1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. alipusta ng mga Hudyo. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis.Jesus ko. ________________. ________________. Requiscant in pace Les petuares cede. Jesus ko. ________________. iniharap kay Anas. naging alimura. napako sa krus at natindig sa kanya. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. Jesus ko. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. 8. 5. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. kay Caipas. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. (5x) Requiem aeternam dona eis. ________________. 6. pinutungan ng koronang tinik. Jesus ko. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. 7.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. ________________. Jesus ko. napagitna sa . ginapos ng mga lubid. kay Pilato at kay Hirodes. 10. 9. Jesus ko. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. ________________. Jesus ko. Domine. tulad sa korderong walang sala. 4. tinampal. ________________. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. Jesus ko. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. ________________. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. Et lux perpetua luceat eis. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo.

nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. ________________ Ina ni Kristo. iisang Diyos. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. ________________ . LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. Siya Nawa. ________________ Inang kahanga-hanga. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. pakinggan mo kami Kristo. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. maawa ka sa amin Panginoon. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. magpasawalang hanggan. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa kanya Santa Maria. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. maawa ka sa amin Panginoon. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang walang bahid. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. maawa ka sa amin Kristo. ________________ Inang kalinins-linisan. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad.

________________ Toreng garing. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Tore ni david. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Birheng maawain. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Reyna ng mga martir. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ . ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Pinto ng langit. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Luklukan ng karunungan.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Talang maliwanag. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Bahay na ginto. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit.

________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. O santang ina ng Diyos. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. magpasawalang-hanggan. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. *** Kaawaan mo siya. ________________ Reyna ng mga birhen. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. ilingon mo sa amin ang . ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. pinapanaw na taong anak ni Eba. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. Aba pos anta Mariang Reyna. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. pintakasi ka namin. pinanaligan ka namin. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon namin. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. *** Pakapakinggan mo siya. ________________ Reynang iniakyat sa langit. *** Patawarin mo siya.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. ________________ Reyna ng kapayapaan. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. Siya Nawa. Ay Aba. Ikaw nga po ang tinatawag namin. Ina ng Awa. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________.

6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. . matamis na Birheng Maria. noong siya ay nabubuhay pa. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. Ipanalangin mo siya. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. Amen. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. bugtong na Anak na pinaka-iibig. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. kagalingan ng mga kaluluwa. marikit na Jesus. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. Siya Nawa. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. ay kaawaan Mo at patawarin. 3 Aba Ginoong Maria. papagkamtin. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. O magiliw. ilaw na walang katapusan. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. maawain. O Santang Ina ng Diyos. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. itong dinasal naming 3 Ama Namin. mapagsa-walang hanggan. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis.

kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. iniaalay puso’t kaluluwa. O. • Jesus na panginoon ko. O. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. hustisya ng kabagsikan. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. Amen. • Bendito alabado. Semancha . Imaculada Concepcion. Santos portes Santos imortales. ang galit mo po’y ipagpalubay. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. mariang kabanal-banalan. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. Amen. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. Miserere nobis. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. ligapin mo kami’t kahabagan. mahal na Birheng Maria. Dakilang Prinsesa. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. jesus na katamis-tamisan.

Original el primer estante. dececer natural por siempre amass. Amen . Sim Pecado Concivida. • • Ave Maria Purisima.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado. Amen. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.