Apat na Makrong Kasanayan

Unit Author First and Last Name Author's E-mail Address Course Name(s) Course Number(s) Course Section(s) School City, State, Zip Instructor Name(s): Unit Overview Unit Plan Title Curriculum-Framing Questions Essential Question Unit Questions Gaano kahalaga pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa isa’t isa? Apat na Makrong Kasanayan La Purisima Street, Zamboanga City 7000 Mr. Dante Partosa Billy Frando billy_feb24@yahoo.com Filipino II

Anu-ano ang apat na makrong kasanayan? Ano ang katuturan ng mga ito? Paano natin maiuugnay ang mga kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa buhay.

Unit Summary Katangian, Katuturan at kahalagahan ng apat na makrong kasanayan:

Naibibigay ang apat na makrong kasanayan at ang katuturan ng bawat isa. 2.Pagbasa 2.Pakikinig 4. Paggawa ng isang tula c.1 Nabibigyang-halaga ang mga pananalitang narinig batay sa paraan ng pagpapahayag 1.tiyak o di-tiyak .1. Naibibigay ang kahalagahan ng bawat na kasanayan sa pang-araw-araw na Gawain 4.Pagsasalita Subject Area(s): (List all subjects that apply) Grade Level Second Yr. Napauunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa. Pagbasa ng isang akda b. Nagagamit ang apat na makrong kasanayan sa iba’t ibang Gawain gaya ng mga sumusunod: a. pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga diskursong napakinggan.Pagsulat 3.1.1 Naisasagawa ang mga kasanayan sa maunawang pakikinig ( listening comprehension) 1. High School Student Objectives/Learning Outcomes 1. Targeted State Frameworks/Content Standards/Benchmarks MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON Sa pagtatapos ng bawat markahan. Nakagagamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa paggawa ng brochure at multimedia presentation 3.2 Nakikilala ang kaisipang narinig batay sa : .dami o lawak . 1. pagpapakahulugan. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: PAKIKINIG 1.1.

naglalahad .tambalan .paglalagom sa paksang napag-usapan PAGSASALITA 1.4 Nabibigyang-diin ang mahahalagang punto sa tekstong narinig 1.1 Nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong alfabeto 1.nagpapalutang ng ideya .1.7 Naisasagawa ang isang mabisang pagtatapos sa isang diskurso tulad ng: .6 Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon .pag-uulit .nagpapatuloy .ponemang segmental .nangangatwiran 1.pagtatambal 1.1.nagsasalaysay .lokasyon o direksyon .6 Natutukoy ang daloy ng pagpapahayag sa diskursong napakinggan tulad ng kung papaano: .ponemang supra-segmental 1.3 Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may diptonggo at klaster 1.5 Nabubuo ang iba’t ibang salita batay sa punong salita sa pamamagitan ng: . Natatamo ang mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa malinaw at mabisang pakikipagkomunikasyon 1.3 Natutukoy sa napakinggang diskurso ang mga pahayag na: .payak .7 Nakabubuo ng mga pangungusap batay sa tiyak na balangkas .naglilipat nito sa bagong ideya .nagpapatibay sa ideya .sumasagot .1.naglalarawan .sanhi o bunga 1.5 Natutukoy ang pagsisimula ang isang usapan sa pamamagitan ng tuwiran at di-tuwirang pahayag 1.nakalalahok sa usapan 1.1.nagwawakas ng isang ideya 1.1.4 Natutukoy at nagagamit nang angkop ang mga pares-minimal 1.pag-alis sa isang usapan .nagpapakilala ng ideya .paglalapi .2 Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga: ..

2 Naipaliliwanag ang katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya 2. Naipapakita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa pasalitang komunikasyon 2.langkapan 2.istilo sa pagbubuo ng mga pangungusap .2 Nasasabi ang kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap 1.nasaksihan .4 Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa tekstong binasa 3.hugnayan ..1 Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa 3. Nagagamit ang dating kaalaman sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa teksto 3.1 Nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari 2.narinig/nabasa 4.2 Nasusuri ang tekstong binasa batay sa : .3 Nakabubuo ng mga tiyak na paninindigan kaugnay sa nabasa o narinig PAGBASA 1.aktwal na narasanan . Nalilinang ang pag-unawa sa tekstong binasa 2.istilo sa pagbubuo ng mga salita . Napauunlad ang kasanayan sa pagsusuri at pagbibigay-halaga sa tekstong binasa 4.1 Napipili ang mga salitang angkop sa tiyak na sitwasyon 1. Napayayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayarian.3 Nabubuod ang tekstong binasa batay sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan 2.1 Natutukoy ang punto ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pahayag 2.2 Naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasang .2 Natutukoy ang kahulugan ng pamagat at nakapagbibigay ng isang alternativ 2. kahulugan at kaangkupan ng mga salita sa kontekstong pinaggagamitan 1.3 Napipili ang mga salitang ang kahulugan ay ipinahihiwatig ng tunog nito ( onomatopea) 2.1 Nasusuri ang teksto batay sa tiyak na uri nito 4.

Ang lahat ng Gawain ay ilalapat sa pamamagitan ng Multimedia presentation . Nalilinang ang pagkamalikhain sa pagsulat ng: .Sa pangkat naming ito ay inaasahan na makahanap ng isang sipi na maaring gamitin bilang sabayang pagbigkas na isasanay ang sarili upang ipresenta sa harap ng klase. Mga Paalala: 1. kung papaano niyo aanyayahan ang mga mambabasa sa inyong paksa 2.iba’t ibang uri ng liham Procedures Unang lingo Inaasahang mag-aaral: 40 mag-aaral Ang Klase ay hahatiin sa apat na pangkat na nagtataglay ng sampong miyembro sa bawat grupo.Ang pangkat naman ito ay magsasadula sa harap ng klase sa pamamagitan ng pantomime.PAGSULAT 1.3 Naipakikita ang sariling istilo sa pagsulat . Unang Linggo: Hahatiin ang klase ayon sa nakasaad sa itaas at ipaliliwanag ng guro ang nararapat gawin ng bawat nabuong pangkat. Ikaapat na Pangkat. Rosario. Sa nabasang akda ay kukunin ng bawat miyembro ang sangkap at nilalaman ng kwento.2 Nabibigyang-halaga ang paggamit ng wastong bantas sa pagsulat 1. Mga sumusunod na Gawain: Unang pangkat. Ang dulang gagamitin ay maaaring sariling gawa o galling sa ibang awtor. Naipamamalas ang pagkamasining sa pasulat na paraan 1.sa pagpapalawak .1 Nakikilala ang mga tiyak na bahagi ng isang talata 1.Pagbasa ng isang akdang pinamagatang “Walang Panginoon” ni Deogracias A. Ikalawang Pangkat.sa pagwawakas 2. Ang ilan sa kanilang gawa ay ipakikita at babasahin sa harap ng klase. maliban sa naatasang Gawain ay gagawa rin sila ng newsletter. Ikatlong Pangkat.sa pagsisimula .Ang mga mag-aaral na napabilang ditto ay gagawa ng limang tula na may iba’t ibang tema(nasa sa kanila na kjung anong temang gagamitin).

DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) . Ang huling dalawang araw sa linggong ito ay nakalaan para sa assessment(Huwebes) at sa pagbigay ng kabuuang grado sa bawat mag-aaral(Biyernes) Approximate Time Needed (Example: 45 minutes. Sa pag-research ukol sa paksa. 4 hours. _____5. _____4. Ikalawang-Ikatlong lingo: Ang bawat pangkat ay mag-uusap at pagplaplanohan ang mga gawaing nararapat nilang gawin. etc. Ikaapat na linggo: Maaari na nilang gawin ang nakaatas na Gawain at pagbibigay ng kanya-kanyang trabaho sa bawat miyembro ng pangkat. Sa pagbuo ng multimedia presentation. Pangalan:_____________ _____1. maari na nilang gawin ang Gawain na nakalaan sa ikaapat na lingo(paggawa ng kani-kanilang Gawain).) Isang(1) buwan Technology – Hardware: Computer Internet Connection Printer Projection System Student Assessment Self Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod kung ikaw ay tumulong sa iyong grupo . Ang dalawang linggong ito ay nakalaan lamang sa kanilang pagsasaayos at pagkuha ng mga datos. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. Ikalimang linggo: Ang bawat pangkat ay magprepresenta na ng kanilang mga ginawa.Sa linggong ito rin ipaliliwanag ng guro ang paraan ng paggamit ng panteknohiyang kagamitan na kanilang gagamitin sa kanilang isasagawang Gawain. _____3. Ibibigay din ng guro ang mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa paggamit ng sild-aklatan. Kung maaga ang kanilang pagtatapos sa pagkuha ng mga datos. 1 year. Ang kanilang gagawin ay nakadepende sa plano ng buong pangkat (kung ano ang kanilang unang gagawin at kailan). Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2.

Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) Ang T ay may katumbas na 95%. ang DGT ay katumbas na 85% at ang DT naman ay 65%.Peer Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod na mag-aaral kung sila’y tumulong sa lahat ng Gawain. _____3. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. _____4. Sa pag-research ukol sa paksa. Kunin ang grado ng bawat myembro sa mga kasamahan nila at hatiin ito sa 4(dahil 5 sila sa kanilang pangkat) Formula: Grado ng guro+Self Evaluation+Peer Evaluation/3=grado ng mag-aaral 100 . Pagpupuna Pangalan ng Miyembro: ________________ _____1. Paraan ng Paggrado sa Pag-uulat Wastong gamit ng wika----20 Lakas ng boses-------------30 Datos na nakuha-----------20 Pagbibigay ng halimbawa-30 Kabuuan: Paraan ng paggragrado Self Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Bilangin ang mga puntos na nailagay sa bawat bilang at hatiin ito sa lima Peer Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Kunin ang mga puntos ng mga mag-aaral at ito’y gagamitin sa pagragrado. _____5. Sa pagbuo ng multimedia presentation. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. lagyan ng DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong.

Hal.6 o 92 . 95+85+95=275/3=91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful