P. 1
PANALANGIN PARA SA KALULUWA

PANALANGIN PARA SA KALULUWA

|Views: 23,580|Likes:
Published by ivan_robie9328

More info:

Published by: ivan_robie9328 on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

1 Panalangin Para sa Kaluluwa

PANALANGIN PARA SA KALULUWA
+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala, nagtitika naman akong magkukumppisal ng lahat ng mga kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa. Buksan mo, Panginoon ang aming mga albi, pakasulungin ang aming loob, pakalinisin sa walang kapakanan ang mahahalay at likong alaala. Liwanagin mo ang aming puso nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamahal mahalang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina na aming dapat dinggin sa di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Hanggan. Siya Nawa. (5x) Lubhang maawaing Jesus ko lingapin mo ng mga mata mong maawain ang kaluluwa ni ________________ na dahilan sa kanya ay nagpakasakit at namatay ka sa krus. Siya Nawa. Sagot: kaawaa’t patawarin ang kaluluwa ni ________________. 1. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo nang manalangin ka sa halamanan, ________________. 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha, ________________.

iniharap kay Anas. alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan ng dugo at tubig. Amen PAGHAHAIN Katamis-tamisang Jesus. ________________. ________________. nasa pagsakop sa sangjkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. tulad sa korderong walang sala. natdtad ng sugat ang buo mong katawan sa hampas ng suplina. nalagay sa isang pagka-buhong kahiya-hiya. kay Pilato at kay Hirodes. Requiscant in pace Les petuares cede. Et lux perpetua luceat eis. pinutungan ng koronang tinik. (5x) Requiem aeternam dona eis. ________________. napako sa krus at natindig sa kanya. napasakamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Hudas. 10. ________________. tumulo ang iyong nahalagang dugo sa pagtutuli. alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santusan mong ulo. alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa iyong katawan niyong tampalasan. Jesus ko. Jesus ko. 8. ________________. Jesus ko. ginapos ng mga lubid. ________________. ________________. alang-alang sa kasantu-santusan mong mga paa at kamay na pinakuan ng mga pakong pinagdalita mong masakit. dinala sa pagpaparipahan sa iyo. Domine.2 Panalangin Para sa Kaluluwa 3. napagitna sa . 5. Jesus ko. Jesus ko. alang-alang sa paglalakad mo sa lansangan ng kapaitan ang krus ay iyong babaw. kay Caipas. 9. tinampal. 4.Jesus ko. ________________. Jesus ko. alang-alang sa kasantu-santusan mong katawan na napako sa krus. alipusta ng mga Hudyo. napagitna sa dalawang magnanakaw na para sa krus at natindig sa kanya. natakpan ang iyong mukha nng isang purpura sa pagpapalibhasa sa iyo. naging alimura. alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. niluran at pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. 6. Jesus ko. 7. alang-alang sa kasantu-santusan mong mukha na binayaan mong malarawan sa birang ni Veronica.

Hanguin mo na Panginoon ko alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni ________________. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. ________________ Inang pus-pos ng biyaya ng Diyos. Ipanalangin mo siya (Sagot) Santang Ina ng Diyos. magpasawalang hanggan. maawa ka sa kanya Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. maawa ka sa amin Kristo. maawa ka sa kanya Banal na Trinidad. sa payapang kaharian na iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nakasama sa iyong naripa sa krus. maawa ka sa amin Kristo. ________________ Inang kasakdal-sakdalan. maawa ka sa kanya Diyos Espiritu Santo. maawa ka sa amin Panginoon. ________________ Inang walang bahid. Siya Nawa. ________________ Inang kalinins-linisan. ________________ Inang kahanga-hanga. nabubuhay at naghaharing kasama ang Diyos Ama. ________________ Inang walang malay sa kasalanan. LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN Panginoon. maawa ka sa kanya Santa Maria. ________________ . kaluwalhatian at Sa pagdurusa mo niya’y iakyat mo sa na matiwasay sa iyong iligtas siya alang-alang iyong kasantu-santusang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa mga hirap ng impyerno ng kami’y dapat pumasok. ________________ Ina ni Kristo. pakinggan mo kami Kristo. maawa ka sa amin Panginoon. pakinggan mo kami Diyos Ama sa langit. iisang Diyos. ________________ Santang Birhen ng mga Birhen.3 Panalangin Para sa Kaluluwa dalawang magnanakaw na para sa kanila ay pinainom ng apdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng sibat.

________________ Birheng dapat igalang. ________________ Reyna ng mga anghel. ________________ Reyna ng mga apostol. ________________ Birheng matibay na loob sa magaling. ________________ Birheng lalong dakila. ________________ Ina ng banal na Iglesia. ________________ Birheng maawain. ________________ Talang maliwanag. ________________ Pinto ng langit. ________________ Simula ng tuwa namin. ________________ Mapag-ampon sa mga kristyano. ________________ Tanggulan ng mga kasalanan. ________________ Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. ________________ Tore ni david. ________________ Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati. ________________ . ________________ Birheng kapaham-pahaman. ________________ Ina ng Maylikha. ________________ Sisidlan ng kabanalan. ________________ Sisdlan ng bukod na mahal na loob na makusaing sumunod sa panginoong Diyos. ________________ Sisidlan ng bunyi at bantog. ________________ Kaban ng tipan. ________________ Reyna ng mga martir.4 Panalangin Para sa Kaluluwa Ina ng mabuting kahatulan. ________________ Bahay na ginto. ________________ Birheng makapangyayari. ________________ Salamin ng katuwiran. ________________ Mapagpagaling sa mga maysakit. ________________ Ina ng mananakop. ________________ Toreng garing. ________________ Reyna ng mga patriarka. ________________ Reyna ng mga propeta. ________________ Luklukan ng karunungan.

O santang ina ng Diyos. ________________ Reynang iniakyat sa langit. pintakasi ka namin. Panginoon namin. dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. Ay Aba. Ikaw nga po ang tinatawag namin. pumanaw dito sa ibabaw ng lupa. *** Kaawaan mo siya. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. ________________ Reyna ng lahat ng Santo.5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor. ________________ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw rin ang pinagbuntungang-hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang baying kahapis-hapis. Pinagta-tagubilin namin sa iyo Panginoon ang kaluluwa ni ________________. pinanaligan ka namin. panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. panginoon namin Sa iyong pagkakandili. magpasawalang-hanggan. ikaw ang kabuhaya’t tinamisan. ________________ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo. ***Dumating nawa sa mahal na tainga mo ang aming pagdaing. Ina ng Awa. *** Pakapakinggan mo siya. ilingon mo sa amin ang . ________________ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. Siya Nawa. ang mga kasalanang ginawa niya noong siya’y nabubuhay pa magparating man. Aba pos anta Mariang Reyna. pinapanaw na taong anak ni Eba. kami ay lumililom na wag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinaratnan ng kasalatan bagkus aiadya mo kami Birheng Maluwalhati. ***Ipanalangin mo siya santang Ina ng Diyos ***Nang siya’s maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. ________________ Reyna ng mga birhen. mangyaring ipagpatawad mo sa kanya alangalang sa walang katapusang mong awa. ________________ Reyna ng kapayapaan. *** Patawarin mo siya.

*** Pagkalooban Mo siya ng kapayapaang walang hanggan *** Magbigay liwanag. Requiscant in pace Les Petuares cede Amen Panginoon kong Diyos. matamis na Birheng Maria. ipakita mo sa amin ang inyong anak na si Jesus. at 3 Requiem aeternam ay iniaalay namin sa kaluluwa ni ________________. mapagsa-walang hanggan. maawain. ilaw na walang katapusan. O Santang Ina ng Diyos. kagalingan ng mga kaluluwa. itong dinasal naming 3 Ama Namin. lalung-lalo na ang pagpanaw ng Iyong kaluluwa na kasantu-santusan mong pagkamatay. Siya Nawa. Amen Ama Namin (3x) Aba ginoong Maria (3x) Requiem aeternam (3x)  Et lux perpetua luceat eis.6 Panalangin Para sa Kaluluwa mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw. . Amen. 3 Aba Ginoong Maria. • Nang siya’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni jesukristong Panginoon. papagkamtin. pakundangan sa mga hirap at sakit na ipinagdalita Mo sa iyong mahal na Santa Krus. bugtong na Anak na pinaka-iibig. na kung bagama’t mayroong hindi na napagsisihang kasalanan dito sa lupa. ipinag-aamu-amo namin na kahabagan Mo at patawarin ang kaluluwa ni ________________ inyong ipanalangin at ipanuto sa buhay na walang hanggan. O magiliw. marikit na Jesus. ay kaawaan Mo at patawarin. noong siya ay nabubuhay pa. Ipanalangin mo siya. mapanatag sa kapayapaan *** Amen Kaluluwang mahal ni Kristo Katawang mahal ni Kristo Tubig sa tagiliran ni Kristo Pasyon na mahal ni Kristo : • : : : Pakasantuhin mo po siya Iligtas mo po siya Pakahusgahan mo po siya pakatapangin mo po siya O.

Ipinagpapasalamat namin sa Iyo ang mahal mong bugtong na Anak na ipinagkaloob Mo sa aming lahat na dinalita ng mga kabanalan ng Mahal na Birheng Maria. Amen. Miserere nobis. OREMUS MANALANGIN TAYO Panginoon naming Diyos. kami po’y nagpapasalamat sa walang hanggan Mong sa aming makasalanan. iniaalay puso’t kaluluwa. de la Virgen Maria de Dios Senora Nuestra Concivida. Semancha . Ina’y huwag mo kaming pababayaan hanggang sa oras ng aming kamatayan. Ipinagkaloob Mo sa amin ang Iyong Mahal na grasya sito sa lupa at kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesukristong Anak Mo at Panginoon naming lahat na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu santo magpasawalang hanggan. hustisya ng kabagsikan. mahal na Birheng Maria.7 Panalangin Para sa Kaluluwa (3x) Santos deus. Amen. sea santisimo sacramento del altar de lalimpia. ang galit mo po’y ipagpalubay. • Bendito alabado. sambahing walang tigil buong Diyos ay naaliw na walang kahambing. ang kaluluwa ni ________________ inyong kaawaan. Dakilang Prinsesa. ligapin mo kami’t kahabagan. O. Imaculada Concepcion. (3x) • Kalinisan mo po’y purihin. O. Santos portes Santos imortales. kasantu-santusan mong pagkamatay sa krus ay siya mong ipagkaloob sa kaluluwa niya (3x) • Miseracordia po Senor. Patawad mo po’y aming kamtan magpasawalang-hanggan. jesus na katamis-tamisan. • Jesus na panginoon ko. mariang kabanal-banalan.

Amen . Amen. • • Ave Maria Purisima. Sim Pecado Concivida. Original el primer estante.8 Panalangin Para sa Kaluluwa de Pecado. (3x) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. dececer natural por siempre amass.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->