Apat na Makrong Kasanayan

Unit Author First and Last Name Author's E-mail Address Course Name(s) Course Number(s) Course Section(s) School City, State, Zip Instructor Name(s): Unit Overview Unit Plan Title Curriculum-Framing Questions Essential Question Unit Questions Gaano kahalaga pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa isa’t isa? Apat na Makrong Kasanayan La Purisima Street, Zamboanga City 7000 Mr. Dante Partosa Billy Frando billy_feb24@yahoo.com Filipino II

Anu-ano ang apat na makrong kasanayan? Ano ang katuturan ng mga ito? Paano natin maiuugnay ang mga kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa buhay.

Unit Summary Katangian, Katuturan at kahalagahan ng apat na makrong kasanayan:

Targeted State Frameworks/Content Standards/Benchmarks MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON Sa pagtatapos ng bawat markahan. Naibibigay ang apat na makrong kasanayan at ang katuturan ng bawat isa. 1. Pagbasa ng isang akda b.2 Nakikilala ang kaisipang narinig batay sa : .1. Nakagagamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa paggawa ng brochure at multimedia presentation 3.1.dami o lawak . Paggawa ng isang tula c.1.1 Naisasagawa ang mga kasanayan sa maunawang pakikinig ( listening comprehension) 1.Pagbasa 2. High School Student Objectives/Learning Outcomes 1. Nagagamit ang apat na makrong kasanayan sa iba’t ibang Gawain gaya ng mga sumusunod: a.1 Nabibigyang-halaga ang mga pananalitang narinig batay sa paraan ng pagpapahayag 1.Pakikinig 4. Napauunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa. 2. pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga diskursong napakinggan. pagpapakahulugan. Naibibigay ang kahalagahan ng bawat na kasanayan sa pang-araw-araw na Gawain 4.tiyak o di-tiyak . inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: PAKIKINIG 1.Pagsasalita Subject Area(s): (List all subjects that apply) Grade Level Second Yr.Pagsulat 3.

Natatamo ang mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa malinaw at mabisang pakikipagkomunikasyon 1.7 Nakabubuo ng mga pangungusap batay sa tiyak na balangkas .1.1.naglalahad .5 Nabubuo ang iba’t ibang salita batay sa punong salita sa pamamagitan ng: .sanhi o bunga 1.1.paglalagom sa paksang napag-usapan PAGSASALITA 1.7 Naisasagawa ang isang mabisang pagtatapos sa isang diskurso tulad ng: .ponemang supra-segmental 1.naglilipat nito sa bagong ideya .1 Nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong alfabeto 1.1.nagpapatuloy .nagpapatibay sa ideya .6 Natutukoy ang daloy ng pagpapahayag sa diskursong napakinggan tulad ng kung papaano: .1.nagpapakilala ng ideya .pagtatambal 1.paglalapi .lokasyon o direksyon .4 Natutukoy at nagagamit nang angkop ang mga pares-minimal 1.naglalarawan .pag-uulit .6 Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon .4 Nabibigyang-diin ang mahahalagang punto sa tekstong narinig 1.2 Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga: .nakalalahok sa usapan 1.5 Natutukoy ang pagsisimula ang isang usapan sa pamamagitan ng tuwiran at di-tuwirang pahayag 1.tambalan .nagwawakas ng isang ideya 1.nagpapalutang ng ideya .3 Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may diptonggo at klaster 1.sumasagot .3 Natutukoy sa napakinggang diskurso ang mga pahayag na: .nagsasalaysay .pag-alis sa isang usapan ..nangangatwiran 1.payak .ponemang segmental .

. Napauunlad ang kasanayan sa pagsusuri at pagbibigay-halaga sa tekstong binasa 4.1 Nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari 2.1 Napipili ang mga salitang angkop sa tiyak na sitwasyon 1.1 Natutukoy ang punto ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pahayag 2.istilo sa pagbubuo ng mga salita .3 Napipili ang mga salitang ang kahulugan ay ipinahihiwatig ng tunog nito ( onomatopea) 2.2 Nasasabi ang kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap 1. Naipapakita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa pasalitang komunikasyon 2.narinig/nabasa 4. Nagagamit ang dating kaalaman sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa teksto 3.istilo sa pagbubuo ng mga pangungusap .4 Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa tekstong binasa 3.2 Naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasang .aktwal na narasanan . kahulugan at kaangkupan ng mga salita sa kontekstong pinaggagamitan 1.2 Natutukoy ang kahulugan ng pamagat at nakapagbibigay ng isang alternativ 2.3 Nabubuod ang tekstong binasa batay sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan 2.3 Nakabubuo ng mga tiyak na paninindigan kaugnay sa nabasa o narinig PAGBASA 1.langkapan 2.hugnayan . Napayayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayarian.2 Naipaliliwanag ang katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya 2.1 Nasusuri ang teksto batay sa tiyak na uri nito 4. Nalilinang ang pag-unawa sa tekstong binasa 2.2 Nasusuri ang tekstong binasa batay sa : .1 Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa 3.nasaksihan .

Mga Paalala: 1. Rosario. Naipamamalas ang pagkamasining sa pasulat na paraan 1. maliban sa naatasang Gawain ay gagawa rin sila ng newsletter.iba’t ibang uri ng liham Procedures Unang lingo Inaasahang mag-aaral: 40 mag-aaral Ang Klase ay hahatiin sa apat na pangkat na nagtataglay ng sampong miyembro sa bawat grupo.2 Nabibigyang-halaga ang paggamit ng wastong bantas sa pagsulat 1. Ikaapat na Pangkat. Mga sumusunod na Gawain: Unang pangkat. Ang lahat ng Gawain ay ilalapat sa pamamagitan ng Multimedia presentation . Sa nabasang akda ay kukunin ng bawat miyembro ang sangkap at nilalaman ng kwento.1 Nakikilala ang mga tiyak na bahagi ng isang talata 1.3 Naipakikita ang sariling istilo sa pagsulat .Pagbasa ng isang akdang pinamagatang “Walang Panginoon” ni Deogracias A. Ikatlong Pangkat. Ang ilan sa kanilang gawa ay ipakikita at babasahin sa harap ng klase.sa pagwawakas 2. kung papaano niyo aanyayahan ang mga mambabasa sa inyong paksa 2. Ikalawang Pangkat.Ang pangkat naman ito ay magsasadula sa harap ng klase sa pamamagitan ng pantomime.PAGSULAT 1.Ang mga mag-aaral na napabilang ditto ay gagawa ng limang tula na may iba’t ibang tema(nasa sa kanila na kjung anong temang gagamitin).sa pagpapalawak .Sa pangkat naming ito ay inaasahan na makahanap ng isang sipi na maaring gamitin bilang sabayang pagbigkas na isasanay ang sarili upang ipresenta sa harap ng klase. Unang Linggo: Hahatiin ang klase ayon sa nakasaad sa itaas at ipaliliwanag ng guro ang nararapat gawin ng bawat nabuong pangkat.sa pagsisimula . Ang dulang gagamitin ay maaaring sariling gawa o galling sa ibang awtor. Nalilinang ang pagkamalikhain sa pagsulat ng: .

Ang kanilang gagawin ay nakadepende sa plano ng buong pangkat (kung ano ang kanilang unang gagawin at kailan). Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) . Sa pag-research ukol sa paksa.) Isang(1) buwan Technology – Hardware: Computer Internet Connection Printer Projection System Student Assessment Self Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod kung ikaw ay tumulong sa iyong grupo . Sa pagbuo ng multimedia presentation. Ikalimang linggo: Ang bawat pangkat ay magprepresenta na ng kanilang mga ginawa. Ang dalawang linggong ito ay nakalaan lamang sa kanilang pagsasaayos at pagkuha ng mga datos. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. 1 year. _____4. Ang huling dalawang araw sa linggong ito ay nakalaan para sa assessment(Huwebes) at sa pagbigay ng kabuuang grado sa bawat mag-aaral(Biyernes) Approximate Time Needed (Example: 45 minutes. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. _____3.Sa linggong ito rin ipaliliwanag ng guro ang paraan ng paggamit ng panteknohiyang kagamitan na kanilang gagamitin sa kanilang isasagawang Gawain. Ikalawang-Ikatlong lingo: Ang bawat pangkat ay mag-uusap at pagplaplanohan ang mga gawaing nararapat nilang gawin. DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. 4 hours. Ikaapat na linggo: Maaari na nilang gawin ang nakaatas na Gawain at pagbibigay ng kanya-kanyang trabaho sa bawat miyembro ng pangkat. Ibibigay din ng guro ang mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa paggamit ng sild-aklatan. Kung maaga ang kanilang pagtatapos sa pagkuha ng mga datos. maari na nilang gawin ang Gawain na nakalaan sa ikaapat na lingo(paggawa ng kani-kanilang Gawain). _____5. etc. Pangalan:_____________ _____1.

Paraan ng Paggrado sa Pag-uulat Wastong gamit ng wika----20 Lakas ng boses-------------30 Datos na nakuha-----------20 Pagbibigay ng halimbawa-30 Kabuuan: Paraan ng paggragrado Self Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Bilangin ang mga puntos na nailagay sa bawat bilang at hatiin ito sa lima Peer Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Kunin ang mga puntos ng mga mag-aaral at ito’y gagamitin sa pagragrado. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. _____5. _____3. Pagpupuna Pangalan ng Miyembro: ________________ _____1.Peer Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod na mag-aaral kung sila’y tumulong sa lahat ng Gawain. Kunin ang grado ng bawat myembro sa mga kasamahan nila at hatiin ito sa 4(dahil 5 sila sa kanilang pangkat) Formula: Grado ng guro+Self Evaluation+Peer Evaluation/3=grado ng mag-aaral 100 . Sa pagbuo ng multimedia presentation. ang DGT ay katumbas na 85% at ang DT naman ay 65%. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. _____4. Sa pag-research ukol sa paksa. lagyan ng DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) Ang T ay may katumbas na 95%.

Hal.6 o 92 . 95+85+95=275/3=91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful