MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. mag. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat.eeksamin ng mga bagay. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. grapiks. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa.ibang layunin. 10. Aplikasyon: Nag. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format. Salungguhitan. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Dinedevelop ang focus. sitwasyon maging tao. kalian. Basahing muli para sa iba’t. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. bakit at paano? 2. Pagkuha ng mga puna. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin. Aplikasyon: Nag. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura. pagpili ng mga salita at mga ideya. saan. PAG. 5.writing. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. 8. Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. 6. interbyu. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu.usapan ang balangkas bago ito isulat. 3. bilugan at lagyan ng marginal note ang content.USAP SA IBA . Aplikasyon: Gumamit ng free. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. 11. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. 9. sino. suhestiyon at komentaryo. PAKIKIPAG. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites. 7. 4. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag.

aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya. Pagbasang muli 12. Mga Susing Salita 9. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat. Paglilinaw 3. Predikting 10.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X . 12.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin. Sa dinami. Pagkuha ng Kongklusyon 5. Konteks Klu 4. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2.rami ng ideyang najejenereyt. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa.up 7. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG. Infering 8.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. Pag. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa. Relasyong Tanong at Sagot 11. PAGTIYAK SA DAMDAMIN. Fixing.Kumukuha ng impormasyon sa paksa. Pagtataya / Paghuhusga 6. Aplikasyon: Nakikipag. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. Pagsasabing.

ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. magpaliwanag.uusapan. .13. 4.step na pamamaraan. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag. Surveying 16.UNAWA The reading lines. Ang mga salita katulad ng UNA. LITERAL NA PAG. Pagbubuod 15. etc. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa.sunod ng mga pangyayari o order.iisip 17. Pagtatakda ng Layunin 14. 2. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. driving directions. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook. Ito ay ang pag. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin. Ayon sa pag. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. Malalim na Pag. 3. PANGALAWA. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG.UNAWA SA BINASA 1. PAGBIBIGAY.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa.by.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful