Mangaso Tayo

Katutubong awit ng Negrito

6

11

 42                                                          
Come stir your la zy I ba gay ang pa feet! a The Sa drum is sound ing a tug tog ng tam beat. bol. I Tu hear the clang ing nog ng tam bu gong, li, And tram ping feet of a Pad ya kan at u throng. gong Sing Ha hi yi! hi yi wa kan ang pa ho! na, Seize your Ang a dart so'y and your i han bow! da. A Ma hun ting we will nga nga so ta go! yo Hi yi! Hu hu

16

       
Hi li yi!
3

3

 

Hi hi'y

yi! sa

Hi

yi! ga

Ho! na.

Copyright © Sanny N. Tendilla