1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. Jesus ko.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. Jesus ko. naging alimura. Et lux perpetua luceat eis.Jesus ko. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. ________________. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. ________________. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. ________________. 6. 9. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. 5. ________________. pinutungan ng koronang tinik. napagitna sa . alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. alipusta ng mga Hudyo. Jesus ko. kay Pilato at kay Hirodes. 4. ________________. ________________. napako sa krus at natindig sa kanya. 8. tinampal. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. 7. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. Jesus ko. tulad sa korderong walang sala. Requiscant in pace Les petuares cede. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. Jesus ko. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. kay Caipas. 10. ginapos ng mga lubid. Domine. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. iniharap kay Anas. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Jesus ko. ________________. Jesus ko. (5x) Requiem aeternam dona eis. ________________.

Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. ________________ Inang kalinins-linisan. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. maawa ka sa amin Panginoon. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. ________________ . maawa ka sa amin Kristo. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. iisang Diyos. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. pakinggan mo kami Kristo. ________________ Inang walang bahid. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. magpasawalang hanggan. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Ina ni Kristo. Siya Nawa. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. ________________ Inang kahanga-hanga.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa kanya Santa Maria. maawa ka sa amin Panginoon. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos.

________________ . ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Bahay na ginto. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Toreng garing. ________________ Tore ni david. ________________ Pinto ng langit. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Birheng lalong dakila.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Birheng maawain. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Talang maliwanag. ________________ Reyna ng mga martir.

pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ay Aba. Siya Nawa. Panginoon namin. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. *** Pakapakinggan mo siya. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. *** Kaawaan mo siya. ________________ Reynang iniakyat sa langit. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. Aba pos anta Mariang Reyna. magpasawalang-hanggan. *** Patawarin mo siya. Ina ng Awa. O santang ina ng Diyos. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. Ikaw nga po ang tinatawag namin. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. ________________ Reyna ng mga birhen. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. ilingon mo sa amin ang . pintakasi ka namin. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. ________________ Reyna ng kapayapaan. pinapanaw na taong anak ni Eba. pinanaligan ka namin. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. ________________ Reyna ng lahat ng Santo.

itong dinasal naming 3 Ama Namin. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. mapagsa-walang hanggan. O magiliw. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. noong siya ay nabubuhay pa. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. maawain. papagkamtin. O Santang Ina ng Diyos. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. Amen. marikit na Jesus.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. Siya Nawa. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. kagalingan ng mga kaluluwa. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. bugtong na Anak na pinaka-iibig. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. ilaw na walang katapusan. matamis na Birheng Maria. . Ipanalangin mo siya. 3 Aba Ginoong Maria. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. ay kaawaan Mo at patawarin. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag.

OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. Amen. ligapin mo kami’t kahabagan. mariang kabanal-banalan. Dakilang Prinsesa. • Bendito alabado. O. O. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Semancha . Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. hustisya ng kabagsikan. Santos portes Santos imortales. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. Miserere nobis. ang galit mo po’y ipagpalubay. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. jesus na katamis-tamisan. mahal na Birheng Maria. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. Amen. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. • Jesus na panginoon ko. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. Imaculada Concepcion. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. iniaalay puso’t kaluluwa.

Amen . Amen. dececer natural por siempre amass.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. • • Ave Maria Purisima. Original el primer estante. Sim Pecado Concivida.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful