Pantukoy – Ang, Ang Mga, Si, Sina

Punan ng tamang pantukoy ang sumusunod na larawan.

1.

___________________

2.

___________________

Tom at Jerry

3.

___________________

Fluffy

4.

___________________

5.

___________________

6.

___________________

7.

___________________

Snow White

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

Pantukoy – Ang, Ang Mga, Si, Sina
Isulat ang tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina) sa patlang.
1.

_____________________ kaibigan ko na sila Andrea at Alysa ay pupunta sa aking bahay.

2.

_____________________ Mathee ang kalaro ko kahapon.

3.

Mahilig maglaro _____________________ magkakapatid.

4.

_____________________ Pilipinas ay puno ng mga magagandang tanawin.

5.

_____________________ kotse ay sunod-sunod na nakaparada sa kalye.

6.

Hapon kung tumilaok _____________________ tandang ng kapit-bahay.

7.

Pinagluto ko ____________________ Sam ng sinigang na hipon.

8.

Makulay ____________________ saranggola sa ulap. Mayroong hugis ibon at dragon.

9.

Binati ni Sr. Dina __________________ mag-aaral ng St. Lucy.

10.

Marami ________________________ bata na dumalo sa kaarawan ni Sandra.

11.

_______________________ tsinelas ng mga bata ay nasa labas.

12.

Magaling kumanta __________________ Taylor Swift

13.

Kinawayan ni Pong ______________ Ping at Peng mula sa kanyang bintana.

14.

Itinago niya _____________________ lapis sa kanyang bag.

15.

_____________________ Sparky at Bugsy ang aking unang alagang hayop.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.