1ombo/ no Moronoo

8onoo no Monunoou/

8onooono nuois too
unono /ibinoon no moo ninunoPomukpok no bo/ot no te/o
noono unono ponohon

5inounono o/ohos

uoros no 6uwono

6intono moskoro no potoy5inounono hikow ot obo/oryo


Proyekto
sa sining
Mga sinaunang bagay