Apat na Makrong Kasanayan

Unit Author First and Last Name Author's E-mail Address Course Name(s) Course Number(s) Course Section(s) School City, State, Zip Instructor Name(s): Unit Overview Unit Plan Title Curriculum-Framing Questions Essential Question Unit Questions Gaano kahalaga pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa isa’t isa? Apat na Makrong Kasanayan La Purisima Street, Zamboanga City 7000 Mr. Dante Partosa Billy Frando billy_feb24@yahoo.com Filipino II

Anu-ano ang apat na makrong kasanayan? Ano ang katuturan ng mga ito? Paano natin maiuugnay ang mga kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa buhay.

Unit Summary Katangian, Katuturan at kahalagahan ng apat na makrong kasanayan:

1. Nagagamit ang apat na makrong kasanayan sa iba’t ibang Gawain gaya ng mga sumusunod: a. Targeted State Frameworks/Content Standards/Benchmarks MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON Sa pagtatapos ng bawat markahan.Pagbasa 2. Naibibigay ang kahalagahan ng bawat na kasanayan sa pang-araw-araw na Gawain 4.Pagsulat 3.dami o lawak . Nakagagamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa paggawa ng brochure at multimedia presentation 3.Pagsasalita Subject Area(s): (List all subjects that apply) Grade Level Second Yr. Napauunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa. High School Student Objectives/Learning Outcomes 1.1 Nabibigyang-halaga ang mga pananalitang narinig batay sa paraan ng pagpapahayag 1.1. pagpapakahulugan. 2. Paggawa ng isang tula c. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: PAKIKINIG 1. Naibibigay ang apat na makrong kasanayan at ang katuturan ng bawat isa. Pagbasa ng isang akda b.Pakikinig 4. pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga diskursong napakinggan.tiyak o di-tiyak .1.1 Naisasagawa ang mga kasanayan sa maunawang pakikinig ( listening comprehension) 1. 1.2 Nakikilala ang kaisipang narinig batay sa : .

1.nagpapatibay sa ideya .7 Nakabubuo ng mga pangungusap batay sa tiyak na balangkas .nagwawakas ng isang ideya 1.nagpapalutang ng ideya .2 Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga: .1.lokasyon o direksyon . Natatamo ang mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa malinaw at mabisang pakikipagkomunikasyon 1.1 Nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong alfabeto 1.1..nagpapakilala ng ideya .naglilipat nito sa bagong ideya .nagpapatuloy .nangangatwiran 1.ponemang supra-segmental 1.1.5 Natutukoy ang pagsisimula ang isang usapan sa pamamagitan ng tuwiran at di-tuwirang pahayag 1.5 Nabubuo ang iba’t ibang salita batay sa punong salita sa pamamagitan ng: .naglalarawan .sumasagot .6 Natutukoy ang daloy ng pagpapahayag sa diskursong napakinggan tulad ng kung papaano: .nakalalahok sa usapan 1.tambalan .ponemang segmental .1.pagtatambal 1.pag-uulit .sanhi o bunga 1.3 Natutukoy sa napakinggang diskurso ang mga pahayag na: .paglalapi .naglalahad .paglalagom sa paksang napag-usapan PAGSASALITA 1.3 Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may diptonggo at klaster 1.6 Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon .4 Natutukoy at nagagamit nang angkop ang mga pares-minimal 1.pag-alis sa isang usapan .payak .nagsasalaysay .7 Naisasagawa ang isang mabisang pagtatapos sa isang diskurso tulad ng: .4 Nabibigyang-diin ang mahahalagang punto sa tekstong narinig 1.

Napayayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayarian. Nalilinang ang pag-unawa sa tekstong binasa 2. Nagagamit ang dating kaalaman sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa teksto 3.istilo sa pagbubuo ng mga pangungusap .2 Nasusuri ang tekstong binasa batay sa : .istilo sa pagbubuo ng mga salita .2 Natutukoy ang kahulugan ng pamagat at nakapagbibigay ng isang alternativ 2.3 Nabubuod ang tekstong binasa batay sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan 2.1 Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa 3.narinig/nabasa 4. Naipapakita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa pasalitang komunikasyon 2.hugnayan .langkapan 2. Napauunlad ang kasanayan sa pagsusuri at pagbibigay-halaga sa tekstong binasa 4.2 Nasasabi ang kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap 1.nasaksihan .4 Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa tekstong binasa 3.1 Natutukoy ang punto ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pahayag 2. kahulugan at kaangkupan ng mga salita sa kontekstong pinaggagamitan 1..aktwal na narasanan .2 Naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasang .3 Nakabubuo ng mga tiyak na paninindigan kaugnay sa nabasa o narinig PAGBASA 1.1 Napipili ang mga salitang angkop sa tiyak na sitwasyon 1.3 Napipili ang mga salitang ang kahulugan ay ipinahihiwatig ng tunog nito ( onomatopea) 2.1 Nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari 2.2 Naipaliliwanag ang katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya 2.1 Nasusuri ang teksto batay sa tiyak na uri nito 4.

Ang pangkat naman ito ay magsasadula sa harap ng klase sa pamamagitan ng pantomime. Ikatlong Pangkat. kung papaano niyo aanyayahan ang mga mambabasa sa inyong paksa 2.sa pagpapalawak .sa pagsisimula .1 Nakikilala ang mga tiyak na bahagi ng isang talata 1.2 Nabibigyang-halaga ang paggamit ng wastong bantas sa pagsulat 1. maliban sa naatasang Gawain ay gagawa rin sila ng newsletter. Naipamamalas ang pagkamasining sa pasulat na paraan 1. Mga Paalala: 1.Pagbasa ng isang akdang pinamagatang “Walang Panginoon” ni Deogracias A.Ang mga mag-aaral na napabilang ditto ay gagawa ng limang tula na may iba’t ibang tema(nasa sa kanila na kjung anong temang gagamitin).PAGSULAT 1. Ang dulang gagamitin ay maaaring sariling gawa o galling sa ibang awtor.iba’t ibang uri ng liham Procedures Unang lingo Inaasahang mag-aaral: 40 mag-aaral Ang Klase ay hahatiin sa apat na pangkat na nagtataglay ng sampong miyembro sa bawat grupo. Ikaapat na Pangkat. Rosario.sa pagwawakas 2. Mga sumusunod na Gawain: Unang pangkat.Sa pangkat naming ito ay inaasahan na makahanap ng isang sipi na maaring gamitin bilang sabayang pagbigkas na isasanay ang sarili upang ipresenta sa harap ng klase. Ikalawang Pangkat. Unang Linggo: Hahatiin ang klase ayon sa nakasaad sa itaas at ipaliliwanag ng guro ang nararapat gawin ng bawat nabuong pangkat. Ang lahat ng Gawain ay ilalapat sa pamamagitan ng Multimedia presentation . Nalilinang ang pagkamalikhain sa pagsulat ng: .3 Naipakikita ang sariling istilo sa pagsulat . Sa nabasang akda ay kukunin ng bawat miyembro ang sangkap at nilalaman ng kwento. Ang ilan sa kanilang gawa ay ipakikita at babasahin sa harap ng klase.

etc. Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) . maari na nilang gawin ang Gawain na nakalaan sa ikaapat na lingo(paggawa ng kani-kanilang Gawain). Ikaapat na linggo: Maaari na nilang gawin ang nakaatas na Gawain at pagbibigay ng kanya-kanyang trabaho sa bawat miyembro ng pangkat. Sa pagbuo ng multimedia presentation. Pangalan:_____________ _____1. _____5. Ang dalawang linggong ito ay nakalaan lamang sa kanilang pagsasaayos at pagkuha ng mga datos. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. _____4. 1 year. Ibibigay din ng guro ang mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa paggamit ng sild-aklatan. Kung maaga ang kanilang pagtatapos sa pagkuha ng mga datos.Sa linggong ito rin ipaliliwanag ng guro ang paraan ng paggamit ng panteknohiyang kagamitan na kanilang gagamitin sa kanilang isasagawang Gawain.) Isang(1) buwan Technology – Hardware: Computer Internet Connection Printer Projection System Student Assessment Self Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod kung ikaw ay tumulong sa iyong grupo . Sa pag-research ukol sa paksa. Ang kanilang gagawin ay nakadepende sa plano ng buong pangkat (kung ano ang kanilang unang gagawin at kailan). Ikalawang-Ikatlong lingo: Ang bawat pangkat ay mag-uusap at pagplaplanohan ang mga gawaing nararapat nilang gawin. _____3. Ikalimang linggo: Ang bawat pangkat ay magprepresenta na ng kanilang mga ginawa. DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. 4 hours. Ang huling dalawang araw sa linggong ito ay nakalaan para sa assessment(Huwebes) at sa pagbigay ng kabuuang grado sa bawat mag-aaral(Biyernes) Approximate Time Needed (Example: 45 minutes.

Paraan ng Paggrado sa Pag-uulat Wastong gamit ng wika----20 Lakas ng boses-------------30 Datos na nakuha-----------20 Pagbibigay ng halimbawa-30 Kabuuan: Paraan ng paggragrado Self Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Bilangin ang mga puntos na nailagay sa bawat bilang at hatiin ito sa lima Peer Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Kunin ang mga puntos ng mga mag-aaral at ito’y gagamitin sa pagragrado. _____5. Kunin ang grado ng bawat myembro sa mga kasamahan nila at hatiin ito sa 4(dahil 5 sila sa kanilang pangkat) Formula: Grado ng guro+Self Evaluation+Peer Evaluation/3=grado ng mag-aaral 100 . _____4. ang DGT ay katumbas na 85% at ang DT naman ay 65%. Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) Ang T ay may katumbas na 95%. lagyan ng DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. Pagpupuna Pangalan ng Miyembro: ________________ _____1. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. _____3. Sa pagbuo ng multimedia presentation. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. Sa pag-research ukol sa paksa.Peer Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod na mag-aaral kung sila’y tumulong sa lahat ng Gawain.

95+85+95=275/3=91.6 o 92 .Hal.