P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

 3.9...9- 0548947793  3.2.  /..9 .5.3 85 2.. 25472.3..23 4:2-3.43 2.3 3 .3.9.3. 5.:2-38 .5.8:.-.92. !.5..P 25472.9 P ./ 3. 5.0 793  3.2-.3.843 3 2.. 8..97.843 /0.3 2. 2..947 /94 .3 .. 2.-. !. 3..9 !. .843 .5.33.8.:33 3 .8:. 9:34 8. 94 .8:.9 P .2/.3 45343 45.3 5078:.

   .

3 :::3 8. .7.4 2.3.:3.3 9 3....3 5.3 5.3 2.95.-..3 5.-.:33 94 .34 .8.3 3..9. .3 2.-. !. 3 2.948 3. . .7.9 4 5.8 .3 2.5../ . $34.:33 8.34 4 2.8.8.8.5 :5. 8. /.2.2-.3 .34 4 . 3 908943 .948 . 5..3 ../0/0-045 42.. 5.8.. /.334 94 !.-.3 ..3 .-:-:9 .2..8:8:.9 3.5. 3 .9 3.3 4 94 /.. /.34 .9 34 .3 . 8.3 3.3 .. 8.3 4 8. .3 47. 94 $.5. 3 ..::.3 .P P P P P P P P 34 . .3 2.3 90894 3: .34 4 5.3 5.3 5.3 -.::.5. !..8.8:.9 5.3 90894!.3 8:8:. 2.8.

9.9. . 8.P!70 793 94 3..3.3/5.. ..-:..3 . 8.8:3:/ 8:34/ 3 2.. 5..5 .8.5 .8943 7. 00/9 ...793 94 83. /0.3 !70 5..95.3/.2.8:. .9 P. 3.8:. 7070-8.3..19-.7 . 44.7  -4.9 5. 3 /7. 5.9:.9 P#0793 94 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful