MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

3. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. interbyu. bakit at paano? 2. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. PAKIKIPAG. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. grapiks. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. kalian. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. Aplikasyon: Nag. Aplikasyon: Gumamit ng free.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. 8. 4. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. Aplikasyon: Nag. 5. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. pagpili ng mga salita at mga ideya. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. 11. bilugan at lagyan ng marginal note ang content. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. Basahing muli para sa iba’t.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. sitwasyon maging tao. Pagkuha ng mga puna. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites.eeksamin ng mga bagay. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. PAG. sino. 10. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat.ibang layunin. suhestiyon at komentaryo.writing. 6.USAP SA IBA . Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. mag. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa. Dinedevelop ang focus. 9.usapan ang balangkas bago ito isulat. 7. Salungguhitan. saan.

Infering 8. 12. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya. Pagkuha ng Kongklusyon 5. Relasyong Tanong at Sagot 11. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin. Pagsasabing. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa. Paglilinaw 3. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG.Kumukuha ng impormasyon sa paksa. Sa dinami. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat. Pagtataya / Paghuhusga 6. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Pagbasang muli 12. Predikting 10. Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. PAGTIYAK SA DAMDAMIN. Konteks Klu 4.up 7. Pag.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X . Fixing.rami ng ideyang najejenereyt. Aplikasyon: Nakikipag.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. Mga Susing Salita 9. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya.

unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa.uusapan. etc.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. LITERAL NA PAG.iisip 17. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. Ito ay ang pag. 2.sunod ng mga pangyayari o order. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin. Ang mga salita katulad ng UNA. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto. Surveying 16.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines. magpaliwanag. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. Malalim na Pag. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag.step na pamamaraan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook. driving directions.13. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. Pagbubuod 15. 3. .UNAWA The reading lines.by. Pagtatakda ng Layunin 14. Ayon sa pag. PANGALAWA. PAGBIBIGAY.UNAWA SA BINASA 1. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon. 4.