PAANO KUNG ANG AKING MGA RESULTA AY HINDI NORMAL?

FA R E A S T E R N U N I V E R S I T Y

Kung ang resulta ninyo ay hindi normal hindi naman ito nangangahulugang kayo ay may kanser. Maaaring ito ay s impleng kondisyon na maaa ing gamutin ng r d oktor. N apakahalagang pag-usapan ninyo ng i nyong doktor kung ano ang kahulugan ng inyong r esulta at kung paano kayo mag papagamot.

Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Department of Community & Family Medicine
Junior Interns 2010-2011

PAANO MAKAKA-IWAS SA CERVICAL CANCER?

Ang cervical cancer ang maituturing na isa sa mga uri ng kanser na maaaring maagapan, o di kaya’y maiwasan.
1. Dalasan ang pag-Pap smear: Ang Pap smear ay masasabing isa sa pinakaepektibong depensa laban sa cervical cancer. 2. Iwasan ang may maraming katalik: T umataas ang tyansa na magkaroon ng cervical cancer ang mga kababaihang may iba’t ibang katalik. Kung hindi m aiiwasan ay gumamit ng proteksyon hal. ondom) nang ( c sa gayon ay mabawasan din ang peligro na makatamo ng STD katulad ng HPV (Human Papilloma Virus) at HIV. 3. Magpa-bakuna laban sa HPV: ito ay nag-bibigay proteksyon dulot sa ilang uri lamang ng HPV na nagiging sanhi ng karamihang mga kaso ng cervical cancer. Ang bakuna ay ibinibigay sa mga kabataan 10 taong gulang pataas o bago pa sila makipagtalik.

HALINA, MAGPAPAPSMEAR NA!
KAILAN: Tuwing Martes at Miyerkules; 8am-11am SAAN: Barangay Health Center, SNKI Camarin, Caloocan City

M

arami sa mga kanser sa kwelyo ng matres ang maiiwasan kung ang bawat babae ay magpa-pap smear tuwing ikalawang taon.

ANO ANG PAP SMEAR?

Ang Pap smear ay isang simpleng pagsusuri upang alamin kung malusog ang iyong cervix. Ang cervix ay ang kwelyo ng matres, na nasa itaas ng iyong ari (tignan ang larawan sa ibaba). Isinasagawa ang Pap smear sa loob lamang ng ilang minuto at hindi ito masakit. Ang pagpa-Pap smear kada dalawang taon ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang kanser sa cervix.

PAANO ISINASAGAWA ANG PAP SMEAR?

Una, sasabihin sa iyo ng doktor na maghubad mula baywang pababa at pahihigain para masuri. K asunod nito gagamit ang doktor ng peculum s upang buksan ang iyong puwerta at makita nang mabuti ang iyong cervix.

Tubo ng fallopian obaryo maTres (womb) Cervix (Kwelyo ng maTres) iTaas ng ari ng
babae

1. Maghubad hanggang baywang pababa

2. humiga at bumukaka para masuri.

3. Paggamit ng speculum at pagkuha ng sample

Kukuha ng ilang mga selyula mula sa iyong cervix ang doktor sa pamamagitan ng isang maliit na brush o spatula at Ilalagay sa slide, ipapadala sa isang aboratoryo l upang suriin sa pamamagitan ng mikroskopyo.

ANO ANG BENEPISYO NG PAP SMEAR TEST?

Ang regular na pagpapa-Pap smear ay ang pinakamabisang paraan upang maiwasan at m abawasan ang babaeng nag-kakaroon ng kanser sa kwelyo ng matres (cervical cancer).

ANO ANG MGA PAGHAHANDA BAGO MAGPA PAP SMEAR?
MGA 2 ARAW BAGO MAGPA PAP SMEAR HINDI DAPAT:

BAKIT KAILANGANG MAGPA-PAP SMEAR?

• Makipagtalik. • Gumamit ng douche o paggamit ng mga ke ikal sa m paglinis ng pwerta. • Gumamit ng anumang gamot na nilalagay sa werta. p • Huwag magpakuha ng Pap smear kung ikaw ay m ayroong regla.

Kung minsan maaaring magkaroon ng d iperensya ang malusog na mga selyula ng cervix. Sa pamamagitan ng Pap smear maaaring makita ang maagang mga palatandaan ng kanser dito.

KAILAN DAPAT MAGPA-PAP SMEAR?

Lahat ng mga babae ay dapat mag-umpisang kumuha ng Pap smear test 3 taon pagkatapos ng u nang pakikipagtalik. Lahat ng mga babae ay dapat kumuha ng Pap smear test kapag sila ay >21 taong gulang na.

SAAN AKO MAAARING MAGTUNGO PARA MAGPA-PAP SMEAR?

Maaari kayong gumawa ng appointment sa inyong d oktor, nars o sa malapit na health enter. c