P PÌmpormatib Ìmpormatib na na Pagsulat Pagsulat (expository writing

)
naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga
paliwanag
P Papanghikayat apanghikayat na na Pagsulat Pagsulat (persuative
writing) naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa
tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala
P Palikhaing alikhaing Pagsulat Pagsulat layunin ng awtor dito ay
pagpapahayag lamang ng kathangisip, imahinasyon, ideya,
damdamin o kumbinasyon ng mga ito

P no ang paksa ng tekstong aking isusulat?
P no ang aking layunin sa pagsulat na ito?
P Saan at paano ako makakukuha ng mga sapat na datos
kaugnay ng aking paksa?
P Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang
maging higit na makahulugan ang aking paksa?
P Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
P Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman
ko sa aking paksa?
P Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito
dapat ipasa?
P Paano ko pa madedebelop o mapagbubuti ang aking teksto?
nu-ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito?
P PPre Pre writing writing ito nagaganap ang
paghahanda sa pagsulat
P P.tual Writing .tual Writing ito isinasagawa ang
aktwal na pagsulat
P P#ewriting #ewriting ito nagaganap and pageedit at
pag rerebisa ng draft batay sa wastong gramar,
bokabulari at pagkakasunudsunod ng mga ideya
o lohika

.43 2. 94 . 5. 3.9.3.P 25472.9 P .9- 0548947793  3.3 3 . 3..33.-.3.3 5078:.8:.:2-38 ..5. 2.:33 3 .8:.9 !./ 3.  /. 25472.3.8.5.9 P .3.3 85 2.3 .8:.97.843 . 5..2/.947 /94 .0 793  3. 2. 8..2.9.-.843 3 2..3 2... !.5..23 4:2-3.3 45343 45.9 .843 /0.. 9:34 8..92.5. !.2-. .

   .

3 4 94 /.3 .9 4 5.334 94 !.2-..95.3 :::3 8.-. $34.-.8.5.3 ..3 5. 8.:3.3.3 3. 8...9 3.34 . .8.. 5.7.:33 94 .948 . 8.34 .P P P P P P P P 34 . 3 .3 8:8:.3 90894!..8.2.3 .8..7.8:8:. . /. 5..3 2...-:-:9 . !. 3 . .8. /. 3 2.3 .5./ . .8.:33 8.3 2.::.34 4 2.5.-.::.3 9 3.9 3.3 .-.3 2.5.3 -.3 3. !.3 4 8.3 5.3 5.3 5..2. 3 908943 ...3 .9 34 . /./0/0-045 42..948 3. .34 4 . 2. .34 4 5.3 90894 3: .3 .. 94 $.9..5 :5.3 2.4 2.8:.3 47.8.3 5.9 5.8 .

8943 7.3. 5.7 ...8:. 00/9 .793 94 83.9 P#0793 94 3.3.P!70 793 94 3. 7070-8..2..19-.5 .9.3 !70 5.9 P. 8..7  -4.8:3:/ 8:34/ 3 2..3/5. 3. 8.5 . 3 /7. 5.3/.. /0.8.9..9:..3 . .. .9 5. 44. .-:.8:.95.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful