cebu) O Milagroso nga Sto. higugmaon ko ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon. dili namo makab-ot ang kasulbaran. PANGALIYA (Source: Original Novena Prayer of Sto. Nagatuo kami Mahal nga Inahan nga malumo gayod ang imong kasingkasing ug malooy gayod ikaw sa imong mga anak nga mahigugmaon ug matinud-anon. hinaut unta nga bag-uhon mo kami sa among pagpaningkamot sa katarong nga dili na magpakasala pag-usab. . misalign nga imong hatagan sa imong gugma. Niño de Cebu) Kami nakaamgo O Mahal nga Inahan. tungod niini Mahal nga Inahan. dungog ug gahum maanaa kanimo sa kanunay karong adlawa. PANGULO: O Balaan nga Batang Jesus. Amen. nga dili lang diay panginahanglan sa among Espiritu ang imong tabangan kon dili ang amo usab nga temporaryo nga panginahanglan. naningkamot kami sa pagsulbad sa tanan. Tungod sa Santos mo nga pagkabata. tugoti kami kanunay sa pagtawag sa imong Espiritu Santo aron sa pagpanalangin sa espirituhanon ngari kanamo. nagahulat nga ablihan namo ang among mga kasingkasing aron ikaw magapuyo kanamo. hinaut unta nga ang imong mga pako sa proteksyon. O Ginoong Jesus. PAG-AMPO ALANG SA MGA PANGINAHANGLAN (Source: Novena Prayer of the Mother of Perpetual Help) naningkamot kami sa paghatag ug sakripisyo sa among kaugalingon sa pagpailub tungod ug alang kanimo. Nagahangyo lang kami O Mahal nga Birhen nianang imong kalooy sa pagtabang kanamo sa among kalibog karon ug sa kasulbaran sa among kalisdanan. Amen. ania ang among mga kasingkasing bug-os nga ihalad namo kanimo. Niño. huyang gayod kami. ania kami sa imong atubangan. magasabwag ngari kanamo ug panalangini usab ang among mga pag-ampo kanimo karon. tabangi kami karon sa among pagkabutang aron maangkon namo ang kalipay sa dayon uban sa Inahan nga ulay ang Birhen Maria uban kang Senyor San Jose ug mga Angeles. nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among panginahanglan. KATAPUSANG PAG-AMPO (Source: Original Novena Prayer of Sto. Amen. madawat namo ang kalipay ug kalinaw. wala kami mangayo O Mahal nga Birhen ug bahandi o bulawan kung sa pagangkon niini dili kabubut-on sa imong Anak nga among Diyos. sanglit madali siya sa pagkalooy ug ihatag kanamo kanang tanang grasya nga among gipakalooy kanimo s atumang kadasig. sa among pagdawat sa imong Espiritu Santo. nagahangyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa mga tawo sa kalibutan. nagahangyo kami o tam-is uyamot nga Jesus. Nasayod kami Mahal nga Birhen Maria nga pinaagi sa imong pagpataliwala ngadto sa imong Anak nga si Jesus among Ginoo. Kami nagatuo nga anaa ikaw kanamo karon.ug sa mahal nga kasingkasing ni Birhen Maria nga ulay. ipadangat kanamo ang among gipangayo. Naghinulsol kami sa among mga sala ug nagahangyo kami nga dili mo itugyan pag-usab sa mga dautan. Nasayod kami sa imong gahum nga maoy among panalipod sa tumang pagtuo. apan kung ikaw wala. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Amen PAG-AMPO SA DILI PA PAGSAMPIT SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Senyor Sto. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaum. naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa kalisdanan aron tungod sa dili malikayan nga mga kakulian nahiabot gayod kanamo karon sa tumang kalisod sa among pagkabutang ug nahiagum kami sa kaulawan. pinaagi sa gugma ni Birhen Maria ang imong Inahan. Niño.

Sa kawad-on hatagi «. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Panalangini kini nga pamilya nga nagdawat usab kanamo uban sa kalinaw. ang prinsipe sa kalinaw ug ang kahayag sa kalibutan. ««««««. Ihatag kanila ang panginahanglan nga proteksyon ug giya. kalag ug hunahuna. ang halangdon. ««««««.. de Grandes. Hinaut nga ang among mga kasingkasing mapuno sa gugma sa Ginoo ug sa among isigkatawo. AMEN ««««««.. 5. ang Ginoo nga uban kanato. ««««««. kahiusa ug kaangayan. 3. tan-awa ang ilang mga panginahanglan. AMEN ««««««. ««««««. and Sis. u gang pinakataas sa tanang ngalan. Kami nagakonsagrar kanimo karon sa among panabot. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 7. AMEN ««««««. ang Hari sa tanang minugna ug ang Hari sa tibuok uniberso. sa among kasingkasing ug sa among kabubut-on. among sangpiton ang imong Balaan nga Espiritu O Ginoong Jesus. Sa kamingaw duawa Sa pagsangyaw awhaga. KUNSAD ESPIRITU SANTO (Source: Charismatic Songs) kanimo ug ngadto sa mga gitudlo sa Simbahang Katoliko nga ikaw mao ang giya niini.. ang maayong magbalantay. ««««««. Sa kahadlok isuga Sa kangitngit dan-agi. ikaw ang Kamero sa Ginoo. Kami usab nagakonsagrar sa among tibuok nga pagkatawo sa tanang oras ug walay katapusan. LITANIYA SA PAGHIMAYA (Source: Fr. Karon. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbuhat sa imong kabubut-on sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. ang Kristo ug ang Kristong Hari. ipapuyo siya kanamo para mahinlo kami. Panalangini usab kaming tanan nga ania karon dinhi sa kabaskug sa lawas. ______________ uban sa ilang mga anak ug uban pang pang nagpuyo niining panimalay. Kunsad nag-ampo kami Kunsad langitnong kalayo. ikaw ang dalan sa among kinabuhi. Balaang Espiritu sa kinabuhi.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. ««««««. AMEN ««««««. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Kunsad Espiritu Santo. ang kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. ang ganghaan sa mga kamero ug ang Diyos nga Espiritu Santo. ang Leon sa Judea. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 6. 2. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang madaugon ug ang panalipod. tabangi sila sa pagbangon sa ilang mga kalisud sa kinabuhi.. ang pamilya ni Bro. Miracle Hour Prayer) Kunsad Espiritu Santo. among gugma. kahayag ug gugma. himoa ang among trabaho ug pulong nga makapahimaya kanimo.Karong adlawa.. nagdawat kanimo dinhi niining mapaubsanong panimalay. Sa mga sakit ayoha PAG-AMPO NGADTO SA ESPIRITU SANTO (Source: Our Own Meditation) O Espiritu Santo. ikaw ang Balaan sa Israel. ikaw ang Hari sa tanang Hari.HUMMING«.. uban sa Diyos nga Amahan ug kanimo O Espiritu Santo. Kami manghinaut sa among panabot nga sa kanunay makapahimuot 1. . AMEN ««««««. Hinaut nga kami magasubay sa imong mahal nga sugo ug hinaut nga among kinabuhi kanunay gayod magmatinud-anon sa pagsunod sa kinabuhi ug mga kinaiya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo.. Amen. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. Inita kining dughan ko Sa kahuyang lig-ona.... sa imong pagpuyo uban kanila. ikaw ang among kahayag. ang kahayag sa kabuntagon. 4.. ikaw ang kinakosgang mananambag. ikaw ang among kusog ug awit.. ikaw ang Emmanuel.

Akong Ginoo nga mao ang bato nga akong masandigan.. 14. ««««««. AMEN ««««««. 16.... ikaw ang sinugdanan ug katapusan. among kobenant ug ang saad sa Langitnogn Amahan. AMEN ««««««. ang tinuod nga sanga. pinaka Diyos ug ang maki-angayon nga manlalaban. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. among kaluwasan. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. 9. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««. ««««««. 10. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. 12. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo.. ««««««. among hustiya.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ang bato. ang tanan namong gusto. AMEN ««««««. 13. akong manluluwas ug ang akong Ginoo. panalipod. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo... ikaw ang among manlalaban ug among pamanhonon. ikaw ang buhing pulong.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang kinakusgan sa tanan. tinuod nga pundasyon ug among kalipay. ikaw ang pinaka angayan sa tanan namong paghimaya ug angayan usab nga himayaon hangtod sa kahangtoran. y y Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo« Pamalandong ug Pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo« y Paghalad« . AMEN ««««««.. 19. akong Balaang tabang. ang lig-on nga kamatuoran. among esposo. akong kalig-on. among pagkabanhaw ug among kinabuhi. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ««««««. iya akong giluwas. 17.. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. AMEN ««««««.. ikaw ang among manluluwas sa tibuok kalibutan.. akong bato. ang buhing tubig. Kami nagahimaya kanimo O Ginoong Jesukristo. ikaw ang among kadaugan. ikaw ang among manluluwas. AMEN ««««««.. ««««««. ang malig-on nga tore.. ikaw lang ang walay katapusan. AMEN ««««««. 15.... ikaw ang tuburan sa tanang Balaan.. ikaw ang among kaligdong. Ang Ginoo nga angayan sa tanang paghimaya. y Pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. ««««««. 11. ikaw ang akong kusog. ikaw ang among kaayohan ug ang kinatibok-an.««««««. akong paglaum. AMEN ««««««. ang sukaranan. ikaw ang tanan namong kinhanglan. ang maghahatag. among dalan sa maayong buhat ug ang among kaalam. ««««««. ««««««. among saliganan ug ang Pari sa kinabuhi.. ang Mesias ug ang pinakabalaan sa Israel. ««««««. AMEN ««««««.. ««««««. among magbubuhat ug among kalig-on. ang kapikas ug kopa. AMEN ««««««. AMEN ««««««. among pultahan ug among dalan.. ang giya ug ang tumong sa tanan. AMEN ««««««. 18. among kusog. 8.. ang pinakataas nga Pari. ikaw ang among paglaum. 20. ««««««. ««««««.. AMEN ««««««. sa akong pagsampit. ikaw ang among pasensya.. PAG-AMPO SA PAGSALIG (Source: Psalm Prayer) Gihigugma ko ikaw Ginoo.

Palihug panalangini kining kandila nga mahimong kahayag diha sa among mga kasingkasing.PAG-AMPO SA DILI PA ANG SINULOG Halangdon nga Dios. Niño (4x) I Senyor Sto. Niño Shrine Davao) O Balaan nga Batang Jesus. ikaw ang kahayag. Senyor Sto. ug hikalimtan ta ang mga problema« (2x) Balaan«. kinsa mihukas sa iyang pagkahari atubangan sa iyang katawhan aron lang sa pag-awit ug pagsayaw nga matinud-anon sa tibuok niyang kasingkasing ug kusog. mag-awit ug magmayaw kita«¶ Mosayaw. nga amo kang awitan ug sayawan sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. pagdasig sa among kalag. Niño (4x) PAG-AMPO SA DILI PA MAGDAGKOT SA KANDILA MATAM-IS NGA BATANG JESUS (Source: Songs & Music of Sto. Simbahon ang ngalan mo. Busa kami usab karon magtiniil. mokanta. µMga igsoon. Amo karon ihalad kining duha ka gagmay nga mga kandila nga ania sa among mga kamot nga gigamit sa among pagsinulog agi ug pagpasalamat kanimo. takus ikaw sa tanang pagdayeg ug paghimaya. Tuguti. Dios« II Pagtuo sa Kaangayan Gugmang kalinaw hatagan Banwag kaning among dughan Ikaw among gabayan III Sa among pagtrabaho Sa among pagpahulay Himoa nga angayan Mapahi-ubsanon sa tanan IV Senyor Sto. (Repeat I-IV 6x) Viva Pit Senyor Sto. O Dios. kanimo walay kangitngit. Balaan«. managlipay kita. Niining among pagpadayon sa among pagdebosyon kanimo. among gihandom sa Hari David. Niño. kung kami magasunod sa imong kahayag dili gayod kami mahitumpawak sa kadaotan. Kini iyang gihimo sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. daygon ta ang Ginoo« (4x) Unya. Ug nagahangyo usab kami nga dunggon mo ang among mga hangyo nga among gibayaw kanimo pinaagi sa imong Diosnong pagkabata. Niño Tudlo-i kami Ginoo Sa paghiguma sa isigkatawo Kami nagmahal kanimo. Niño Pinanggang Bata nga Ginoo Kalibutan gisapnay mo Tudlui sa paghigugma . timaan sa among pagpaubos sa among kaugalingon. Viva Pit Senyor Sto.

In his time. ingon mn usab sa among Espirituhanon nga panginahanglan. in his time He makes all things beautiful in his time« Lord please show me everyday That you¶re teaching me your way That we¶ll do just what you say . Ginoong Jesus. Amen.pagtunaw sa among tig-a nga kasingkasing. ang Batang Jesus. Panalangini kining among mga sinulat nga panginahanglan nga among gihalad diha kanimo. Maghalad 3 Maghimaya ka Maria« (Ang una nga modagkot sa kandila. sa tanan nga mga problema. giya ug proteksyon nga among nadawat gikan kanimo. kaloy-i kami sa maong kalibutanon nga panginahanglan. ang mga gipangayo ug mga kinahanglan ug katong amo gayod nga pinakakinahanglan karong adlawa. panalangini usab ang tanan nga ania sa among kasingkasing. I know the Lord will answer all our prayers« 2x If I live a Holy life. Himoa nga ang among kahayag mosilaw diha sa maong hunahuna. pamatia ang among paghilak diha sa among pagpangayo ug hinabang sa tanan namong problema. shut all wrong and do what¶s right I know the Lord will answer all our prayers B. sa among mga gipangandoy ug pag-ampo aron ang among mga tumong. ikaw ang maloloy-on ug mahigugmaong Diyos. Sa among pagsunog niining mga sinulat nga panginahanglan. sa imong Diyosnong kayo nga gihiusa diha sa tulo ka personas. God is so good« 3x He is so good to us God answers prayers« 3x He is so good to us I thank Him so« 3x Thank you Jesus« 3x You¶re so good to us PAG-AMPO SA PAGPANGAYO Langitnong Amahan. kami naghangyo kanimo karon nga imong panalanginan ang among gipangayo. ang pamilya sa tagbalay nga nagdawat sa Senyor Sto. Kami nagapasalamat kanimo Mahal ug Balaan nga Batang Jesus alang sa padayon nga panalangin. Niño) In your time C. Kami nagahimaya kanimo Amahan nga Langitnon pinaagi sa imong Mahal ug Balaan nga Ngalan. walay matago diha kanimo. ihatag kanamo ang tubag sa tanan namong gipangayo diha kanimo. palihug dungga ug tubaga ang tanan namong gipangsulat ug ingon usab ang ania pa sa among MGA KANTA MENTRAS NAGADAGKOT SA KANDILA A. himoa kining matam-is ug humot nga incense nga maoy makapahimaya kanimo sa nga tanan. mahatagan ug mga panalangin ug grasya.

Sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Juan. ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw usab Siya dinha sa mga minatay. sa paghatag kanamo sa mga gasa sa among panginahanglan. Ikaw Ginoo ang nagtudlo kanamo nga mahimong manggihatagon nga tawo tungod kay sa pagpanghatag kita makadawat. TRUE VINE HYMN« Malumo ug madagayaong manghahatag. Salamat Ginoong Jesus sa imong pagkamaloloy-on nga Diyos ngari kanamo. Ikaw naga-ingon nga sa kadaghan nga pagpasidungog kanimo. Mituo ako sa Espiritu Santo. mikunsad sa impyerno. nga may pagkabuhi usab sa lawas sa mga tawo. Ginoo nato. MITUO AKO. pagamiton sa sundurot nga relasyon sa usag-usa. gianak ni Santa Maria Birhen. sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. ug mituo usab ako sa Santa Iglesia Katolika. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. kami magahalad kanimo karon sa kinasingkasing ang among ipaambit niini nga semana. Kami nasayod Ginoo nga amo gayod madawat ang grasya ug panalangin gikan kanimo. ikaw magapanalangin kanamo ug imong ablihan ang ganghaan sa langit ug ipadagayday ang mga panalangin ngari kanamo. kasakit ug pagkabanhaw ug sa imong Diyosnon nga Ngalan O Balaan nga Batang Jesus. Ginoo. ikaw nagatudlo kanamo nga kami magahatag gayod aron ang mga gasa mahatag usab ngari kanamo. panglawas ug sa Espirituhanon. panalangini kining imong mga anak nga wala makahalad karon ug hatagi sila ug dugang panahon . ug may kinabuhing dayon. Among gipasalamatan ang Amahan pinaagi sa imong pagkahimugso. Amen. gilansang sa krus. PAG-AMPO SA HALAD nga makahalad sa umaabot aron sila mahatagan usab sa imong panalangin sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay. Kining among halad karon Ginoo. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kami nagatoo nga dili mo kami pakyason pagtubag sa among panginahanglan ug tumong nga among gihalad kanimo karon. namatay ug gilubong. misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan. Kaming tanan nagapasalamat kanimo langitnong Amahan sa Ngalan ug Balaan nga Batang Jesus. panalangini kaming tanan sa maayong panghunahuna. ang sukdanan sa atong gihatag mao usab ang sukdanan sa atong madawat. ilabi na gayod sa among pisikal ug Espirituhanong panginahanglan. ihatag kanamo nga imong mga debotos diha sa imong pagkabata nga kami makamatikod kanimo ug tabangi kami nga makabuhat sa butang nga makapahimuot kanimo. makakagahum nga Amahan sa langit ug yuta. nga may pagkaambitan sa mga Santos. Amen. nga may ikagwala sa sala. Amen. 1 Amahan namo« (Kantahon) 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« Song. gikan didto mobalik Siya dinhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. sa kadaghan usab.kasingkasing. ihatag ang mga grasya niadtong nakahalad karon. mituo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesukristo. gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo.

ania ang among kasingkasing. among Ginoo ug Manluluwas. Niño de Cebu) Hinaut nga ang panalangin sa Balaan nga tulo ka personas. Salamat usab kanimo Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa mga pamilya nga nagbag-o sa ilang kobenant diha kanimo. PANGULO: O makagagahum nga Amahan. kalipay ug kusog. Langitnong Amahan. maanaa kanunay kanamo. maanaa kanunay karon ug hangtod sa kahangturan. kagul-anan. Ginoong Diyos. . pinaagi sa maong debosyon sa imong pagkabalaan nga Bata. Diyos Amahan. sa Anak ug sa Espiritu Santo. ________ uban ang ilang mga anak. dad-a ang among dakong gugma. Amen. proteksyon ug panalangin nga sa kanunay imong gibubo kanamo. hinaut nga kaming tanan nga ania karon dinhi. (2x) TANAN: Hinaut nga ang mga panalangin sa ngalan sa Amahan. Hinaut nga ang panalangin sa kalinaw. tungod kay siya mensahero man sa Ginoo. Amen. nagdawat usab sa nagpadala kanako ug kinsa katong nagdawat sa mensahero sa Ginoo. gitugyan namo ang among mga pagsulay. Amen. kanimo O Among Diyos. nangaliya kaming tanan sa imong paglakaw. ang kalipay ayaw intawon itugot nga mahisalaag sa dalan.PAG-AMPO SA PAGTAPOS (Source: Original Novena Prayer of Sto. hari sa langit ug sa yuta. Niño. Ginoo sa pagdasig sa imong pulong sa Ebanghelyo ni San Mateo. Amen. ania kami nagpahiubos O Makagagahum nga Diyos. sa ngalan sa Balaan nga Batang Jesus. Salamat nga kami imong gitugotan nga managkauban usb sa usagusa sa pagsinati sa imong gugma. ilabina sa pamilya sa among igsoon nga si Bro. mga apo ug tanang nagpuyo niini nga panimalay nga midawat kanimo dinhi niining mapaubsanon nilang panimalay. makadawat gayod sa gasa. kami nagapasalamat niining semanaha nga sa pakig-uban kanimo. maana sa kanunay.´ Salamat mahigugmaong Amahan sa mga gasa nga imong ipahaum kanamo gikan kanimo. itisok mo sa among kasingkasing ang dakong gugma kanimo among Ginoo. anibersaryo. PANGULO: Sa among mga anak ug sa mga hinigugma nga duol sa amon dughan O Mahal nga Senyor Sto. Kami usab nagapasalamat kanimo Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug panalangin nga imong gihatag ngadto sa among mga igsoon ilabi na katong nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. ______ og si Sis. miabot na ang higayon nga ikaw mobiya sa among panimalay. kasal ug uban pang mga okasyon. Espiritu sa kalinaw. PAG-AMPO SA PAGLAKAW (Source: Our Own Meditation) SONG: Ug hinaut nga ang Espiritu sa gugma. ikaw naga ingon ³Kinsa katong nagadawat kanako. Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo maanaa sa usagusa kanamo. tungod sa kinabuhi nga sa kanunay ania kanamo TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. imong panalanginan sa madagayaon gayod pinaagi sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo.

TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. 1 Amahan namo« 1 Maghimaya ka Maria« 1 Himaya sa Amahan« To surrender my everything is so worthwhile And I thank you Lord for in my cross is your embrace Even in darkness I see your face For in you I belong« Thank you Dear Lord . PANGULO: Tungod sa among maayong panghunahuna ug pagtrabaho TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. Amen. THANK YOU LORD Thank you Lord for the trials that come my way In that way I can grow each day as I let you lead Thank you Lord for the patience those trial bring In the cross there¶s a growing as I learn to share But if you¶re hasty to change my way To put my human nature down Please let your spirit take control of all I do Cause when those trials come my human Nature shouts the things I do And your soft promptings can be easily ignore But I thank you Lord for the victory those trials bring Alang sa kapaysaloan sa tanan namo nga sala. PANGULO: Tungod sa mga kagamitan nga wala hatagi ug bili sama sa elektrisidad. PANGULO: Sa mga sakit nga among giantos nga maoy nakapaamgo kanamo nga mahimong maayong Kristohanon TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. lig-ona kami sa hunahuna sa lawas ug kalag aron uban kanamo. PANGULO: Sa tanang mga luha nga nagaagas nga nakapahigmata kanamo aron pagpahiduol TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo. sa tanan mga pagsakit. sa tanang mga kahiubos nga nahimo sa mga katawhan ug nga sa katapusan nga kami imong dasigon ug hayagan. ana-a ikaw sa among likod ug maggiya sa among atubangan aron pag-agak kanamo sa tibuok namong kinabuhi nga mahiangay gayod kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. tubig ug uban pang butang nga wala matagad TANAN: Nagapasalamat kami Ginoo.

TRUE VINE HYMN There is a mission. until He¶s come. right from the start. He promised strength and joy. His constant love. He made htem workers. to True Vine children Love one another. in His own vineyard To plant into their hearts. eternally« . He left a message. He promised peace and love He promised happiness. God name it True Vine He choose His people.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful