P. 1
Bakit Patuloy ang Kahirapan sa Pilipinas

Bakit Patuloy ang Kahirapan sa Pilipinas

3.0

|Views: 7,723|Likes:
Published by Diane Rose Lagrama

More info:

Published by: Diane Rose Lagrama on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/09/2015

$4.99

USD

pdf

text

original

23

KABANATA IV
Presentation of Analysis and Interpretation of Data:
Gaya nga ng aming naunang nasambit, isa sa mga dahilan ng patuloy na
kahirapan ng Pilipinas ay ang:
Edukasyon
Elementarya:
Hayskul
Kolehiyo

Nakapagtapos ng Kolehiyo

Ayon sa datos ng DepEd, sampu sa mga estudyanteng nagaaral ng elementarya,
anim lamang sa kanila ang nakakapasok sa hayskul, at tatlo lamang sa kanila ang
nakakaabot sa kolehiyo, at dahil sa matinding kahirapan o kakulangan sa panustos sa pag
2!
aaral na nararaasan nila, nagiging sanhi ito upang sila"y maghanap ng trabaho o di kaya
nama"y huminto na muna sa pagaaral upang makatulong sa kanilang pamilya, kaya
naman kung susumahin lahat ng datos ay lalabas na isa lamang sa sampung estudyante
ang may kakayahang makapagtapos ng kanilang pagaaral#
Ang hindi pagtatapos ng mga estudyante sa kanilang pagaaral ay nagdudulot
naman nang di pagtanggap sa kanila sa mga kompanya o anu mang trabahong papasukan
nila o gusto nilang pasukan# $apagkat sa panahon ngayon, pinipili na ang mga
estudyanteng nakapagaral at nakapagtapos sa kolehiyo at minsan pa para sa mga
malaking kompanya ay naghahanap pa sila ng may %&aster"s Degree"#
&apapansin naman natin sa panahon ngayon ang ating mga kababayan at kamag
anak na kahit nakapagtapos na sila ay nahihirapan pa rin silang maghanap ng kanilang
magiging pagkakitaan, paano pa kaya ang mga taong di nakapagtapos ng kanilang pag
aaral#
Kaya naman ang ating mga magulang ay nagsisikap para sa ating pag
aaral dahil aya' nila maransan natin ang kahirapan na natamasa nila nuon#Kaya lahat ay
ginaga'a nila para sa atin#

Trabaho
Ang kakulangan ng edukasyon ay resulta o bunga ng kakulangan sa trabaho#
Halimba'a na lamang ng aming nakumpirma sa aming %sur(ey"# )lan sa kanila"y hindi
talaga nakapagtapos ng kolehiyo at meron din namang elementary lang ang natapos kaya
naman 'ala silang maayos na trabaho sa ngayon ang iba naman ay pinalad lang na
makakuha ng magandang trabaho at talaga namang 'alang hanapbuhay pero meron din
2*
namang nagtayo ng sarili na lamang nilang tindahan para may pantustos sa kanilang
pamilya, gayunpaman karamihan naman sa mga nakapagtapos ng kanilang napiling kurso
ay nakakapagtrabaho ng di tugma sa kanilang kursong natapos na tinata'ag na
+underemployed, at masasabing ang hindi pagtatapos ng ilang mga estudyante ay
nagpapadami ng mga taong 'alang trabaho o tinata'ag na “unemployed”, ito"y
nagpapatunay na malaki ang epekto ng ka'alan ng edukasyon sa pagkakaroon ng maayos
trabaho tulad ng mga sumusunod na -hart:
$a aming nakuhang datos pataas ng pataas ang bilang ng mga taong
nakakapagtrabaho ng nang di akma sa kanilang kakayahan# Dulot na rin ito ng kahirapan
ng ating bansa#
.3
http://images#google#-om#ph/imgres0imgurl1http://'''#bulatlat#-om/ne's/!3!/!3!
n3#gi23imgre2url1http://'''#bulatlat#-om/ne's/!3!/!3!
neo-olonial#html3usg144E$EA5en&$6hP47i.Nh*8pln9-Kk13h12!:3'1*;;3s81;3hl1tl3start12.3
um1.3tbnid1'<(=>5D76Klsi&:3tbnh1*?3tbn'1.3!3pre(1/images@3AB@3Dunemployment@2Cand
@2Cunderemployment@2Crates@2C@2:>uly@2Cround@2Co2@2Cthe@2Clabor@2C2or-e@2Csur(ey
@2?@2;hl@3Dtl@2;sa@3DN@2;um@3D.
2;
.!
Habang pataas ng pataas ang bilang ng underemployment, pababa naman ng
pababa ang bilang ng unemployment#Pinapatunayan lang dito na ang mga pinoy ay hindi
sumusuko dahil natural lang sa atin ang dumiskarte sa ating buhay kaya naman
naghahanap sila ng iba nilang pagkakakitaan para na rin sa kanikanilang pamilya#
Para naman sa aming nakalap na tugon ukol sa kanilang sahod at kanilang
kahirapan, makikita natin sa tsart na aming gina'a ang kanilang mga sahod na
natatanggap nila bu'anbu'an# )to ay ayon sa aming %$ur(ey"#
.!
http://i:.#photobu-ket#-om/albums/>237/no-tis4photos/po(erty#>pg
26
Ayon sa ‘Survey’:
Elisa Torres paupahan ang kanilang pinagkakakitaan#
Joel Marquez D manager ng isang bran-h ng KAE
Nancy Dorosa D &anager Frainee sa &-donalds
Maricel Feria D House'i2e na may asa'ang isang %Fe-hni-ian"
Lilian Manea House'i2e at ang asa'a nya ay isang (endor ng sigarilya#
Elizabe!h Marcaida D House'i2e na may asa'ang tri-y-le dri(er#
Julie! "alau# D House'i2e na Deli(ery Dri(er ang pinagkakakitaan#
Mildred Escabar!e D house'i2e na ang asa'a ay isang dri(er ng FaGi#
Joanessa Bri!os D isang (endor
&akikita natin na ang kanilang mga sahod ay tila maliit p'era kay H# &arBue8 na
nakakatanggap ng P.* 777/ month#
)pinapakita lamang nito na ang sahod nang ilan nating mga kababayan ay hindi
sapat kahit sino naman siguro ay nakakaranas ng kakapusan lalo na sa hirap ng buhay sa
2:
ngayon# Kapansinpansin din ang mililiit na %bar" na nagpapakita ng kanilang maliit na
sahod#I %bar" na green J nagpapakita ng maliit na sahod ng mga taong sumagot sa
aming sur(ey#K
Para sa kanila ang sahod nila sa isang bu'an ay hindi sapat lalo na ngayon dahil
sa taas ng bilihin at sa kanilang iba pang mga gastusin# )sa na rin sa dahilan ng kanilang
gastusin ay ang iba pang mga binabayaran ng kanilang anak sa esk'ela# Hindi rin nilang
maayos ang trabaho nila sapagkat hindi nga sapat ang kanilang kinikita# Gayunpaman
pinipilit nilang higpitan ang sinturon sa abot ng kanilang makakaya upang mapagkasya
ang kanilang pera#
Ang ka'alan din ng trabaho ay nagdudulot ng krimen dahil sa kagustuhang
matustusan ang pangangailangan#
)sa rin sa dahilan ng pagka'ala ng trabaho ay populasyon sapagkat sa mabilis na
paglaki nito na'a'alan ng trabaho ang ilan sa ating kababayan#
$o%ulasyon
Kung ating mapapansin karamihan sa mga 'alang trabaho ay laging nasa bahay,
'alang ginaga'a o 'alang maga'a o mapaglilibangan kaya nagiging pampalipas oras ng
magasa'a ang magtalik na nagsasanhi ng paglaki ng populasyon sa Pilipinas#
Nakakata'a mang isipin pero yun naman talaga ang nangayayari# )to"y nagpapatunay na
ang ka'alan ng trabaho ay nagiging sanhi ng mabilis na paglaki ng populasyon na siyang
nagiging bunga ng kahirapan# Hindi ba ang iba ay 'alang kuryente at 'alang telebisyon
na mapagtutuunang pansin#
2?
$a talaan na nasa baba ay nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng populasyon mula
sa taong 2773 hanggang 277? na nagpapakita ng mabilis na paglaki ng porsyento nito#
Dito"y ating mahihinuha na sa ba'at taon mabilis na tumataas ang bilang ng
populasyon sa ating bansa $a ba'at segundo ay may tatlong sanggol na ipinapanganak#
Di man natin alam ang tunay na kadahilanan, masasabi natin na habang lumalaki
ang bilang ng populasyon ay may mas malaking posibilidad na lumalaki rin ang bilang ng
mga mahihirap sa ating bansa, at isa pa mas mabilis lumaki ang bilang ng kahirapan sa
mga susunod na taon kung patuloy rin ang paglaki ng bilang ng populasyon sa ating
bansa#
Ayon sa -hart na ating makikita, mapapansin natin ang mabilis na paglaki ng
populasyon sa ating bansa
.*
# Kung ating mapapansin dito sa aming talaan na mula 2773
hanggang 277? ay may kabuuan na .3,3*;,;2? populasyon na naidagdag# Ngunit kung
ating mapapansin noong taong 277* 'alang nadagdag na marahil sa mga taong
nabubuhay ay pantay sa mga taong namamatay, ito man ay sa aksidente o dahil sa isang
sakit na dumapo sa kanila, hindi man natin malaman yun ay 'alang gaanong naidagdag
sa ating populasyon noong taong yun#
.*
http://'''#indeGmundi#-om/philippines/population#html
37
Year Population Rank Percent Change Date of Information
2773 :!,;.?,?6! .2 Huly 2773 est
277! :6,:*6,!63 .2 3#:3 @ Huly 277! est
277* :6,:*6,!63 .2 7#77 @ Huly 277* est
277; :?,!;:,;66 .2 .#:3@ Huly 277; est
2776 ?.,766,2:6 .2 .#:7@ Huly 2776 est
277: ?;,7;.,;:7 .2 *#!6@ Huly 277: est
277? ?6,?6;,;73 .2 .#??@ Huly 277? est
Pero sa mga sumunod na taon ay lumobo ng mabilis ang populasyon# At sa
pagbilis na paglaki nito ay mabilis din ang paglaki ng bilang ng mga mahihirap sa bansa#
Tirahan
Dahil na rin sa paglaki ng populasyon, mabilis na na'a'ala ang mga bakanteng
lupa dito sa ating bansa na maari nilang pagtayuan ng kanilang sariling tahanan partikular
na rito sa &aynila# &arami ang nagnanais na makapagpatayo ng sariling tahanan o di
naman kaya ay ang magkaroon ng matutuluyan kaya kahit ang bakanteng lupa na hindi sa
3.
kanila ay tinatayuan na nila ng sarili nilang tahanan# )halimba'a na lang natin ang mga
taong nasa sBuatter areas na kung minsan na biglaang pinapaalis ng mga may ari sa
kanilang tinitirhan#
.;
Dahil na rin sa dami ng tao dito sa Pilipinas, nagsisiksikan sa lungsod ang mga
maralita dahil sa kakapusan ng hanapbuhay sa probinsya# Lmaalis sa mga relo-ation at
resettlement areas at nagiging %sBuatter" dahil 'alang pagkakakitaan at sa pagaakala na
makakahanp ditto sa maynila ng trabaho ay nakipagsapalaran sila# Mumalabas lang na isa
sa mga dahilan kung bakit malaki ang kakulangan sa pabahay ng gobyerno ay dahil na
din sa dami ng tao na nangangailangan na di agarang natutugunan bunga ng kakulangan
sa budget ng pamahalaan# )sa na rin sigurong problema nang pamahalaan ay ang mahirap
.;
http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://s3#hubimg#-om/u/3:7*.!42!?;#>pg3imgre2url1http://hubpages#-om/hub/P9<ENFOa
FNEND3usg144hkbLLB28=22;MFP)GuBHd)<EFQ'13h13373'1!?;3s81*33hl1tl3start1.3tbnid1
4<y7..b<38l)&:3tbnh1:;3tbn'1.373pre(1/images@3AB@3Dpo(erty@2Cpi-tures@2Cin@2Cthe
@2Cphilippines@2;gb(@3D2@2;hl@3Dtl@2;sa@3DG
32
na pagbiyahe sa ibang lugar dito sa pilipinas kaya naman hindi nila ito mabigyan ng sapat
na tulong para sa kanilang pamilya#
Ayon sa tsart sa ibaba, malina' na ipinapakita na mas malaki ang bilang ng hindi
nangungupahan kaysa sa mga taong nangungupahan o may sariling tahanan sa
kadahilanang ang iba ay may sariling lupa at ang iba naman ay nakatira lang sa %sBuatter"
o sabihin na lang nating hindi sa kanila ang lupa na kinatitirikan ng kanilang tahanan at
ang problema pa ay yung iba ay nasa ilalim ng tulay#
&arami sa ating mga kababayan ay mas piniling tumira na lamang sa tabi ng
kalye o ilalim ng tulay sapagkat iniisip nila na sa buhay ngayon ay mahirap nang
maghanap ng trabaho para sa pambayad ng kanilang tirahan# Pero para sa mga gusto nang
maayos na buhay at buhay na may pagsisisikap siyempre may mga taong nagsarili na
nang kanilang buhay at dahil sa pagsisikap at nakuha nilang mangupahan para sa sarili
nilang pamilya#
+Ipangbibili niyo na lang ng pagkain ipang-uupa niyo pa ng bahay#,, iyan
ang sagot ng isa sa aming napagtanungan na si Joanessa Bri!os& 26, isang (endor na
hindi pirmihan ang kinikita sapagkat minsan ay matumal ang benta at 'alang trabaho ang
asa'a# Kaya ngayon ay nasa magulang niya nalang siya nakitira#
33
Kalusu'an
Ang patuloy na kahirapan ay may dulot sa kalusugan# Kapag ang isang tao ay
'alang trabaho, 'ala rin silang panustos para sa kanilang kalusugan partikular na para sa
kanilang pangara'ara' na pagkain# Kaya naman marami sa mga kabataan ay 'alang
sapat na kalusugan at %malnourished"#
&apapansin natin sa tsart ang %graph" ay tumutukoy sa bilang ng mga kabataan na
'alang maayos na kalusugan# &abilis ang paglaki nito ngunit sa tulong na rin ng N$EC
INational $tatisti-al Eoordination CoardK gumaga'a sila ng mga programa na
magbibigay ng magandang dulot sa kalusugan ng mga kabataan na %malnourished", ilan
sa mga ito ay ang +Aeeding Program, na naglalayong makamit nila ang tamang timbang
na akma sa kanilang edad#
3!
.6
$a pagdaan ng panahon na nagpapatuloy ang paghihirap sa ating bansa, patuloy
din ang pagtaas ng ka'alan ng trabaho, kakulangan ng edukasyon, at sanhi nito ang
ka'alan ng kamalayan ukol sa kalusugan ng mga madla# Hindi na nabibigyangpansin
ang pagkain ng malulusog at masusustansiya na akma para sa kanilang kata'an, sa halip,
binibili na lamang nila ang pagkain na maaaraing magkasiya sa kanilang pera sa ara' na
iyon# Kaya naman kinakain na lamang nila ang kahit anong pagkain na nakahanda sa
kanilang hapagkainan, maging %noodles" man iyon o sardinas, malagyan lang ng laman
ang kanilang sikmura#
.6
http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://'''#ns-b#go(#ph/headlines/$tats$peak/277:/76.!7:42igure.#gi23imgre2url1http://'''#ns-
b#go(#ph/headlines/$tats$peak/277:/76.!7:4->a4nutrition#asp3usg144-5MNgmd=CNdQAK7H6&Hg!5D
Csdg13h12?;3'1!;23s81.33hl1tl3start12.3um1.3tbnid1yMP7uDANKsgn7&:3tbnh1:23tbn'1.2
:3pre(1/images@3AB@3D-hart@2C2or@2Cthe@2Cmalnutrition@2Cin@2Cthe@2Cphilippines@2;hl
@3Dtl@2;sa@3DG@2;um@3D.
3*
.:
.:
http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://i22?#photobu-ket#-om/albums/ee;?/di'ata:6/ri-eeat#>pg3imgre2url1http://balatu-an#'ordpr
ess#-om/277:/../7*/gutom-ountry/3usg144&N=e4ekN9'
6M)NGe7iyr3b>aH=13h1;!73'1!:73s81.!?3hl1tl3start123tbnid1dG69kE.l&?QlF&:3tbnh1.363t
bn'1.733pre(1/images@3AB@3Dgutom@2;gb(@3D2@2;hl@3Dtl@2;sa@3DG
3;
KABANATA V
Summary of Findings, Conclusions and ecommendations
!"
Ka'alan ng edukasyon, trabaho o pagkakakitaan, tirahan, kalusugan, at mabilis
na paglaki ng populasyon ay ang limang sangkap ng patuloy na kahirapan sa ating bansa
na marapat na masolusyunan# At ito rin ang mga bagay na higit na pinoproblema sa ating
bansa# Ang mabilis na pagdami ng tao sa kamaynilaan at sa iba pang bayan ay nagdudulot
ng ka'alan ng espasyo para sa pagpapatayo ng ilang gusali#
Catid natin na sa Pilipinas ay marami ang %sBuatters" at %slums" kung saan mas
maraming bilang ng maganak na Pilipino ang nakatira sa lansangan# $ila yaong
umuukupa sa bakanteng lote o lugar at tinatayuan ito ng kanilang sariling bahay kahit na
ito ay pagaari ng ibang tao o pamahalaan# )lan sa ating mga kababayan ay nagtatayo ng
bahay sa tabi ng riles ng tren, estero, at ang iba pa nga ay sa ilalim ng tulay#
)lan sa mga tao na nakapaloob sa mga ganitong tirahan ay mga taong kung minsan
ay gumaga'a ng kamalian# $ila yung mga taong natutulak na guma'a ng krimen na
syang isa pang malaking suliranin ng ating bansa# &aging ang mga batang 'ala pang
malay sa mundong ibaba' ay napipilitang guma'a ng mga krimen tulad ng pagkupit at
pagnaka'# &as pinipili nila ito kaysa sa pamamalimos sapagkat sa kanilang paningin
.?
http://'''#abantetonite#-om/issue/apr7.76/Pi-tures/-rimes#>pg
36
'alang masama sa taong nangangailangan tulad nilang sabik sa pagkain at siyempre mas
mabilis itong paraan upang malagyan ang kanilang kumakalam na tiyan# $ila yung mga
taong , ika nga, kumakapit sa patalim may panta'id gutom lang#
$a ating panahon ngayon, tila ba lalong nagiging madamot ang tadhana at tila ba
ang distansya ng mayaman sa mahihirap ay palaki ng palaki ang ag'at dahil ang mga
mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lubusan pang humihirap#
Para sa amin ang mga sumusunod ay ang mga nirerekomenda naming kasagutan
tulad na lamang ng:
Social Insurance
Hindi ba"t alam natin na may mga ahensya na nagbibigay pinansyal para sa mga
retired personnel o di kaya naman sa mga namatayan, tulad na lamang ng $o-ial $e-urity
$ystem, &edi-are, at Lnemployment Eompensation ay nagmumula sa mga bu'is na
binabayaran ng mga manggaga'a# Nakakatulong ito, hindi lang sa mahihirap kundi
maging sa may kaya sa buhay dahil pati sila ay natutulungan nito# Dahil dito ay
nabibigyan sila ng panggastos kahit hindi ito ganun kalaki#
Education & Training Programs
Alam naman natin na ang edukasyon ay isang bagay na naaapektuhan ng
kahirapan# Ang ka'alan ng edukasyon ay nagdudulot ng ka'alan ng trabaho# Ayon sa
Eollier"s En-y-lopedia, noong sumibol ang kahirapan at lumaganap ito, isa sa bibigyang
pansin ay ang %Edu-ation 3 Fraining Programs" dahil nanini'ala sila na kapag ang isang
bansa ay busog ng edukasyon ito ang magpapaunlad sa kanila#
3:
eans!Tested Trans"er
Ang isa pa ay ang “eans!Tested Trans"ers”!!!! programa na direktang
namamahagi ng yaman at salapi sa mga mahihirap# Hindi ito pangunibersyo tulad ng
%Social Insurance Programs’, ngunit ito ay nakakatulong lalo na sa mahihirap# &ahigit
!7 bahagdan ng gastusin ng &eanstested spending ay para sa medi-al-are, 37 bahagdan
sa pagkain, pabahay, at ang 37 bahagdan ay perang pangsuporta# Fanging natutulungan
nito ay ang mga pamilyang maliit o 'alang sahod, ngunit ang programang ito ay
napakaliit para maba'asan ang kahirapan# Ngunit hindi ito masyadong inukulan ng
pansin sapagkat hindi ganoon kayaman ang ating bansa#

#urrent Antipoverty Strategy
)to ay stratehiya na nagbibigay sustento para mapatupad ang tatlong programang
nabanggit sa itaas# $Education & Training Programs, eans!Tested Trans"er and #urrent
Antipoverty Strategy%& Ang ;; na porsyento na ginagastos nila ay napupunta sa $o-ial
)nsuran-e Programs, 3. na porsyento naman para sa &eansFested Frans2ers, at ang 3
porsyento ay para sa Edu-ation 3 Fraining Programs# Noong .?37"s, malaki ang
ginagastos nilang porsyento para sa $o-ial )nsuran-e Programs para sa mga 'alang
trabaho# At noong .?;7"s, pinagtutuunan naman nila ng pansin ang Edu-ation 3 Fraining
Programs, at sa mga sumunod na taon, binigyan din ng pansin ang mga reporma para sa
&eanstested Entitlement Programs#
3?
Nakapaloob sa estratehiyang ito ang ‘'amily Support Act ()**’ kung saan
nabibigyan ang ilang pamilya ng ilang trabaho upang ang kikitain nila"y maipantutustos
nila sa kanilang kailangan na labis na makakatulong sa kanilang pamilya#
)sa pang nakapaloob dito ay ang %Personal +esponsi,ility and -or.
/pportunity +econciliation Act o" ())0 na itinatag noong .?37# $ila ang nagbibigay
ng kautusan na nagsasabing ba'asan ang sobrang paggastos, at ibaling na lamang ang
salapi sa mga mahahalagang bagay at mas importanteng pangangailangan ng tao#
$a mga nakalap pa naming mga impormasyon, may ilan pang mga solusyon na
maaaring makatulong sa mabigat na suliranin ng ating bansa# Nandyan ang Mimitation o2
Ne-essions, Nehabilitation, Edu-ation and Hob Fraining and Qork 2or the Lnemployable#
1imitation o" +ecessions
&akikita natin sa po(erty line ng ating bansa ay ang patuloy na pagtaas habang
ang panahon ay lumilipas# Nandyan ang pagdami ng taong 'alang hanapbuhay, mas
bumaba ang sahod o kita ng mga manggaga'a at kumukonti ang mga taong bumabagsak
sa kanilang negosyo# At ang mga bagay na ito ay nagdudulot naman sa tao ng matinding
kahirapan sa kanilang pamumuhay# Ngunit kung mababa'asan ang re-essions sa ating
bansa mas may posibilidad na bumaba ang mga mahihirap sa ating bansa# Ang pagbaba
sa mga re-essions na ito ay magaga'a lang kung may mga pangekonomiyang plano para
sa kabutihan ng ating bansa#
!7
Education and 2o, Training
Ang pagkakaroon ng edukasyon ay mahalaga sa ba'at tao sapagkat ang
edukasyon ay mahalagang salik upang makapagtrabaho ka na makakatulong naman sa
pagkakaroon mo ng ipon para sa mga mahahalagang pangangailangan bagay tulad ng
bahay, pagkain at kalusugan#
Kahit na sa simpleng pagbibigay ng gobyerno ng mga s-holarship at >ob training
sa pamamagitan ng mga (o-ational and te-hni-al s-hools sa mga batang mahihirap lalo
na sa mga batang ninanais talagang makaahon sa kahirapan ay malaki ang maiaamabag
para sa edukasyong kinakailangan ng ba'at kabataan# &alaki ang naitutulong nito upang
magkaroon ng edukasyon ang ilang mahihirap na hindi nakakayanan pang bigyang
pansin ang mga ganitong bagay at para sa mga mahihirap na hindi nakapgtapos ng
kanilang pagaaral#
&aari rin nating isali dito yung mga %summer >ob" na binibigay ng ating
pamahalaan, ito yung trabaho na binibayaran ka# Dito may edukasyon na, may trabaho ka
pa, kaso nga lang ay pansamantala lamang ito#
+e3a,ilitaton
Ang pagkakaroon ng mga programa o seminar na may kinalaman sa kalusugan ay
makatutulong din sa pagbaba ng kahirapan# Dito"y malalaman ng mga mamamayan ang
kahalagahan ng kalusugan sa ba'at isa at matututo ang mga taong mag bigay pansin sa
mga bagay na mahalaga tulad ng kalusugan# &atututo sila na magipon para sa mga
maaaring mangyari tulad ng biglaang pagkakaroon ng sakit sa pamilya#
!.
Ang mga kautusan at mga posibilidad na solusyon na nabanggit ay pinag
iibayong ipatupad ang mga nasabing ga'ain upang makatulong sa pagbaba ng bilang ng
mga mahihirap# $ila ang mga natatanging solusyon ngunit may malaki namang ambag sa
pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa ating bansa# Ang mga bagay na kanilang
inaambag ay hindi lang para sa mga mahihirap kundi sa mga taong talagang
nangangailangan tulad ng mga taong naabuso ng mga kalamidad, tulad na lamang ng mga
bagyo, lindol at mga biktima ng pagsabog ng bulkan# Hindi lang sila ang may
pagkakataon na tumulong, sa halip, kahit tayo na mga simpleng tao, ay may kailangan at
may gampanin na kailangan ga'in para sa pagbaba ng bilang ng mga mahihirap# Dapat
lang na tumulong tayo sa mga programa at mga estratehiyang ito# $uportahan natin sila at
magtaguyod ng mga ilang seminar sa ating lipunan na may kinalaman sa mga
programang ito# Kahit sa maliit na pagtulong natin sa kanila ay mabibigyang solusyon
ang malubhang sakit ng ating lipunan, ang kahira%an#
!2
Bibilio'ra%hy(
)* E-onomi-sR Fheories and Prin-iples, Hulia D# NilioR <)CAM Publishing House )n-#,
277*, p# 2?.
+* http://translate#google#-om#ph/SenTtlTre2ers@27to@27the@27-ondition@27o2@27not
@27ha(ing@27the@27means@27to@27a22ord@27basi-@27human@27needs
@27su-h@27as@27-lean@27'ater@2E@27nutrition@2E@27health@27-are@2E
@27-lothing@27and@27shelter
,* En-y-lopedia Anuri-ara, Cy: Grolier )n-orporated I.??*K pg# !?*
-* $ebastianNo-h Ni-holas de Eham2ort, a4imes5 http://'''#Buotegarden#-om/
po(erty#html
.* En-y-lopedia Anuri-ara, Cy: Grolier )n-orporated I.??*K pg# !?*
/* http://en#'ikipedia#org/'iki/Global4po(erty
0* http://'''#un#org/Depts/es-ap/stat/nl/po(meas#htm
1* En-y-lopedia Anuri-ara, Cy: Grolier )n-orporated I.??*K pg# !?*
2* http://'''#gmane's#t(/story/.;.7?;/s'ssur(eysamga'alangtrabahomahirap
pani'alaansolon
)3* General $o-iology,, Ao-us in the Philippines, 2
nd
Edition, )sabel $# Ponopio, KEN
)n-orporated .?6? pg#2*!
))* http://'''#gmane's#t(/story/!?*2!/
)+* http://'''#gmane's#t(/story/!?*2!/
),* http://images#google#-om#ph/imgres0imgurl1http://'''#bulatlat#-om/ne's/!3!/!
3!n3#gi23imgre2url1http://'''#bulatlat#-om/ne's/!3!/!3!
neo-olonial#html3usg144E$EA5en&$6hP47i.Nh*8pln9-Kk13h12!:3'1*;;3s8
1;3hl1tl3start12.3um1.3tbnid1'<(=>5D76Klsi&:3tbnh1*?3tbn'1.3!3pre(
1/images@3AB@3Dunemployment@2Cand@2Cunderemployment@2Crates@2C
!3
@2:>uly@2Cround@2Co2@2Cthe@2Clabor@2C2or-e@2Csur(ey@2?@2;hl@3Dtl
@2;sa@3DN@2;um@3D.
)-* http://i:.#photobu-ket#-om/albums/>237/no-tis4photos/po(erty#>pg
).* http://'''#indeGmundi#-om/philippines/population#html
)/* http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://s3#hubimg#-om/u/3:7*.!42!?;#>pg3imgre2url1http://hubpages#-om/hu
b/P9<ENFOa
FNEND3usg144hkbLLB28=22;MFP)GuBHd)<EFQ'13h13373'1!?;3s81*33
hl1tl3start1.3tbnid14<y7..b<38l)&:3tbnh1:;3tbn'1.373pre(1/images@3AB
@3Dpo(erty@2Cpi-tures@2Cin@2Cthe@2Cphilippines@2;gb(@3D2@2;hl@3Dtl
@2;sa@3DG
)0* http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://'''#ns-b#go(#ph/headlines/$tats$peak/277:/76.!7:42igure.#gi23img
re2url1http://'''#ns-b#go(#ph/headlines/$tats$peak/277:/76.!7:4->a4nutrition#asp
3usg144-5MNgmd=CNdQAK7H6&Hg!5DCsdg13h12?;3'1!;23s81.33hl1tl3
start12.3um1.3tbnid1yMP7uDANKsgn7&:3tbnh1:23tbn'1.2:3pre(1/images
@3AB@3D-hart@2C2or@2Cthe@2Cmalnutrition@2Cin@2Cthe@2Cphilippines
@2;hl@3Dtl@2;sa@3DG@2;um@3D.
)1* http://images#google#-om#ph/imgres0
imgurl1http://i22?#photobu-ket#-om/albums/ee;?/di'ata:6/ri-eeat#>pg3imgre2url1ht
tp://balatu-an#'ordpress#-om/277:/../7*/gutom-ountry/3usg144&N=e4ekN9'
6M)NGe7iyr3b>aH=13h1;!73'1!:73s81.!?3hl1tl3start123tbnid1dG69kE.l&?
QlF&:3tbnh1.363tbn'1.733pre(1/images@3AB@3Dgutom@2;gb(@3D2@2;hl
@3Dtl@2;sa@3DG
)2* http://'''#abantetonite#-om/issue/apr7.76/Pi-tures/-rimes#>pg
!!

24 aaral na nararaasan nila, nagiging sanhi ito upang sila’y maghanap ng trabaho o di kaya nama’y huminto na muna sa pag-aaral upang makatulong sa kanilang pamilya, kaya naman kung susumahin lahat ng datos ay lalabas na isa lamang sa sampung estudyante ang may kakayahang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ang hindi pagtatapos ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral ay nagdudulot naman nang di pagtanggap sa kanila sa mga kompanya o anu mang trabahong papasukan nila o gusto nilang pasukan. Sapagkat sa panahon ngayon, pinipili na ang mga estudyanteng nakapag-aral at nakapagtapos sa kolehiyo at minsan pa para sa mga malaking kompanya ay naghahanap pa sila ng may ‘Master’s Degree’. Mapapansin naman natin sa panahon ngayon ang ating mga kababayan at kamaganak na kahit nakapagtapos na sila ay nahihirapan pa rin silang maghanap ng kanilang magiging pagkakitaan, paano pa kaya ang mga taong di nakapagtapos ng kanilang pagaaral. Kaya naman ang ating mga magulang ay nagsisikap para sa ating pagaaral dahil ayaw nila maransan natin ang kahirapan na natamasa nila nuon.Kaya lahat ay ginagawa nila para sa atin.

Trabaho Ang kakulangan ng edukasyon ay resulta o bunga ng kakulangan sa trabaho. Halimbawa na lamang ng aming nakumpirma sa aming ‘survey’. Ilan sa kanila’y hindi talaga nakapagtapos ng kolehiyo at meron din namang elementary lang ang natapos kaya naman wala silang maayos na trabaho sa ngayon ang iba naman ay pinalad lang na makakuha ng magandang trabaho at talaga namang walang hanap-buhay pero meron din

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->