P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

!.5.8:./ 3.9 .. 2.23 4:2-3. 8.8:. 9:34 8.P 25472.3. !.  /..843 ..9 P .-.843 /0.97.2. 25472. 3. 3..2/.:33 3 .9- 0548947793  3.2-..9 P .3 2..3 85 2..5.3 45343 45.3 3 . 94 .9 !.92. .-. 5. 2. 5.8.5.3 ..43 2.9.3.9.8:.33.3.947 /94 .:2-38 .843 3 2.3 5078:.0 793  3.5...3..

   .

/. 3 .7.948 3. 3 908943 .34 4 . 5. . 5.3 90894 3: .9 3.-... .34 4 2.-.:33 94 .3 ./0/0-045 42.. 3 . $34.3 4 8.2-.3 .::..9 3.5.3 3.3 -.5..-:-:9 ..P P P P P P P P 34 .3 . 8.3 .3 47.3 2.34 .3 :::3 8.5. /.3 5.::..9 4 5.8:.3 .3 2..8.2.3 2. 3 2. !./ .2.34 .-. 94 $.:33 8..8.5.3 . !.8.9 34 . .7..8.8. /.3 5.3 3.34 4 5.8.8 .3 5.3 2.95.9.9 5. .3 8:8:.3 5.4 2.. 8.948 .-..5 :5.8:8:.. ...8. . 2.:3.3 9 3.334 94 !.3.3 90894!. 8.3 4 94 /.3 5.3 ..

44.9 P..-:.3. 00/9 .2. . 8.5 .. 5.9 5.8943 7. . 8.3/..8.793 94 83.8:.19-.3 !70 5.7  -4.5 .P!70 793 94 3.. /0..9.3 .7 .8:. 5.3.9:. 3. 3 /7.3/5.... .8:3:/ 8:34/ 3 2..9. 7070-8.9 P#0793 94 3.95..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful