Masusing Banghay Aralin Filipino V Rovelyn T. Aspa BEED-IV I.

Layunin Pagkatapos ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. natutukoy ang karaniwan at di karaniwang ayos, b. c.

II. Paksang Aralin Paksa- Ayos ng Pangungusa Kagamitan- Aklat Sanggunian- Hiyas sa Wika pp. 11-14 III. Pamamaraan A. Pagtatala sa lumiban sa klase B. Pagganyak Gawaing Guro Mga bata sino sa inyo naligo na sa ulan? Halos lahat pala kayo ay naranasan ng maligo sa ulan. Alam ba ninyo kung saan nanggagaling ang ulan? Sino ang nakakaalam? Itaas ang kamay. Si Angel lang ba ang nakakaalam? Sige Angel pakipaliwanag ang iyong nalalaman kung saan nanggagaling ang ulan. Makinig tayo kay Angel. Tama. Palakpakan natin si Angel. Kahit nakakaranas tayo ng pag-ulan ay nararanasan din natin ang tagtuyot o tinatawag nating El Niño, hindi ba? C. Talakayan Ngayon, babasa tayo ng isang tula tungkol sa ulan at El Niño. Pero bago tayo magbasa, ano ang isinasaalan-alang natin kung tayo ay nagbabasa nang malakas Alejandro? Ano pa Margarita? Magaling at ano ang gagawin ninyi kapag may nagbabasa sa harapan? Magaling mga bata. Bago tayo dumako sa pagbasa ng tula, buksan ninyo ang inyong aklat sa pahina 12, Talakayin. Sino ang gustong bumasa? Tiffany? Narinig niyo ba ang binasa ni Tiffany? (babasahin ni Tiffany ang p.12) Tumayo po nang mabuti at matuwid. Gawaing Mag-aaral Ako po. Opo. (Magtataas ng kamay si Angel)

Ang ulan ay galing sa ulap. At ito'y babagsak kapag bumigat na sa kalamigan.

Opo.

Unawaing mabuti po ang binabasa. Makinig po nang mabuti.

Opo.

Ngayon, sino naman ang gustong bumasa sa tula sa pahina 11? Donita? Makinig tayo sa babasahin ni Donita. Maliwanag? Naunawaan at napakinggan mabutiang binasa ni Donita? Mabuti kung ganon. D. Pagsagot sa Pagganyak na tanong Balikan natin ang pahina 12, Talakayin. Sino ang gustong bumasa sa unang tanong? Ericka? At sino ang gustong sumagot sa katanungan? Vincent? ba ninyo nang

Opo.

Opo.

Babasahin ni Ericka ang katanungan at sasagutin ni Vincent.

Babasahin ng mga mag-aaral ang katanungan at sasagutin ito ng kapwa nila kamag-aral hanggang sa pinakahuling katanungan. E. Paglalahad sa Paksa Mga bata pansinin, tumingin dito sa harapan. Itaas ang kamay ang gustong sumagot dito sa pisara. Salungguhitan minsan ang simuno/paksa at dalawang beses ang panaguri. Sino ang gustong sumagot sa unang pangungusap? Pagkatapos bigkasin sa klase ang simuno at panaguri.

1. Ako ay dating singaw. 2. Sama-sama kami sa kaitaasan. 3. Natutunaw kami. Trisha sagutin ang unang pangungusap. Ibibigay ng mga mag-aaral ang simuno at panaguri sa klase. Nasa anong ayos ng pangungusap ang unang pangungusap, Daniel? Anong ayos naman pangungusap, Lalaine? ang nasa pangalawang Nasa di-karaniwang ayos po. Nasa karaniwang ayos po.

Ano naman sa pang-apat na pangungusap, Digna?

Nasa karaniwang ayos po.

Magagaling. Palakpakan ninyo ang inyong sarili.

F. Paglalahat Mga bata alam niyo na ba kung ano ang kaibahan ng karaniwang ayos at kabalikang ayos? Kung gayon sino sa inyo ang makapagbibigay ng kahulugan ng karaniwang ayos? Desiree? Ano naman ang kahulugan ng di karaniwang ayos? Cynthia? Opo. Ang karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa simuno/paksa. Ang karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang paksa at gagamitan ng panandang ay.

Magaling Cynthia at Desiree. Narinig at naunawaan niyo ba ang kahulugan ng karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap? Opo.

Magaling kung ganon sa tingin ko handa na kayo sa ating pagsusulit? Hindi ba? Maglabas kayo ng isang malinis na buong papel at sagutin ang mga sumusunod. IV. Ebalwasyon Buklatin ang aklat sa pahina 14. At sagutin ang Gawain A. Maliwanag? Gawin: A. Isulat kung karaniwan o di karaniwan ang ayos ng pangungusap. Pagkatapos ay isulat ang bawat pangungusap sa iba namang ayos. 1. Ang inyong lingkod sa Patak-tubig. 2. Kami ay nagiging singaw. 3. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. 4. Ang bahang dala namin ay maiiwasan. 5. Sobra ang init ng mundo. 6. Kayo mga tao ang may kasalanan. 7. Ito ang aming papel sa daigd

Opo.

Opo.

V .Takdang Aralin Ipasagot ang pahina 14-Isulat, A at B. Ilagay sa isang buong papel.

Masusing Baghay Aralin Kinder II Rovelyn T. Aspa BEED-IV I. Layunin Pagkatapos ng apatnapung minutong talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Nalilinang ang kakayahan nila sa pagbasa at pagsulat, B. Napapahalagahan ang pag-unawa nila sa seleksyong nabasa at, C.Nakakaulit ng kanilang sagot nang mabuti. II. Paksang Aralin Paksa: Ang Matsing at ang Pagong Kagamitan: Larawan ng Matsing at ang Pagong Sanggunian: aklat ng Kinder II III. Pamamaraan Panimulang Dasal Pagtatala sa lumiban sa klase Pagganyak Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

Mga bata nakakita na ba kayo ng matsing? Saan naman kayo nakakita? Ganon ba. Ano naman ang itsura ng matsing? Magaling. Nakakita na ba kayo ng pagong? Ano naman ang itsura ng pagong?

Opo. Sa Baluarte po. Ang matsing po ay may buntot, maliit, mabalahibo po. Opo. Ang pagong po ay maliit, dala-dala po niya ang bahay niya. Sa Ocean Park po. (Itataas ng mga batang nakapunta na sa Ocaen Park ang kanilang kamay) Opo.

Magaling.Saan naman kayo nakakita ng pagong? Sino na sa inyo ang nakapunta sa Ocean Park?

Marami na rin pala ang nakapunta sa Ocean Park kung ganon. At ang hindi pa nakapunta doon ay makakapunta kayo kung gagalingan ninyo sa ating klase. At ang mga nakapunta din ay makakarating ulit doon. Maliwanag ba?

Ngayon tumingin kayo ditto sa harapan. Ano ang Ang nasa larawan po ay ang Pagong at ang nasa larawan? Menchie? Matsing. Ganito rin ba ang itsura ng nakita ninyong pagong at matsing? Talakayan Di ba mga bata napag -aralan na natin noon kung paano bumasa nang tahimik? Opo. Opo.

Paano na ulit ang gagawin kapag tayo ay nagbabasa Kapag tayo ay nagbabasa ng tahimik dapat po ay nang tahimik? Thirdy? bumasa gamit lang po ang mata. Magaling Thirdy. Ilabas ang inyong aklat sa Filipino at buklatin sa pahina 12.

Marunong na kayong lahat bumasa, di ba? Mabuti kung ganon. Pakibasa ang pamagat ng kwento. Luke? Pakisulat sa harapan ang pamagat ng kwento. Paul? Basahin nga natin ang pamagat ng kwento. Lahat tayo at sabay-sabay. Ngayon mga bata, babasahin na natin ang kwento.

Opo. Ang Matsing at ang Pagong.

( isusulat ang pamagat ng kwento)

Ang Matsing at Ang Pagong Noong araw, matalik na magkaibigan ang Matsing at ang Pagong. Isang araw, dumalaw si Matsing kay Pagong. “Kaibigang Pagong, kaibigamg pagong, nasaan ka ba?””Mabuti at naalala mo akong dalawin ?”ang sabi ni Pagong.”Kukumustahin sana ko sana ang itinanim mong puno ng saging,” ang turan ni matsing.”Halika sa likod ng bahay at ng makita mo” ang masayang sabi ni Pagong. “Naku hinog na pala ang bunga”,nakangiting saad ni Matsing. “Namumunga na rin ba ang itinanim mong dulo ng saging?” ang tanong ni Pagong. “Namatay ang tanim ko kaibigan. Mabuti pa sa iyo at maari ng kainin,”ang sabi ni Matsing. “Gusto ko sana ngunit hindi ako marunong umakyat”, malungkot na turan ni Pagong. “Ako, ako ang aakyat”, sagot agad ni Matsing. “Sige bigyan mo ako ha!” ang sabi ni Pagong. “Maghintay ka riyan”, ang sagot ni Matsing.

Maganda ba ang kwentong inyong nabasa mga Opo. bata? Pakilabas ang kwaderno sa Filipino. IV. Ebalwasyon Mga bata narito sa harapan ang mga tanong. Sino Sinu-sino ang tauhan sa kwento? ang gustong bumasa sa unang tanong? Allessandra? Pangalawang tanong? Tonette Pangatlong tanong? Vethy Ngayon mga bata sasagutin ninyo ninyo ang mga katanungan sa inyong kwaderno. Pagkatapos masagot ay ibibigay natin ang tamang kasagutan. Sino ang sasagot sa unang katanungan? Alexis? Sino ang sasagot sa pangalawang katanungan? Tricia? At ang huling katanungan? Allan? Ang mga kasagutan ng mga bata: 1. Matsing at pagong 2.saging 3.matsing Basahin nga natin ang mga sagot niyo na nakasulat sa pisara. Palakpakan natin ang ating sarili. Magagaling kayong lahat. Isulat ninyo sa inyong kwaderno ang inyong takdang aralin. Ano ang itinanim ni Pagong? Sino ang umakyat sa puno ng saging?

V. Takdang Aralin Para sa takdang Aralin, sumulat ng paglalarawan Opo. ninyo sa pagong at ang matsing. Ilagay ito sa malinis na papel. Maliwanag ba?

Masusing Banghay Aralin Filipino VI I. Layunin Pagkatapos ng isang oras na talakayanang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Natutukoy at nauunawaan ang denotasyon at konotasyon sa pangungusap, at ang gamit ng pangngalan, 2. Napapahalagahan ang paggalang sa matatanda, at 3. Nagagawa ang mg pagsagot sa mga katanungan sa pamamagitan ng pagsulat. II. Paksang Aralin Wika: Gamit ng Pangngalan Pluma 6: 137-138 Pagbasa: Kung Bakit Yumuyuko ang Kawayan (alamat) Pluma 6: 132-137 Kagamitan: aklat ng Filipino III.Pamamaraan A. Pagganyak -Tanungin sa mga mag-aaral kung ano ang napapansin nila sa kawayan kapag umiihip ang malakas na hangin. B. Pagpapalawak ng Talasalitaan -Papuntahin ang mga mag-aaral sa CLG nila. -Ipasagot ang Payabungin Natin pp. 133-134 C.Pagbibigay sa Pamantayan sa Pagbasa -Tanungin ang bawat mag-aaral tungkol sa Pamantayan sa Tahimik at Malakas na Pagbasa. D. Pagbasa sa Seleksyon -Babasahin muna ang alamat at pagkatapos ipabasa sa mga mag-aaral ang alamat. E. Pagtalakay sa Binasa -Ipasagot sa isang buong papel ang Sagutin Natin A,B at C, pp.134-135. -Talakayin sa klase ang mga kasagutan. -Ipasagot sa aklat ang Magagawa Natin pp.135-136. III. Talakayan -Ipabasa sa mga mag-aaral ang kahulugan ng denotasyon at konotasyon. -Matapos maipaintindi, ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawin Natin, p.136 sa buong papel. -Ipabasa ang Kasanayang Pangwika p.137. -Ipasuri ang mga pangngalang may salungguhit. -Talakayin ang Isaisip Natin pp.137-138. IV. Pagtataya -Sagutin sa buong papel ang Madali Lang Iyan pp.138-139. V. Takdang Aralin -Ipasagot ang Subukin Natin p.139, Tiyakin Natin p.139 at Palawakin Natin p.140 para sa susunod na leksiyon.

St. Paul College of Ilocos Sur Member: University System 2727 Bantay, Ilocos Sur

Likom ng mga Pangangailangan sa Asignaturang Fil. 119 at Fil. 120

Ipinasa ni: Bb.Rovelyn Tacad Aspa BEED-III

Ipinasa kay: Gng.Miriam Tabangcura Almazan (guro)

Oktubre 2010