KASUNDUAN ALAMIN NG LAHAT: Ang KASUNDUANG ITO, na isinagawa at nilagdaan nina ________________________ sapat ang gulang, biyuda, Pilipino

at naninirahan at may pahatirang-sulat sa __________________________________, dito ay kilala bilang UNANG PANIG, at ang korporasyon na ________________________________ na may pahatirang-sulat sa ______________________________________, dito ay kilala bilang IKALAWANG PANIG, ay nagsasaysay: Na alang-alang sa halagang ___________ (P _______________) salaping Pilipino na babayaran sa kaparaanang nagsasaad sa ibaba nito, ang UNANG PANIG ay pumapayag na ipagbili sa IKALAWANG PANIG ang parselang lupa na may ganitong paglalarawan:

Na ang IKALAWANG PANIG ay pumapayag na bilhin ang lupang nasasaad ayon sa pagpapasukat sa nabanggit na halagang ________________________(P _______________), salaping Pilipino na ang pagbabayad ay katulad ng sumusunod: a.) Na sa sandaling lagdaan ang Kasunduang ito, ang halagang LIMANG DAANG LIBONG PISO (P 500,000.00) sa salaping Pilipino bilang paunang bayad ay umiiral sa sandaling matanggap nila ang nasabing halaga at ito ay ibabawas sa kabuuang bayad ng nasabing lupa; b.) Na sa sandaling matanggap nila ang nasabing paunang bayad ang IKALAWANG PANIG ay may karapatang humingi ng kopya ng mga legal na dokumento mula sa UNANG PANIG bilang pagpapatunay na sila ang nagmamayari ng nasabing lupa; k.) Na sa sandaling maibigay ang kopya ng mga legal na dokumento ang IKALAWANG PANIG ay sasagutin ang lahat ng kaukulang gastusin sa nasabing lupa tulad ng pagkuha ng kautusan sa korte, pagpapasukat ng lupa, pagbabakod, pagbabayad ng kaukulang buwis at ang pagpapatitulo sa ngalan ng IKALAWANG PANIG; d.) Na sa sandaling maumpisahan ang pagproseso ng mg dokumento ang UNANG PANIG ay dapat tulungan ang IKALAWANG PANIG sa pagproseso ng nasabing lupa tungo sa ikaaayos ng nasabing lupa at pagtupad sa kasunduan; d.) Na sa sandaling makuha ang kautusan ng korte ang IKALAWANG PANIG ay magbibigay ng halagang ______________________________ (P ____________________) bilang paunang bayad sa nasabing lupa at ang kaukulang balanse ay

_____________________;

e.) Na sa sandaling mabayaran ang SINGKWENTA PORSYENTO (50%) ng nasabing lupa, ang OTSENTA PORSYENTO (80%) ng nasabing lupa ay maaari ng kunin o patituluhan at ihiwalay sa natitirang kakulangan ng bahagi ng nasabing lupa bilang pag sanla sa UNANG PANIG at ito ay sa ilalim ng pagmamay-ari ng IKALAWANG PANIG; f.) Na ang UNANG PANIG ay tumitiyak sa IKALAWANG PANIG na ito ay may lubos na karapatan at pagkamay-ari sa nasabing lupa naligtas sa anumang sagutin at pananagutan. SA KATUNAYAN NG LAHAT, ang mga panig ay lumagda sa ibaba nito ngayong ika- _______ ng _______________, sa ______________________. ______________________ UNANG PANIG REPUBLIKA NG PILIPINAS) BAYAN NG..........................) LALAWIGAN NG.................) SS. Publiko para sa Lalawigan ng _______________________ IKALAWANG PANIG

SA HARAP KO, na isang Notaryo ______________________, ay dumulog sina; PANGALAN PANINIRAHAN

KATIBAYAN NG

SA KATUNAYAN NG LAHAT, ako ay lumagda at nagtatak ng aking selyong pangnotaryo, ngayong ika-_________ ng araw ng _______________, ________ dito sa _________________. Notaryo Publiko Hanggang Disyembre 2010 Kasulatan blg. ______; Dahon ____________; Aklat _____________;

Taong 2010;

MEMORANDUM OF AGREEMENT KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: This AGREEMENT, made and executed by and between ________________________ of legal age, widower, Filipino, with residence and postal address at ________________________________ hereinafter referred to as the FIRST PARTY, and the corporation of __________________________ with postal address at ________________________________hereinafter referred to as the SECOND PARTY, witnesseth: That FOR AND IN CONSIDERATION of the sum of _____________ (P ___________) Philippine Currency, to be paid as hereinafter provided, the PARTY OF THE FIRST PART hereby agrees to sell unto the PARTY OF THE SECOND PART, the following described parcel of land based on surveyed estimated property: That the SECOND PARTY hereby agrees to purchase said premises at said consideration of ____________________________ (P _______________) Philippine Currency and to pay the same as follows: a.) That the execution of this Agreement, the sum of FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P500,000.00) Philippine Currency which will be given to the FIRST PARTY and shall be deducted to the Total Contract Price. This Agreement will be effective from the time it is given to the FIRST PARTY; b.) That after receiving the reservation the FIRST PARTY will do their obligation as well as producing all pertinent legal documents for the processing of the said property until such thing are in order; b.) That the SECOND PARTY shall shoulder all the expenses incurred for the releasing of the court order, survey cost, fencing, all taxes and assessments and processing of the title from the date hereof and assessed and levied against said property; c.) That when the COURT ORDER was released and given to the SECOND PARTY, they will give the FIRST PAYMENT of the said property