1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

4. Jesus ko. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. 9. ________________. Jesus ko. ________________. ________________. 7. ________________. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. ________________.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. (5x) Requiem aeternam dona eis. iniharap kay Anas. ________________. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. ________________. kay Caipas. ginapos ng mga lubid. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. 10. Jesus ko. Jesus ko. napagitna sa . 5. Jesus ko. Et lux perpetua luceat eis. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. alipusta ng mga Hudyo. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. Requiscant in pace Les petuares cede. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. Jesus ko. naging alimura. napako sa krus at natindig sa kanya. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. pinutungan ng koronang tinik. 8. ________________. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. Jesus ko. kay Pilato at kay Hirodes. tinampal. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. 6. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. Domine.Jesus ko. tulad sa korderong walang sala.

________________ Ina ni Kristo. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Siya Nawa. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. ________________ . maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. maawa ka sa amin Panginoon. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. ________________ Inang kahanga-hanga. maawa ka sa amin Panginoon. pakinggan mo kami Kristo. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa amin Kristo. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. magpasawalang hanggan. ________________ Inang kalinins-linisan. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang walang bahid. iisang Diyos. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. maawa ka sa kanya Santa Maria.

________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Bahay na ginto. ________________ Talang maliwanag. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Simula ng tuwa namin.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ . ________________ Reyna ng mga martir. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Toreng garing. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Birheng maawain. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Pinto ng langit. ________________ Tore ni david.

pinapanaw na taong anak ni Eba. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. Ina ng Awa. Panginoon namin. ________________ Reyna ng mga birhen. pintakasi ka namin. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. ilingon mo sa amin ang . O santang ina ng Diyos. pinanaligan ka namin. ________________ Reynang iniakyat sa langit. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw nga po ang tinatawag namin. *** Patawarin mo siya. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Aba pos anta Mariang Reyna. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. ________________ Reyna ng kapayapaan. *** Pakapakinggan mo siya. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. Siya Nawa. magpasawalang-hanggan. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. Ay Aba. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. *** Kaawaan mo siya.

itong dinasal naming 3 Ama Namin. Ipanalangin mo siya. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. bugtong na Anak na pinaka-iibig. O magiliw. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. O Santang Ina ng Diyos. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. marikit na Jesus. ilaw na walang katapusan. matamis na Birheng Maria. noong siya ay nabubuhay pa. Amen. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. kagalingan ng mga kaluluwa. . ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. maawain. mapagsa-walang hanggan.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. ay kaawaan Mo at patawarin. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. papagkamtin. Siya Nawa. 3 Aba Ginoong Maria. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos.

Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. jesus na katamis-tamisan. mariang kabanal-banalan. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Semancha . iniaalay puso’t kaluluwa. hustisya ng kabagsikan. • Bendito alabado. ligapin mo kami’t kahabagan. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. Amen. Dakilang Prinsesa. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. Miserere nobis. Imaculada Concepcion. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. O. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. O. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. mahal na Birheng Maria. ang galit mo po’y ipagpalubay.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. Amen. Santos portes Santos imortales. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. • Jesus na panginoon ko. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing.

(3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Original el primer estante. • • Ave Maria Purisima. Amen .8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado. Amen. Sim Pecado Concivida. dececer natural por siempre amass.