1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

________________. Et lux perpetua luceat eis. napako sa krus at natindig sa kanya. Jesus ko. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. ginapos ng mga lubid. Jesus ko. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. ________________. 10. ________________. (5x) Requiem aeternam dona eis. kay Pilato at kay Hirodes. tinampal. 5. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli.Jesus ko. pinutungan ng koronang tinik. 6. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. Jesus ko. ________________. ________________. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. alipusta ng mga Hudyo. 9. 8. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. Jesus ko. ________________. Jesus ko. iniharap kay Anas. napagitna sa . nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. Jesus ko. Domine. 4. kay Caipas. 7. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. ________________. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. tulad sa korderong walang sala.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. Requiscant in pace Les petuares cede. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. naging alimura. ________________. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. Jesus ko. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica.

________________ Ina ni Kristo. ________________ Inang kalinins-linisan. ________________ Inang walang bahid. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. ________________ .3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. maawa ka sa amin Panginoon. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. iisang Diyos. maawa ka sa amin Kristo. Siya Nawa. ________________ Inang kahanga-hanga. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. maawa ka sa kanya Santa Maria. maawa ka sa amin Panginoon. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. magpasawalang hanggan. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. pakinggan mo kami Kristo. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus.

________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Ina ng mananakop. ________________ . ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Toreng garing. ________________ Bahay na ginto. ________________ Reyna ng mga martir.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Pinto ng langit. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Birheng maawain. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Talang maliwanag. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Tore ni david.

Panginoon namin. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. pintakasi ka namin. ________________ Reyna ng kapayapaan. Ay Aba. O santang ina ng Diyos. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. ________________ Reyna ng mga birhen. *** Patawarin mo siya. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. Ina ng Awa. Aba pos anta Mariang Reyna. *** Pakapakinggan mo siya. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. ________________ Reynang iniakyat sa langit. magpasawalang-hanggan. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. *** Kaawaan mo siya. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. Ikaw nga po ang tinatawag namin. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. ilingon mo sa amin ang . Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. pinanaligan ka namin. Siya Nawa. pinapanaw na taong anak ni Eba. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan.

ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. Ipanalangin mo siya. noong siya ay nabubuhay pa. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. marikit na Jesus. O magiliw. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. kagalingan ng mga kaluluwa. mapagsa-walang hanggan. papagkamtin.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. . ay kaawaan Mo at patawarin. ilaw na walang katapusan. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. maawain. Amen. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. matamis na Birheng Maria. bugtong na Anak na pinaka-iibig. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. 3 Aba Ginoong Maria. O Santang Ina ng Diyos. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. itong dinasal naming 3 Ama Namin. Siya Nawa. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O.

OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. O. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. ang galit mo po’y ipagpalubay. iniaalay puso’t kaluluwa. mahal na Birheng Maria. hustisya ng kabagsikan. Amen. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. Santos portes Santos imortales. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. Semancha . ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. Miserere nobis. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. Amen. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. • Bendito alabado.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. O. Dakilang Prinsesa. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. mariang kabanal-banalan. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. jesus na katamis-tamisan. ligapin mo kami’t kahabagan. • Jesus na panginoon ko. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. Imaculada Concepcion.

Original el primer estante. • • Ave Maria Purisima. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen . Amen. dececer natural por siempre amass. Sim Pecado Concivida.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful