Masusing Banghay Aralin sa Filipino kinder II Inihanda ni Aidalyn Laurente I.

Lauynin : Pagkatapos ng isang oras na talakayan ang mga bata ay inaasahang: - matukoy ang ang mga magagangdang katangian na binanggit sa talata; - mapahalagahan ang mga katangian ng mga batang Pilipino at; - nakasusulat nang mabuti at hindi mabuting katangiang batang Pilipino. II. Paksang Aralin Pagbasa- Mga Batang Filipino Sibol Batay sa Bagong Kurikulum pp165-166 Kagamitan,aklat,larawan III. Pamamaraan Gawaing Guro 1.Pagganyak Mga bata iwan na ang bag sa upuan at umupo na sa sahig. Ayusin ang mga linya.Itaas ang mga kamay, iwagayway mabilis,mabilis pa. Hep,Hep Huray Gising na ba ang lahat? Bigkasin ang tulang batang Paulinian Pamumunuan ng guro. I set like an Indian . I place my hands in my lap. I keep quite and listen to teacher. 2.Pagtalakay Mga bata kayo ba'y mga batang Pilipino? Bakit mo masasabing ikaw ay batang Pilipino? Ano pa? Mayroon pa ba? Ano pa? Magaling ...Para mas lalo pa natin maintindihan ang sinasabi nating mga batang Pilipino.Buksan ang iyong aklat sa pahina165. Nahanap na ba? Anu-ano ang nakikita niyong larawan? Opo titser. Opo titser. May bata pong nagmamano sa matanda Opo titser. Kasi po nakatatira ako sa bansang Pilipinas. Pilipino po ang aking mga magulang. Kayumaggi ang kulay ko titser. Dito po ako pinanganak sa Pilipinas. Huray Hep,Hep Opo titser Gawaing Mag-aaral

titser. Tama basahin natin ang sinasabi ng unang larawan? Pumasok sa paaralansi Erick. Hindi siya na kakalimot na magmano sa kanyang mga ma gulang. Mga bata sino sa inyo ang nagmamano sa kanyang magulang? Ako po titser. Hindi po ako titser nagkikiss lang po ako sa magulang ko pero sa lola nagmamano. Ano naman ang ginagawa ng lalaki sa pangalawang larawan? Basahin din natin ang ginagawa ng pangalawang larawan. Si Manny ay naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain dahil alam niyang mabuti ito sa katawan. Si Manny ay naghuhugas ng kamay bago at Pagkatapos kumain dahil alam niyang mabuti ito sa katawan. Ang bata ay naghuhugas ng kamay titser.

Naghuhugas rin siya ng pinggan at pagkatapos ay gagawa ng takdang aralin. Mga bata ginagawa niyo rin ba ang ginagawa ni Manny?

Opo titser nahuhugas rin ng kamay pero hindi po ako hindi po ako naghuhugas ng pinggan.

Naghuhugas rin ba kayo ng kamay bago at pagkatapos kumain at naghuhugas rin ba kayo ng pinggan?

Ako po titser naghuhugas po ako ng pinggan tinitulungan ko po ang aking mommy.

Very good si Vladimyr .Dapat bang tularan si Vladimyr? Sa pangatlong larawan ano naman ang ginagawa ng batang babae? Tama ...Basahin rin natin ang sinasabi ng panagatlong larawan.

Opo titser. Ang bata ay nagdarasal po titser.

Araw -araw pinangungunahan ni Shirley ang pagdarasal sa kanilang bahay. Mga bata kayo rin ba'y nagdarasal sa inyong mga bahay kasama ang inyong mga magulang at mga kaapatid? Sa pang-apat na larawan ano ang ginagawa ng bata? Tama..Basahin din natin ang sinasabi ng pang-apat na larawan. Si rose ay mabuting halimbawa ng kanyang kamag-aral ,pinupulot niya ang mga kalat

Araw-araw pinangungunahan ni Shirley ang Pagdarasal sa kanilang bahay.

Opo titser kami po ay nagdadasal. Ang bata ay naglalagay ng kalat sa basurahan titser.

Si rose ay mabuting halimbawa ng kanyang kamag-aral pinupulot ,niya ang mga kalat

at inilalagay sa tamang basurahan. Sino sa inyo ang tulad ni Rose?

at inilalagay sa tamang basurahan. Ako po titser hidi po ako nagkakalat. Ako din po titser tinatapon po ang pinagkainan ko sa basurahan.

Magaling..dapat bang tularan si Rose at ang iba pa ninyong kaklase.? Sa huling larawan? Tama basahin rin natin ang sinasabi ng huling larawan. Si Pat ay pinupuri dahil siya'y magalang. Laging may po at opo kapag siya'y nagsasalita. Mga bata kayo rin ba'y magalang? Kung ginagawa ang lahat ng mga ito sabihin sa sarili “Ako ay batang Pilipino” “Ako ay batang Pilipino” Si Pat ay pinupuri dahil siya'y magalang. Laging may po at opo kapag siya'y nagsasalita. Opo titser. Opo titser. Ang larawan na nakikipag-usap nang may galang sa guro.

IV..Paglalahat

Lagyan ng tsek kung tama ang pinapakita ng larawan at ekis kung mali ang pinapakita ng larawan.

_______ 1. nagdarasal

_________2.nagbabasa

_________3.nagpipitas ng bulaklak sa garden

_________4.nagtatapon ng kalat sa tamang lalagyan

_______5.nagsusulat sa pader

V. Pagsusulit Sa tingin ko handa na kayo sa isang pagsusulit.

Ilabas ang iyong lapis at sikaping sagutin ang ibibigay
kung pagsusulit na nakasulat sa papel/photocopy.

M a b u t i k o n g k a t a n g i a n .

H m k k

i n d i a b u t i o n g a t a n g i a n

A A

k o y

B a t a n g P ilip in o

VI.Takdang Aralin Sa pahina 47 ng iyong aklat tingnan ang batang nasa larawan.Bilugan ang hindi maayos sa kanyang katawan.

Masusing Banghay Aralin sa Filipino II Inihanda ni Aidalyn P. Laurente

I.Layunin: Pagkatapos ng isang oras na talakayan inaasahan na ang mga bata ay: − − − maunawaan nang mabuti ng mga bata ang napakinggang pabula; napapahalagahan ang pagtulong sa kapwa;at naisusulat ang buod ng pabula

II.Paksang Aralin

Pagbasa – Ang Pagong at ang Agila Sanggunian – Sibol sa Bagong Kurikulum pp. 89-94 Kagamitan- aklat Pagpapahalaga -”Ang pagtulong sa kapwa ay gawaing dakila

III. Pamamaraan

Gawaing Guro Panimulang dasal Pang araw-araw na gawain 1.Balik-aral Mga bata bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito sino sa inyo ang nakaalala sa talakayan natin kahapon? Ana Ano ang naalala niyo sa alamat? 2. Pagganyak Mga bata kayo ba'y mahilig sa hayop? Anu-anong mga kwento ang nabasa niyo na Tungkol sa mga hayop? Ano ang tawag natin sa ganitong uri ng kwento? Magaling

Gawaing Mag-aaral

Binasa natin ang alamat ng Pinya titser.

Ang alamat ay tungkol sa batang hindi marunong maghanap ay naging pinya. Opo titser Si Matsing at Pagong po titser. Titser alam ko po,pabula po.

3.Paghawan sa balakid Pero bago iyan may flashcards ako sa harapan na kinapapalooban ng mga salitang matatagpuan ninyo sa babasahin kong kwento mamaya.

pang-aabala – pangdidisturbo ibinagsak – binitiwan gantimpala – parangal himpapawid- kalawakan

4.Pagganyak na tanong. Anu-ano ang gusto niyong malaman sa pabula? Gusto po naming malaman ang mga tauhan sa pabula. Gusto ko pong malaman kong saan nangyari ang pabula Anu-ano po ang katangian ng mga tauhan Para masagot natin ang mga katnungan ninyo,ano ang dapat nating gawin kapag tayo’nagbabasa? 5.Pagbasa sa pabula Naintindihan ba ang binasa kong pabula? Nagustuhan niyo ba ang pabula na aking binasa? Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Magaling..... Sino ang nagpalipat ng tirahan sa kanila? Sino ang naglipat sa kanya? Bakit gusto ni Agila na ilipat si Pagong? Ang nagpalipat po ng tirahan ay si Pagong. Ang naglipat sa kanya ay si Agila. Gusto niyang ilipat si Pagong dahil sinabi niyang bibigyan siya ng gantimpala. Bakit ibinagsak ni Agila ang pagong? Pumayag ba si Agila? Mga bata naintindihan nab a nang maayos ang pabula? Sino sa inyo ang gustong sumubok na magbuod ng kahit limang pangungusap lamang. Reyna Nagpatulong si Pagong na magpalipad kay agila pumayag naman ito.Nang nasa himpapawid na sila nakasalubong Opo titser Binagsak niya si Pagong dahil sinabi ni Lawin ng kakainin daw siya. Opo titser pumayag siya. Opo titser Opo titser Ang mga tauhan sa pabula ay sina Agila,Pagong at Lawin Makinig po nang mabuti. Maupo nang matuwid.

nila si Lawin sinabi niyang ihulog niya si Pagong para kainin nila ito.Pumayag naman at pinag-pistahan ang katawan ni Pagong IV.Paglalahat Dapat bang tularan si Agila? Hindi po dapat tularan si Agila dahil namatay si Pagong sa pagbagsak nito si Agila Tama..di dapat naniwala kay Lawin. Eh si Lawin dapat bang tularan? Mabuti ba iyon? Ano ang dapat nating gawin? Magaling mukhang naintidihan na ninyong lahat, nakahanda na ba kayo sa pagsusulit? V.Pagsusulit Lagyan ng tsek (/)ang patlang kung ang pangungusap ay totoo at ekis ( ) kung hindi. ___1. Magpagbigay ang Agila. ___2. Mapanukso ang Lawin. ___3. Walang isip ang Agila. ___4. Madaling magtiwala si Agila. ___5. Walang puso ang Lawin. ___6. Matapat sa pangako si Agila Hindi po dahil sinabi niyang ihuhulog ni Agila ni Pagong. Hindi po mabuti iyon. Tumulong po kahit walang at gantimpala huwag susunod sa sinabi ng iba.