PABALAT O COVER Makapal na papel na pantakip ng upang hindi agad masira ang loob nito.

Ginagawa itong kaaya-aya upang mahikayat ang mga tao na basahin ang aklat. Nakatala dito ang pamagat, awtor at ilang impormasyon na makatutulong sa pagiging maganda at kaaya-aya ng disenyo.

editor. at tagasalin pati na rin ang taglimbag. PAHINA NG PAGPALIMBAG O COPYRIGHT PAGE . ngalan ng awtor.PAHINANG PAMAGAT O TITLE PAGE Nakasulat dito ang pamagat.

PAUNANG SALITA O ACKNOwLEGEMENT Isinusulat ito ng awtor upang ipaliwanag ang mga sadya sa pagsulat ng aklat. . kung ilang edisyon o rebisyon. ngalan ng tagalimbag at ang International Standard Book Number ( ISBN ). kalian nilimbag. pamamaraang ginamit sa aklat.Nakatala dito ang Karapatang pag-aari o Copyright Notice. mga pasasalamat sa mga tumulong sa pagbuo ng aklat at mga gustong ipahiwatig sa magbabasa.

TAlAAN NG NILALAMAN O TABLE OF CONTENTS Nakasulat dito ang mga aralin. Nakakatulong ito sa paghanap ng gustong basahin. . yunit at seksyon ng bawat aklat. Nakasulat ito ayon sa pahina.

Ito ang itinuring pinakamahalaga na bahagi ng aklat. Ang paglalahad ngmga impormasyon ay isnasaayos para sa madali at epektibong pagkatuto o pagkaunawa ng mambabasa. .KATAWAN NG AKLAT Ito ang naglalaman ng lahat ng mga impormasyong nais ibahagi ng awtor sa mambabasa ayon sa itinakdang layunin ng awtor.

sa ng sa ng PRELIMINARIES O MGA BAHAGI BAGO ANG NILALAMAN NG AKLAT .GLOSARI O TALAHULUGAN Ito ay ang mumunting diksyunaryo aklat na nakatutulong sa pag-unawa mga malalalim na salita na ginagamit aklat. Nakaayosang mga salita paalpabeto.

aklat o source nakuha ang ibang impormasyon. BIBLIOGRAPIYA O CREDITS Nakasulat dito kung saang website.Talaan ng mga larawan. lupon ng mga Sumulat. . Pambungad na Pananalita na Hindi isinulat ng awtor at Talan ng mga Salitang Dinaglat.

INDEKS O INDEX Parang Talaan ng Nilalaman ito ngunit ito’y nakasulat ng paalpabeto at nasa hulihan ng aklat. .

MGA BAHAGI NG AKLAT Ipinasa ni: Zerisse Jill Q. Imasa VI-DelPilar Ipinasa kay: Gng. Marilou U. Juaneza Guro sa Filipino .

.APENDIKS Bahagi ng aklat na may nakasulat na dagdag impormasyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful