Mga Ìmpluwensya Mga Ìmpluwensya

ng mga ng mga
Hindu / Ìndiyan Hindu / Ìndiyan
MGA FANINIWALA O KAbGALIAN
NA MbLA $A HINDb/INDIA:
1. Morom|ng mobubut| ot mososomong
esp|r|tu so ot|ng kopo||g|ron
2. Ang kougo||on no tu|od ng poggom|t ng
be|o ot kurdon so koso|,
3. Fogsosob|t ng kuw|ntos no bu|ok|ok ot
pog b|b|gov ng dowrv o b|gov-kovo so
|kokoso|.
4. Fogsusuot ng sorong ot turbon o putong
$o |orongon ng pon|t|kon , ong m|to|oh|vo ,
pobu|o, ep|ko ng s|nounong F|||p|no ov mov
pogkokohow|g so pon|t|kong H|ndu .
Ang |ndustr|vo so poggowo ng sosokvong-
dogot , poggom|t ng meto| ot poghohob|
ng bu|ok ov |t|nuro r|n ng mgo Ind|on so
ot|n.
Nula rin sa !ndia ang ilang bulaklak tulad
ng sampaguita at tsampaka , gulay tulad
ng ampalaya,patola at malunggay at
prutas tulad ng langka at mangga.
IBA PANG IMPLUWENSYA NG MGA HINDU/ INDIYAN:
SANSKRIT SANSKRIT
- - ang tawag sa sinaunang
paraan ng pagsulat. Ito ay galing sa
India.
Halimbawa ng mga Sanskrit na
napahalo sa ating wika ay ang mga
sumusunod:
ama, asawa, dalaga, mutya at
sandata
Oras na upang sagutin ang
mahiwagang tanong ukol sa
inyong naintindihan sa ulat.
HANDA NA BA KAYO?
agbigay ng isang halimbawa
ng salitang Sanskrit na
napasama na sa ating wika.
Mga pwedeng sagot: Mga pwedeng sagot:
Ama Ama
Asawa Asawa
Dalaga Dalaga
Mutya Mutya
Sandata Sandata
Maraming salamat sa
pakikinig at pagsagot