1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

4. Jesus ko. Et lux perpetua luceat eis. 5. napako sa krus at natindig sa kanya. Domine. Requiscant in pace Les petuares cede. 10. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. kay Pilato at kay Hirodes. napagitna sa . Jesus ko. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica. 6. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. Jesus ko. (5x) Requiem aeternam dona eis. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. ________________. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. Jesus ko. alipusta ng mga Hudyo. tinampal. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. Jesus ko. Jesus ko. ________________.Jesus ko. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. iniharap kay Anas. ________________. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. kay Caipas. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. pinutungan ng koronang tinik. 8. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. ________________.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. 9. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. ________________. ________________. naging alimura. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. 7. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. ________________. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. Jesus ko. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. tulad sa korderong walang sala. ________________. ginapos ng mga lubid.

Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. maawa ka sa kanya Santa Maria. ________________ Inang kalinins-linisan. iisang Diyos. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. maawa ka sa amin Kristo. Siya Nawa. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang kahanga-hanga. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. ________________ . ________________ Ina ni Kristo. pakinggan mo kami Kristo. kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat. Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. magpasawalang hanggan. maawa ka sa amin Panginoon. maawa ka sa amin Kristo. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. ________________ Inang walang bahid. maawa ka sa amin Panginoon. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos.

________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Talang maliwanag. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Bahay na ginto. ________________ Ina ng mananakop. ________________ . ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Birheng dapat igalang. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Tore ni david. ________________ Luklukan ng karunungan. ________________ Birheng maawain. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Pinto ng langit. ________________ Reyna ng mga martir. ________________ Toreng garing. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit.

panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. ________________ Reyna ng kapayapaan. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. *** Pakapakinggan mo siya. ________________ Reyna ng lahat ng Santo. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. Panginoon namin. Aba pos anta Mariang Reyna. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. Ay Aba. Ikaw nga po ang tinatawag namin. pinapanaw na taong anak ni Eba. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. Ina ng Awa. ________________ Reyna ng mga birhen. magpasawalang-hanggan. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. *** Patawarin mo siya. O santang ina ng Diyos. ilingon mo sa amin ang . panginoon namin Sa iyong pagkakandili. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. pintakasi ka namin. ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. *** Kaawaan mo siya. ________________ Reynang iniakyat sa langit. pinanaligan ka namin. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. Siya Nawa. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________.

Siya Nawa. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. Ipanalangin mo siya. maawain.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. ay kaawaan Mo at patawarin. O magiliw. O Santang Ina ng Diyos. 3 Aba Ginoong Maria. ilaw na walang katapusan. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. noong siya ay nabubuhay pa. kagalingan ng mga kaluluwa. matamis na Birheng Maria. *** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. Amen. mapagsa-walang hanggan. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. marikit na Jesus. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. . Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis. papagkamtin. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. bugtong na Anak na pinaka-iibig. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. itong dinasal naming 3 Ama Namin.

Santos portes Santos imortales. O. Semancha . • Bendito alabado. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. Miserere nobis. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. Amen.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. Amen. hustisya ng kabagsikan. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. O. ligapin mo kami’t kahabagan. Dakilang Prinsesa. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. Imaculada Concepcion. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. • Jesus na panginoon ko. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. mariang kabanal-banalan. iniaalay puso’t kaluluwa. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. mahal na Birheng Maria. ang galit mo po’y ipagpalubay. jesus na katamis-tamisan. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin.

Sim Pecado Concivida. dececer natural por siempre amass. Amen . Original el primer estante. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado. • • Ave Maria Purisima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful