1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

________________. ________________. 8. iniharap kay Anas. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. Jesus ko. ________________. 10. ________________.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. naging alimura. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. Et lux perpetua luceat eis. Jesus ko. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. napako sa krus at natindig sa kanya. kay Pilato at kay Hirodes. Jesus ko. (5x) Requiem aeternam dona eis. ________________. tinampal. 7. tulad sa korderong walang sala. Jesus ko. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. Jesus ko. napagitna sa . 4. Domine. 5. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. ________________. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. 9. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. kay Caipas.Jesus ko. 6. ________________. alipusta ng mga Hudyo. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. ________________. pinutungan ng koronang tinik. ginapos ng mga lubid. Jesus ko. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. Jesus ko. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. Requiscant in pace Les petuares cede.

3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. magpasawalang hanggan. ________________ Inang walang bahid. ________________ . maawa ka sa kanya Santa Maria. maawa ka sa amin Panginoon. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang kahanga-hanga. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. maawa ka sa amin Kristo. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. maawa ka sa amin Kristo. Siya Nawa. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. ________________ Ina ni Kristo. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. pakinggan mo kami Kristo. iisang Diyos. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. ________________ Inang kalinins-linisan. maawa ka sa amin Panginoon. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus.

________________ Birheng maawain. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Tore ni david. ________________ . ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Reyna ng mga martir. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Pinto ng langit.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Toreng garing. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Bahay na ginto. ________________ Talang maliwanag.

Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. Ina ng Awa. O santang ina ng Diyos. pinanaligan ka namin. pintakasi ka namin. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. *** Patawarin mo siya. Aba pos anta Mariang Reyna. Siya Nawa. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. pinapanaw na taong anak ni Eba. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. ________________ Reyna ng kapayapaan. *** Kaawaan mo siya. ilingon mo sa amin ang . panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon namin. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. Ay Aba. magpasawalang-hanggan. ________________ Reynang iniakyat sa langit. Ikaw nga po ang tinatawag namin. ________________ Reyna ng mga birhen. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. *** Pakapakinggan mo siya.

ilaw na walang katapusan. Siya Nawa. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. maawain. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. bugtong na Anak na pinaka-iibig. Amen. mapagsa-walang hanggan. papagkamtin. marikit na Jesus. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. ay kaawaan Mo at patawarin. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. O magiliw. Ipanalangin mo siya. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. O Santang Ina ng Diyos. 3 Aba Ginoong Maria. kagalingan ng mga kaluluwa. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. matamis na Birheng Maria. . itong dinasal naming 3 Ama Namin.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. noong siya ay nabubuhay pa. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus.

Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. iniaalay puso’t kaluluwa. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. jesus na katamis-tamisan. hustisya ng kabagsikan. • Bendito alabado. mahal na Birheng Maria. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. Dakilang Prinsesa. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. Amen. Semancha . ang galit mo po’y ipagpalubay. Amen. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. O. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. ligapin mo kami’t kahabagan. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. Imaculada Concepcion. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. O. mariang kabanal-banalan. • Jesus na panginoon ko. Santos portes Santos imortales. Miserere nobis. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan.

• • Ave Maria Purisima. Original el primer estante. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen . Sim Pecado Concivida. Amen. dececer natural por siempre amass.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful