b y: Clarence V.

Agpuldo 

ƒ ƒ

ƒ

Madalas ay naririnig ang salitang komunikasyon, ngunit ano nga ba ito? Ang mga suot ng tao at galaw nito ay maituturing ba na komunikasyon? Ang mga nakikita sa poster, bill board at mga larawan ay maituturing ba na komunikasyon? Ibig bang sabihin na ang lahat ng mga nakikita natin sa paligid ay may kaugnayan sa komunikasyon?

Latin na communis atus = ibahagi ƒ Communicare = pamamahagi ƒ Communis = panlahat ƒ sining ng pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pasalita at pasulat. Sa pamamagitan ng komunikasyon, naipahahatid natin ang impormasyon o ang ating mga naiisip at nadarama sa ibang tao gamit ang mga simbolo o mga sagisag na kumakatawan dito.
ƒ

ƒ

galing sa salitang-ugat na talastas na ang ibig sabihin ay alam at sa kabilaang panlaping pakikipag/an na ang tinutukoy ay proseso o paraan ng pagsasagawa ang hindi isahan kundi dalawahan o maramihan sapagkat dapat ay may magkabilang panig na nnasasangkot: isang nagsasalita at isang nakikinig. Nagbibigay ng impormasyon ang nagsasalita dahil may alam siya samantalang ang nakikinig naman na tumatanggap ay wala pang alam o kulang pa ang nalalaman kaya gusto niyang punan o dagdagan pa ang kaalaman at vice versa.

Ayon kay Merriam-Webster - ang salitang komunikasyon ay hango sa salitang Latin na Communicare , na nangangahulugang magbahagi o magbigay . Ang komunikasyon ay pagpapalitan ng ideya o opinion, paghatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono, telegram, kompyuter, radio at iba pa. ƒ Ayon kay Aristotle - ang komunikasyon ay isang siklong binubuo ng tatlong element: a. Sender o nagbibigay ng mensahe b. Mensahe c. Resiber o tagatanggap ng mensahe
ƒ

Lorenzo paraan ng paghatid at pagtanggap ng lahat ng uri ng mensahe na kinasasakutan ng magkakambal na proseso; a. Pagsasalita b. Pakikinig c. Pag-unawa 2. Dance prosesong daynamiko, tuloy-tuloy at transaksyunal 3. Webster mabisang paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan ƒ Ano ang mangyari sa mundo kapag walang komunikasyon? 3. Buenuseso pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na nagpapahayag ng iniisip sa isang mabisang paraan at kalugodlugod. ƒ -meeting, declamation, oration, speeches
1.

Kelan niyo masasabing mahalaga ang isang bagay? a. Natutugunan at nagagampanan ang mga pang-araw araw na gawain sa buhay. b. Napapataas at napapanatili ang pagkakakilanlan sa sarili c. Nalilinang ang kakayahang makipag-uganayan at pakikipagpalitan ng impormasyon sa ibang tao
ƒ

ƒ Umiikot sa apat na makrong

kasanayan a. Pagsasalita b. Pakikinig c. Pagbabasa d. Pagsusulat 

Sender 

Message Tsanel wika berbal Di- Berbal Resiber

ƒ Sender/source o pinagmumulan ng

mensahe ƒ Mensahe ƒ Tsanel o daluyan ƒ Resiber o tumatanggap ng mensahe ƒ Fidbak ƒ Konteksto

ƒ Sender/source o pinagmumulan

ng mensahe - sa kanya nagmumula ang ideya, kaalaman, saloobin o mensahe. Siya ang unang nagpahayag o unang nagbitiw ng pahayag.

Layunin - tumutukoy ito sa dahilan kung bakit nakikipagtalastasan o nagbibigay ng pahayag ang sender. ƒ Bawat galaw ng tao ay may layunin Uri ng layunin a. Humingi at magbigay ng impormasyon b. Manghikayat c. Magbigay aliw d. Lumutas ng suliranin
1.

2. Kaalaman - nagbibigay-pansin sa lawak ng kaalaman ng sender sa paksang kanyang tinatalakay gayundin sa kahusayan niya sa pagpapahayag ng paksa. 3. Pagtingin sa sarili - pagkakaroon ng tiwala sa sarili kaugnay ng paksang tinatalakay- dapat panindigan kung ano ang sinasabi sapagkat nakakaimpluwensiya ito nang malaki sa paraan ng pagtalakay. 4. Kredibilidad - Naniniwala ba ang nakikinig sa sinasabi mo? Karapat dapat bang paniwalaan?

2. Mensahe ƒ Ito ang ipinaaabot ng sender sa resiber. ƒ Maaaring ito ay ideya, kaalaman, saloobin, impormasyon o anumang paksang napagtutuunan ng pansin at panahon. ƒ Ideation tawag sa pagbubuo ng mensaheng ihahatid.

Nilalaman Totoo ba?, May sapat bang ebidensya, Ano ang pinapaksa, Gaano kahalaga ang ipinapahayag? 2. Istruktura - ito ang maaayos na pagkakasunod-sunod batay sa kahalagahan ng mga kaisipang ipinapahayag. Maaring induktibo o deduktibo. 3. Istilo - tumutukoy sa paraan ng pagtalakay ng sender sa paksa (impormal o pormal, literal o patalinghaga..at iba pa)
1. -

ƒ Enkowding

- kasanayang makabuo ng menshe sa isang pahayag na narinig. ƒ Dekowding kasanayang makabuo ng kahulugan ng mensaheng narinig.

ƒ Denotative ƒ pagbibigay kahulugan sa salita

gamit ang diksyonaryo ƒ Connotative ƒ pagbibigya kahulugan sa salitang ginamit base sa kanyang karanasan.

3. Tsanel o daluyan ƒ Ang paraan kung paano ipinaaabot ng sender ang kanyang mensahe- berbal, biswal. ƒ Tumutukoy din ito sa paraan ng pagbibigay o paghahatid ng mensahe sa tagapakinig o tagabasa. ƒ Kaagapay nito ang mga ekspresyon ng mukha, mga kumpas at kilos ng katawan na nakikita sa pamamagitan ng liwanag.

4. Resiber o tumatanggap ng mensahe - ang kausap,ang tumatanggap ng mensahe.

Layunin - Rason kung bakit siya nakikinig o nagbabasa. 2. Antas ng kaalaman at interes - higit na may interes kung may malawak na kaalaman sa paksang pinag-uusapan. 3. Kaasalan o kaugalian sa pakikinig -Maaaring maimpluwensyahan ng edad, panahon, lugar, istilo ng sender at iba pa.
1.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

On-off listening Red flag listening Open ears- closed mind listening Glassy-eyed listening Too- deep for me listening Don t- rock-the-boat listening Faker listener Dependent listener Interrupter listener

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Self-conscious listener Intellectual listener Judge and jury listener Parrot listener Eager beaver Sleeper Bewildered Frowner Relaxed Busy bee two-eared listener

On-off listening - ang isang karaniwang individual ay apat na bess na mas mabilis mag-isip kaysa makinig. Mayroon siyang ¾ ng isang minuto na maaring ilaan sa pag-iisip tungkol sa ibang bagay sa halip na sa pinakikinggan.
ƒ

ƒ

Red flag listening may ilang taong kapag nakakarinig ng salita o paksang di nila nagugustuhan ay agad humihinto sa pakikinig. Dahil ditto nababawasan o tuluyang nang nawalan ng ugnayan ang sender at resiber at nawawalan ng bias ang komunikasyon.

Open ears- closed mind listening - may mga pagkakatong agad hinihusgahan ng tagapakinig ang speaker at naniniwala siyang walang matutunan sa ispiker at sa paksa- na walang pakikinabang na nakukuha mula rito. Kayat nakikinig man ay di naman talaga pinakikinggan ang sinasabi ng nagsasalita.
ƒ

ƒ Glassy-eyed listening

may ilang nakikinig na akala mo ay matiim na nakikinig subalit sa katotohanan, sila ay nawawala na sa sarili nilang daigdig. Kadalasan, ang nakikita ay isang blangkong expresyon sa kanilang mukha.

ƒ Too- deep for me listening

- may mga taong humihingi sa pakikinig kapag hindi na niya nauunawaan ang paksang tinatalakay ng ispiker.

ƒ Don

t- rock-the-boat listening -kapag ang pinakikinggan ay kontra sa ating paniniwala, agad tayong tumigil sa pakikinig o kayang naman ay agad tayong umiisip ng pandepensa sa paniniwalang tao.

ƒ

Faker listener isang tagapakinig na kunwari ay nakikinig sa mensaghe subalit sa katotohanan ay wala sa pinakikinggan ang pokus ng atensyon. Nakikigaya siya sa reaksyon o pagtugon ng nakararaming nakikinig kahit hindi naman niya talaga nauunawaan ang mensahe. Nakikipalakpak, nakikisigaw atbpa.

ƒ

Dependent listener laging sumasang-ayon sa bawat sa sabihin ng ispiker sa layuning mabigyang kasiyahan at mapanatili ang kumpanyansa ng ispiker sa sarili. Ipinapakikita nito ang pagsang-ayon sa pamamagitan ng madalas na pagtango o pagpalakpak.

ƒ

Interruptor listener hindi niya pinahihintulutang matapos ang nagsasalita sa halip ay laging nangangawitran at idepensa ang sariling pananaw kahit di pa naririnig ang panig ng iba.

ƒ Self-conscious listener

tagapakinig na nais makuha ang atensyon ng iba. Madalas sumasabat upang maipakita sa ibang may alam din siya sa pinag-uusapan. Ang kanya namang sinasabi ay madalas na walang kaugnayan sa paksa.

ƒ

Intellectual listener nagtatanong tungkol sa bawat detalye at o salitang babanggitin ng ispiker kahit na ito ay nakakasira sa daloy ng konsentrasyon ng ispiker. Hindi mahalaga sa kanya ang damdamin ng iba kundi ang kahulugan ng bawat salitang tinatanong niya.

ƒ Judge and jury listener

kaagad na humuhusga sa mensahe at katauhan ng ispiker kahit hindi pa tapos ang paliwanag. Mga madalas na reaksyon ay mali ka kasi , mabuti nga sa iyo, kasalanan mo, bahala ka sa buhay mo.

ƒ Parrot listener

tagapakinig na nag-uulit sa sinasabi ng ispiker at madalas na magbigay ng negatibong fidbak.

ƒ

Eager Beaver - Siya ang tagapakinig na ngiti nang ngiti o tango nang tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong. Makikita kasi sa kanyang mga mata ang kawalan ng focus kahit na pilit na pilit na ang pagpapanggap niya na siya y masugid na nakikinig. Pilit niyang pinapaniwala ang iba, sa pamamagitan ng kanyang reaksyong mapagkunwarin siya ay mabuting tagapakinig.

ƒ

Sleeper siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong making. Sa katunayan ay naiinis na nga siya kapag may nag-iingay. Dahan dahan niyang ipipikit ang kanyang mga mata habang inihihilig ang ulo at maglalakbay sa daigdig ng panaginip.

ƒ Bewildered

siya ang tagapakinig nakahit anong pilit ay walang maintindihan sa narinig. Kapansin-pansin sa pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o patatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga narinig.

ƒ

Frowner siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging atentiv, ngunit ang totoo hindi lubos ang kanyang pakikinig kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang opurtunidad na makapagtanong para makapa-impres.

ƒ

Relaxed isa siyang problema sa isang nagsasalita. Paano ay kitang kita sa kanya ang kawalan ng interest sa pakikinig. Madalas, nauupo siyang para bang nasa sala ng sariling bahay at itinutuon ang atensyon sa ibang bagay o tao. Walang makikitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo.

Busy bee - isa siya sa pinakakaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. Hindi lamang siya nakikinig, abala pa siya sa ibang Gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagbabasa ng libro o magasin, pagsusuklay o iba pang gawaing walang kaugnayan sa pakikinig.
ƒ

ƒ

Two-eared listener siya ang pinakaepektibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyong niya gawain ng pakikinig. Objektiv ang reaksyon niya sa mensaheng kanyang naririnig. Makikita din sa kanyang mukha ang kawilian sa pakikinig. Samakatwid, siya ang uri ng tagapakinig na dapat tularan ng lahat.

ang respond ng tagapakinig. ƒ Maaaring berbal o di-berbal (pagtango, pag-iling, pagngiti, pagsimangot, pagkunot-noo, pagkamot) at ipinapadala ito bilang mensahe sa sender ƒ Ito ang nagsasaad kung naintindihan o hindi naunawaan ng tagapakinig ang mensahe
ƒ

1. Direct o tuwiran- berbal 2. Moderately direct o di gaanong tuwiran - di berbal na fidbak 3. Indirect o di tuwiran - hindi tuwirang pagsagot sa mga pinapahayag. - Pagtatanong sa speaker na parang tinitest kung gaano kalawak ang kaalaman nito sa paksa.

ƒ Tumutukoy sa kapaligiran at

lugar na pinagyarihan ng komunikasyon

Pisikal tumutukoy sa kondisyon ng kapaligiran a) Level ng ingay at oras b) Temperature c) Pagitan ng nag-uusap d) Posisyon ng nagsasalita e) Liwanag
1.

2. Sosyal tumutukoy sa relasyon ng dalawang nag-uusap 3. Historical tumutukoy sa lalim ng kaalaman tungkol sa paksang pinag-uusapan 4. Sikolohikal tumutukoy sa kalagayang emosyonal at damdamin ng nakalahok 5. Cultural tumutukoy sa tradisyon , paniniwala at mga nakagawian ng kalahok sa komunikasyon.

1. Berbal - komunikasyong gumagamit ng wika o mga salita.

2. Di-berbal - hindi ito gumagamit ng wika o mga salita.  Ito ay nagpapahiwatig ng kalagayang panloob o emosyonal ng taong nakikipag-usap.  Nagbibigay linaw din ito sa diwa ng isang komunikasyong berbal.

ƒ Proxemics ƒ Chronemics ƒ Oculesics ƒ Haptics ƒ Kinesics ƒ Objectics ƒ Vocalic ƒ Iconics

tumutukoy sa distansya o layo sa pagitan ng nag-uusap gayundin naman sa pook kung saan nagaganap ang pagtatalastasan. ƒ Mga rason o dahilan ng distansiya ƒ Intimate ƒ Personal ƒ Sosyal ƒ Pampubliko
ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

( oras)- mula sa salitang griyego na chromos na nangangahulugang panahon o oras * ang may masamang balakin ay sa gabi naguusap * kawalan ng disiplina ang kawani na laging huli sa oras ng paggawa * ang pagtawag sa gabi ay maaaring nangangahulugan ng pang-aabala o kaya ay emergency

ƒ - tumutukoy sa paggamit ng mata sa

pakikipagtalastsan. ƒ Guilty ang hindi makatingin sa mata ƒ Nakataas ang kilay ƒ Nakairap ƒ Nangungusap ng mga matamagtitigan lang ay magkakaunawaan na

(Pandama)- tumutukoy ito sa paggamit ng sense of touch ƒ Pagtapik sa balikat- pakikiramay ƒ Bear hug- masayang pagbati at pangungumusta ƒ ( pisil sa palad, haplos, hipo,)
ƒ

(katawan)- tinatawag nating body language. ƒ Nakatikwas ang labi ƒ Nangangalit ang mga bagang ƒ Laglag ang balikat ƒ Pagpadyak sa paa
ƒ

ƒ - tumutukoy sa paggamit ng mga

bagay sa pakikipagtalastasan. ƒ Kabilang dito ang mga electronikong ekwipment tulad ng celfon, mikropono at iba pa..

ƒ - ang paglakas-paghina, pagbagal,

pagbilis ng tinig, pagbago-bago ng intonasyon o tono, saglit na pagtigil at iba pa..

(simbolo)- paggamit ng mga larawan o sagisag na ginagamit sa pakikipagtalastsan. ƒ Drowing sa pintuan ng comfort room ƒ Sa gusali ng hukuman, larawan ng babaeng may piring sa mata at may hawak na timbangan ƒ Botelya ng lason, larawan ng bungo at magka-ekis na buto.
ƒ

ƒ Intrapersonal ƒ Interpersonal ƒ Transaksyunal o pangkatanƒ Pampubliko ƒ Pangmasa ƒ Pangkaunlaran ƒ Pangkultura

ƒ Intrapersonal ƒ - pakikipag-usap ng indibidwal sa

sarili

Interpersonal ƒ - pakikipagtalastsan sa iba t ibang indibidwal. Ito ay may iba t ibang anyo: ƒ Dayadik- isa-sa-isang pakikipagtalastasan ng isang tao sa isang pang indibidwal. Maaaring Makita sa iba t ibang anyo: ƒ Job interview, counseling, survey
ƒ

ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Transaksyunal o pangkatankomunikasyon sa pagitan ng isa o mahigit pang indibidwal sa isang panig at isa o mahigit pang tao sa kabilang panig. Maaaring talakayan sa pagitan ng maliit o malaking pangkat. Diskusyong panel Simposyum Pulong Talumpati

ƒ Pampubliko ƒ isinasagawa sa harap ng

tagapakinig sa harap ng maraming tao

ƒ Pangmasa ƒ mas maraming tagapakinig ƒ Gumagamit ng radio, television,

newspaper, internet

ƒ Pangkultura ƒ ito ay isinasagawa sa teatro.

ƒ Pangkaunlaran ƒ - isinasagawa para sa kaunlaran

ng isang bansa. ƒ Press conference

ƒ Kakayahang kumilala at umunuwa sa

sinasabi ng ibang tao - (Howatt at Dakin) ƒ Pagbibigay attensiyon at pagkuha ng kahulugan sa bagay na ating naririnig -(underwood)

Isang prosesong kinasasangkutan ng 5 hakbang ( Berko) 1. Resepsyon pagtanggap sa mensaheng naririnig o nakikita 2. Atensyon pagbibigay pokus sa isang paksang naririnig o nakikita 3. Persepsyon pag-eebalweyt o pag-uunawa sa isang paksa  Kultura  Karanasan  Tungkulin  Mental na kapabilidad 4.Pagpapakahulugan sa natatanggap na mensahe (iskemata) 5.Reaksyon
ƒ

ƒSa bansa ƒSa pamilya ƒSa trabaho ƒSa ating buhay

ƒMaaliw ƒManglikum ng katalinuhan

o kaalaman ƒMagsuri

ƒ Pasibong tagapakinig ƒ Attentive o aktibong

tagapakinig ƒ Mapanuring tagapakinig o kritikal ƒ Pakikinig na appreciative

ƒ Pasibong tagapakinig

- pakikinig na may ibang ginagawa at hindi nakatuon ang pansin sa naririnig.

Attentive o aktibong tagapakinig - pakikinig na may layuning matamo ang wasto at ganap na pagkaunawa sa teksto. Ginagawa niya ito kung gusto niyang makuha ang mga detalye ng bawat pinakikingan.

ƒ Mapanuring tagapakinig o

kritikal ginagawa kung may layuning mag-ebalweyt kung sapat , valid , mahalaga, o karapat dapat ang napapakinggan.

ƒPakikinig na appreciative

ginagawa ito kung ang layunin ay magkaroon ng pansariling kasiyahan o malibang mula sa naririnig.

ƒ Oras ƒ Tsanel ƒ Edad ƒ Kasarian ƒ Kultura ƒ Layunin ƒ Sender

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Magkaroon ng eye contact sa tagapagsalita Maging aktibo ( pagtatanong) Isiping ang pinapakinggan ay mapanghamong gawain Magpraktis upang mahasa ang kasanayang makinig(magtala, mag-isip at magtanong. Iwasan ang pagiging emosyonal Magpokus sa nilalaman ng pinapakinggan Umiwas sa distraksyon

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

magpakita ng interest sa paksa ng tagapagsalita i-adopt ang kaanyuan ng tagapagsalita mag-adjust sa distraksyon huwag magpakita ng pekeng atensyon makinig sa pangunahing ideya o konsepto makinig muna sa buongmensahe bago magkumento

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

huwag laging maging tagapagsalita huwag tatalon sa konklusyon hindi kailangang madistrak sa kapaligiran magbukas ng isip huwag maging sagabal sa tagapagsalita makinig sa bawat linya ng tagapagsalita magtanong sa tamang oras magbigay ng tugon sa tagapagsalita

ƒinterest at atensyon ƒrespeto ƒbukas ang isip ƒtolerans ƒtiyaga

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

huminto sa pagsasalita maging kumportable sa kaanyuan ng tagapagsalita ipakita ang kagustuhang makinig iwasan ang distraksyon huwag maging sagabal maging pasensyoso magtanong kung kelangan ilagay ang sarili salugar ng tagapagsalita hawakan ang temper o emosyon gawing magaan ang argumento o kritisismo

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Ihanda ang sarili sa pakikinig Sikaping magkaroon ng kawilian Ihanda ang kaisipan sa pagtanggap ng iba t ibang uri ng paks Hanapin ang pinakadiwa ng pinakikinggan Husgahan ang nilalaman ng paksa, hindi ang nagsasalita o ang paraan ng paglalahad nito. Magkaroon ng bukas na isipin, igalang ang pananaw ng ispiker tungkol sa paksang tinatalakay Maging mapanuri at malikhain habang nakikinig sa pagtanggap at pag-unawa ng mensahe. Magtala kung kinakailangan. Sikaping huwag pansinin ang mga kaabalahan sa paligid.

Kakayahang magpahayag ng impormasyon at ideya sa mabisang paraan upang ang mensahe ay maunawang mabuti ng tagapakinig.

ƒ May malawak na kaalaman sa

paksang tatalakayin ƒ May tiwala sa sarili ƒ Bihasa sa pagsasalita

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Alam niya ang kanayang mga tagapakinig, paksa, at kapwa niya tagapagsalita. Magiliw sa kanyang mga tagapakinig May malawak na kaalaman Palabasa at palaisip Objective at seryoso sa pagbibigay ebidensya May sense of humor May angkop na pananalita sa kanyang personalidad May maayos at organisadong preentasyon ng kanyang paksa

ƒ

Pormal Gumagamit ng mga pormal na salita Pinipili ang mga salitang ginagamit Hindi gumamit ng mga salitang balbal Pinaghahandaan bago ito isasagawa.

ƒDi

pormal -hindi pinaghahandaan at kadalasan isinasagawa ito sa araw araw na gawain

ƒ Pag-uusap ƒ Pagpapakilala sa saliri sa ibang

tao ƒ Pakikipag-usap sa telepono ƒ Pagkukuwento sa kaibigan ƒ Pagbibigay direksyon ƒ Pagpapalitan ng opinion

ƒ Pakikipanayam ƒ Pagtatalumpati ƒ Debate ƒ Pagtuturo ƒ seminar

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Magsasaka si Anton sa China. Tayo ang magpapatupad sa proyektong ito Kumukulo na ang tubig sa takuri. Nagtatanim ng gulay si Tasyo sa bukid. Hilig niya ang magbasa ng libro sa parke Kapuri-puri ang mga masisipag na bata. Tinawag ng guro ang mga istudyante. Ganito ang hinahanap niyang singsing. Peke ang alahas na nabili niya sa palengke. Magaganda ang mga bulaklak sa hardin.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Malawag ang kanilang lupain Si Jess ay nakapasa na rin sa board exam Nang humupa ang ulan Ang mga ibon Namatay kagabi ang aking aso Kapag hindi ka aamin Matulog ka nang maaga Kayong lahat ay mga iskolar ng bayan Ang masarap na pag kain sa mesa Mabait na bata

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Ang banda ng musiko ay naglilibot sa bayan Gawin agad ang sinasabi ni Elias Anong lungkot ang kapalara ni Maria Mayroon nga bang tao doon Ang paaralan ay siyang saligan ng lipunan Ipakisara ang mga bintana sapagkat nababasa ang mga upuan Nasaan ng donyang mapanlait Kaawa-awa ang kalagayan ni Sisa Wala ng pera si Juan Hindi ko na alam ang sagot

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Laging kulay pula ang suot niyang damit. Nakipagkindatan siya sa kanyang kaibigan nang sila ay magkasalubong. Iba t ibang kulay ng kolerate ang ipinapahid niya sa kanyang labi gabi-gabi. Magandang umaga ang masayang bati ni Juan kay Juana. Napahiyaw ang ale nang malgalagan siya ng buti sa batok. Nagsisigaw si ate nang agawan siya ng bag ng isang magnanakaw. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, matapos magsalita ang guro. Tumango na lamang siya nang tanungin ng kanyang ama. Araw araw siyang nagsusuot ng ibat ibang alahas. Itim ang isusuot niyang damit sa loob ng isang taon.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Nang bilang tagapag-ugnay Mayroon nangangahulugang mayaman May- kasunod na salita ay pang-uri May kasunod na salita ay pandiwa Ng may tinutukoy Rin sinusundan ng salitang nagtatapos sa malapatinig na W Daw sumusunod sa saltang nagtatatpos sa katinig Raw sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig Kung gingagamit na sugnay na di makapag-iisa Ko bilang panghalip panao na may pang-angkop na NG

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Maasim ang santol at mangga. Magkaibigan at magkaklase sina Mario at Maria. Naglinis ng bahay si Rey at nag-aalaga naman ng bata si Fe. Si Catalina ang maglalaba at saka si Carlito ang namamalengke. Ipaliwanag mo sa inyong guro kung bakit hindi ka pumasok sa klase. Nagkasakit ka sapagkat naglaro ka sa ulan. Kung sasama ka, si Nestor ay maglinis ng bahay at si Ana ay maglalaba. Si Nene ay aawit , si Cora ay sasayaw kung tutugtog ka sa piyano. Saan ka mag-aaral? Naku! Nahulog ang bata.

Pasibong tagapakinig- pakikinig na may ibang ginagawa at hindi nakatuon ang pansin s naririnig. ƒ Attentive o aktibong tagapakinig- pakikinig na may layuning matamo ang wasto at ganap na pagkaunawa sa teksto. Ginagawa niya ito kung gusto niyang makuha ang mga detalye ng bawat pinakikingan binabasa. ƒ Mapanuring tagapakinig o kritikal ginagawa kung may layuning mag-ebalweyt kung sapat , valid , mahalaga, o karapatdapat ang napapakinggan o nababasa. Sa ganitong pakikinig, inaasesses ng tagapakinig ang kanyang naririnig base sa kanyang karanasan o dati ng kaalaman nakaimbak sa kanyang utak. ƒ Pakikinig na appreciative ginagawa ito kung ang layunin ay magkaron ng pansariling kasiyahan o malibang mula sa naririnig.
ƒ

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.