1

17.

Paano Marangal at Masayang Magpahinga?
ANO ANG IDEDEKLARA AT SAAN MAMAMAHINGA

Kapag itigil mo ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa Aking banal na araw; at iyong tinawag ang Sabbath bilang isang A KASIYAHAN, at B MARANGAL ang banal na araw ng Panginoon, at ito’y iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga C SARILING lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita; kung magkagayo’y malulugod [o, sasaya] ka sa Panginoon at [pararangalan kita--] pasasakayin kita sa matataas na dako sa lupa; at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama..." (Isaias 58:13,14 BB). I. Upang mamuhay ng masaya at marangal, anu-ano ang utos sa mga Judio na gawin sa araw ng Panginoon? A. Tawagin o ideklara ang banal na araw ng Panginoon na A _________________ at B _________________ (Isaias 58:13). Anim na araw na gagawa: datapuwa't sa IKAPITONG ARAW ay sabbath na takdang kapahingahan, siyang banal na D PAGPUPULONG; anomang gawa ay huwag ninyong gagawin: isang sabbath sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. (Levitico 23:3; Exodo 20:10 BK) B. Mamahinga/tumigil sa pagtupad sa pan-C ______________ kalayawan, lakad, pananalita at gawain o trabaho. At sa araw ng Sabbath, ay pumunta kami sa ... may dakong PANALANGINAN… (Gawa 16:13 BB) Ang I BAYAN naman ay J SASAMBA kay Yahweh kung Araw ng Pamamahinga … (Ezekiel 46:3). II. Saan dapat ilaan ang araw na iyon? Sa isang banal na D ______________________ ng I __________ ng Diyos (1Corinto 14:23).
H

Sa araw ng Panginoon (Pahayag 1:10), Siya'y naglalakad sa pagitan ng mga iglesiya (2:1; 1:20) na nagkakatipon sa pangalan Niya (Mateo 18:20). III. Anu-ano ang iba pang gagawin ng bayan ng Diyos sa araw ng Sabbath? A. H MANA_______________ at J _______________ (Pahayag 14:6). 1. Aawit sa Kaniya (Awit 9:2,11; 47:6-7; Efeso 5:19; Hebreo 2:12; Gawa 16:25). 2. Magpupuri sa Kaniya (Awit 103:1). Ganito ang maaari mong gawin: a. Tumayo (Awit 134:1), yumukod o lumuhod (Awit 95:6). b. Itaas ang kamay (Awit 63:4; 134:2 BB). c. Gumamit ng instrumento at sayaw (Awit 150:3-5; 30:11). d. Sabihin sa Kanya kung gaano Siya kadakila: Siya ang hari ng buong lupa (Awit 47:7). Pasalamatan Siya sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa Niya (Awit 103:2-5). e. Pumalakpak at sumigaw nang malakas sa Diyos (Awit 47:1). 3. Mananalangin para sa kabutihan ng iba (Gawa 12:5).

2

At si Pablo ay pumasok ayon sa kaniyang kaugalian, at sa loob ng tatlong Sabbath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga K KASULATAN. (Gawa 17:2; 1Timoteo 4:13 BB) B. Mag-aaral ng Banal na K __________________. IV.Anu-ano ang iba pang gagawin natin sa pagtitipon natin? Nang unang araw ng sanlinggo, kami'y nagkakatipon upang ganapin ang pagpipira-piraso ng tinapay. … (Gawa 20:7) Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang L HAPUNAN ng Panginoon [tulad ng nararapat]. (1Corinto 11:20 BB). A. Kakain ng K ______________ ng Panginoon. Tuwing unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang M MAKAKAYA.... (1Corinto 16:2). ... ang ... mga babaing balo ay napapabayaan sa ... pamamahagi (Gawa 6:1). B. Magbibigay ng halagang M _________________ para sa pangangailangan ng iba. Nagkakatipon ang mga Judio noon sa ikapitong araw (Levitico 23:3) o Sabado. Nakagawian naman ng mga Cristiano na magtipon sa unang araw (Gawa 20:7 1Corinto 16.2) “May nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling N PASIYA tungkol sa bagay na iyan.” (Roma 14:5). “Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol ... sa Araw ng Pamamahinga.” (Colosas 2:16) V. Saan daw dapat nakabatay ang araw ng pagsama mo sa pagpupulong ng mga mananampalataya para sa Panginoon? Sa aking M ___________ kung saang pagpupulong ako sasama. Isulat dito ang (mga) araw na ipinasyang ilaan para sa Panginoon ng grupong kinabibilang ko o sasamahan ko pa lang: __________________. “Ama sa langit, lalayo na po ako sa paggawa ng sarili kong kagustuhan. Ilalaan ko na po para sa Iyo na banal, marangal at masaya ang araw ng _____________. Magpapahinga ako sa Iyong presensiya—ako’y sasamba, makikinig sa Iyong Espiritu at Salita, mananalangin at magbibigay. Gagawin ko ito sa mga pagpupulong ng grupo na nananalig sa Mabuting Balita na kung saan ako ay miyembro o magiging miyembro.” Basahin ang 1Corinto 1-7. Kabisahin ang Exodo 20:9,10.