P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

 5.8:. 8.5.9 P ..-.843 3 2.3 2.5. 2. 5. 3..5.3. ..9 .947 /94 .9 !. !.9- 0548947793  3.3.97.P 25472...3 5078:.2.-...5.43 2... 94 .8:.2-. 2.843 .8.3.9.9 P .9.:33 3 .0 793  3.3 3 .3 .  /.:2-38 .33.2/. 25472.3 45343 45. 3.92.23 4:2-3.8:.3. 9:34 8. !..843 /0.3 85 2./ 3..

   .

34 4 .3 5.34 . /.948 3.34 4 5.3 .. .:33 94 .. 5.::. $34. .9 3.2..3 8:8:.-:-:9 .3 47.8.3 2.. 94 $.3 90894!. 2.3 .:33 8.8.34 .7.5.5.8.8.3 2.7.3 5.-.. 8.3 :::3 8.3 3. /.9.2-.3 ./0/0-045 42.:3.9 4 5.3 -.-..9 34 .948 . 3 .8 .8. !.3 . .-.3 4 94 /. /.3 . .3 3.9 3..3 .5 :5.. 8.3 5..3 9 3.3 2. 3 908943 .3.3 .8:8:. . . 5.95..4 2./ .3 5. 3 2.. 3 .5.8.8.8:..2.5..3 90894 3: .3 4 8.P P P P P P P P 34 . !..3 5..3 2.9 5. 8.::.334 94 !.34 4 2.-..

. 3.19-.3/.3.7  -4. 44.3 .8:.8:.7 . 00/9 ...95. 5.793 94 83.P!70 793 94 3.9. ... 3 /7.5 . 8. 8.9. 5.8:3:/ 8:34/ 3 2.2.3 !70 5.-:.3/5.9 P.8943 7.5 .8..9:..9 5. 7070-8. /0... .3. .9 P#0793 94 3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful