ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Aralin 7

1976: pinamagatang ´Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansaµ Alpabeto ng pambansang wika (20 letra) ay nakapagpapabagal sa pag-unlad at paglaganap.Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Filipino 1976 y Isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa sa pagreporma ng ispeling. y Oktubre 4. Kalutasan: Adapsyon ng 31 letrang alpabeto para sa progresibong pagsulong ng wikang pambansa. .

binubuo ng 31 letra ang alpabetong Filipino. Labing isang letra ( c. ñ. z) ang idinagdag. Hal: Ibanagifun (smallest banak) vugi (egg of fish) Kastilabintana (ventana) sibuyas (cebollas) Inglesiskor (score) magasin (magazine) . Ang 20 letra ay galing sa abakada. ang alpabetong 1976 ay tinawag na pinagyamang alpabeto. rr. q. ll.y Ayon dito. v. y Dahil dito. f. j. ch. Maaring manatili ang katutubong baybay buhat sa sa iba·t ibang wika. y Ang Paggamit ng 31 letra: Pagbabaybay ng karaniwang salita: isa-sa-isang tumbasan o kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. x.

Hal: AU(gold) ginto 3. x. staff Latin: habeas corpus Italyano: pizza pie 2. v. ñ.1. q. Ang salitang kinakatawan ay maaring tumbasan sa Filipino. z) Hal: Ingles: coach. Roxas . ll. Simbolong pang-agham: Dapat manatili sa anyong internasyunal. Pangalang pantangi: binabaybay sa nakamihasnang baybay ang ilan ay ayon sa tuntunin. Ang mga salitang banyaga na bago pa lang sa Filipino: isulat ng alinsunod sa baybay nito sa wikang pinanghiraman. Davao. j. f. Hal: Cuevas. rr. ch. Maaring gamitin ang: ( c.

maaring gamitin ang pangwikang tradisyong Filipino. y Ang modernisasyon dito: pagbabago at pagunlad ng buhay Makakapasok ang katutubong wika at para magamit ang Filipino na dati ay ingles lang ang ginagamit. . y Kung ang banyagang salita ay matagal ng nahiram.y ALPABETO 1976: Mapangahas- malawak na bokabularyo. nakilahok ang wikang Filipino sa banyagang wika. y Dahil sa pagdagdag ng 11 letra.

Makabuo ng pangkahalatang konsensus sa pasya ng mga titik na dapat isama sa 20-titik ng abakada. ll at rr (bahagi na ng alpabetong Filipino at pwede pagtambalin kung kailangan): Dati ay 31 letra. Mapahalagahan ang binagong alpabeto ng pambansang wika 2. paraan ng pagbasa. Mas pinasimple dahil tinanggal ang kambalkatinig o digraph na ch.Ang 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling Disyembre 8. paraan ng pagsunod-sunod. paraan ng paggamit ng mga titik. ngayon ay 28 letra³ (A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z) . 1983: ´Simposyum ukol sa Repormang Ortograpikoµ Layunin: 1.

Paggamit ng 20 letrang abakada ayon sa ´kung ano ang bigkas. siyang baybayµ y 1976 Tuntunin: Katutubong Salita y 1987 Patnubay: Katutubong Salita. Hiram na karaniwang salita na naasimila na sa sistema ng pagbaybay sa Filipino. Hiram na salita na hindi konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino ngunit madaling maasimila sa Filipino . Hiram na salita kung konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.

pangagham at teknikal na salita. pangngalang pantangi. banyagang salita na bago pa lamang sa Filipino ‡ 1987 Patnubay: Katutubong salita mula sa ibang wika. simbolong pang-agham. .Paggamit ng 8 dagdag na letra y 1976 Tuntunin: Katutubong salita mula sa ibang wika. simbolong pangagham. hiram na salitang lubhang hindi konsistent. Pangalang pantagi.

Apat sa walong letra nito ay ginagamit sa pagbabaybay kasama ang karaniwang salita.Ang Mungkahing 2001 Alfabeto at Nirevisang Patnubay sa Ispeling y Dahilan: Paglitaw ng iba·t-ibang ispeling na binuo ng mga institusyong pang-akademya at pampublikasyon. Ang pagbabago ay nasa tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra. Mahahati sa 2 grupo ang ang 8 dagdag na letra: F. Ñ . J. Q at X (redundant) . V at Z (Tiyak na may ponemikong estado) C. Walang umiiral na istandardisadong sistema ng ispeling.

xerox. y Hal: Ang letrang C ay nakakatulad sa letrang S sa pagkatawan nito sa ponemang /s/ at nakakatulad sa letrang K sa pagkatawan ng ponemang /k/. Spanish ´casaµ = ['ka. ** extra-ekstra.seroks . Ñ . V at Z lamang ang gagamitin sa mga karaniwang hiram na salita na binago sa ispeling sa Filipino. piña. **queso-keso. y C. ito·y sunuran sa /ks/ na nakakatulad ng S sa tunog na /s/.pinya y Letrang Q kumakatawan sa tunog na /k/ o /kw/. J.y F. quarto-kwarto y Letrang X hindi isang tunog.low] y Kastilang Ñ ay hindi isang tunog kundi sunuran ng /ny/. **baño-banyo.sa] English ´iceµ = ['ays] Italian ´celloµ = [' e. Q at X ang gagamitin sa hiram na salitang itinuturing karaniwan.

irregular na ispeling. may natatanging kultural na kahulugan.y Nilalabag nito isa-sa-isang tumbasan ng tunog at letra. Sa 1987 Patnubay at 1976 Tuntunin: Ipinasok ang walong dagdag na letra (o 11 dagdag na letra) 2001 nirevisang patnubay: inangkin ang apat sa walong dagdag na letra sa 1987 Alpabeto.Itinatabi natin ang apat na letrang ito sa 20 letrang abakada. at tinanggap na sa internasyunal na pakikipagkominikasyon. y C. y Ang mga salitang hinihiram sa orihinal na anyo ay: Pangngalang Pantangi. Q at X kapag ang hiram na salitang naglalaman ng letra ay binaybay ng buo ayon sa orihinal na anyo. . salitang teknikal at siyentipiko. Ñ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful