AraIin bIg. 37: AraIin bIg.

37: Mga
PiIipinong KiIaIa
sa Musika,
Sining at
Panitikan
ika at Panitikan
Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang wikang
Espaol. Dulot ito sa pagdalo nila sa misa, pag-aaral
ng dasal at katesismo.
Ang wikang Espaol din ang ginamit na panturo sa
paaralan.
Napayaman ng wikang Espaol ang panitikan ng
ating mga ninuno. Umunlad sa Pilipinas ang iba't
ibang anyo ng panitikan tulad ng dasal, nobena,
talambuhay ng mga santo at santa, mga awit, korido,
tula, dula, at kwento na pawang mga paksang
panrelihiyon ang tinatalakay
,,9!,39,3
sang halimbawa ng tulang inaawit ay ang
PASYON na tungkol sa buhay at
pagpapakasakit ni Kristo.
Ang pasyon sa wikang Tagalog ay akda ni
,sp,r Aquino de BeIen.
SENAKULO : is,ng ,nyo ng duI, n,
ipin,iI,I, ng mg, Esp,oI.
Anyo ng DuIa
$enakulo
Moro-moro
$arswela tanyag noong
panahon ng mga
Espaol.
At,ng de I, R,m,:
Reyn, Ng S,rsweI,
Reyn, Ng Kundim,n
Dulang Panunuluyan
$antacruzan
Flores de Mayo
Tibag
$alubong
Panunuluyan
Pananapatan
$enakulo
Dula
DuIang
Pantahanan
Pananahilin
Duplo
Karagala
DuIang Pang-
entabIado
Sarswela- isang dulang
may musika tungkol sa
karaniwang paksang
panlipunan at pampulitika.
Moro-moro- tungkol sa
tunggalian ng mga Kristiyano
at Muslim
Carillo-
MUSIKA
ikas na mahilig ang
mga Plipino sa musika.
Ang mga katutubo noon
ay hind nakapag- aral
sa paaralan ngunit
mahusay silang
kumanta at tumugtog.
Ang mga Pilipino ay
madaling natutong
tumugtog ng mga
instrumentong
pangmusika na dala ng
mga Espaol.
Musika
Nakalikha din sila ng
mga katulad na uri
ng instrumento na
gawa sa kawayan
tulad ng ginagamit
na orkestrang
Pangkat Kawayan
ngayon.
Natutuhan din ng
mga Pilipino ang
sumayaw sa saliw
ng mga banyagang
tugtugin tulad na
jota, rigodon de
honor, tango,
lancero, at valse.
Musika
uIio ,rci, N,piI
Kompositor ng Marangal
na Dalit ng
Katagalugan, ang awit
na pinalikha ni Bonifacio
upang maging
Pambansang Awit ng
Pilipinas
Musika
,rceIo Quitori,
Adon,y Kompositor ng
iturhiyang Pilipino, "
Benedictus¨, 1869
ota
Lancero
Rigodon de Honor
PoIka
VaIse
Tango
Sining
Malaki rin ang
impluwensya ng mga
Espaol sa larangan ng
sining at eskultura.
$a larangan ng paglilok,
tinuruan ng mga prayle
ang mga Pilipino sa
paggawa ng mga
palamuti para sa
simbahan tulad ng mga
imahe at larawan na
ginagamit sa mga
simbahan.
Larangan sa
PagIiIiIok
#omualdo Teodoro de
Jesus
Manuel Asuncion
Isabelo Lacandula
Tampingco: tumulong
sa pagtatag ng Centro
de Escultores
Imahi ng Birhen sa
Obando ay nililok ni:
Cipriano Bacay
Paglililok
Maiano Baldemor Madrian
Panitikan
r,ncisco B,It,,r
Ama ng Balagtasan)
ose Ri,I
Florante at aura
Panitikan
raciano opez Jaena
Prinsipe ng mga
Mananalumpating
Pilipino)patnugot din ng
Marcelo H. Del Pilar
Patnugot ng a
$olidaridad, mahusay
na manunulat)
Panitikan
aspar Aquino de
Belen Pasyon naming
Mahal)
Tomas Pinpin
Pagpipinta
,mi,n omingo
Ama ng Pagpipintang
Pilipino)
Felix Resureccion
Hidalgo 'irgenes
Cristiana Expuestas al
Populacho, Boat of
Charon, Nanalo ng
medalyang ginto sa
Madrid Eksibisyon
noong 1887
Pagpipinta
Pagpipinta
Juan Luna $poliarium The Battle of
epanto)
Pagpipinta
Pagpipinta
Jose Honorato Lozano Pangunahing
pintor ng Lestras y Figuras.
apusin ang Tsart
g,
PiIipinong
KiI,I, s,:
MU8¡KA PAN¡T¡KAN 8¡N¡NG
ga Filipinong Kilala sa Larangan
ng usika.
Natalio Mata ÷ Magandang Himig Pansimbahan para sa Koro
ng Quaipo, Maynila
Marcelo Adonay - Himig pansimbahan ng Pakil, aguna
adislao Bonus ng Pandacan Maynila at Pedro Paterno ng
Quiapo ÷ Nanguna sa paglikha ng Operang Pilipino sa
impluwensiya ng mga Espanyol
Teodora $an uis ng Pandacan Maynila ÷ kauna unahang
mang- aawit
Jose $abas ibornio ng $ta. Ana, Maynila ÷ Kinilala bilang
Director eneral ng de las Bandas de Musicos del Ejercito sa
Peru.
Nilikha -Marcha "a ibertad de Tacora y Arica¨ -1896
Julian Felipe ÷ umikha ng himig ng Pambansang awit ng
Pilipinas
SININ
Makikita sa loob at labas ng mga simbahan ng Pilipinas
naipakita ang pagkamalikhain ng mga Pilipino pati na ng mga
Tsinong arkitekto. Ang $an Agustin sa ntramuros, Maynila ang
kauna-unahan at pinakamagandang simbahan.
1. una at Felix Resurreccion ÷ kinikilalang batikang pintor.
Nagkamit sila ng mataas na gatimpala at timpalak sa Madrid
noong 1884.
2. Ferd Baldemor ÷ Tampok na manlililok-
isinilang sa Paete, aguna.
Nanalo siya ng gintong medalya sa kanyang obra
maestrang "Mater Dolorosa¨ o "$orrowing Mother¨ sa
Amsterdam Exposition noong 1883. Pinagkalooban ng Royal
Decoration ni Haring Alfonso X.

,,9!,39,3 
,/,33,9:9:,332,!534,3,3 85, 4 :49948,5,/,43,8,28, 5,
,,7, 3/,8,,9,908824 3,385, 4/3,33,293,5,39:748, 5,,7,,3 ,5,,2,33,385, 4,35,39,33 ,932,33:34 &2:3,/8,!53,8,3-, 9 -,3,3435,39,39:,/3/,8, 34-03, 9,,2-:,32,8,394,98,39, 2,,9 47/4 9:, /:, ,903943,5,,32,5,8,3 5,37043,393,9,,,

85.3 !$ 3./..9..2-..-:..9:348.8.39..8438.3.32.5.39:.3 .343/:. 4 ..33.3...4.3.3 8..937894 35..5.3%.9 5. 53.9!.76:34/0003 $& 8...85.

780.:4 474 2474 $.4332.9. 85. 4 .3443 5.343:.3. $03.3.

 #03.780.#.3/0.:3/2. #03.$.3 .2.9.

5.9.4 %-.3 4708/0.:4 .3:3::.3 $.7:.39.3.3 $03.3!.:.3:3::.3 !.:-43 !. $.3..

3!.35:3.9:348.-.7.3 5.25:9.3.3 039. 474 2474 9:348. :.3 :54 .789.2:8./4 $.7.3.3 !..3 !.9:82 ...3.:.39.3.3/:.8..332.3.34 .35. 9:3.3 2.74 .780.95. 8. . :.

33.5.32:8. .!534.7.2:8./. 32..&$ .3 2.33:39 2.39...85.8.3 :2.3/3.9:943 9:2:9432. 2. 3897:203943 5. 8..7.!5348.99:2:94 32... 4 . .5.3 2.2.83.3./.9:9:-43443 .:8.

...3.34 . 49. 74/43/0 4347 9.3/33 2./38./3. .:8. 32./33..29 3.470897.!534.8.9:9:.074 .3 8:2..8...3 3. .3.3 9:.3 2./3.9:..3.8.3 9:9:39:..:7 33897:203943.....9.-.3 !.80 .43 .9.

.

32. 3.2-...53.38..:.9.:8.3.7.4 :5.3.93 .7.3431.5 425489473.8 ..9 3.. :4..3 !.393 !53.3 .

:8.3!534  030/. .9:8 . 425489473 9:7. /43.04":947.7.

074 %.34 .80 49.!4.3. . #4/43/04347 '.

.

3 .8.38..9. 82-. !.5..4 93:7:.. 85.332.253.0 .7.4 9:2:43 8.33 833..3.2:95.7. 82-.908:9:7.7..3/:... $..-04./4%04/474/0 08:8 ..32.7.2. . 48.298..3:08:3.335.303974 /08..43 8...37038..33.34. -.3. 5.:94708 2.$33 .9.3 25:038.3. %.32./32.9. 2.0.57.7.343 57.!5348.73.39:.4 #42:.32.3/4. 3. 5.

3 ./7 .34..4 .!./0247.

 47.3.39.3 480#.8. .3.:7.9.3 7.9.9.4.!..390.8..7 2.

7/.!.3.2.93:49/33 . $4/. !7385032.:8.3:3:.3.:25.34450.9 .39.93:493..7 !.04 0!.3 7.03. ..7. 3.93 !534 5./ 2.

23 .!.76:34/0 003 !.39. %42.3 .8433.85..8!353 .

5:089.743 .43 20/.43 /.3.4 '70308 789.!.4 4. .3!.941 .2..3.5539.8..34234 2. .5539. !45:..3 !534 0#08:70./7/8-843 3443 .33948.

!.5539. .

!.7:2%0.99041 05.5539. $54.394 .3:3. :.

.!.5539.

3 5394730897.8:7.5539.3:3.8 .!.944.34 !. 4804347.

 !5343 .3%8..5:83.. &$ !% $ .8.79 .

 3.:3. .-..3/.948.3 2.3.7.474 3":.:3. .7..3 .3:83!.3.3.3 70.  . .7.34 %04/47./8.3. .3:3.3/0.$.3.90734 3 ":.//0%.54 ..8.3.33!.3/.3/.3.3 507. ..3!5348...7.8.8.9...32!..4. 25.3/.9. .:3..-079.48/007.35.443:8 3!. !07: .32.9!0/74 !.5. 25:038...04/43.54 .8..9 480$. . .-.382-.8-47343$9.7.8/0:8...9470307.85.5343. ..47. 3.382-..3 3:8..

9.33#4. 2..3.298.90744748.9.925. :3..2:748 .3 :3.323!.38.8.3394320/.0897..35.93./7/ 3443 07/.353947 .79094 3$.44-.397.83..8.9433.8.25489433443 !3.44-./0247 %.!5345. %8343.32.332. 4 $477434907 8..43 3.8 $ ...7314384 .3050 :2.33!53.953.:3...5.:3.2-.9.3:8938..2.3-.382-.3.82-.3/..3 .9.090 .34-7..2.90#08:770.3.2....!. .8 3.9925.3.9.93 !53.2543. 28907/.32.48..47.34 83.832.3. 0.38....-...:..3 .