ka

ya

ang

ti

pon
a king nas na pi

na

wa

ri'y

nan

la

nga
Sa Pi li da. gan kay

ng

si

las

ng

per

lan

tay

ka ing ad hi pu so a king

yan

ba

:
:

11
S
Pno.
Bass
Pno.
Bass
:
sa

kas

S :
6

.

Electric Bass

.

Piano

Li

ka li

ma har du go'y

Ang pi no.

.

:
Pi li ay

A ko

.

: Soprano
Arranged by: Sanny Tendilla
Ako ay Pilipino
sa

sang

ban

I

sang

no

Pi

li

pi

ay

a

ko

ma ma pag

ma ging ang bo tu

pi

no,

Pi

li

ko

ay

A

hal.

:
:

25
S
2
Pno.
Bass
Pno.
Bass

:
ka tu ki'y a Sa

an

S

:
21

Bass
king

Pno.

:
la bu ti lang ma

no sa ta li sa 'king gay

Bi pal May ka

nan ng ma

S :
15
Li

Arranged by: Sanny Tendilla
4
Bass
3

Pi

li

ni

no

ang

ka

ka

hit

no

o

ta

as

pi

no

A o to to

pi nong Pi li no Pi li pi

ay

Pi

li

ko

A

li

pi

no

ay

Pi

ko

:
:

42
S
Pno.
Bass
Pno.
Bass

:
ay A ko wa ko't di

bu hay an

S


:
36

Bass
Pno.

Pno.

:
la di la ban

yan ko't Sa ba

ko. mit hi ni mi

wa ang di

S :
31
4

Bass

Pno.

:

ko. a ay

no pi

S

:
48