P. 1
PANALANGIN PARA SA KALULUWA

PANALANGIN PARA SA KALULUWA

|Views: 22,566|Likes:
Published by ivan_robie9328

More info:

Published by: ivan_robie9328 on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

________________. kay Caipas.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. (5x) Requiem aeternam dona eis. ________________. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. 6. Jesus ko. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. pinutungan ng koronang tinik. 5. ________________. naging alimura. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. ________________. Jesus ko. 9. 7. Et lux perpetua luceat eis. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. ________________. iniharap kay Anas. ginapos ng mga lubid. ________________. 4. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. alipusta ng mga Hudyo. napako sa krus at natindig sa kanya. Domine. tinampal. Jesus ko. Requiscant in pace Les petuares cede. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. Jesus ko. Jesus ko. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. 8. Jesus ko. tulad sa korderong walang sala. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. ________________. 10. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. kay Pilato at kay Hirodes. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina.Jesus ko. napagitna sa . alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. ________________. Jesus ko.

pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. pakinggan mo kami Kristo. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa amin Panginoon. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. ________________ Inang kalinins-linisan. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. maawa ka sa kanya Santa Maria. iisang Diyos. ________________ Inang kahanga-hanga. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. ________________ Ina ni Kristo.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. maawa ka sa amin Kristo. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. Siya Nawa. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. magpasawalang hanggan. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. ________________ . maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. ________________ Inang walang bahid. maawa ka sa amin Panginoon. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo.

________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Ina ng banal na Iglesia.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ . ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Birheng maawain. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Bahay na ginto. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Pinto ng langit. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Talang maliwanag. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Reyna ng mga martir. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Tore ni david. ________________ Toreng garing. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Birheng dapat igalang.

***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. *** Kaawaan mo siya. ________________ Reynang iniakyat sa langit. Panginoon namin. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin. Ay Aba. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. pintakasi ka namin. Ina ng Awa. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. Aba pos anta Mariang Reyna. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. magpasawalang-hanggan. *** Pakapakinggan mo siya. panginoon namin Sa iyong pagkakandili.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. ________________ Reyna ng kapayapaan. *** Patawarin mo siya. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. O santang ina ng Diyos. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. ________________ Reyna ng mga birhen. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. pinapanaw na taong anak ni Eba. ilingon mo sa amin ang . Siya Nawa. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing.

Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. papagkamtin. 3 Aba Ginoong Maria. ilaw na walang katapusan. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. noong siya ay nabubuhay pa. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. Amen. kagalingan ng mga kaluluwa. itong dinasal naming 3 Ama Namin. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. mapagsa-walang hanggan. bugtong na Anak na pinaka-iibig. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. O magiliw. O Santang Ina ng Diyos. matamis na Birheng Maria. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. . marikit na Jesus. Ipanalangin mo siya. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. maawain. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. ay kaawaan Mo at patawarin. Siya Nawa. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus.

• Bendito alabado. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. mariang kabanal-banalan. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. Imaculada Concepcion. hustisya ng kabagsikan. Dakilang Prinsesa. Semancha . iniaalay puso’t kaluluwa. ang galit mo po’y ipagpalubay. Santos portes Santos imortales. O. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. ligapin mo kami’t kahabagan. • Jesus na panginoon ko.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. Amen. Miserere nobis. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. O. jesus na katamis-tamisan. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. Amen. mahal na Birheng Maria. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin.

Amen. Original el primer estante. Amen . (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sim Pecado Concivida. dececer natural por siempre amass. • • Ave Maria Purisima.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->