SYLLABUS IN FILIPINO 6 UNANG MARKAHAN PAKIKINIG 1 Saloobin at Damdamin ng Tagapagsalita na inihuhudyat ng: tono, bilis, diin at intonasyon 2 Pagsunod sa Panuto

o Direksiyong Napakinggan sa Loob at Labas ng Klasrum 3 Panandaliang Pakikinig sa mga Impormasyong Naririnig sa Radyo 4 Tiyak na Detalye ng mga Balita Tungkol sa Kalagayan ng panahon 5 Pangunahing Ideya o Kaisipan ng mga Isyung Napakinggan 6 Pagtukoy at Pagbibigay Puna sa Isang Napakinggan 7 Pangunahing Diwa sa Balita o Ulat 8 Pagbibigay ng mga Detalye 9 Mahalagang Detalye na Sumusuporta sa mga Pangunahing Diwa sa Ulat na Napakinggan PAGSASALITA 10 Bantas at Uri ng Pangungusap, Pagbigkas, Diin at Intonasyon 11 Paksa at Pangunahinh Ideya o Kaisipan ng isang Parabula o Kwento 12 Sugnay na Bumubuo sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap 13 Salitang Pang-Ugnay 14 Pagbibigay Reaksiyon / Palagay 15 Pag-Uuri ng Pangngalan PAGBASA 16 Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat 17 Pagtukoy sa Pangunahing Diwa 18 Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari sa Kwento 19 Pagbibigay ng mga Impormasyong nasa Tsart o Grap 20 Pagbibigay Wakas ng Kwento 21 Pangyayaring Sanhi o Bunga 22 Paglalahat sa Magkakaugnay na Pangyayaring Binabanggit sa Kwento 23 Reaksiyon o Palagay sa Pangyayari, Tauhan, at Istilo ng Awtor sa Kwento 24 Pag-uugnay sa Sariling Karanasan sa Pangyayari sa Kwento / Balita 25 Pagpili ng mga Detalyeng Nagpapahiwatig o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa PAGSULAT 26 Pagtatranskword nang Pasulat sa mga Impormasyong Ipinahihiwatig sa mga Grapikong Pantuilong sa Teksto 27 Pagsulat ng Patalastas 28 Pagsulat ng Salaysay na Nagpapakita ng Ugnayang Sanhi at Bunga 29 Pagsulat sa Sariling Ideya / Kaisipan sa Tulong ng Isang Balangkas

Kwento. Pampurok at Pansimbahan 7 Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan 8 Pagtukoy Diskursong Napakinggan 9 Pagsasadula Ayon sa Wastong Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan PAGSASALITA 10 Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. Pambalana. Di-Konkreto at Lansakan 11 Ayos ng Pangungusap 12 Bahagi ng Pangungusap 13 Layunin ng Nagsasalita sa Paraan Nito ng Pagsasalita 14 Pangngalang Angkop Para sa Isang Kapulungan 15 Gamit ng Pangngalan 16 Panghalip 17 Kaukulan ng Pangngalan: Palagyo. Kamalian at Pagwawasto 4 Pakikinig sa mga Anekdota. Pabula at Iba Pa 5 Paggamit Nang May Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig 6 Kapulungang Pampaaralan. Palayon at Paari 18 Panghalip Bilang Paksang Pangungusap at Pinaglalaanan sa mga Pangungusap PAGBASA 19 Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Akdang Binasa 20 Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwirang Binanggit sa Teksto 21 Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan 22 Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita / Pagkilos na isinasaad sa Kwento 23 Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangungusap sa Kwento 24 Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan 25 Detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa 26 Pagsunud-sunod sa Pangunahing Diwa na Bumubuo ng Kwento / Seleksiyon 27 Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap 28 Opinyon o Katotohanan PAGSULAT 29 Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan 30 Kongkrit na Pansuportang Detalye Upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap 31 Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na Kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran 32 Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binasa 33 Katitikan ng Isang Kapulungang Pangklase 34 Liham sa Patnugot / Liham na Nagrereklamo 35 Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas 36 Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksiyon sa Binasa 37 Sariling Opinyon na Maaaring Katulad ng May-akda o Kaiba sa May-akda .KALAWANG MARKAHAN PAKIKINIG 1 Tamang Reaksiyon sa mga Balita / Impormasyong Napakinggan 2 Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay / Proyekto 3 Napoproseso ang Napakinggangh eksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit ng Paghinto. Konkreto.

IKATLONG MARKAHAN 1 Opinyon o Katotohanan 2 Salita Ayon sa Denotasyon. Diin. Intonasyon 19 Pag-uuri-uri ng mga Salita Ayon sa mga Salitang Kaugnay ng Pandama. mga Salitang Kaugnay ng Damdamin at mga Salitang may Pagkakaugnayan 20 Iba¶t Ibang Uri ng Panlapi sa Pagbuo ng mga Pandiwa sa Iba¶t Ibang Pokus 21 Magkasingkahulugan o Magksalungat na Pang-uri 22 Pagbibigay ng Paksa at Pangunahing Diwa ng Tula / Kuwento / Impormasyong Narinig . Tambalan at Inuulit 8 Pagbibigay-diin sa Mahahalagang Punto sa Usapang Narinig 9 Pagbuo ng Posters na Nagbabadya ng mga Kaganapan sa Paaralan 10 Pagsulat ng Liham sa Editor 11 Pagtutulad o Pag-iiba ng mga Kaisipan o Ideya 12 Pangangatwiran sa Paraang Kapanipaniwala at Naghihikayat 13 Paksang-diwa. Aral at mga Batayang Taglay ng Akda 14 Pagsulat ng Isang Iskrip Para Sa Isang Pagbabalitang Pangradyo 15 Bagbibigay Kahulugan sa mga Kilos. Maylapi. Konotasyon 3 Pagbibigay at Paghahambing ng mga Saloobin ng Nagsaslita Tungkol sa Paksa 4 Detalye ng Seleksiyon / Impormasyong Napakinggan 5 Pang-uri sa Iba¶t Ibang Anyo ng Pagpapahayag 6 Panghalip Panaklaw at Patulad 7 Kayarian ng Pang-uri: Payak. Gawi at Pananalita ng mga Tauhan sa Akda 16 Pagpapaikli ng Diskursong Napakinggan sa Pamamagitan ng Pagbabawas ng Paulit-ulit o Walang Kaugnayang Impormasyon 17 Pagbibigay Wakas sa Isang Ideya 18 Pagbibigay Kahulugan sa mga Salitang Narinig Batay sa Paraan ng Pagsasalita: Tono. Paghinto.

Nagbababala. Panlunan at Pamaraan 6 Pagsulat ng mga Tauhan. Bugtong o Puzzle 27 Pictorial Essay Tungkol sa Isang Isyu o Paksa . Nagbibigay ng Magandang Intensyon 3 Pang-abay na Inglitik: pa / raw / daw / yata / nga / din / rin / muna 4 Pagpapahayag ng Pansariling Puna o Saloobin 5 Sugnay na Pang-abay sa Pamanahon. Layunin at Saloobin ng May-akda 16 Lagom Tungkol sa Mabuti at Masamang Dulot ng Teknolohiya 17 Bisang Pangkaisipan at Bisang Pandamdamin sa Akdang Binasa 18 Paghahambing ng Kaisipang Ipinahayag sa Teksto sa Tulong ng Pamantayang Panarili. Nanghihikayat. sa Ibang Tao at sa Ibang Babasahin 19 Bahagi gn Kard Katalog 20 Pangkalahatang Sanggunian 21 Bahagi ng Aklat Ayon sa Pangangailangan 22 Bahagi ng Pahayagan 23 Pagsulat ng Isang Pinalawak na Depinisyon Tungkol sa Isang Ideya o Konsepto 24 Antas ng Kahalagahan ng Impormasyong Napakinggan 25 Pagsulat ng Iskrip na Pandulaan 26 Pagsulat ng Isang Malinis na Biro.IKAAPAT NA MARKAHAN 1 Pang-angkop at Pangatnig sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap 2 Pahayag na Napakinggan ang Nagpapayo. Pamantayang Galing sa Guro. Tono. Tagpuan. Pangyayari at Wakas ng Kwento 7 Pang-angkop at Pangatnig sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap 8 Gamit ng Pangatnig 9 Pasiya sa mga Kilos o Gawi ngmga Tauhan sa Kwento 10 Paglalarawan Tungkol sa Impormasyong Pandamdamin sa Akda o Kwentong Binasa 11 Salitang Pareho ang Baybay Ngunit Magkaiba ang Kahulugan 12 Hinuha sa mga Pangyayaring Binabanggit sa Tekstong Binasa 13 Pagsunud-sunod sa mga Pangyayari sa Kwento at Pagsasantabi ng Di-Kailangang Detalye 14 Paglalapat ng Kahalagahan ng Binasa sa Sariling Karanasan 15 Reaksiyon sa Pananaw.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.