MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

4. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. sino. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. 5. 3.eeksamin ng mga bagay. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. pagpili ng mga salita at mga ideya. sitwasyon maging tao. bakit at paano? 2. Dinedevelop ang focus. kalian. 6. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa. Salungguhitan.usapan ang balangkas bago ito isulat.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa. Aplikasyon: Gumamit ng free. 8. bilugan at lagyan ng marginal note ang content. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. PAG.USAP SA IBA . PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. saan. grapiks. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano. PAKIKIPAG. suhestiyon at komentaryo. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. Nagdaragdag ng detalye sa paksa.writing. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. Basahing muli para sa iba’t.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. 10. mag. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. interbyu. Aplikasyon: Nag. 7. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura. Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites. Aplikasyon: Nag. Pagkuha ng mga puna.ibang layunin. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. 9. 11.

Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. Sa dinami. Infering 8. Aplikasyon: Nakikipag. Fixing. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2. Predikting 10. Mga Susing Salita 9.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. PAGTIYAK SA DAMDAMIN. 12. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Paglilinaw 3. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. Pagsasabing.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon.up 7. Pagbasang muli 12. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat.rami ng ideyang najejenereyt. Konteks Klu 4. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin. Pag. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. Pagtataya / Paghuhusga 6. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X . Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito.Kumukuha ng impormasyon sa paksa. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. Pagkuha ng Kongklusyon 5. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa. Relasyong Tanong at Sagot 11. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG.

Pagbubuod 15. PAGBIBIGAY. 3. Malalim na Pag. Pagtatakda ng Layunin 14.step na pamamaraan. Ito ay ang pag.by. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG.UNAWA The reading lines. LITERAL NA PAG. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin. . Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. 2. driving directions. Ang mga salita katulad ng UNA. etc. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa.uusapan. Ayon sa pag. 4. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag.sunod ng mga pangyayari o order. Surveying 16. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines.UNAWA SA BINASA 1. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. magpaliwanag.13.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook.iisip 17. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. PANGALAWA. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful