MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

7. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa.writing. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. Aplikasyon: Nag. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format. sino. sitwasyon maging tao.eeksamin ng mga bagay. suhestiyon at komentaryo. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. bakit at paano? 2.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. kalian.ibang layunin.USAP SA IBA . 4. bilugan at lagyan ng marginal note ang content. Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. Dinedevelop ang focus. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. 8. interbyu. mag. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. Aplikasyon: Gumamit ng free. 6. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin. grapiks. PAG. Pagkuha ng mga puna. Aplikasyon: Nag. 10.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. 11. 3. pagpili ng mga salita at mga ideya. 5. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. saan. PAKIKIPAG. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano.usapan ang balangkas bago ito isulat. 9. Basahing muli para sa iba’t. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. Salungguhitan.

Pagsasabing. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa. PAGTIYAK SA DAMDAMIN. Pagbasang muli 12. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. Pag.Kumukuha ng impormasyon sa paksa.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. Infering 8.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa. Pagtataya / Paghuhusga 6. Fixing. 12.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Sa dinami. Pagkuha ng Kongklusyon 5. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin. Predikting 10.up 7. Konteks Klu 4.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X .rami ng ideyang najejenereyt. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1. Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Mga Susing Salita 9. Paglilinaw 3. Relasyong Tanong at Sagot 11. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Aplikasyon: Nakikipag. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya.

UNAWA The reading lines. Pagbubuod 15.by. 3. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG. Surveying 16. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. PANGALAWA. Pagtatakda ng Layunin 14.sunod ng mga pangyayari o order.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa. 2.UNAWA SA BINASA 1. Ayon sa pag. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto.13. Ito ay ang pag. driving directions. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa. PAGBIBIGAY. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines.step na pamamaraan. . Ang mga salita katulad ng UNA. 4. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin.uusapan. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. magpaliwanag.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag. etc.iisip 17. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. LITERAL NA PAG. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. Malalim na Pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful