PROGRAM FLYERS

BULUTONG TUBIG O CHICKEN POX Mga mahalagang bagay ANO ITO? Ang bulutung-tubig ay isang karaniwang impeksiyon na sanhi ng isang virus (varicella-zoster). Ang bata ay maaaring magkasakit nang isa o dalawang araw na may lagnat, pagkatapos ay pamumula ng balat susundan ng laganap na mga grupo ng maliliit na pulang mga butlig (kulay-ube o kayumanggi sa may kulay na balat) na sa loob ng susunod na 2-4 na araw ay nagiging mga paltos. Ang mga paltos ay nagiging puti na may nana sa loob ng maraming araw at pagkatapos ay natutuyo bilang maitim na langib. Ang mga butlig ay karaniwan sa gitnang bahagi ng katawan, ulo at leeg at hindi gaanong karaniwan sa mga braso at mga binti. Maaaring magkaiba ang bilang ng mga butlig. SINO ANG MADALAS DAPUAN? Pinakakaraniwang naaapektuhan ang batang nasa edad na 2-10 taon. Paano ito maiiwasan? Upang maiwasang mahawa ang iba, ang mga bata ay kailangang ilayo sa paaralan, kindergarten o child care hanggang sa lahat ng mga butlig sa balat ay maging langib na. Bagama’t ang mga ito ay hindi bahagi ng programa ng pamamaraan ng pagbabakuna, ang mga bakuna para sa bulutung-tubig ay maaring makuha. Ang mga ito ay ibinibigay nang isang dosis sa mga batang nasa edad na lagpas sa 12 buwan. Paano ito ginagamot? Karamihan sa mga batang may bulutungtubig ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na pagpapagamot laban sa virus. Ang paggamot ay ginagamit upang makontrol ang lagnat at maiwasan ang pangalawang impeksiyon ng bakterya ng mga butlig sa balat. Kung magkaroon ng impeksiyon ng bakterya, pagkatapos ito ay maaaring magbigay-daan sa mga peklat. Maaaring makatulong ang mga langis pampaligo na panlaban sa bakterya at pangangati. Maaaring gumamit ng mga antiseptiko sa mga butlig sa balat upang maiwasan ang pangalawang impeksiyon ng bakterya.

• Ang bulutung-tubig (chicken pox) ay isang impeksiyon sanhi ng virus na may kasamang lagnat at mga butlig sa balat • Ang karamihang mga butlig ay nakikita sa gitna ng katawan, ulo at leeg • Ang bata ay may impeksiyon sa loob nang halos 7 araw, 2 araw muna hanggang sa ikalimang araw matapos na lumabas ang unang singaw • Ang mga bata ay kailangang ilayo sa paaralan, kindergarten o child care hanggang lahat ng mga batik sa balat ay nagtutong na • Ang mga tuyong langib ay hindi nakakahawa • Ang paggamot ay ginagawa upang makatulong sa mga sintomas o maiwasan ang pangalawang impeksiyon ng bakterya sa mga butlig Ang chickenpox ba ay nakakahawa?

Ano ang mga sintomas ng Chickenpox? Sa loob ng 7–17 araw ng pagkaroon ng kontak sa isang tao na may chickenpox, ikaw ay maaaring magkaroon ng: • lagnat • pagkahapo • mga pananakit ng ulo at pananakit ng katawan • pagsusuka At saka, 2–4 araw pagkatapos makaramdam ng pananakit, ikaw ay magkakaroon ng butligbutlig. Ano ang anyo ng butlig-butlig? Ito ay nagsisimula sa mga pulang batik-batik sa loob ng iyong bibig. Ito ay mabilis na kumakalat sa iyong mukha, at saka sa iyong mga braso, binti, kamay, at paa. Ang butlig-butlig ay magiging mga bukol na napupuno ng nana at saka nagiging mga scab (langib). Ang mga scab ay matatanggal sa loob ng 3 linggo, at mag-iiwan ng mga peklat.

Oo. Ikaw ay maaaring magkaroon ng chickenpox kung ikaw ay: • Malapit sa isang tao na may smallpox, lalo na kung ang tao ay may lagnat, butlig-butlig, o pulang mga batik-batik sa dila at bibig, o • Humawak sa isang bagay na may kontaminasyon ng smallpox, tulad ng lampin, kumot o mga kasuotan.

Ako ba ay dapat magpabakuna? Ikaw ay dapat lamang magpabakuna kung may biglang paglitaw ng chickenpox. Kung walang biglang paglitaw, hindi mo kailangang magpabakuna laban sa smallpox.

PROGRAM INVITATION DAILY ACTIVITIES COURTESY CALL PILAPIL EXPERIENCE .

LIST OF TASKS LUNCH TIME MORNING EXERCISE BEFORE LIGHTS OFF .