Mga nilalaman

Bilang ng Oras

Layunin

Estratihiya

Ebalwasyon

Kagamitan sa pagtuturo

Sanggunian

Unang Markahan
Yunit 1 Ang Batang Pilipino

Aralin 1 Iba t ibang huni .ingay hayop ang may gawa

6 oras

y

y

Mauunawaan ang tungkulin ng mga hayop sa daigdig Matutukoy ang bawat pagkakaiba ng mga hayop at ibon sa isa t isa.

y

Induktibong pamamaraan

y y

rolpleying Pangkatang gawain

y y y

Larawan ng iba t ibang hapyop Tsart aklat

Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 2-8

Aralin 2 Iba t ibang tunog ng mga sasakyan

5 oras

y

y

makakapag aanalisa kung ano ang ibig ipahiwatig ng mga tunog ng mga sasakyan malalaman ang kahalagahan ng mga sasakyan sa isang komunidad mauunawaan ang kahalagahan ng isang instrument sa pag buo ng musika makakapag analisa kung ano ang ibig ipahiwatig ng mga tunog ng mga

y

habing talakayan

y y

Pangkatang Gawain Maikling pagsusulit

y y y

Larawan ng iba t ibang sasakyan Tsart aklat

Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 9-12

Aralin 3 Ang tunog ng mga Instrumentong napakinggan

y
5 oras

y

Induktibong pamamaraan

y

Maikling pagsusulit

y y y

Mga Larawan Tsart aklat

y

Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 13-17

instrumento Aralin 4 Mga tunog ng Patinig at Katinig sa tulong ng larawan 6 oras y y makakabuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pag papalit ng pantig matutukoy ang pag kakaiba ng patinig at katinig y y y breynstorming Pag susulat Grid na talakayan y Maikling pagsusulit y y Aklat tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 18-21 Aralin 5 Pinagsamang tunog ng katinig at patinig 7 oras y y Aralin 6 Salitang binubuo ng pinagsamang-pantig na narinig 6 oras y y Aralin 7 Mga salitang may magkakatulad na pantig 6 oras y y mauunawaan ang bawat tunog ng mga titik sa pagbuo ng salita matutukoy ang katinig at patinig sa bawat pantig ng mga salita malalaman ang kahalagahan ng bawat pantig sa isang salita medaling matutukoy ang mga salitang binubuo ng pinag samang pantig na narinig at nabasa Makakabuo ng mga salita na mayroon na magkakatulad na pantig makakapag analisa ng nga salita na y y pagpapahalagang estratehiya pagsusulat y Maikling pagsusulit y y y Aklat Tsart larawan Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 22-25 y y talakayan talakayang rawndteybol y Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 26-30 y y pagsusulat talakayan y Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag .

maymagkakatulad na pantig y Makakabuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng pantig 2007 Pahina 31-33 Aralin 8 Pagpapalit ng pantig Pagbuo ng bagong salita 5 oras y y pagsusulat talakayan y y Maikling pagsusulit Pangkatang Gawain y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 34-36 Aralin 9 Pagsunod sa panuto 5 oras y y Matututunan kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa panuto Malalaman ang magandang dulotng pagsunod sa panuto y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 37-41 IKALAWANG MARKAHAN Yunit 2 Pagpapahalaga sa kinagisnang Tradisyon Aralin 1 Mga paraan ng pagkilala sa mga salita 7 oras y Malalaman ang mga paraan ng pagkilala sa mga salita y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 42-45 .

Aralin 2 Mga salita na may kambal-katinig 7 oras y Mauunawaan ang mga salita na may kambal katinig y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 46-50 Aralin 3 Mga salita may diptonggo 6 oras y y Mauunawaan kung ano ang diptonggo Matutukoy kung saang bahagi ng salita naroon ang diptonngo y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 51-54 Aralin 4 Mga salitang mahahaba 6 oras y y Makakakuha ng mga salita sa mahahabang salita Masasanay sa pagkilala ng mga salita mula sa mahahabang salita y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 55-57 Aralin 5 Munting salita mula sa salitang tambalan 6 oras y y Mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang tambalan Makakabuo ng mga salita na may tambalan y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 58-61 .

Aralin 6 Mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat 6 oras y Mauunawaan ang isang salita upang medaling maibigay ang kasing kahulugan at kasalungat nito y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 62-65 Aralin 7 Mga salitang magkaugnay 6 oras y Matutukoy ang mga salitang mag kakaugnay y y pagsusulat talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 66-69 Aralin 8 Magagalang na pagbati at pagpapakilala 7 oras y y Gagamitin ang magalang na pananalita sa pagpapakilala at pag tanggap ng panauhin Malalaman ang kahalagahanng pag gamit ng nga magagalang na pananalita Magalang na humingihg pahintulot sa matatanda Magagamit ang magalang na salita na y Deduktibong pamamaraan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 70-75 Aralin 9 Magagalang na pananalita 8 oras y y y Induktibong pamamaraan talakayan y y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 .

bagay.Aralin 10 Ngalan ng tao. hayop. hayop. bagay at pook 7 oras y Malaman na ang pangngalan kapag ginagamit sa pangungusap ay nagtataglay ng pananda y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag . at hayop Pahina 76-81 y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 82-86 Aralin 11 Tanging ngalan at karaniwang ngalan 7 oras y y Matutukoy ang dalawang uri ng pangngalan Mauunawaan ang kahalagahan ng pag gamit ng mga pangngalan sa isang salita Matutukoy ang bawat gamit ng isang pangngalan Mauunawaan ang bawat kasarian ng pangngalan y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 87-92 Aralin 12 Ibaq t ibang kasarian ng pangalan 7 oras y y y Induktibong pamamaraan talakayan y y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 93-98 Aralin 13 Paggamit ng angkop na pananda sa ngalan ng tao. bagay at pook 7 oras y kanilang natutunan sa totoong buhay Makapag aanalisa ng mga ngalan n tao. pook.

6 oras y Mailalarawan ang mga katangian n ataglay ng isang tao. y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 109-112 Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Aralin 3 Paghahambing ng katangian ng tao.hayop.2007 Pahina 99-105 Yunit III Mabuting ugali. mayamang tradisyon y y 6 oras Aralin 1 Salitang naglalarawan ng kulay.bagay. hayop. hugis.o pook y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart .bilang. hayop. bilang. at dami IKATLONG MARKAHAN Induktibong pamamaraan y pangkatang Gawain talakayan y Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart y Matutukoy ang mga salitang naglalarawan ng hugis. at pook. bagay. laki. at dami ng isang salita o bagay Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 106-108 Aralin 2 Salitang naglalarawan ng katangian ng tao. bagay.laki. at pook. 7 oras y Matukoy kung ano ang pang uri.

Pahina 113-116 Aralin 4 Salitang nagsasaad ng kilos 7 oras y Makapag aanalisa ng salitang nag sasaad ng kilos y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 117-120 Aralin 5 Salitang kilos na ginagawa pa. natapos na at gagawin pa 6 oras y y Mauunawaan kung ano ang pandiwa Makapag aanalisa ng mga salitang kilos na ginagawa pa.at gagawin pa y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 121-127 Aralin 6 Salitang nagsasaad ng lugar at panahon 6 oras y y Aralin 7 Paggamit ng pang- y 6 oras Mauunawaan ang mga salitang nagsasaad ng lugar at panahon Makapag aanalisa ng mga salitang ginagamit sa isang pangungusap na nag sasaad ng lugar at panahon Mauunawaan kung ano ang gamit ng pang angkop na salita y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 128-134 y y Induktibong pamamaraan talakayan y pangkatang Gawain y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino .natapos na.

Higit Akong Uunlad y y Aralin 1 Salita.angkop y Maikling pagsusulit Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 135-139 Aralin 8 Panghalip na panao. parirala at pangungusap IKA APAT NA MARKAHAN Induktibong pamamaraan y pangkatang Gawain talakayan y Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart 5 oras y Mauunawaan ang pagkakaiba ng Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 . pambagay at para sa hayop y 5 oras y Makapag aanalisa kung ano ang gamit ng mga pang halip Mauunawaan kung ano ang panghalip y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 140-144 Aralin 9 Panghalip na Panturo y 6 oras Mauunawaan ang panghalip na panturo y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 145-151 Yunit IV Bukas .

sa detalye ng kwento 7 oras y Masasagot ang mga tanong sa detalye ng kwento y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 165-168 Aralin 5 5 oras y Mga bagong salita detalyeng sumasagot Tamang masasagot ang mga tanong sa mga pangyayari ng isang kwento y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari .salita.parirala.at pangungusap Aralin 2 Ang Pangungusap 6 oras Pahina 152-154 y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 155-159 y Malalaman kung ano ang pangungusap y 6 oras Aralin 3 Matututo kung paano ang tamang pagbasa y y Paana ba magbasa Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 160-164 Aralin 4 Pagsagot sa mga tanong.

sa mga tanong pagsusulit 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 169-174 Aralin 6 Ang tagpuan at tauhan sa kwentong binasa 7 oras y Mauunawaan ang kahalagahan ng tagpuan at tauhan sa isang kwento y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 175-178 Aralin 7 Ang pag-uulit ng diyalogo 7 oras y Mauunawaan ang kahalagahan ng diyalogo sa isang tulang nabasa y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 179-181 Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag2007 Pahina 182-185 Aralin 8 Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari 6 oras y Mauunawaan ang kahalagahan ng pag susunod-sunod sa mga pangyayari y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Aralin 9 5 oras y Malalaman kung ano ang paksang y Induktibong pamamaraan y pangkatang y Aklat Pagdiriwang ng .

15% ---------100% .30% Pag uugali-15% Proyekto .Ang paksang pangungusap sa talata pangungusap sa isang talata y talakayan y Gawain Maikling pagsusulit y Tsart Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 186-189 Pagdiriwang ng Wikang Filipino Karapatang-ari 2003 Edisyong muling nilimbag 2007 Pahina 190-192 Aralin 10 Pagbibigay ng angkop na wakas sa kwento 6 oras y Matutunan kung paano ang pag bibigay ng angkop na wakas sa isang kwento y y Induktibong pamamaraan talakayan y y pangkatang Gawain Maikling pagsusulit y y Aklat Tsart Kabuohang Oras: 265 oras Sestama ng pag mamarka: Pagsusulit.40% Bilang ng Araw ng Pagpasok.