Ang Tunay na Sampung Utos ng Dios ni Apolinario Mabini Buan ng Mayo ng taong 1898

Una. Ibigin mo ang Dios at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay: ang Dios na siyang bukal ng boong katotohanan, katoiran at kalakasan; ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huag kang suminsay sa daan ng katowiran at laging magtaglay ng kasipagan. Ykalawa. Sambahin mo ang Dios sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsiencia, palibhasa y sa iyong konsiencia na sumisisi sa gawa mong masama at pumupuri sa magaling ay doon nangungusap ang iyong Dios. Ykatlo. Dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Dios sa iyo sa pamamag-itan ng pag-aaral, at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihiligan ng iyong loob, na huag kang sisinsay kailan man sa daang magaling at katowiran, upang matipon sayo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraa y makatulong ka sa ikasusulong ng lahat; ito nga y siya mong pagkasunod sa pinatutungkol sa iyo ng Dios sa buhay na ito, at kun yao y maganap mo ay magkakapuri ka at kun may puri ka na y maitatanghal mo naman ang kapurihan ng iyong Dios. Yka apat. Ibigin mo ang iyong Inang bayan nasa kaikalawa ng Dios at ng iyong puri at higit sa iyong sarili, sa pagka t siya ang nakaisaisang Paraisong pinaglagyan sa iyo ng Dios sa buhay na ito; siya lamang ang pinaiikawan ng iyong lahi; na kaisa-isang mana mo sa iyong pinagnuno; at siya lamang inaasahan ng iyong angkan; dahil sa kanya y nagtitikim ka ng kabuhayan, pagsinta at pag-aari; natatanawan mo ang katimawaan, kapurihan sa Dios Ykalima. Pagpilitan mo ang katimawaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, at papaghariin mo sa kanya ang bait, ang katowiran at kasipagan; sa pagka t kun tyimawa siya ay matitimawa rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Ykaanim. Pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sa pagka t ikaw lamang ang tunay na makapagmamasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal, ang kanyang kasarinla y siya mo naming kalayaan o kaluwagan, ang kanyang pagkasulong ang kayamanan mo sa lahat ng bagay at ang kanyang pagkatanghal ang siya mo naming sariling kabantugan at kabuhayang walang hangan. Ykapito. Huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang pangyarihan nino mang tawona hindi sa lagay ninyong magkakababayan, pagka t ang boong kapangyariha y sa Dios nagmumula at ang Dios ay sa konsiencia ng bawa t isa nangungusap; kaya t ang tawong ituro at ihalal ng mga konsiencia ng sangkabayanan ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ykawalo. Ihanap mong pilit ang iyong bayan ng Republica, yaon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan, at huag isipin kailan man ang Monarquia, ang pagkakaroon baga ng hari; sa pagka t

kahit ano ang mga sinasampalataya niya at ano man ang wika. sa pagka t siya y binigyan ng Dios. Kaya habang di pa napapaui ang mga patuto ng bawa t bayan o kaharian. Ang bayan ay hindi lamang ang provincia. palibhasa y iisa ang inyong kapalaran. kundi naman ng maidaos ang lahat ng pinupunta ng kabuhayan ng tawo. Ykasiyam. mag-ingat ka at iningatan kita. Palalaloin ng kaonti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapua tawo. na itinayo at inaalagan ng mga lahi at angkang walang pinagsasakitan kundi ang kanilang sariling kaginhawahan. hindi rin yaong bayang sakop ng provincia at hindi rin naman ang lugal na pinangangkan sa bawa t isa. Unang tagobilin. at marilag at masagana gawa ng kasipagan. iisa din ang inyong tuwa at kapighatian at magkakaayon din naman ang inyong mga hinahangad at pagaari. sa kanya lamang dapat kang makisama sa ganap na pakikipag-isa. Walang itinuro sa atin ang namahalang Kastila at ang mga paring religioso. na kun maganap natin ay matatamong walang sala ang ating kaginhawahan sa buhay na ito at sa kabila ang ating kalualhatian at kabuhayang walang hangan. Dahil dito y hindi nila inibig na makakita at makabasa tayo ng mga librong magpapatalastas sa atin ng mga katotohanang ito. aariin mong palagi siya na parang isang katoto. upang maitayo niya ang kanyang sariling angkan na siyang pangagalingan ng lahat na maghahari. hindi ganito ang Republica na nagbibigay ng kamahalan at karapatan sa lahat palibhasa y ang kabaitan ang pinaiiral. Ykalawang tagubilin. pagka t ang mananaig ay ang kaunaunahang utos ng Dios. Ykapuo.ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan kundi isa o ilang angkan lamang. kapatid kaya o kasama man lamang. Ang lahat na provincia. kundi ang itaas natin sa isang balobalong langit ang ating mga mata at ang boo nating pag-iisip. at ikaw ay ganon din naman. ng katungkulang tulungan ka at huag niyang gawin asa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kaniya. ang lahat ng mga bayan at ang lahat na lugal na pinangangkan sa kangino mang taga Filipinas. at ang baya y nagiging dakila alang-alang sa kalayaan o kaluagan. tungkol sa hinahangad at pag-aari. Ibigin mo ang kapua mo tawo paris ng pag-ibig mo sa iyong sarili. ay dapat mo naming ibual at lipulin siya. upang magkalakas ka hindi lamang sa pakikilaban sa kaaway ng lahat. . nguni t kapag ang kapua mo tawo ay nagkukulang dito sa kamahalmahalang katungkulan at pinagtatangkaang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari. upang bayaan natin sila sa pagtatamong mahinusay ng mga kagalingan dito sa lupa. ito ang siyang tunay na bayan o Ynang bayan nating mga taga rito sa Kapuluan.

in order to attain thy own perfection. by the same joys and sorrows and by common aspirations and interests. Thou shalt strive for the independence of thy country: for only thou canst have any real interest in her advancement and exaltation. Second. working and studying according to thy ability. happiness. great through liberty. together with thy family. Thou shalt not recognize in thy country the authority of any person who has not been elected by thee and thy countrymen. just and industrious. the person designated and proclaimed by the conscience of a whole people is the only one who can use true authority. the obligation to help thee and not to do unto thee what he would not have thee do unto him. making of her the kingdom of reason. love and interests. Thou shalt love thy country after God and thy honor and more than thyself: for she is the only Paradise which God has given thee in this life. the only inheritance of thy ancestors and the only hope of thy posterity. and prosperous and brilliant through labor. shalt likewise be happy. by means whereof thou shalt contribute to the progress of humanity. thou shalt glorify thy God. then thou shalt destroy and annihilate him for the supreme law of self-preservation prevails. failing in this sacred duty. of all justice and of all activity. the only power which will oblige thee to be faithful. and being honored. as well as upon thee. in order to have force. Thou shalt worship God in the form which thy conscience may deem most righteous and worthy: for in thy conscience. with whom thou art bound by one fate. thy perfection. because her independence constitutes thy own liberty. Thou shalt strive for a Republic and never for a monarchy in thy country: for the latter exalts one or several families and founds a dynasty. her advancement. Seventh. as long as national frontiers subsist. the only patrimony of thy race. Thou shalt love thy neighbor as thyself: for God has imposed upon him. never leaving the path of righteousness and justice. but if thy neighbor. speaks thy God. raised and maintained by the selfishness of race and of family. thy own glory and immortality. thou shalt fulfill the mission to which God has appointed thee in this life and by so doing. thou shalt be honored. thou. Third. because of her."THE TRUE DECALOGUE" by Apolinario Mabini First. the former makes a people noble and worthy through reason. Therefore. Thou shalt cultivate the special gifts which God has granted thee. for authority emanates from God. honor and God. and as God speaks in the conscience of every man. Ninth. Fourth. with thy countryman alone shalt thou unite in a perfect solidarity of purpose and interest. thou hast life. which condemns thy evil deeds and praises thy good ones. attempt against thy life. Eighth. Sixth. Fifth. and her exaltation. Thou shalt love God and thy honor above all things: God as the fountain of all truth. thy liberty and thy interests. of justice and of labor: for if she be happy. Tenth. thou shalt see him thy friend. and thy honor. thus. Thou shalt consider thy countryman more than thy neighbor. Thou shalt strive for the happiness of thy country before thy own. not only to resist the common enemy but also to attain all the aims of human life . thy brother or at least thy comrade.

nang ukol sa lalong minamatuwíd at minamarangal ng iyong budhî. Huwag mong kilalanin sa iyóng bayan ang kapangyarihan nino mang tao na dî mo pilì at ng iyóng mga kababayan. Ibigin mo ang kapwà nang gaya ng pagibig mo sa sarili. 4. 3. Ibigin mo si Bathalà at ang iyóng kapurihán nang higít sa lahát ng bagay. 10. Sambahín mo si Bathalà. Pagpilitan mo ang pagsasarilí ng iyóng bayan. 2. Ibigin mo ang iyóng bayan ng sunód kay Bathalà. . Pagpumilitan mo ang ikagiginhawa ng iyóng bayan bago ang kaginhawahan mong sarili. 9. 8. Laging titignán mo ang kababayan ng higit ng kauntî sa iyóng kápuwá. Pagpilitan mo na ang iyóng bayan ay magíng isáng República at huwág mong tulutan kailán mang magíng Monarquia.Ang Decalogo ni Apolinario Mabini 1. 6. at higit sa iyóng sarili. 5. sa iyóng kapurihán. 7. Palusugín mo ang mga piling kayamanan na ipinagkaloób sa iyó ni Bathalà.