MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

kalian. PAG. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. 6.ibang layunin. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. saan. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. suhestiyon at komentaryo. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano.eeksamin ng mga bagay. interbyu.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. 10. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. mag. sino. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. Basahing muli para sa iba’t.usapan ang balangkas bago ito isulat. sitwasyon maging tao.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. 11. Salungguhitan. Aplikasyon: Nag. grapiks. 4. Pagkuha ng mga puna. 5. Dinedevelop ang focus. bakit at paano? 2. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. 7. Aplikasyon: Gumamit ng free. 3. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. Aplikasyon: Nag. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. PAKIKIPAG. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. 9. pagpili ng mga salita at mga ideya. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. 8. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. bilugan at lagyan ng marginal note ang content.writing. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa.USAP SA IBA .

12. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Fixing. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya. Infering 8. Pag. Relasyong Tanong at Sagot 11.up 7. Pagkuha ng Kongklusyon 5. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. Pagsasabing.Kumukuha ng impormasyon sa paksa.rami ng ideyang najejenereyt. Konteks Klu 4. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG. PAGTIYAK SA DAMDAMIN.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. Paglilinaw 3. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Mga Susing Salita 9. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. Pagtataya / Paghuhusga 6.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa. Sa dinami. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. Predikting 10. Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X . Pagbasang muli 12. Aplikasyon: Nakikipag.

Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon. 3. 4. Pagbubuod 15.by. Malalim na Pag.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto.step na pamamaraan. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. PANGALAWA. etc. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG.uusapan.UNAWA The reading lines. LITERAL NA PAG. Surveying 16. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines. Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook.iisip 17. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. Ayon sa pag. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. driving directions. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin. magpaliwanag. Ang mga salita katulad ng UNA.UNAWA SA BINASA 1.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa. Ito ay ang pag. Pagtatakda ng Layunin 14. 2. .13. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. PAGBIBIGAY.sunod ng mga pangyayari o order.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful