Ang Pilipinas sa loob ng Sandaang Taon (The Philippines a Century Hence)--- kuya eto lng ha

Ang unang bahagi ng sanaysay na ito ay tungkol sa pagsulyap sa nakaraan ng Pilipinas. Dito, ipinakita ni Rizal ang mga pagbabago na naidulot ng pagkasakop ng Pilipinas sa Espanya. Kung saan, ang dating pinuno sa Pilipinas ay napasailalim sa mga dayuhan dahil na rin sa pag-asang pag-unlad mula sa mga mananakop. Unti-unting naisantabi at nalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga katutubong tradisyon, mga awitin, tula at mga paniniwala nang sa gayon ay mayakap ang mga bago at dayuhang doktrina, na sa totoo'y hindi naman nila naiintindihan. Ikinahiya at tinanggihan ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura. Hinangaan at pinuri ng mga Pilipino ang anumang bagay na banyaga hanggang sa nagapi ng dayuhan ang kanilang puso at diwa. Lumipas ang mga taon, ang relihiyon ay nagpakitang gilas din kung saan ginamit ang pagsamba sa Diyos upang akitin at sa huli'y pasunurin at mapasailalim ang mga Pilipino sa kagustuhan ng mga dayuhan. Nang makuha ang loob ng mga Pilipino ay itinuring na parang hayop, inalisan ng kaisipan at damdamin at ginawang mga alipin upang pagsilbihan ang mga dayuhan sa ikauunlad ng Espanya. Muling nabuhay ang natutulog na damdamin ng mga Pilipino dahil sa mga pasakit at panghihiya na kanilang naranasan. May ilang damdaming nagising sa katotohanan sa mga kahayupan at paniniil ng mga dayuhan dahil na rin sa patuloy na pag-alipusta at pagsasamantala na unti-unti ay gigising sa lahat. Sa bahaging ito makikita ang obserbasyon ni Rizal sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ipinakita niya ang naging epekto nito sa mamamayan at sa mga pinunong Pilipino. Ipinakita ang hindi pantay na pagtrato sa mga Pilipino simula ng mamuno ang mga Kastila. At umaasa si Rizal na magigising at mamumulat ang mga Pilipino sa katotohanan at kasamaan ng mga dayuhan. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa kabiguan ng mga kolonyal na patakaran ng Espanya sa pagpapaunlad sa Pilipinas. Sinabi dito ang kalagayan ng Pilipinas sa tatlong-daang taon na nakalipas simula ng panahong iyon (1889). Para sa mga nagnanais ng kalayaan ng kanyang bansa, ang bayan ay may tiyak na kalayaan noon. Para sa mga nakasaksi naman ng kaguluhan at di pagkakaunawaan, nararapat lamang na tanggapin ng buong pagsang-ayon ang anumang magaganap sa hinaharap. Ayon sa mga liberal na Kastila, ang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan (1889) ay katulad pa rin ng dati, walang pinagbago subalit para sa mga prayle ay nagkaroon ng pag-unlad. Ang pamamahala ng mga kastila sa Pilipinas noong una ay hindi madali ngunit nagpatuloy pa rin sila upang mapamahalaan ito. Mayroong pwersang-militar, mabagal na komunikasyon sa pagitan ng Mexico at Espanya at ang paglalakbay ay delikado dahil ang dagat ay pinamumugaran ng mga pirata at mga kaaway ng Espanya.

Ngunit ito ay maaaring magbigay panganib sa pamahalaang Kastila. Ang kalayaan sa pamamahayag ay maaaring maging panganib sa gobyernong Kastila. Ang mga Pilipino at nagiging opisyal ng militar. Umusbong din ang isang bagong paninindigan ng mga Pilipino sa pamunuan ng Kastila. Magtatagumpay ang mga reporma sa Pilipinas.Binanggit din na sa panahong 1889. Nagkaroon ng mas mainam na organisasyon sa pamunuang sibil at military. Tulad ng unang bahagi.ang sitwasyon ay mas maigi. Maaari rin namang maging kagalang-galang. Lahat ng mabubuting bagay ukol sa pagpapaunlad ng bayan ay nawala. nakatutulong o hindi sa ikauunlad ng bayan. Wala pang masyadong nagaganap na paninirang-puri at pang-iinsulto sa mga tao. Kailangang baguhin ang patakarang pulitikal ayon sa pangangailangan ng mga tao. Makikita dito ang kalagayan ng mga Pilipino. Ang mga prayle at ang residencia ay napanatili ang katapatan ng mga Pilipino sa pamahalaang Kastila. mabilis at sigurado. Ang "freedom of the press" ay kailangan ng isang pamamahalang nagnanais na magandang reputasyon at karangalan. kung ang mga pagbabago ay magiging marahas at madugo kung ito ay magmumula sa hanay ng mga karaniwang tao. Ang mga hinaing ng mga Pilipino ay bihirang makarating sa Espanya at kung maiparating man ay patago pa. Ang kanyang pagkasakop sa Pilipinas ay permanente na at humina ang kagustuhan ng mga Pilipino na magsarili. Kailangan ito ng bansa na ang pamamahala ay nagmumula pa sa isang malayong lugar sapagkat ito ang magsisilbing mata. Ang Espanya ay wala nang mga kaaway-panlabas. Sinabi ni Rizal na ang Pilipinas ay nanatiling panatag sa simula ng dominasyong Kastila. tenga at boses ng bayan. Kailangan din na magkaroon ng mga Pilipinong kinatawan sa Cortes ng Espanya. Ipinaliwanag dito kung paano ang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas simula noong una hanggang sa kasalukuyang (1889) panahon nito. Masasabing tiningnan din ni Rizal ang magagandang ginawa ng mga Kastila pati na rin ang kasamaan nito. Ang mga Pilipinong kinatawan ay sinasabing may amoy "Igorot". Bilang ganti naman sa pagkakaroon ng . Ang ikatlong bahagi naman ay nagsasaad ng mga radikal at pulitikal na reporma kung mananatiling kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Ang pamahalaan ay napalitan ng pananakot. makikita pa rin sa ikalawang bahagi ang pagtingin at pagsusuri ni Rizal sa mga ginagawa ng mga Kastila. Ang mga pangunahing reporma na kailangang ipatupad ay ang pagkakaroon ng kalayaaan sa pamamahayag upang maipaalam sa pamahalaang Kastila at maging sa buong bansa kung ang mga utos ay naipatutupad ng mga epektibo at mahusay. mahalaga at tapat sa kanilang mga tungkulin ang mga kinatawan. Ang pagreporma ay magiging mapayapa at mabunga kung ito ay manggagaling sa pagkilos ng mga nakatataas. pagsasamantala at pang-aalipin. Ang komunikasyon ay naging mas madali. Maaaring maging "political trimmers" ang mga representante ng bansa. kayumanggi ang kulay at pango ang ilong. Ang mga kinatawang Pilipino ay magiging mapaghimagsik sa Cortes. Ang isang indio ay maaaring maging encomendero at maging isang heneral ng isang hukbo.

ang pamamalagi ng isang panlabas na bagay sa isa pa ay maaaring magbunga ng pagkatuto at pagkaunawa. Ang Inglatera ay may sapat nang . Kailangan din ng reporma sa komersiyo. Sinabi rin dito na may isang panibagong dayuhan at pamamahala ang magpapatuloy sa iniwan ng mga Espanyol. magdulot ng pagkawasak ng isa o pagkakulong sa kapangyarihan ng isa. Ang mga kahilingan ng Pilipino ay nararapat lamang na ikonsidera ng Espanya kung ayaw niyang isubo sa panganib ang kanyang mga kayamanan maging ang kanyang hinaharap sa Aprika at ang kalayaan sa Europa. seguridad ng isang indibidwal at ng kanyang mga ari-arian. ang mga Pilipino ay mananatiling tapat sa gobyernong Espanyol. Ang Pilipinas ay mananatili sa Espanya kung ang pagpapatakbo dito ay matuwid at sibilisado subalit kung mananatiling walang pagbabago ay hindi mapipigilan ang mga Pilipino sa pagtamo ng kanyang kasarinlan. Isang halimbawa ay ang naganap sa Espanya kung saan ang mga mananakop ay napatalsik din sa huli matapos ang madugo at paulit-ulit na labanan. Kung ang edukasyon at kalayaan ay patuloy na ipagkakait ng Espanya sa Pilipinas. Sa panahong nakamit na ng Pilipinas ang kanyang kalayaan isang panibagong dayuhan ang maaaring magpatuloy sa iniwan ng mga Espanyol. Kung ang mga Pilipino ay nagbabayad ng buwis. Makikita ang pagiging repormista ni Rizal sa bahaging ito ng sanaysay. At ang huling bahagi naman ng sanaysay ang nagpapakita ng mga prediksiyon at pananaw sa hinaharap. Nagbigay din siya ng mga kadahilanan kung bakit nais nilang magkaroon ng mga ganitong reporma sa Pilipinas. agrikultura. Inihain niya ang iba't ibang pagbabago na nais ng mamamayang baguhin at iparating sa pamahalaan ng Espanya. Ang isa ay maaaring pumayag at sumuko o maaari rin naman bumagsak at magdusa. Sinasabi ang pagkakaroon ng dominasyon ng isang bansa sa isa pang lahi ay hindi pangmatagalan. nararapat din naman silang bigyan ng karapatan. Gayundin naman ang Pilipinas ay idedeklara ang kanyang sarili bilang isang malaya at nagsasariling bansa sa mga darating na araw kung patuloy na aalipustahin at mamaltratuhin ang kanyang lahi. Ang mga posisyon sa gobyerno ay kailangang punuan sa pamamagitan ng isang "competitive examination" at ang resulta ay nararapat na ihayag sa publiko. Tulad ng pangunahing layuning politikal ng La Solidaridad. ang bahaging ito ang nagpapakita iba't ibang pananaw ni Rizal sa repormang radikal at politikal kung mananatiling kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Magkakaroon ng matinding banggaan at labanan sa pagitan ng mga mananakop at mga Pilipino kung saan ito'y magdudulot ng matinding pinsala sa dalawa. hahanapin ng kanyang lahi ang mga paraan ng pagsasarili sa ibang bayan.Pilipinas ng kinatawan sa Cortes. Ayon sa siyensiya. edukasyon at iba pa. Ang ilang pangunahing reporma na kailangan pang ipatupad ay ang katarungan ang pangunahing pangangailangan ng isang sibilisado ng bayan.

Ang Alemanya ay hindi isusubo sa panagnib na ikalat ang kanyang mga hukbo sapagkat kapag nagkaroon ng digmaan ay maaari pang maging dahilan ng kanyang pagbagsak.kolonya sa Silangan at hindi nya isasakripisyo ang kanyang imperyo sa India para lamang makuha ang Pilipinas. higit na pinagpala ang mga mahihirap. Ang Pransiya ay mas maganda ang hinaharap sa Tonking at Tsina. pangkaisipang kadahilanan. Dahil sa katamaran ng mga Pilipino (The Indolence of the Filipinos) Ang katamaran ay ang kauntian ng pag-ibig sa paggawa at kakulangan ng sipag ng isang tao. pangkabuhayang kapaligiran bunga ng . Masasabi natin na sadyang makabayan si Rizal. Ang ilan dito ay masasabing nagkatotoo at natupad. Dati naman ay hindi ganito katamad ang mga Pilipino. Ito ay unti-unting nakakaapekto sa lahat ng parte o aspeto ng ating katauhan. Pangatlo. Una. Ang Amerika ay mayroong pagkabahala lalo na sa Pasipiko. mayroon ng pangangalakal na masigla. At ayon sa mga prayle. Bago dumating ang mga taga-Europa. Pangalawa. Dahil sa natural na kapaligiran kung saan mainit ang klima. noong sinaunang panahon. Halos imposible nang magamot ng lubusan at pabalik-balik ito. Inihalintulad ito ni Rizal sa isang kanser. Tulad ng kanser. Makikita ang mahusay na pag-analisa ni Rizal sa mga nangyayari sa bansa. Ang Hapon ay nasa sitwasyong delikado sapagkat ang Rusya at Inglatera ay may nasa kanya at sapagkat mas maigi pang ang Korea na lang pagtuunan niya ng pansin. Ang Tsina ay magiging maswerte na kung mapapanatili niya ang kanyang kalagayan. inilahad ni Rizal ang mga pananaw niya sa darating pang mga panahon. ang mga katutubo ay nagbubungkal pa ng sariling bukirin upang may ipang-kain. Ayon kay Pigafette. Maraming mga bagay ang nagiging sanhi ng katamaran ng mga Pilipino. Ang mga mandirigma ng Luzon ay nakilahok sa labanan sa Sumatra. ang katamaran ay unti-unting kumakalat sa buong katawan. Hinahangad niya ang pagkakaroon ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng Pilipino sa mga Kastila. Ang Olandiya ay kontento na sa Moluccas at Java at mas maigi ang kanyang hinaharap sa Sumatra. Gumagawa pa ng maraming kasangkapang pandigma at pinag-aralan nila ang wikang Kastila. Sa huling bahagi. kahit pati sa mga bansang kalapit ng Pilipinas. Kulang na pagbibigay-sigla sa paggawa.

Pinatunayan ni Rizal sa sanaysay na ito ang pagbibintang ng mga Kastila sa mga Pilipino sa pagiging tamad. Walang pagkakaisa. maraming katulong ngunit mababa ang pasahod. Ang katamaran sa Pilipinas ay isang katamarang pinasagwa. ang pamahalaan mismo. at hindi sahi. mataas na buwis. Hindi sapat na rason para sa katamaran ang pagbabago ng panahon o di kaya'y ang pagbago ng lugar na kinalakihan. At ang pangpito. Kulang ang pagtuturo ng mga magulang sa mga anak. sapilitang pinapagsundalo ang mga Pilipino. pag-aalsa at pagdarambong. Hindi angkop sa pag-aaral ang kapaligiran. Hindi rin isinasaayos ang pagpapabilis ng pamamaraan ng transportasyon. Pagsasaulo ng mga pinag-aralan. hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa para sa pagbabago. Talamak ang tinatawag ng "padrino" sa paglakad ng papeles o mga pangangailangan. Ang mga Kastila ay maluho sa pamumuhay. mababang pagtingin sa manwal na gawain at malahari ang pagkilos. Walang tulong na ibinibigay sa pagpapaunlad ng kabuhayan. maraming pistahan at pag-aambag ng malaki sa simbahan dahil sa maling paniniwala sa relihiyon at pagigng panatiko. ng kasamaan. Habang tayo ay nabubuhay. Kulang ng pagtangkilik sa sariling gawa. Pang-anim. Sadyang nais ng mga prayleng maging mangmang ang mga Pilipino. at katwiran at intriga ng mga namumuno. Ito ang nais na ipakita ni Rizal sa sanaysay na ito. Kulang ang paglilingkod sa taong bayan. At walang kamalayang pambansa. Mababa ang moral ng taong-bayan. Kung saan. Panglima. Kulang ng katangiangpamumuno sa takot sa mananakop. ang kapaligirang panlipunan.kabanalang nakatuon sa kabutihang-asal. Hindi dapat ibuntong lahat ng sisi sa mga Pilipino. Batay sa kanya. namulat siya sa pananaw na ang kababaihang Pilipino ay katuwang sa layunin para sa ikagagaling ng bayan. naiiwang tiwangwang ang bukid at labis na nakalulunos ang bunga ng mga pangyayari. Kulang ang pagbibigay-sigla sa gawaing manwal tula ng sapilitang paggawa. Ang katamaran ay bunga. pang-edukasyong pangkapaligiran. Nagkakaroon din ng hindi makataong pagtrato ng nagtuturo at karamihan sa mga paaralan ay nasa kumbento. ipinahahayag ni Jose Rizal ang kanyang papuri at paggalang sa katapangang ipinamalas ng mga ito sa pagsusulong ng karapatan sa edukasyon – isang dikaraniwang hakbang sa maraming kababaihan sa kanyang panahon. Pang-apat. Liham sa mga taga Malolos Buod: Sa kanyang liham sa mga kadalagahan ng Malolos na sinulat ng 1889. Samantalang ang mga Plipino naman ay nalululong sa sugal. walang pangangalaga sa ari-arian. ang mithiin ng mga kadalagahan ng Malolos para sa karunungan ay patunay ng pagkamulat sa tunay na kahulugan ng kabanalan . Mali ang pagpapahalaga. Ang kasamaan ay wala sa pagkakaroon ng katamaran ngunit sa walang-tigil na paghikayat ng ganitong ugali. Ipinakita ni Rizal na ang mga Kastila ang sanhi ng ganoong kaasalan sapagkat higit pa silang tamad kaysa sa kanilang pinagbibintangan. malinis na kalooban at . Ang mga prayle ay walang pagsasanay bilang guro lalo na ang mga nagtuturo. Tiwali ang mga Pilipino.digmaan. Ayon kay Rizal. kamalayang pambansa. lalong lumala habang tumatagal ang panahon.

ika-12 ng Disyembre 1888 nang may 20 kadalagahan ng Malolos ang naghain ng petisyon kay Gobernador-Heneral Weyler upang magtayo ng isang "panggabing paaralan. Mga Tala: Ika-17 ng Pebrero 1889 nang isulat ni Jose Rizal – gamit ang wikang Tagalog – ang liham na ito habang ginagawa ang anotasyon sa aklat ni Morga. Kaugnay nito. Si Señora Guadalupe Reyes ang nagsilbing guro ng mga kadalagahan. Ulituliting matamisin ang mapuring kamatayan sa alipustang buhay". Bahagi rin ng liham ang pagpapaalala ni Rizal sa lahat na gamitin ang isipang kaloob ng Diyos. Sa kabila ng pagtutol. pagibig sa kapua sa tinubuang bayan. Patuloy silang nanawagan at nang lumaon. Naging dahilan ito upang hindi rin pumayag ang gobernador-heneral na maitatag ang paaralan. inilalarawan niya ang katangian ng kababaihan sa Europa at bilang halimbawa ay pinakita ang babaing Sparta bilang huwaran ng pagiging mabuting ina." Layunin nila na mag-aral ng wikang Español sa ilalim ni Teodoro Sandiko. Ipinapayo ni Rizal na gamitin ang halimbawang ito upang maitaguyod ang isang anak na marangal at magtatanggol sa bayan. hindi dagliang sumuko ang mga kadalagahan sa kanilang layunin. Pinupuna ang mga hindi kanais-nais na gawain ng mga prayle. Binibigyang-diin ni Rizal ang tungkulin ng kababaihan – bilang dalaga at asawa – sa pagbangon ng kanilang dignidad at halaga sa lipunan. Isinulat niya ito sa London. . limang araw matapos ipaalam sa kanya ni Marcelo H. ang kura paroko. hindi sinang-ayunan ni Padre Felipe Garcia. isang propesor sa Latin. pumayag na rin ang pamahalaan na maitatag ang paaralan. Gayunpaman. upang matukoy ang katotohanan at hindi maging alipin ninuman. Ayon sa pagsasalaysay. del Pilar ang isang mahalagang pangyayari sa bayan ng Malolos. at sa pagtupad ñg ukol. gayundin ang pagiging mulat ukol sa tunay at huwad na relihiyon. bagama't tumagal lamang ito ng tatlong buwan. ang naturang petisyon. Ang payo ni Rizal ay "mulatin ang mata ñg anak sa pagiiñgat at pagmamahal sa puri.matuwid na pag-iisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful