ARALIN 1: ANG PAGIGING TAO SA PANAHON NG DIGMAAN

“ANG HUNSOY”
# 2 2 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 3 124 1 1 3 1 4 1 2 39 1 28 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 4 6 1 1 1 1 1 3 1 Salita sa Tagalog abo abot agad-agad akin aking ako akong alam alimango alisin almusal kamay amin ampalaya anak ang anong apat apoy araw-araw asawa asin aso at atin ay ayon babaeng babayaran babayuhin baboy baga bagay bahagya bahala bahay baka bakit bala balbas bale bali-balitang banggerahan bangka bantay Salin sa Ilokano dapo magaw-at dag-dagos kanyak kanyak-nga siak siakon ammok giwoy/dariway ikkaten pagsapaan ima/ramay kanyami parya nakong ti anya upat puor aldaw-aldaw kadinnak asin aso kin-ni kanyatayo kit idiay idiay balasang babayadan baybaywok baboy poor bagay mabiit bay-ammon balay sunna apay balay barbas makabulod kunkunnada pag-inawan pag-innawan bantayam 1 1 1 6 4 1 3 1 4 8 1 3 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 7 2 3 1 1 1 2 5 1 1 1 3 1 3 bao barangay barbero baril basket bato bayan beses bibig bigas bigla biglang bilin bilugang binabasa binati bitbit boluntaryo brotsa bugas buhat buhay buhok bukid bukod bulaklak bumalik bumulaga bunot buong burol dadaong dagat dahil dahilan dahon dala-dalang dalaga dalampasigan dalawa dalawang dami damit danggit dapat dati daw sabot baranggay agpukpukis pantog alat bato ili uray-mano nyiwat bagas big-la bigla-nga unana agbubukul basbasa-en dayawen bitbit-en boluntaryo brotsa-en putek bibit biag buok talon easin sabong agsubli agpakita bagkot amin-nga turod dimmaong-nga taaw isunga nagapwanan bulong awit-nga balasang igid-baybay duwa duwa-nga adu bado binilag kuma pirmi kano

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3 1 2 1 1 2 1 6 3 7 2 1 1 3 1 1 2 4 2 1 1 1 1 29 1 5 2

di dighay digmaan dila dilaw din dinaranas dito dulo eroplano ewan galing gaano gabi gagawin galing ganang ganito ganoon gatilyo gawa gawin gerilya ginagamit ginamit ginawang ginugupitan gisadong gulay gupitan gusto gutom habang hagdanan halip halong halos hamog handang hanggang hapon harap hihingan hilaw hinapunan hinayaaan hindi hiniram hirap hubad

madi-ga 1 dig-ay 1 gir-ra 1 dilam 1 duyaw 1 iso 1 aglablabasanti 1 igtoy 4 burdong 2 eroplano 1 madikammo 4 naglain 1 kasano 1 rabii 2 ar-aramiden 1 naggapo 1 ganak-nga 3 kastoy 1 kasdiay 4 kalbitan 1 aramin 1 aramiden 1 disuldado 1 gamgamiten 1 inaruwatna 1 inaramid-nga 1 pukpukisan 2 inggisa-nga 1 nateng 1 pukisan 1 kayat 1 mabisen 1 hanggana 1 agdanan 1 kasdiay-nga 1 laok 1 halos 1 hamog 1 handa-en 4 anggan-igta 1 malim 27 sango 1 dawatan 1 madipay na luto 1 pinagmaliman 2 binay-an 1 madi 1 binulod 1 rigat 1 labos 2

hulihin huling humabi humihigop humihingi huminto humiram hunsoy huwag iabot iba ibalot ibang ibigay ibinaba ibinuga ikaw ilalim ilang imposible inaaalintana inabutan ingay iniabot inihalo inihanda iniisip inilagay inilatag ininis inutusan ipagpalit ipakain ipatong ipinaghahambog ipinag-utos ipinakakain ipinasiya isa isa-isa isang isda isdang isinawsaw isipan itanong itatakbo itatapon itinuloy itlog

kiliwin udi inabel ag-igop dumawdawat nagsarden nagbulog kuwako haan iyabot sabali ibakot abali itid imbaba impug-aw sika adalem mano imposible inlasen in-gaw-atan mangiwat inyabot-na inlaok inhandak pan-panunuten inkabel inyaplag pinaroron inbaon insukat inpakan imparabaw iparparayo imbaun-na ipagpakan isukkunana maysa maysa-maysa maysa-nga sida sida-nga insawsaw panunot saludsuden itartaray ibulbulen impatuloy iklog

6 7 3 1 3 1 11 2 1 3 1 1 2 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 7 1 4 33 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1

ito itong ito'y iyan iyon iyong ka kaagad kababantay kabag kaban kabibe kabilang kagabi kagandahan kahalong kahit kahoy kailangan kailangang kakaiba kalagayan kalan kalayong kalimutan kalooban kamay kaming kamoteng kani-kanina kanila kanilang kanino kanya kanyang kapirasong kapitbahay karaming kasakit kasama kasamahan kasi kastila katahimikan katatapos katawan katotohanan kaunting kawalan kawayan

daytoy 1 aytoy 1 daytoy-nga 8 dey-ta 1 daydiay 1 daydiay-nga 1 sika 1 dagos 1 banbantayen 1 angin ti tiyan 1 sanga-sako 2 kabibe mitlang 1 kadwana 1 di-rabii 1 kapintasan-na 1 laokna 1 uray 1 kayo 15 masapol 2 masapol-nga 1 aba-abali 2 rikna-na 7 dalikan 1 ka-adayo 22 nalipatan 1 nakim-na 1 ima 3 dakkami 2 kamote-nga 1 ditat-taylang 1 kanyada 1 kanyada-nga 3 nakin-kuwa 4 kanyam 1 kanya-nga 16 basit-nga 2 karuba 1 kaado-nga 1 ka-sakit 2 kaduwa 2 kakaduwa 1 ngamin 1 kastila 1 katalnaan 1 kal-kalpas 1 bagi 1 pud-pudro 1 basit-nga 2 kawa-lan 2 kawayan 1

kawayang kay kaya kayo kayong kilalang kinakabagan kinakain kinalabit kinilala kinindatan kinudkod kinunot kinuyom kita kitang klase ko kong kubi kubo kumain kundi kung kondisyon labas laging lahat lakas lalaking lalong laman lamang lamig lang langka lantsa lapitan laway leeg libro ligalig likha lila lilim linggo-linggo lna loob lugar lumaban

kawayan-nga kinni ka-ya sikayo sikayo-nga kaam-amino kab-kabagan pinakan kinuldit kinam-ammo kinin-dayan kinaros kinumbot kinuyog sika kanga iskwela ko ko-nga barong-barong mangan di-sika nga kondisyon-nak ruwar/orwar pirmi amin pigsa barbaro-nga maslalo-nga karga laengen lamiis laengen lang-ka karyer asidgan ka-tay tingid libro agpalpaloko aramid kuray sirok dinomingo inang uneg baryo luma-ban

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

lumala lumapit lumaboy lumingon lumipat maaari maaaring maaga-aga maalmusal maamutan maaring maawa mababagsik mabatong mabilis mabuti madaaanan madali madulas mag-abot magagapi magandang magbabantay magbantay magbigay magdala maghanap maging mag-ingat magkakaganito magkakasama magkandaugaga magkapatong maglitson magluto magpadala magpapadala magpapaiwan magpastol magpuyat magrasyon magsabi magsalita mahabang mahihiya mahina maihahahanda maihahambing maihahatid maikling

ngimato umasideg pasyandor timmal-yaw immalis mabalin mabalin-nga nasap-sapa mapagsapaan bpabulod mabalin maasi nakay-uyong nabato nagirit nasimpit madalanan mabiit maikaglis agi-yawat maabak napintas agbantay agbantay mangitid agawit agbitok ka-nga agannad agkastoy agkakadwa maulaw agpinarabaw aglitson agluto agpaw-et agpawpawet agpabati agpastor agpuyat mangiled agibaga agsao atiddog mababaen nakapsot maihandaen maiparyas maitultulod nagbasset

1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

maiksing mainam maingat maipapalit mais makahanap makain makaiwas makakabayad makapagbigay makapagparikit makapag-uwi makikilala makintab malakas malaking malaman malambing malayo maliban maliit maliligaw malunggay mamamayan mang mangolekta mangyayari manok maong mapait mapako mapanghi mapasadsad marahang marami mararating marinig martes mas masaganang masama masaya masayaran masyadong mata matagal matagal-tagal matamaan matanda matindi

nagbasit-nga magat naanad maisukat maisukat makabirok makan makaliksi makabaybayad maka-itid makapasindi maka-awid makaam-ammo nasiling napigsa nagdakkel maammo naglambing adayo pwera basit mapukpukaw marunggay tattao manong agornong mang-yari manok maong napae malansa naangseg maisubsub nabuntog ado mapanan nadinneg martis ka-nga mayat-nga dakes naragsak nabso nakaro-nga mulagat-mata nagbayag nakabay-bayag matirwan bakbaketan nagtindi

2 1 1 1 24 1 2 43 1 1 17 1 2 1 1 1 147 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

matinding matinik matulog matutulis may mayaman mayroon mga minumumog mismo mo mong mukha mula muli muna na naaalala nababalisa nababalutan nabigla nadarama nag-akala nagbabantay nagbubunot nagdala naghihirap naging nagkakamay nagkamot nagkulumpunan naglalaman naglilinis nagliliyab nagmamadali nagsabi nagsilbi nagsisinungaling nagsusulsi nagtatangka nagulat nag-utos nagwawalis nahiram naiiba nais naisip nakabukadkad nakadekwatrong

nagkaro nasiit maturog natatadim adda mayaman addan agidiay amummumog pudnonga mo mo-nga tupa gapo ulit paylang sen-nga mapanpanunot dimakatalna naputiputan nakigtot maritna kaslakunana agbanbantay agpagpagot aggawit agrigrigat naging-nga agim-ima nagkudkud agduduppong karkarga agdaldalos agpugaw agdardaras mangibaga nagsirbi aglaslastog agdadaet pinagbakam nakigtot nangibaon agpanpanis nabulod nasasabali kayat panunot nakakayang nakadewatronga

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 7 1 5 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1

nakahiga nakakatikim nakakita nakakutsara nakalagay nakalimutan nakapag-impok nakapagparikit nakapagpastol nakapako nakaraang nakaramdam nakarating nakasandal nakasandig nakasimangot nakasimangot nakasingit nakasuot nakatikim nakatitig nakaturo nakaupo nakikipagdama nakita nakiumpok nakiusap nalunasan namamaga naman namang namaril namin nanaog nandoon nang nangako nanghahaba nanlilisik napakakarinyosa ng napalingon naparoon napigil napilitan naputol naramdaman narinig nasa nasaan

nakaida makaramraman nakakita-ak naka-kutsara nakakabil nalipatan naka-ornong nakapadingas nakabakod nakalansa iddi-nga nakarina nakasang-pet nakasang-er nakasang-er nakamisuot nakamisuot sumoksek nakabado nakaraman nukal nakatudo nakatugaw makiritritan nakitam nakidupong nakitungtong naagasan lemlemteg anyamet metten pumaltog mi-ket impatug adyayen idi impangakom imatatidog tinummaden kimarinyosa-nga napatalyaw nagapo napasardeng napilit-nga baguted narikna nadinnig aradta adinno

2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 120 10 2 4 2 2 26 4 5 1 1 1 1 1 3 28 4 9 3 3 1 2 5 3 2 17 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1

nasabi nasagap nasanay natanong natapos natatakot natatandaan natin nating natira natitirang natutukso natuwa ng nga ngang ngayon ngayong ngunit ni nila nilagang nilalaro nilang nilulunok niluto ninyo nito niya niyan niyang niyo niyog nobyo noo noong o oo pa paanong pag-aalala pagdapo pagdating paghithit pagiging pagkain pagkakabayong pagkakatama pagkakita

naibaga 1 pagkaraang nagsagat 2 pagkatapos nasanaykan 1 paglingon nagsaludsod 1 pagluluto nalpas 1 pagmumuni-muni mabetbeting 1 pagputok malaglagip 2 pagsasalita kanya-ta 1 pagwawalis tayo-nga 1 pakiusap nabati 1 pala nababati 3 palagay masulisog 1 palagi naragsak 1 palaging iti 1 palapit sunganga 4 palayok nga 1 paligid tatta 1 paliwanag tatta-nga 1 pampang balet 1 panahon nani 2 panahong ket 1 pananghalian inalsiman 2 pang ayayamen 1 pangalan isuda-nga 1 pang-almusal tiltilmunen 1 pangatlo inluto 3 paningin niyo-ket 1 panlalamig ayton 2 pansin na-ket 3 pantalong idta-nga 2 papag na-nga 1 papaya niyo-ket 1 papunta inyog 12 para nob-yo 1 parte moging 1 pasagsag idi 1 pasensiya nob-yo 1 patlang wen 1 patuloy pay 1 payo kasanunga 1 payong pagpanunot 13 pero kinumpet 1 pilat pagsampot 1 pinagkukumahog agsusup 1 pinaglalakad kunga 1 pinagpalit kanen pagkabkabayo- 1 pinagpapahingah an nga 1 pinagsidlan natirwan 1 pinagtuunan pagkakitak

idi-nga dinalpas pagtalyaw paglu-luto
agmunengmuneng

pagputok pagsasao pagpanpanis pammakawa gayam amok-ket pirmi pirmi-nga paasidig burnay tig-igid ipaliwanag igid-baybay panawen aldaw-nga pangaldawanan paynga nagan pangadsapaan makintalo panagkita aglamlamiis agpanpanisen pantalon-nga lapagan papaya papan tatno bingay pagudwa-gudwa pasensiya-am awan-mut dirediretso pamag-baga payot no-sika piklat pagpaspasen papag-pagnaen pinagsukat pagpangpainana en pinangalaan nagtuunam

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 130 2 1 1 1 2 1 8 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 2

pinag-uukulan pinakiusapan pinggan pinili piniritong piniro pinuno pirasong pisngi pitong prito problema pumasok pumulot punit-punit puno punong-puno pusit puso puting putok puwesto rati rin rito riyan roon sa saan saan-saan sabado sabat sabaw sabay-sabay sabi saging sagot saka sakali sakit sako salamat salita salo salop saluhan samantalang sambit sana sanang

pangibibusan-iti 2 pinakituntungan 1 plato 1 pinyen 1 prito-nga 1 nilo-ko 1 kangatwan-nga 7 piraso-nga 1 pingping 2 pito-nga 1 pinirito 1 problema 2 sinomruk 1 pummidot 17 pisang-pisang 1 puon 2 napun-punno 1 pusit 1 pusok 1 puraw-nga 7 pim-mutok 5 agpwesto 1 pirme 2 metket 1 igtoy 6 ditan 1 didiay 23 ta 3 adin-no 3 adinno-dinno 2 sabado 1 suma-o 1 digo 1 agsabay-sabay 1 sabi 1 sabado 1 sagot 14 kinni 13 nu-sakali 6 buligot 1 sako 1 salamat 1 sao 2 maki 1 sa-lop 1 makisalo 4 samantala-nga 1 suma-o 1 kumma 1 sikala-kumma 1

sanay sandali sandaling sang sapagkat sapat sarhento sarhentong sarili sari-sari sari-saring sasabihin saya si sigarilyong sige sigurado siguro sikmura sila silang sinasabi sinasagot sinipat sino sisidlan siya siyang subalit suka suliranin sumaglit sumalo sumandal sumisigaw sumunod sundalo sundalong tabako tabla tabo tagadala tagahatid taglay takip talaga talagang talbos talong tama

sanay aguray sandali-nga inno nukuma sapat-en sarhento sarhento-nga sarilik aba-abali aba-abali-nga ibagam-nga ragsak ni rubako-nga siga-na sigurado-nga sigurado rusok isuda isuda-nga ibag-bag-a sag-sagutan sinip-pat asin-no agapwan isuna isuna-nga nukuma su-ka prinsipyok simmagli nakidukpong simang-ger nagbuburyaw sumurot suldado suldado-nga tabako tabla tako taga-awid tagatulod kanyam-iti talob talaga talaga-nga ug-got tarong usto

1 1 1 5 6 1 1 3 5 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1

tamaan tamang-tama tangi tanging tao taon taong tapos tatlong tauhan tawag tayo tinapa tinatawag tingin tira tiyan torso totoo tuba tubig tulog tulong tulungan tumahimik tumayo tumigil tumingin

matirwat ustong-usto is-isuna tangi-nga tao taw-en tao-nga nalpas talun-nga tao-nga iyaw tayo tinapa iiyaban kita-ek tiniro tyan bagi agpayso tuba danum turog tulung-nga tulungab-man agtalna tuma-der agsarden tumalyaw

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 3 6 3 1 1 4

tumulo tumungo tumutol tungkol tungkulin turno tuwing ulam uli ulo umaga umating uminom umupo unang upang upo uri usapan utang utos wala walang waring wiling-wili yari yung

agtidtid napan-nga nagmadi tungkol-ti tungkulok turnok tuwing sida uli ulo agsapa sinampit uminom agtugaw unang-nga sung-nga agtugaw uri pagsaw-an utang baon awan awan-nga agkunwari kaykayat aramidti aydiay-nga

ARALIN 2: SA TUWING SUMASAPIT ANG PAGTATAPOS

“NANG GUMRADWEYT SI OTOY” “SA TUWING SASAPIT ANG BUWANG NG MARSO”
# 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Salita sa Tagalog aba accounting aking ang ano araw arkila at ating ba babalikatin babayaran bagyong baka ba't bibilhin boarding bukas bulsa butas credit card dahil damit damuraga di di-maipaliwanag diploma fee gabi gastos graduation gumradweyt guro gurong gutom handa harapan Salin sa Ilokano 1 2 1 agbilbilang 1 kanyak-nga 1 1 te 1 anya 1 aldaw 1 2 kinni 1 kanya-tayo-nga 1 ba 1 1 2 bagyo-nga 1 3 1 1 2 inton bigat 2 1 abut 1 1 ta/ngamin 1 bado 1 2 haan 1 1 1 1 rabii 1 1 1 1 madam 1 madam-nga 1 nabasin 2 1 sango 1 hikab hindi house huminga ibabayad iisipin ikaw imamartsa init ipagbibili ipalista ipangmartsa ipikit itigil iyong ka kalabaw kanya kasiyahan kayo ko kulay kulitin kung lakas lamang lang likod luha maaaninag mabuti ma-celebrate madadaganan magbibigay magdamag magpahinga magsa-syat magtatagal mahalaga makalimot suyaab ha-an balay aganges panpanunoten sika

irikep mata agsardeng muh nuwang kanyada kinaragsak sikayo maris no/nu laeng/la laeng/la bukot maimbag ag-it-ited

importanti makalipatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 6 2 1 1 1 1 2 3 1 1

makatapos makatulong malalim manganganak manhid manok mata matagal matapos may meyron mga mo mukha muna na nagpapaalam nagpaparamda m nakalaan nakaraan naman nanay nang nangumpisal napaluha-luha nasa natin ng nga ngiti'y ni ninang nitong oo pa ‘pag pag-abot

nauneg manok mata

1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

ropa

inang

isem-ka

wen no/nu

pagkatapos pagtawag palang palay pangalan para parang photographer pinaalaga pumalakpak puntahan pusturangpustura puyat radyo rin ring sa santambak sapatos serbesa si sige syotang tabi tahan talaga Tanduay tapos tatay teka toga trabaho uli umiiyak uutusan walang ‘yon

kalpasan pag-ayaban nagan

met/gayam met-nga sadi sapatos tomar

sibay/igid ammo ngarud amang uray trabaho manen nagsangsangit awan

ARALIN 4: PAGKATAPOS NG MATINDING PAGDURUSA

“MAYROON BANG GANTIMPALA?”
# 1 2 1 2 5 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 6 2 1 Salita sa Tagalog aanihin aking alam ang anong araw araw-araw asahan at atin ating ayaw babaeng bago bakit batas bibig bilang buhay daigdig dapat daranasing darating dinaranas dito diyos dumanas dusa gagantimpalaan ganap gawa gawaing gaya gumawa habilin hanggang hindi hirap iniisip Salin sa Ilokano an-nien kanyak ammok 1 1 1 1 1 1 daydi 1 anya 1 aldaw 1 aldaw-aldaw 1 hamnamain 1 ken 1 kanya-tayo 1 kanya-tayo-nga 1 madi 1 balasang 4 baro 2 apay 2 pakdaan 6 bibig 1 bilang 1 biag 1 sangalubong 1 kuma 1 sagrapin 1 dum-ting 1 sagsagrapin 1 daytoy 1 deos sinagrap 1 dusa 1 ikkantigurgura 1 pudno 1 aramid 1 aramiden-nga 1 kaspangaringan 1 mangaramid 1 inyawat 1 aginggat 2 ha-an 1 rigat 1 pampanunot 1 ipahayag isang isipan itinatanong ito ka kabutihan kahit kaligayahan kamatayan kamtan kanyang kapag kapwa kasalanan kasamaan kasiyahan katotohanang ko ko'y lagi lahat ligaya'y lumasap mabubuting mabuhay magdaranas magmahal magpapagulo magpapatuloy magsisikap mahalin manganak mapapalitan masama masiglang mata matapos matatamong matinding matututo ipakdaar maysa-nga panunot isalsaludsod iti sika kaimbagan uray karagsakan ipapatay sagrapen kanyana no kadwa basol kadakisan ragragsak pudpudno siak siakon kanayon am-amin ragsak sagrapen naiimbag nabiag agsagsagrap ag-ayat magpaparinggo r agtultuloy agan-anos ayatin agipusnay masuktan dakis nakaradkad matarusan malpas agsagrap la-unay masursuro

1 5 6 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 8 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0

maunawaan mayroon mga minahal minsa'y mo mundong na nabubuhay nadarama nagdurusa nagmahal nagsisilang naman nang nararapat natin ng ngayon ngunit ni ninanais nito niya niyang noong pagdurusa pagkatapos pagmamahal pagmasdan pagpapakasakit pait panahon panganganak paniwala para patuloy pinahayag pinatutupad propeta puso rin sa

matarusan ad-da dagidi inayat minsa'y yo lubong te agbibiag marikrikna agrigrigat nag-ayat agiposposnay manen eta naim-imbag kanyata ete itad-ta ngem esona ar-arapaapen daytoy esona esona-nga ide pagrigrigat pagkaligpas pagay-ayat buyain pagrigrigat pait panawen pagpoposnay pammate kasla agtultuloy ipinakaam-mo ipasorsurot propeta puso met diay

1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 4

sagipin sanggol sarili silbi siya taong tao tapang tayo tingin tinitiis totoo upang utos wakas walang

isalakan ub-bing sarili silbi esona tawin-nga tawen uyong datayo kita pag-an-anos agpaypayso tapno baon turpos awan

ARALIN 5: MANAHAN SA PUSO NINUMAN ANG PAGMAMAHAL

“MALAYA”
# 1 1 2 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 1 Salita sa Tagalog aawitan ang ano anumang at ating awitin awitin ay balahibo belo birhen buhok bukang dalaga di dinig dulot dusa duyan gawa ginintuang habang hatinggabi hayaang heto higaan hinihintay humimlay ibig idudulot ikukubli ilalim ipikit isang itong iyo ka kadalisayan Salin sa Ilokano kansuran te anya anyaman ken dattayo kansuran kansyon kit dutdut turbante birhen buok sanangisim balasang ha-an denggeg patang rega duyan aramid napudno agingat tinggarabii bay-am-nga daytoy igdaan ururayin natay kayat ipamatmat-ed iling-linged uneg ikidem maysa-nga daytoy-nga esona sika kaimbagan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 kahit kalinisan kalungkutan kanilang karimlan katawang kundiman kutson lambing lira madama magandang magsipanginig maitim makatulog makinig makita malambing malamyos malaya malayo malugay malungkot mangga marinig mata matulog mga mo mong mula na nais nang napakalambot naririto natin ng nito niyong noo uray kadalusan papaay isuda kasiknatan bagi kundiman kuston singasim lira narik-nga mapintas-nga agsiteg-gerger nangisit makaturog agdimnged makita makiri maimbag malaya adayo naka-uy-uy paay mangga manggeg mata maturog agidiay sika sika-nga malipod sen-nga kayat idi nalutneng adadittoy datayo iti ayton nyoket-nga moging

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

o pa pagtangis panaghoy paningin puno rin sa saka sakit

no pay pagsangit pag-igkis pangkita puno-kayo metket ta kinni sakit

1 1 2 1 2 1 1 2 1 3

sana sandali sikaping takip taksil tanda tinig tulog tumakip upang

kuma aguray sikapin-nga kalop taksil tanda uni turog rumikeo tapno

ARALIN 6: KATAPATAN AY PAIRALIN UPANG TIWALA AY KAMTIN

“PULSERAS NI MA LE”
# 1 1 1 1 5 7 4 1 1 1 10 1 1 1 13 8 21 4 3 5 2 3 1 1 1 2 51 36 2 15 2 7 2 2 1 1 2 1 12 7 1 Salita sa Tagalog aalis aaluhin abo agad akin ako akong aktres alahas alak alam alas-tres alinmang alisin ang ano anong anuman anumang apat araw ari-ariang artista asal asawa at ay ayaw ba bagama't bagay bagay-bagay bago baguhang bagyo bagyong bahagi bahay bakit bali-balita 1 Salin sa Ilokano 1 mapanin 1 ay-ayuwin 6 dapo 4 dagos 1 kanyak 1 siak 1 siak-nga 3 aktres 1 aritos 2 arak 1 ammo 1 alas-tres 2 uray anya 1 ik-katim 1 1 te 1 anya 2 anya 1 anyaman 1 anyaman-nga 2 uppat 1 aldaw 3 sanikwa 5 artista 1 nakim 2 kadwa 1 ken 4 ay 1 madi 1 ala 2 urayno 1 kanyaman 1 karagiti 2 barro 2 barro-nga 4 bagyo 5 bagyo-nga 1 kanayon 1 balay 2 apay 1 damdamag 1 baliw balutan basta-basta bedroll bedroom bersiyong beses bigla biglang bilang binabalak binabaluktot bingi binigyan binuksan bisa biyas bonus buhay bukal bukas bulsa bulung-bulungan bumalik buong butas butones daan dahilan daigdig dako dala damdamin di din dingding dito doon duda dumaloy dumating ekstrang empleyado sulpeng gargaret agdar-darasudos kutson pagturugan bersiyon-nga beses dagdag-gos dagdag-gos-nga kaspangarigan pampanunot kinil-lo tuling inik-kan niluktan bisar biyas ganad biag ubbog biggat bulsa ar-arasaar nagsubli intiro-nga butas butones dakan rason sangalubongan banda wet rikna haan met dingding idtoy idiay duda dumagos dum-ting ekstrang empleyado

2 1 2 2 4 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1 1 6 1 1 3 2 2 1 5 1 1 1 3 1 1 65 1 1 2 1 2 1 1 1 7 2 1

gagawin galit gamit ganito ganitong ganyan gastos gate gawin gaya gayon gayong gayo'y gayunman ginagawa giwang grupo gulo gumagawa gumamit gusto gustong hakbang handa hanggang hangin hapon harapan harapang hatawin hihiram hinahataw hinahon hinayaang hindi hinding hinihintay hinihipan hinubad hita humanga humina huminto huwag iba ibaba

ar-aramiden 2 ungit/uyong 1 usar 1 kastoy 1 kastoy-nga 1 kasdiay 1 gastos 1 ruwangan 1 aramiden 1 kasparingan 2 kasdiay 2 kasdiay-nga 2 kasdiay 1 kasdiay-en 3 araramiden wardi-wardi 1 muyong 2 apa 2 mang-ar-aramid 2 umaramat 7 kayat 1 kayat-nga 1 ud-dang 1 rob-bwat 1 aging-gat 1 angin 1 malim 1 sangwanan 1 sangwanan-nga 1 bat-batam 1 bumulod 1 binatbat-batam 1 agtalna 1 binay-an 20 haan 1 haan-nga 1 ur-urayin 1 poypoyatan 2 inik-kat 2 luppo 1 humanga 35 kumapsot 1 sumarding 8 madi 1 sabali 5 ibaba 3

ibabaw ibang ibinaling ideya ikalimang ikatlong ikaw ikinakaila ikinandado ikinikilos ilalim ilang importante imposible imposibleng inaakusahan inangat iniangat iniisip inilabas inilagay inilalagay inililihim inisip iniwan instrumentong ipaalam ipagtatapat ipapaalala ipinagbili ipinagtaka ipinangsugal isang isinara isinuot isip isipin istupido itatanong ito itong ito'y iwanan iyan iyo

rabaw sabali-nga inyales pan-nunot ikalimang ikatlong sika ini-ululbod isiner-ra ginugunay unig mano napatik nakas-kasdaw nakas-kasdawnga pabasbasulen ing-ingaten ing-ingato pinampanunot iniruwar ikinabel kinakabel inilim-limeng pinampanunot imbati instrumento-nga pakada ipa-ammo ipalagip inilako ikinaskasdaan ipinangsugal may-sa isinara isinuot panunot panunotin agmauyong damdamagen daytoy daytoy-nga daytoy panawan dayta kanyam/kinka

22 2 1 1 1 2 4 1 1 1 2 5 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 21 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 10 9 1 1 1 6 4 2 20 1

iyon iyong iyo'y jacket kaalaman kabahayan kabila kabilang kabinet kabulastugan kagaya kahit kailan kailangan kailangang kailanman kalikasan kalokohan kama kamay kandado kanila kanilang kanluraning kanya kanyang kapani-paniwala karma kasal kasalanan kasama kasi katok katulad katumbas kawayan kay kaya kikilos kilalang kinabahan kinuha kita klaseng ko kong

daydi daydi-nga daydi dyaket ka-amuan kabalayan bangir bangir-nga lakasa kaamuyungan kasla uray ka-ano kasapulen kasapulen-nga inton-katno pampanawen agmaoyong id-daan ima kandado kanyada kanyada-nga habagatin iso kanyana agpay-payso karma kasar buda kadwa iti katok kasla-met-laing kasla-met-laing kawayan isot sarag igonay am-ammo nabukngan inala kitak klaseng siak siakon

1 4 1 2 1 5 1 1 3 2 5 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 8 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4

kukuha kumakatok kumilos kumita kumpara kumuha kusang kusina kuwarto lagi lahat lakas lalo lalong libangan ligtas lingid lingon loob lubhang lubos lugar luha lumabas lumalakas lungkot maamong maayos mabilis mabuti madalas madali mag-aakusa magaang magagalit magaganap magagawa magalang magamit magandang magbabago magbigay maghahamon magiging mag-iisip magiliw

alain kumakatok gumonay siripin kumpara alain buluntad kusina kuwarto kanayon amin pigsa unay unay-nga debersyon libre lemmeng lingon unig unay unay-unay lugar luwa rumwar pumipigsa paay maamo-nga na-ornos napardas nasayaat kanayon dagdagos agpalsa nalag-an ag-ungit maar-aramid maaramid namum-mo mausar napintas agbaliw mangtid hamhammon-ka agbalbalen panpanunuten mailiw

7 2 1 1 1 1 2 1 1

maging mag-isip magkakaroon magkakasama magkano magnanakaw magsalita magsasabi magsimula magsisinungalin 1 g 1 magsugal 3 magtanong 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 magtatangka magtatanong magwawala mahalata mahangin mahinahon mahinhing mahirap mahusay maibalik maiiwasang maingat maingay maisahan maisip makabubuti makakapagsabi makakilos makapagsalita makapagsasabin g makatakas makinang makinig makipagtalo makuhang malabong malagkit malakas malaki malaman malamig

tapno agpanunot maaddaan magkakaduwa mano agtatakaw ag-sao maibagbaga mag-agroge

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mangulngulbati 1 agsugal 1 agdamag 1 mangpangpangge 2 t 2 agdamdamman 1 ag-uy-uyog 1 mapal-liiw 1 naangin 2 natalna 1 natalna-nga 1 nabig-at 1 nalaing 1 maisubli 1 malislisyan 2 naan-nad 1 maringgor 1 namaysaan 5 napanuot 1 makaimbag 1 makaibaga 1 makagunay 1 makasao 1 2 makaibaga 1 makaawan 1 makislap 1 agdenggeg 1 maki-apa 1 ma-ala 1 madiglem 1 napeg-ket 1 naragsat 2 dakkel 12 maammo 1 nalam-et 1

malapit maligaya maliit maliwanag malungkot malupit manabik mananampal manedyer mangyari mangyayari maniniwala mapahiya mapapatawad mapigilan mapipigil mapunuan marahil maraming masabi masaktan masalita masamang masasabi masaya masusunog masyadong mata matagal matakot matalas matapat matapos matatamis matitigatig matiyak matulis matuto matuwain matuyo mauunawaan mauuwi mawawala may mayroon metal

asidig naragsak battit malawag mapaypaay nauyong mangiliw samsampalen amo agbanag agbal-balen mammati mapabainen mapakawan mapasardeng masardem manayunan agsigod nagado imbaga mapaay aglalaaw dakes maibigla naragsak mapurpuoran un-unay mata nagpaot mabuteng natadem napudno malpas masasam-et maring-ringgoran agsigurado matadem masorsoro maragragsak agmaga matartarusan pagpatinganan maaw-awan siak agda metal

38 1 1 28 7 1 4 1 5 1 2 13 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

mga minsan mismo mo mong mukha mula muli muling mumurahin musikero na nabuo nag-alab nagawang nagbibilang nagbibili nagbukas nag-iisip nag-iiyak naging nagkunwari nagmamalaki nagpatuloy nagpunta nagsalita nagsimula nagsimulang nagsusugal nagtaka nagtatanong nagtatrabaho nagtitiwala nagtungo nagulat naiisip nailagay naipagbili nais naisip nakaalis nakabaluktot nakahandang nakakalat nakakaraan

dagiti minsan mismo sika sika-nga ropa manipod manen manen-nga naglaka mannugtog

na nabukel nagayat naaramid-nga 1 agbilbilang 1 guma-gatang 1 nanglukat 1 agpanunot 1 agsangsang-it 8 nagbalenan 2 nag-ulbod 2 agpanpan-nakel 2 nangituloy 2 napanuot 1 nagsao 1 naggroge 17 nang-roge agsugsugal 1 nagkaskas-daaw 1 agsaludsud 3 mangar-aramid 1 agpanpannakel 1 nagturongan 1 nabutngan 1 pampanunuten 1 naikabel nailako 1 kayat 3 napanunot 3 nakaapan 1 nakarikos preparado 1 nadiwara 1 naitalikod 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7

nakakarinig nakakita nakapagtataka nakapasok nakaraang nakarinig nakasagot nakatanaw nakatanggap nakatingin nakatungo nakaupo nakikinig nakita nakokonsiyensiy a nakuha nalaglag nalaman nalamang naman namang namin nanalo nanatili nanatiling nandoon nang nangangahuluga ng nanganganinag nangyari nangyayari nanonood napagsasalita napaluha napapansin napasakanya narinig naririnig nasaan nasasagot nasiyahan natalong

makangkanged makikitkit-a nakakaskasdaw nakaunned nalikod nakadenggeg nakasao nakalung-aw naka-awit nakakita nakadun-aw nakatugaw agdengdengeg nakita agdandanag naala natinnag naammoan naammoan-nga met met-nga dakami nangabak agtatinnuod agtatinnuod-nga adda-idiay idi pakatarusan nasirsirp nangyari maar-aramid agbuybuy-a naagsasauwan agluwa-luwan makit-kit-a maiturongkanyana nadenggeg mang-manged sadinno masungsungbatan naragsakan naabak

2 1 1 6 4 1 9 55 1 1 1 2 2 21 44 1 5 1 2 8 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

natatakot natingnan nauunawaan nawala ngayon ngingisi ngunit ni nila niluto ninais ninakaw ninyo nito niya nobela opisina oras paa paano paanong pagdaloy paghagupit paghuhugas pag-iyak pagkabuhay pagkainis pagkakamali pagkakaroon pagkaraan pagkawala paglalakad paglalasing pagod pagpapatuyo pagragasa pagsabog pagsasalitaan pagtatahi pagtatanong pagtawanan pagtugtog pagtuktok pag-usapan pag-uwi

nabutngan 2 nasirip 1 matartarusan 1 naawan 1 itadta 2 is-isem 1 ngem 1 isu 1 isuda 2 inapoy/denengde 1 ng 1 inayat kinumbit 2 dakkayo 1 isuna 1 iso 1 nobela 1 opisina 1 oras 1 saka 2 kasatno kasatno-nga 1 pag-agos 2 pagbatbat 2 ag-ug-ugas 1 pagsangit 1 pagkabiag 1 pagkaunget 9 pagbasol 2 maad-daam 1 kalpasan 1 pagkaawan 4 pagpagna 2 pagbarbartik-nga 7 bannog 1 pagpapagango 1 pagdapilos 16 pagwaris 1 pagsasaowan 3 pagdaet 1 pagdamdammag1 pagkakatawa 14 pagtugtug 0 pagkatok 2 pagtungtungan 6 pagawid 2

pahayag paiba-iba pakialam pako palagay paligid palihim paliwanag pamamagitan pamangkin pamilya paminsanminsan panahi panahon pananalita panauhan pangalan panganib pangkat pani-paniwala papel paraan patungo paulit-ulit pelikula pera pero pinaglagyan pinalitan pinggan pinipilit pinto pinuntahan posible pulseras pumapatak pumasok pupuntahan puting sa sabi sabihin sabik

pangibarita pagsabasabali paki-ammo lansa maikuna ig-igid palimmeng paglaw-lawag pamamagitan kaanakan pamilya paminsan-minsan pagdawet panawen pagsasao panauhan nagan paggad kakad-dwa pamma-pammate papel pamuspusan agturong ulit-uliten pelikula kwarta ngem pinang-ikkan sinukatan pananan pilpiliten rowagan nagturongan pagbalinan aritos agtidtidted umuneg papanam puraw-nga ta kunana ikunam aggiliw

3 1 3 2 1 4 1 1 4 4 1 65 2 1 2 1 9 2 1 3 1 44 10 1 9 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 3 1 2 1 1 6 1 2 3 4 1

sadyang salaping salita sana sanay sandali sanhi sapat sarili sasabihin seryoso si sila silid simoy simula sinabi sinaing sinilip sino sinulyapan siya siyang sobra subalit subukin sugal sumigaw sumunod suntukin susi tahanan tahimik tainga takot tama tandaan tanggapin tanging tanong tao tatakutin tatlo tawag testigo tinadahang

sadya-nga ngem-nga sao kuma sanay biit agsiggod anay sarili ikunkunakto napatid iso isoda kuwarto palayupoy rugi inkunana innapoy sinisirip sinno kusilap iso iso-nga sobra ngem subukam sugal agburyaw sumurot dannugem tulbek balay naurnos lapayag mabuteng agpayso tandaan-an awatem isungnga-iso damag tao butbutngen tal-lo awag testigo tindahan-nga

1 1 1 7 8 2 1 7 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 10 9 1 1

tinatanggap tinatanong tinatawag tingnan tiningnan tinitingnan tinubos totoo trabaho tumakbo tumutugtog tungkol tungkulin tunog ugali umalis umeepekto umiiyak uminom umiyak unang uri uungkatin uwi wakas wala walang wari'y yari

aw-awaten dam-damagen aw-awagan kita-em kinitam kitkita-em tinubos agpayso aramed nagtaray tumutugtog gapo akem uni nakem umakar aggan-ganad agsangsangit ag-inom nagsangit damono-nga klase kakalem awid tungpal awan awang-nga tapno-nga aramid

ARALIN 8: BUOD NG EL FILIBUSTERISMO # 1 1 3 1 3 6 5 1 5 7 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Salita sa Tagalog aapi aari akademyang ama anak ang asawa at ayaw ba babae bagong bahay balak balita bapor barangay baril barilin barko basahin bayan bikitima bilang bilhin binabalak bingi bintana buhat buhay bukid bumalik bundok buod buong buwan dahil dala dalaga dalang Salin sa Ilokano ap-apyen ar-aryen akademya-nga tatang/amang nakong aydiay asawak kenni madi nga ba-bae baro-nga balay agbalak bali-ta karyer barangay paltog paltogan bar-ko basa-en ili bik-tima bilangen gatangen balbalaken tuleng tawa awitin biag talon agsubli bundok ilasin amin-nga bulan gapokenka awit balasang awitin-nga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 dali-dali dating di din dinadalaw dinakip dinala dinukot dito'y donya doon dumalaw dumating espanyol espiya estudyante gagawing galing gayong gayonman ginamit gitna gobernador gugugulin gulo gumalin guro gustong guwardiya handaan handog hapong heneral himagsik himagsikan hindi hinihikayat hinihingin hiniling hinimok hudyat humingi huwag agdardaras dati-nga di mettin daldalawen tiniliw/dinakip inawit tiniliw idtoy-ket don-ya didiay dinalaw sumampet espanyol ispiya istud-yante aramiden-nga nagapo tata-nga tata-ngaruden ninusak tingna gobir-nador gulwe-gulwen nag-gulo luma-ing madam kayat-nga guar-diya inanda inan-dog na-pong hiniral naghimagsik-da naghimagsikdan madi hikhikayaten dawdawaten indawat-nga sugsugsugan immonan dimawat haan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 6 1 1 1 1 2 1 1

iba ibagsak ibig ibinaon ibinigay idinaos ihinanda ikaanim ilang ilog ina inihanda inilagay interes ipagbili ipantutubos ipinabatid ipinagbabawal isang isinama isinuplong iskolar ito itong ito'y iyon iyong ka kaanib kabilang kabundukan kalahatan kaligtasan kalupitan kalye kanilang kanya kanyang kapalit kapitan karugtong kasakay kasintahan kasunod katulong

sabali imbagsak kayat-nga inkutkot intid-nga in-daosen in-handa ika-inim manu-nga i-log inang inhanda inkabil intiris ilako pagtubusin impabaga ibawbawal maysa-nga insurot impulong is-kolar aytoy aytoy-nga aytoyin aydiayin aydiay-nga ka kakadwa maysa-nga kabon-dokan am-amin kaug-tasan kalu-pitan dalan kanyada-nga kanyada kanyana-nga kasukat kapitan kasilpo kalugan kainnayat kasaruno katu-long

7 2 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

kay kayamanan kaya't kilusan kinakatakutan kinakausap kinalaman kinamkam kinuha kumbento kumita kundi kung laban labas labintatlong lagi laging lahat laking lamang lampara lamparang laot libingan lihim lilibing loob lulan lumabas lumang lumayo lumundag lupa maaari mabatid mabuti madaling mag-aalahas magagalit mag-anak magbayad magbigay maghimagsik

kanya-ni kayamanan metin kilu-san kabetbitingan katkatungtungen kina-laman kinam-kam inala kumben-to kum-meta madi-lang ayta-nga la-ban urwar trisi-nga pirmi pirmi-nga amin-nga dakel-nga lang-nga silaw/brungbrung silaw-nga taaw punpunan ilimlemming ipunpon-nga uneg nakalogan ramwat daan-nga umadayo lumagto daga mabalin naibagan nasingpet nabiet-nga ag-alalahas agungeten agkakabagyan agbayad mangited aghi-magsik

1 1 1 1 1 1

magiging maging mahilig maikling mailabas maipabatid makapagsumbo 1 ng 1 makatulong 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 2 2 5 1 3 1 1 4 9 2 1 1 1 1 2 makatutulong makipag-usap makipagkita makita malaman maliban mamamatay mamamayan mananaliksik mananatiling mangangalakal mangingibig manguna maraming masamang matatagpuan matiyak matuling matutulungan may maysakit mesa mga minasama mo muli munang na nabigo nag-aalaga naganap nagbayad nagdilim naging

aging-nga aging-nga mahi-led basit-nga maiyorwar maipabaga

1 1 1 1 1 1 1 makapagpulong 1 makatulong-nga 1 makatultulung- 1 nga 1 makitung-tung 1 makikinita 1 makita 4 maamwan 2 mali-ban 1 mamat-matay 1 tattao 1 managsaliksik 1 agpirpirmi 1 agkalkalakal 1 mangay-ayat 1 umuna 1 adon-nga 2 dakes-nga 1 mabirbirukan 1 mati-yak 4 masiwol 1 matultulungan 2 adda 7 adda maritna 1 lamisaan 1 1 agidiay 1 masmasamaen 1 ka 1 idin 1 payla-nga 2 1 nga 1 na-bigo 1 agtartaraken 1 naaramid 4 nagbayaden 7 nagsing-et 2 nagbalen-nga 2

nag-inuman nagkagulo nagkasakit nagkatagpo nagkukubling naglakas-loob nagpaaral nagpadala nagpalaki nagsisimulang nagtalumpati nagtatakbo nailibing nais naisip naiwasan nakakaalam nakalipas nakapaligid nakaraang nakaranas nakatakdang nakaupo nakilala nalaman nalimutan naman namang namatay nang naniniwala napalulong napasanib napilitan naririnig naroon naroroon nasa nasiyahan natapos natatakot natitipon ng ngayon ngunit

nag-inom-inom gimmulo nagkasakit nagkinita aglumluming pumigsanakem nagpaadal nagpawer nagpadakel agtugrugi-nga agtaltalumpati tumartaray naipunpun kayat-nga napanunot maiwasan makaam-ammo limabas nakapalibed limabas-nga rim-manas nakatakda-nga nakatugaw nakam-ammo naamwan nalipatan anyametin anyametin-ngay natay idin-ngay mamamati napalunglong nakilaok napi-litan madindingeg aradiayen arinrino adidtoy naragsakan nalpas mabibiting naor-ornong sika tatan ngem

3 0 2 1 1 1 1 1 9 1 5 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ni nila nina ninyo ninyong niya niyang nobelang noon opisina opyo pa paalisin paano padre pagbibigay pagdadala paggawa pag-iisang pagkat pahintulot pakikialam palakol pamahalaan pamahalaang pamamahala pamangkin pamilya pampasabog panauhin pang pangalang pangunahing pangyayari paniniwala papatulak papauwi para paraan pasahero pasimula pati

nani danni sudanni niyo niyo-nga na na-nga nobela-nga idin opisina opyo pay paikaten kasano padi pagit-itid pag-awawil pag-aramid pag-maymaysa wenno pakitungtong pakibkibyang wasay pamahalaan pamahalaannga pampamahala kaanakan pamilyak pangpasabog panao pay-nga nagan-nga inumuna-nga pang-yayari pamamati papaduron paaw-awid tatno paraan pasahito pa-imuna kenta

1 2 1 1

patungo piging pinag-aralan pinagbabayad

2 pinagsabihan 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 7 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 8 1 1 1 9 4 2 pinakamamahal pinalaya pinayuhan pinuno pipi prayle proyekto pumasok pumunta rebolusyon regalo renta rin roon sa sabay-sabay sagipin sagot salapi salaping samantalang sanang sandata sapagkat sarili sariling sasabog sementeryo simbahan simula sina sinabi sinasaka sinindihan siya siyang subalit

papan piging pinagadalan pagbaybayaden pinagbagbagaa n pinakaayayaten pinatakas binagaan pinunno umel padi proyekto umoneg napanunot rebo-losyon rigalo abang met idiay diay agigidan dsagpen sungbat kwarta kwarta-nga wenno-nga kuman sandata wenno bagi bagi-nga mabitak kamposanto kapelya rugi isuda kunana taltalonen inapuyan suna suna-nga wenno-met

1 1 1 1 2 1 3 4

sumagot sumakabilang tabo tagapayo tahanan tangkang taon taong

1 tinanggihang 1 tinulungan 1 tiyak

sinumbat sabalin-nga tako tagabaga pagigyanan tangkaan tawen tao-nga tingngihannanga tinulungan-na tiyak

1 1 2 1 2 1 1 2 1 8 1 2

totoo tsino tulisan tulong tumaas tumanggi tumulong umanib unang upang uudyok walang

agpayso tsino tuli-san tulong ngimato tumangin timulong kimadwa umuna tatno ududyok awanen

ARALIN 9: EL FILIBUSTERISMO

“KABANATA I, II AT III”
# 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 13 5 1 1 1 2 1 6 3 77 13 0 1 3 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Salita sa Tagalog aba abalang-abala agham agos akala akda akin aking ako alinmang alun-alunan ang ano anuman anupamang anyong apat araw artilyero at ay ayon ayos ba babaing bagamat bagay bagay-bagay bagong bahagi bahay bakit balakid balat balisa bapor bata batang Salin sa Ilokano hamak awan-sardeng agos inkuna kanyak kanyakon siak anyaman ti anya anyaman uppat kinni ket 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 19 1 3 2 bato baul bawat bayan bayang bayaran bigote bigyan bihag bilanggo binibigyan bisig bughaw buhangin buhat buhok buklod bukod bulag bulsa bumabanggit bunganga buong buwan daang dagdag dahil dala dala-dala dalaga dalawa dalawang damit daong dapat daraan darating dating di dila dili din

ili ili-nga iming/barbas ited balod

darat bagkaten buok elasin bulsek ngiwat amin-nga bulan ruar nayon ngamin balasang dua dua-nga bado rumbeng/kuma sangsangpet haan dilam met

asang-nga uray banag baro-nga balay apay ukis ubing ubing-nga

1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 3 1 1 1 10 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1

dinaluhan disyembre dito doon gaanong gamitin ganito gawa gawain gawan gawing gaya gayang gayon gayong ginawa ginoong gitna gugol gumagamit gumagawa gusali habang hagdang halip halos hanggang hangin heneral hinahangaan hinaplos hinari hindi hudyat hudyo hugis humihithit humukay huwag iba ibaba ibabaw ibang iba't ibig ibinubuka

daytoy idiay ado-nga ag-usar kastoy aramid aramiden

tengnga

bayat agdan-nga kasdiay-nga halos anggan-igta angin nadisol haan

madi sabali ebomaba rabaw sabali-nga

1 1 1 4 5 8 1 2 1 1 3 1 1 1 17 1 1 1 1 2 14 5 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 6 3

iginagalang iginalaw ikinukumpas ilalim ilang ilog inaabot ingles init inuulit inyong ipagpaumanhin ipamalas isa isang isa'y isda itaas itinataas itinayo ito ito'y iyan iyon kabalbalan kabataan kabayanan kabuhanginan kabutihang kaguluhan kahinaan kahit kaibigan kalagayan kalakal kalamigan kalapit kalooban kamahalan kamay kanal kang kani-kanilang kanila kanilang kanya

sirok karayan awawaten

maysa maysa-nga sida ngato daytoy dayta daydiay

pagimbagan

kagay-em

ima

kanyada kanyam

20 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

kanyang kapalagay kapangkat kapatid kapayatan kapitan kapos kapulaan kapus-palad kaputian kapwa karanasan karumihan kasaganaan kasalukuyan kasama kasangkapan kasaysayan kasimbilis katahimikan kataka-taka katandaan katawan katotohanan katungkulan katutubo katutubong katwiran kauna-unahang kaunting kawani kawayan kay kayang kaya't kaya'y kayo kaysa kayumanggi kilalang-kilala kinaroroonan ko ko'y kriminal kristal kubyerta

kapurawan kapwa

kaduwa

bagi

kinni

1 8 1 1 1 3 8 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1

kumilos kung kuta kuwalta labasan labinlimang lahat lalaking lalakipan lalang lalawigan lalo lalong lamang lawa layunin liberal lima lindol lipunan lituhin liwanag lolo loob lubhang lubos lugod luha lumagi lumingon lunas lunos luntian lupa lupaing lupang maaaring maayos mabanayad mabigat mabigyang mabilog mabuti mabuting mag-aalahas maganda't

amin barbaro-nga

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1

magbago magbukas magbunga magdala maghimagsik maging maginhawang magkabilang magkalayo magpanggap magsabi magsalita magsanggalang magsasaka magugugol mahaba mahabang mahalagang mahimbing mahintay maiiwasan mailagan maisagawa maituturing makaisip makapal makasasapat makasundo makatitipid makinig malakas malalaking malaman malapit malayang maliit maliwanag mamagitan man mang manggawa manlalakbay manlusob manunulat mapagod mapagpanggap

1 1 1 1 3 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1 92 1 1 2 2 1 1 1 11 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

mapaiikli mapalad mapanlibak mapipilitan maputing marahil maraming mata mataas matamlay matataas matatag matatanda matikas matipuno matulig matumid matutulog matuwid may mayamang mga minsan mo mukha mukhang muli muling munting na nadama nagaakalang nag-alsa nagbibigay nagbibigay-lilim naghahatak naghahatid naghihimagsik naghimagsik nag-ibayo nagiging nag-iisip nagkarinigan nagkukumpas nagmamasid

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1

nagmula nagngangalang nagpapagalaw nagpapahirap nagpapakatatag nagpapakinaba ng nagpapalagay nagpapamahagi ng nagpapasa nagpapasungaw nagpatingkad nagpatuloy nagsasabing nagsasalita nagsisilbing nagsisiuwi nagsungaw nagsusunodsunod nagwawasiwas nagwika naisasakatupara n nakadukot nakakalito nakalimot nakapangyariha ng nakasuot nakatatawag nakatayo nakauuhaw nakauunawa nakikipaglaban nakikipagtalo nakukubkob nalalaman nalalaon namalaging namamangha naman namang namatay namin

1 1 1 8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 58 43 1 3 2 5 13 2 1 2 3 1 4 7 1

naming namumuhi namutla nang nangag-usap nangakaupo nangangalirang nangaroon nanggaling nangyari nangyari'y naninirahan naniniwalang napabilang napagsalitaan napakadali napakaganda't napakaraming napakayamang napalingon napatigil napupuno naroon nasa nasabi nasindak nasisiyahan nasiyahan natapos natin nauukol ng nga ngang ngayo'y ngiting ngunit ni nila ningning ninyo ninyong ninyo't nito niya niyang

1 1 5 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

niyari noong o pa paa padre pag-aalangalang pagawain paggawa paghahatid pagkain pagkamestiso pagkapilay pagkasunog pagkat pagkatapos paglinga pagmamatyag pagpilit pagpipitagan pagsalungan pagsasalita pagsisisiyasaw pagsususmakit pagtaas pagtangka pagtataglay pagtatalo pagtatanong pagtungo pagtutok pagtutuwid pag-uugaling pag-uusap pailalim pakasal pakisugo pakiwari'y paksa palad palay paliko-likong pamahalaan pamamagitan pamangkin

1 3 1 2 1 1 1 3 1 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 13

pampang panahon pang pangalan pangalang pangkaraniwang pansin pantas panukala panukalang papanangan para paraan paraanin parang parang parati pari paring pasagot paseherong pasig patas pati patuloy patungo payak payat pilitin pinaghanguan pinansin pinapasin pinupuri pisngi pitahan plano pook prayle pulong pumapadyak pumasok pumatlang pumunta puna puwes sa

1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 18 1 1 5 2 2 1 1 13 3 3 2 1 1

sabi sabihin sagot sakit salamin salaping salita salungatin sama samantalang samatalas sandaling sangga sanggunian sanhi sapagkat sapat sapilitan sarhan sarili sasabihin sasakyang sasapat school si sibuyas sigla sila silang sinasabi sino sinumang siya siyang siya'y sumira suot tabako

1 sigla 1 tagumpay

tagapagbigay-

2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 3 3 2 1 3 1 1 1 1

tanging taniman tanyag tao taon taong tatlo tayong teorya tinatalakay tingnan tinig tinitingnan tsaleko tulay tumatakip tumatapiyas tumugon tumutubo tumutukoy ukol ulila ulit uli-uling ulo umaga umagang umano umubo umuusok unibersidad upang usok wala walang waring wari'y yaon yao'y yumari yungib yuon

ARALIN 10: PAGSULAT NG LIHAM-PANGANGALAKAL 4 aking aytoy-nga 1 ililipat 3 ako siyak 3 imbitasyon 3 akong siyakon 2 impormasyon 7 alam ammok 1 inaaasahan 4 aming aytoyen inaanyayahan 2 anak nakong 1 g 59 ang toy 1 inilahad 1 ano anya 1 intensiyon 3 anumang uray-anya 1 inyo 1 aralin pagadalan 1 ipahayag 1 araling pagadalan-nga ipinagpapatulo 31 at ken 1 y 16 ay aywen 2 ipinahihiwatig 2 babae balasang 2 isa 1 basahin basa-en 2 isang 1 bilang bilang-nga 1 isasagawang 1 binabalak balbalaken 1 isiping 1 bumalik agsubli 1 itatakda 1 buwan bolan 14 ito 1 dadalo makidalo 1 ito'y 2 dahil gapo 1 iyo 2 dalawang duwa-nga 1 ka 1 dapat dapat 2 kabilang 1 darating sumangpit kagalang2 dito idtoy 1 galang 2 diyan idta 1 kailan 1 gamit gamet 1 kaisipan 1 gamitin gametin 1 kaliwang 3 ganitong kastoy-nga 1 kaming 1 ganyan kasta 1 kanyang 1 gaya kasla 1 karagdagang 2 gayon kasdiay 1 karamihan 1 gradweyt gradwit 2 kasalukuyang 1 guro madam 1 katauhan 1 gusto kayat 1 katawan 1 halimbawang kastoy kuma-ngay 1 kawastuang 1 hihintayin ur-urayen 1 kawawaan 4 hindi madi 1 kayo 2 iba sabali 6 ko 3 ibang sabali-nga 2 kolehiyo 2 iba't sabalin 2 kung 3 ibig kayat 1 kuwit 1 iginagalang igalgalang-nga 2 lagda 1 ikaw sika 1 lahat 4 ilang manu-nga 2 lalaki

inyalis imbitahan impormasyon as-asahan an-anyayahan-nga inlahad intensyon kanyayo impahayag impatpatuloy impapahiwatig maysa maysa-nga insagawa-nga insilpo itaktakda aytoy aytoy-nga kanyam ka maysaka-nga kagalang-galangnga katno kaotikan katigid-nga sikami-nga kanyana-nga inaynayon am-amin kasalukuyan-nga kataw-an bagi kastuwan-nga kakakastiyen sikayo kon koli-yo wenno gurit pirma amin dumakkel

24 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 18 1 6 1 1 48 1 1 1 2 1 2

liham limang linya lubos lumihan lungsod maagang maayos mabuti magalang magaling magbibigay magdaos maging magsimula magsisimula mahal maikling mairerehistro makinilyado makipagkita makipag-usap makukuhang makukuwadro malaki malaman malapit mangangasiwa mataas matapos matiyak may mayroon mensahe mga mismong mo mula muli na nabibigyang nag-aanyaya nagagamit nagbabalak naghahain nagpapasalam

surat lima-nga lin-ya lu-bos sumurat il-ili nasapa-nga nasimpa nasingpet nagalang nalaing mangit-itid agdaos aging agrugi agrugrugi ayat basit-nga mairesresnistro makinalyado makinkinita makikatungtong maal-alanga makudkudrado dakkel maamwan asideg mangasikaso mangato malpas matiak adda addan bilin agidiay masimo-nga dayta rugi idi mon naik-ikan nangiy-iyab nagam-gamit agbalbalak agim-imbita agpaspasalamat

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 63 1 2 1 1 14 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1

at nagtuturo naipapahayag nakabasa nakakompyute r nakasulat nakikilala naman namin naming nang nangangailang an naninirahan napili nasabing natatanong natitiyak ng ngunit nilalaman ninyo nito o paaralang pag-aaral pag-aralan paghingi pagiging pagkatapos pagpapaalam pagpapahatid pagpapasalam at pagsagot pagsisimula pagsulat pagtatanong pakikiramay pakinabang pambungad pamilya pananong pangalan pangangailang

agisursuro naipa-pahayag naka-basa naka-kompyoter naka-surat nakaam-amuwan metin mingay mingayen kettin angkurkurang agagagyan nagpili naibaga-nga nasalsaludsod matiytiyak kettin wenno karkarga niyo aytoy no paaralan-nga pagad-adal pag-adalan pagdawat agiging-nga kalkalpas pagpakpakada pagpalpatulod pagpaspasalamat pagsumbat pagrugrugi pagsurat pagsalsaludsod pakilamlamay paki-nabang pagbungad kaanak pasaludsod nagan pagkurkurang

18 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 2 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1

an pangangalakal pangkaibigan pangtanggi pangwakas panimula pansinin pantay papasok parang pasasalamat pasukan patanong patunay patunguhan petsang pinahahalagah an pinanggalinga n pinanguluhan pinunong po pusong rehistrasyon rito sa salitang samantalang sana sapagkat sariling siguro'y sinusulatan sumulat sumusunod suriin suriing tagapanayam talakayan tamang taon taos tiyak tuldok tulong

pagkalkalakal pang-gayem pag-tanggi pang-halpas panag-rugi pansinen paryas sumsumrek kasla-ngay panag-pasalamat sur-rukan pasaludsod pa-tunay papanan petsa-nga papahalagahan pinag-gapwan pinangulwan pinono-nga wen-apo puso-nga ritrato-nga dit-toy dita sao-nga wenno-ngay kuma wenno sarili-mha siguron sursuratan nagsurat sumon-sunod kitaem kitaem-ngay taga-panayam talakayen kusto-nga tawen nagapet tiyakan turdok tu-long

1 2 1 7 1

tunay tungkol unang uri uring

agpayso tungkol rugi-nga klase klase-nga