19.

Paano Yumaman?

1

ANG GINAWA NI JESUS PARA IKAW AY YUMAMAN “Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesu-Cristo na bagamat A MAYAMAN ay B NAGPAKADUKHA upang C YUMAMAN kayo sa pamamagitan ng Kanyang karukhaan.’ (2Corinto 8:9). 1. Ano ang kalagayan ni Jesus bago Siya ipinako? Siya’y A_____________. Di Siya nagtipon “ng kayamanan para sa sarili”, sapagka’t kung gayon, dukha Siya “sa harapan ng Diyos” (Lucas 12:21; Pahayag 3:17). Bagamat Siya’y “wala man lamang matulugan o mapagpahingahan” (Lucas 9:58; Mateo 8:20), Siya’y naging MAYAMAN “SA MABUBUTING GAWA… bukas ang palad at matulungin sa kapwa” (1Timoteo 6:17-18). Nanalangin lamang Siya at ang pangangailangan ng iba ay natugunan na. Sa bawat isa sa dalawang pagkakataon, mahigit na apat na libo ang Kanyang pinakain (Marcos 6:44; Lucas 9:14; Juan 6:10; Marcos 8:9; Mateo 14:21; 15:38; Mateo 16:9,10; Marcos 8:19,20)! 2. Ano ang nangyari nang ipinako si Jesus? B_________________________ Siya (2Corinto 8:9). Pinag-aralan sa aralin 5 na WALA MAN LANG SAPLOT SI JESUS SA KATAWAN nang Siya'y ipinako sa krus! Sa sobrang kahirapan mo, wala ka ba ng damit na maisuot? Sa krus, sinabi ni Jesus, “Nauuhaw ako!” (Juan 19:28). Totoo, napakahirap niya doon kaya’t WALA MAN LANG SIYANG NAINOM. Sa sobrang kahirapan, wala ka bang tubig na mainom?… 4. Bakit Siya nagpakadukha (2Corinto 8:9)? Upang C_______________ ako. “8Magagawa ng Diyos na PASAGANAIN kayo sa lahat ng bagay— higit pa sa inyong pangangailangan—upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. 11PASASAGANAIN niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami…” (2Corinto 9:8,11). 5. Paano ka pasasaganain? Kahit ikaw ay nasa matinding kahirapan, maaari kang maging mayaman sa pagbibigay tulad ng mga iglesya sa Macedonia. Sabi ni Pablo tungkol sa kanila: “2Dumanas sila ng MATINDING KAHIRAPAN at ito’y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayangmasaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. 3Silay kusang-loob na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat 4mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila’y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. 5At higit pa sa inaasahan ko; inilaan nila ang kanilang sarili, una sa D PANGINOON, at pagkatapos, sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos.” (2Corinto 8:1-5). 5. Upang tunay kang maging mayaman, kanino mo muna dapat ibigay ang iyong sarili (t.5)? Sa D_________________ at sa mga tumutulong sa

aking espiritwal na buhay. Paano? Inutos ni Jesus, ANG UNANG IKAPU “Ibigay ninyo… sa Diyos ang sa Diyos.” …. (Marcos 12:17). 30Lahat ng IKAPU, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. 32 Lahat ng IKAPUNG tupa o baka, bawat IKASAMPUNG hayop ay para kay Yahweh. (Levitico 27:30,32) 6. Magkano ang inutos ni Jesus na dapat mong ibigay sa Diyos? E _________ (o IKASAMPUNG bahagi) ng kita ko.
E

“Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapu ng Israel, at ito ang nauukol sa kanilang F PAGLILINGKOD….” (Bilang 18:21-24). Ang G NAGTUTURO ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. (Galacia 6:6). 13 Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? 14Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Mabuting Balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Mabuting Balita. (1Corinto 9:7-14). 7. Kanino dapat mapunta ang ibinibigay mong ikapu? Sa mga F N____________________ sa Diyos—buong panahong nananalangin (Gawa 6:4) at G __________________ ng Biblia (1Corinto 9:7-14). Isang bahagi ng Macedonia ang Filipos. Sa pagbigay ng mga taga-Filipos ng sarili nila kina Apostol Pablo (2Corinto 8:5), ibinigay nila ang kanilang ikapu para sa pangangailangan niya. Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya doon: “.... 15Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Mabuting Balita. 16Nang ako’y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. 17Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob; ang nais ko’y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. 18Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epafrodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. 19At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” (Filipos 4:11-19). Ibinibigay mo ba ang unang ikapu mo sa mga lingkod ng Diyos?... ANG PAGHAHASIK “6… at ang naghahasik naman ng marami (H MASAGANA) ay mag-aani ng I MARAMI. 7Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag ang loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang J KUSANG pagkakaloob.”

(2Corinto 9:6-7).

3

Paano ka dapat magbigay? H_________________ at J________. Kung ganito ang pagbibigay mo, ano ang aasahan mong ani? I ____________. Ang sumusunod ay mga halimbawa kung saan ka maaaring kusang-loob na magbigay: 1. Para sa naghihirap, lalo na yaong mga mananampalataya. … sila ay kusang-loob na nagbigay … higit sa kanilang makakaya … na nakiusap sa amin … tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal …. sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. (2Corinto 8:1-7 BB). Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa pamamagitan ng labis na patubo, ay nagtitipon para sa iba na mabait sa dukha. (Kawikaan 28:8; Eclesiastes 2:26; Isaias 60:5 BB) 1 Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea …. 2Tuwing unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya …. (1Corinto 16:1-2). ... gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalung-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya (Galacia 6:9,10). 2. Para sa ikatatag ng mananampalataya at pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Sa lumang tipan, ang Diyos ay tumahan sa santwaryo: “…tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang-loob… 8 Igawa nila ako ng isang santwaryo upang ako’y makapanirahan sa gitna nila.” (Exodo 25:1-9; 35:5-9). Ngayon, naninirahan ang Diyos sa mga mananampalataya: “Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu?” (1Corinto 3:16; 6:19) Kung gayon, upang makapanirahan ang Diyos, gawin natin ang nararapat upang tumahan Siya sa puso ng mga tao. Isa na rito ang paggamit ng salapi upang magkaroon tayo ng mga kaibigang tatanggap kay Cristo (Lucas 16:9). Ikalawa ay ang pagtulong sa ikatatatag ng mananampalataya. Magkano ang kusang-loob na ibibigay ko? Itanong sa Panginoon kung magkano ang ibibigay mo. Maaaring ipagaya Niya sa iyo ang pagbibigay ng mga Judio ng IKALAWANG IKAPU. A.Sa unang 2 taon, ipinabigay sa mga Judio ang ika-2 ikapu para: 1. sa espiritwal na ikalalago nila habang nasa pista sa Jerusalem …. Ang ikapu ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya ….

(Deuteronomio 14:22-23) 2. maisama nila sa pista ang mga manggagawa ng Panginoon na tagaroon sa lugar nila: Ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar, yamang sila'y walang kaparti sa lupaing minana ninyo. (Deuteronomio 14:27) Gumagastos ka ba para sa iyong espirituwal na ikalalago? … Bumibili ka ba ng Cristianong libro, magazine, CD, DVD? … Nagbabayad ka ba para sa Cristianong seminar/pagtitipon? … Gumagastos ka ba para matuto ng espirituwal na bagay mula sa internet? … Tinutulungan mo ba ang ibang manggagawa ng Panginoon sa ganitong gastusin? ... o pinaabono mo pa sila? ... B.sa ikatlong taon, upang pagpapalain ang mga Judio, ipinabigay sa kanila ang ika-2 ikapu sa pangangailangan ng mga lingkod ng diyos, mga taga-ibang bayan, ulila at balo.
28

“Tipunin ninyo ang ikapu ng inyong ani tuwing ika-3 taon. 29Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparti sa inyong lupain. Bigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayang kasama ninyo, ang mga ulila, at ang mga balo. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh.” (Deuteronomio 14:28,29; 26:12,13) Tumutulong ka ba sa mahihirap, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, tagaibang bayan, ulila at balo? ... Kung nais mong yumaman sa pagtulong, idalangin at isagawa mo ito: Panginoon, ibibigay ko po ang ikapu ng lahat ng kita ko sa mga naguukol ng buong panahon nila sa pananalangin at pagtuturo ng Biblia. Sa natitira, magbibigay ako nang masagana at kusa para sa espiritwal at pisikal na pangangailangan ko at ng iba. Magsisimula ako sa ikalawang ikapu. Habang ginagawa ko ito, magtitiwala po ako na payayamanin Mo ako sa mabuting gawa tulad ng karagdagang pagbibigay. Basahin ang 1Corinto 15-16; 2Corinto 1-5. Kabisahin ang Galacia 6:6.