P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

8:.:33 3 . 8. 5.-.9 P .97..9 !.5. 2.92.:2-38 .5.8:.3 85 2. 2.43 2.5.3.9- 0548947793  3../ 3.843 3 2.947 /94 .3.843 .3 45343 45. 9:34 8..843 /0..3.9. !..2/.3.2-. 25472. 3. 94 . 3.8..23 4:2-3.8:. ...9 .0 793  3.3 5078:.5..  /.3 2. 5.3 .33.P 25472.9 P .3 3 ..-.. !.9.2.

   .

3 5.3 2.2-. . /..3 2. 8.-. 3 908943 .9 34 .. /.9 3. !.-:-:9 .5 :5.8.9 4 5.95. 3 .3 5.334 94 !./ .8.3 5./0/0-045 42.34 .3 90894!.8. 3 .9 3.8. /.948 ..3 90894 3: .34 .8. 94 $.3 8:8:.3 :::3 8.948 3. . $34. 8..:3..3 5. .5.8.9.3 .9 5.8 .3 2.34 4 2. 5.2. 8..5.3 .3 47.5.34 4 .3 .. 2.3 4 94 /.3 5.::.3 .34 4 5.P P P P P P P P 34 . ..3 9 3. .3 2.-.:33 94 ..3 .3. ...-. !.::.5.3 -. 5....2.3 3.:33 8.-. 3 2.7.3 4 8.4 2.3 .7.8:8:.8:.8...3 3.3 .

44.9..3/.9 P#0793 94 3. 8.19-. 8..7  -4.7 .8943 7.P!70 793 94 3.. .8:. 3.8:3:/ 8:34/ 3 2. . /0. 5.5 .9 5.2.95. 5..9:.. 7070-8...-:.3/5. 3 /7.3 !70 5.. 00/9 .3 .8:.3.9 P.3..9.793 94 83. .8.5 ..