P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

9 P ...2/.. 9:34 8. !.3 2.843 /0.3 .8:..9- 0548947793  3.5.97.9 .947 /94 .5. 3.9 !. 5.5.3 85 2.0 793  3.-.8:..3.  /.843 .. . 25472.23 4:2-3..9.9 P .2.3.8:.3.3. 5.8...3 3 .2-. 94 .. 2. 8.-.:2-38 . 2..843 3 2.92.5.43 2.33.P 25472.3 45343 45. !.9.3 5078:./ 3. 3.:33 3 .

   .

7. 3 2..P P P P P P P P 34 .3 47.948 . 5.:33 8. !.34 4 ..3 4 8.3 2.3 5. 5./ .8.2.. 94 $.5.3 .2-.8.3 90894 3: ..5 :5.9 3.-..8.3 ./0/0-045 42. 8.3.9 3. 3 .34 . 8.3 :::3 8. /.3 4 94 /.8.5.8:8:.3 . /.2..3 5.8 . .3 2.-.9 5.-.3 3.3 5.-:-:9 ..9 4 5.3 . 3 . ..334 94 !.948 3. !.95.3 .3 -.9 34 .3 90894!. 2.8:.3 5.3 5.34 .::.:3.3 2.7.4 2. . 3 908943 .3 2. $34.3 .9..3 3.34 4 2. .. .8. /..::.8..3 .-..5. ..3 9 3.3 8:8:.5.:33 94 . 8.34 4 5...8.

3. 5.95.. .9 P#0793 94 3.3/.8:...9. 8.8:.7  -4... 44.9 5. .-:. 5..3.. 3 /7.3 !70 5.7 .. 00/9 .9:. 7070-8.19-.5 . 3.5 . /0.8.9..8:3:/ 8:34/ 3 2. 8.793 94 83.. .3/5.8943 7.9 P.2.3 .P!70 793 94 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful