Start / objectives / questions / answer

/
ARALING PANLIPUNAN IV ARALING PANLIPUNAN IV
(LKONOMIKS) (LKONOMIKS)
LMILIO B. LS(ANILLAN. JR. LMILIO B. LS(ANILLAN. JR.
M1 M1 -- I Araling Panlipunan I Araling Panlipunan
Start / objectives / questions / answer /
Kaugnayan ng demand sa Kaugnayan ng demand sa
presyo ng kalakal at presyo ng kalakal at
paglilingkod paglilingkod
Nasusuri ang kaugnayan ng Nasusuri ang kaugnayan ng
demand sa presyo ng kalakal demand sa presyo ng kalakal
at paglilingkod at paglilingkod
* Makagagawa ng batas ng demand * Makagagawa ng batas ng demand
Start / objectives / questions / answer /
Kung Kung may may bad bad news news may may good good news news. .
Ang 0ood News Ang 0ood News
Paber Paber sl sl Reuse Reuse $peaker $peaker Neerales Neerales na na maepasa maepasa ne ne batas batas na na
pababaln pababaln e e eawlne eawlne walane walane bayad bayad ane ane text text sa sa cellphene cellphene. .
Maramlne Maramlne mahllle mahllle maetext maetext ane ane natuwa natuwa . .
Ang Bad News Ang Bad News
yen yen sa sa mea mea kempanya kempanya ne ne telecemmunlcatlen, telecemmunlcatlen, ane ane panukala panukala
ay ay hlndl hlndl nakabubutl nakabubutl dahll dahll tataas tataas ane ane demand demand sa sa paetext paetext at at
maeresulta maeresulta lte lte ne ne paebaeal paebaeal sa sa paepadala paepadala ne ne text text
Aao aae masasah| a|a)o sa |s)aae |to? Aao aae masasah| a|a)o sa |s)aae |to?
Start / objectives / questions / answer /
Gaano karami ang iyong bibilhin Gaano karami ang iyong bibilhin
kapag bumababa ang presyo ng kapag bumababa ang presyo ng
Bangus? Bangus?
1ingnan at suriin ng maigi ang datos ng eskidvul ng 1ingnan at suriin ng maigi ang datos ng eskidvul ng
pangangailangan. pangangailangan.
Sagutin ang bawat tanong.Isulat ang sagot sa isang Sagutin ang bawat tanong.Isulat ang sagot sa isang
pirasong papel, pirasong papel,
schedule of demend
ick to open
Start / objectives / questions / answer /
Isulat sa Manila paper ang kaugnayan ng Isulat sa Manila paper ang kaugnayan ng
pangangailangan at presyo ng mga kalakal at pangangailangan at presyo ng mga kalakal at
paglilingkod. paglilingkod.
(Ipaliwanag ang inyong sagot) (Ipaliwanag ang inyong sagot)
Isulat din sa Manila paper ang Batas ng Isulat din sa Manila paper ang Batas ng
pangangailangan na nabuo ng inyong pangangailangan na nabuo ng inyong
pangkat pangkat. .(Ipaliwanag ang inyong sagot) (Ipaliwanag ang inyong sagot)
Pumili ng kasapi sa pangkat na sivang magpaliwanag sa invong Pumili ng kasapi sa pangkat na sivang magpaliwanag sa invong
sagot. sagot.
Start / objectives / questions / answer /
Aplikasyon Aplikasyon
Ang pagkakaroon ba ng maraming kaibigan av Ang pagkakaroon ba ng maraming kaibigan av
maitutulad natin sa ugnavan ng Demand at maitutulad natin sa ugnavan ng Demand at
Presvo· Bakit· Presvo· Bakit·
Sapat na ba sa ivo ang isa o dalawang kaibigan· Sapat na ba sa ivo ang isa o dalawang kaibigan·
Bakit· Bakit·
Start / objectives / questions / answer /
Lbalwasyon Lbalwasyon
Ano ang kaugnavan ng demand sa presvo ng kalakal at Ano ang kaugnavan ng demand sa presvo ng kalakal at
paglilingkod· paglilingkod·
Ibigav ang batas ng pangangailangan· Ibigav ang batas ng pangangailangan·
Start / objectives / questions / answer /
%akdang Aralin %akdang Aralin
Ibigav ang kahulugan ng suplav. Ibigav ang kahulugan ng suplav.
Basahin sa pahina 162 Basahin sa pahina 162 -- 163 ng batavang aklat. 163 ng batavang aklat.
Start / objectives / questions / answer /
Ano ang mangyari kapag marami ang Ano ang mangyari kapag marami ang
gustong bumili ng semento? gustong bumili ng semento?
( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang iyong sagot ) ( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang iyong sagot )
1ataas ang demand ng semento 1ataas ang demand ng semento
1ataas ang presvo ng gasolina 1ataas ang presvo ng gasolina
1ataas ang presvo ng semento 1ataas ang presvo ng semento
Start / objectives / questions / answer /
Ay Mali !! Ay Mali !!
Start / objectives / questions / answer /
Aba Hindi !! Aba Hindi !!
Start / objectives / questions / answer /
Korek !! Korek !!
Start / objectives / questions / answer /
Ang SM city ay nagsasagawa ng Ang SM city ay nagsasagawa ng
Back to School Sale promo. Ano Back to School Sale promo. Ano
ang mangyari sa Demand? ang mangyari sa Demand?
atamtaman ang demand. atamtaman ang demand.
1umataas ang demand. 1umataas ang demand.
Bumababa ang demand. Bumababa ang demand.
Start / objectives / questions / answer /
Nako hindi ha !! Nako hindi ha !!
Start / objectives / questions / answer /
Ang galing mo pare !!! Ang galing mo pare !!!
Start / objectives / questions / answer /
Magsikap ka pare !!! Magsikap ka pare !!!
Start / objectives / questions / answer /
Ayon Ayon sa sa Department Department of of energy, energy, noong noong taong taong 2006 2006, ,
umabot umabot sa sa 22. .33 milyong milyong litro litro ang ang nagamit nagamit na na langis langis
ng ng ating ating bansa bansa sa sa presyong presyong Ohp Ohp. .46 46. .00 00 bawat bawat litro litro. .
Sa Sa taong taong 2007 2007, , sa sa presyong presyong Php Php. .49 49. .00 00/litro, /litro, 22. .99
milyong milyong litro litro ang ang nakonsumo nakonsumo natin natin kahit kahit sa sa
maigting maigting na na kampanya kampanya sa sa apagtitipid apagtitipid nito nito. . Ano Ano ang ang
ipinahihiwatig ipinahihiwatig dito? dito?
Mav kakapusan sa langis Mav kakapusan sa langis
1umataas ang demand sa langis 1umataas ang demand sa langis
1umataas ang presvo ng langis bawat taon 1umataas ang presvo ng langis bawat taon
Start / objectives / questions / answer /
Ang langis ay parang ginto Ang langis ay parang ginto
kaya dapat magtipid ! kaya dapat magtipid !
Mali ka mare !!! Mali ka mare !!!
Start / objectives / questions / answer /
Oh di Bah !! Oh di Bah !!
Korek Ka !! Korek Ka !!
Start / objectives / questions / answer /
Huwag Huwag mong mong kalimutan kalimutan.. 90 90
° ° na na langis langis na na ginagamit ginagamit
natin natin ay ay naggaling naggaling sa sa ibang ibang
bansa bansa. .
MALI MALI !!!! !!!!
Start / objectives / questions / answer /
Ano Ano kaya kaya ang ang maging maging epekto epekto kapag kapag
patuloy patuloy na na lumulubo lumulubo ang ang ating ating
populasyon populasyon at at kukunti kukunti ang ang maaani maaani na na
palay? palay?
1ataas 1ataas ang ang presvo presvo ng ng bigas bigas
Maraming Maraming Pilipino Pilipino ang ang pupunta pupunta sa sa ibang ibang bansa bansa
upang upang maghanap maghanap ng ng trabaho trabaho
Marami Marami ang ang maganvak maganvak na na magtanim magtanim ng ng palav palav
Start / objectives / questions / answer /
%ama! Ang galing mo. %ama! Ang galing mo.
Start / objectives / questions / answer /
Kailangang mag Kailangang mag- -aral tayo aral tayo
ng mabuti. ng mabuti.
Mali !!! Mali !!!
Start / objectives / questions / answer /
Gawin natin ang ating Gawin natin ang ating
takdang aralin. takdang aralin.
Mali !! Mali !!