Kangan o pang-itaas at walang

kuwelyo.
Ìsang makitid na tela na nakatali
sa baywang ang pang-
ibaba.ahag ang tawag dito.
ng 5:94ng na inilalagay sa ulo
ang nagsisilbing sumbrero.
ar4 o amisa ang kanilang pang-
itaas.
$aya naman ang kanilang pang-
ibaba.
Maluwang ang saya at pinatungan ng
tela na kung tawagin ay 9a5is.
ala silang sapin sa paa.
ng mga katutubo ay
mahilig magsuot ng aIahas
tulad ng hikaw, pulseras at
kuwintas.
aglalagay din sila ng mga
9a9:.