PABALAT O COVER Makapal na papel na pantakip ng upang hindi agad masira ang loob nito.

Ginagawa itong kaaya-aya upang mahikayat ang mga tao na basahin ang aklat. Nakatala dito ang pamagat, awtor at ilang impormasyon na makatutulong sa pagiging maganda at kaaya-aya ng disenyo.

at tagasalin pati na rin ang taglimbag. editor. ngalan ng awtor.PAHINANG PAMAGAT O TITLE PAGE Nakasulat dito ang pamagat. PAHINA NG PAGPALIMBAG O COPYRIGHT PAGE .

ngalan ng tagalimbag at ang International Standard Book Number ( ISBN ). kalian nilimbag.Nakatala dito ang Karapatang pag-aari o Copyright Notice. pamamaraang ginamit sa aklat. . mga pasasalamat sa mga tumulong sa pagbuo ng aklat at mga gustong ipahiwatig sa magbabasa. kung ilang edisyon o rebisyon. PAUNANG SALITA O ACKNOwLEGEMENT Isinusulat ito ng awtor upang ipaliwanag ang mga sadya sa pagsulat ng aklat.

TAlAAN NG NILALAMAN O TABLE OF CONTENTS Nakasulat dito ang mga aralin. yunit at seksyon ng bawat aklat. . Nakasulat ito ayon sa pahina. Nakakatulong ito sa paghanap ng gustong basahin.

. Ang paglalahad ngmga impormasyon ay isnasaayos para sa madali at epektibong pagkatuto o pagkaunawa ng mambabasa. Ito ang itinuring pinakamahalaga na bahagi ng aklat.KATAWAN NG AKLAT Ito ang naglalaman ng lahat ng mga impormasyong nais ibahagi ng awtor sa mambabasa ayon sa itinakdang layunin ng awtor.

GLOSARI O TALAHULUGAN Ito ay ang mumunting diksyunaryo aklat na nakatutulong sa pag-unawa mga malalalim na salita na ginagamit aklat. sa ng sa ng PRELIMINARIES O MGA BAHAGI BAGO ANG NILALAMAN NG AKLAT . Nakaayosang mga salita paalpabeto.

Pambungad na Pananalita na Hindi isinulat ng awtor at Talan ng mga Salitang Dinaglat.Talaan ng mga larawan. aklat o source nakuha ang ibang impormasyon. lupon ng mga Sumulat. BIBLIOGRAPIYA O CREDITS Nakasulat dito kung saang website. .

.INDEKS O INDEX Parang Talaan ng Nilalaman ito ngunit ito’y nakasulat ng paalpabeto at nasa hulihan ng aklat.

Juaneza Guro sa Filipino . Imasa VI-DelPilar Ipinasa kay: Gng.MGA BAHAGI NG AKLAT Ipinasa ni: Zerisse Jill Q. Marilou U.

.APENDIKS Bahagi ng aklat na may nakasulat na dagdag impormasyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful