MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. 10.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. PAG.USAP SA IBA . 9. Aplikasyon: Nag. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. Pagkuha ng mga puna.writing. bakit at paano? 2. 11. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. Basahing muli para sa iba’t.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. interbyu. sitwasyon maging tao. Dinedevelop ang focus. 3. mag. 7. pagpili ng mga salita at mga ideya. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura. sino. Aplikasyon: Nag.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat. saan. Salungguhitan. 6. 8. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. kalian. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. PAKIKIPAG. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format.usapan ang balangkas bago ito isulat. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. suhestiyon at komentaryo. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa.eeksamin ng mga bagay. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. grapiks. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. bilugan at lagyan ng marginal note ang content. 4. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin.ibang layunin. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. 5. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa. Aplikasyon: Gumamit ng free.

Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya.Kumukuha ng impormasyon sa paksa. Konteks Klu 4. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. PAGTIYAK SA DAMDAMIN.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X .up 7.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. Pagbasang muli 12. Pagkuha ng Kongklusyon 5. Predikting 10. Mga Susing Salita 9. Pagsasabing. Sa dinami. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa. Relasyong Tanong at Sagot 11. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa. Fixing. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin.rami ng ideyang najejenereyt. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. Aplikasyon: Nakikipag. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Infering 8. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. 12.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. Pagtataya / Paghuhusga 6. Pag. Paglilinaw 3. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1.

Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook.uusapan.step na pamamaraan. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Malalim na Pag. 2. Pagtatakda ng Layunin 14.iisip 17.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa. Pagbubuod 15. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag. Ito ay ang pag. Ang mga salita katulad ng UNA.UNAWA SA BINASA 1. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin.by. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. PAGBIBIGAY. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines.UNAWA The reading lines. 4. . PANGALAWA. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. magpaliwanag. Surveying 16. LITERAL NA PAG. etc. driving directions.sunod ng mga pangyayari o order. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. 3.13. Ayon sa pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful