ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Aralin 7

1976: pinamagatang ´Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansaµ Alpabeto ng pambansang wika (20 letra) ay nakapagpapabagal sa pag-unlad at paglaganap. Kalutasan: Adapsyon ng 31 letrang alpabeto para sa progresibong pagsulong ng wikang pambansa. y Oktubre 4. .Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Filipino 1976 y Isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa sa pagreporma ng ispeling.

y Ayon dito. y Dahil dito. ang alpabetong 1976 ay tinawag na pinagyamang alpabeto. rr. Hal: Ibanagifun (smallest banak) vugi (egg of fish) Kastilabintana (ventana) sibuyas (cebollas) Inglesiskor (score) magasin (magazine) . v. q. Ang 20 letra ay galing sa abakada. Maaring manatili ang katutubong baybay buhat sa sa iba·t ibang wika. ñ. j. binubuo ng 31 letra ang alpabetong Filipino. y Ang Paggamit ng 31 letra: Pagbabaybay ng karaniwang salita: isa-sa-isang tumbasan o kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. ch. x. ll. z) ang idinagdag. Labing isang letra ( c. f.

v. Simbolong pang-agham: Dapat manatili sa anyong internasyunal.1. Davao. Roxas . Ang mga salitang banyaga na bago pa lang sa Filipino: isulat ng alinsunod sa baybay nito sa wikang pinanghiraman. f. ll. x. z) Hal: Ingles: coach. rr. Ang salitang kinakatawan ay maaring tumbasan sa Filipino. Hal: Cuevas. Pangalang pantangi: binabaybay sa nakamihasnang baybay ang ilan ay ayon sa tuntunin. q. j. staff Latin: habeas corpus Italyano: pizza pie 2. ñ. Maaring gamitin ang: ( c. Hal: AU(gold) ginto 3. ch.

y ALPABETO 1976: Mapangahas- malawak na bokabularyo. y Kung ang banyagang salita ay matagal ng nahiram. y Dahil sa pagdagdag ng 11 letra. nakilahok ang wikang Filipino sa banyagang wika. . maaring gamitin ang pangwikang tradisyong Filipino. y Ang modernisasyon dito: pagbabago at pagunlad ng buhay Makakapasok ang katutubong wika at para magamit ang Filipino na dati ay ingles lang ang ginagamit.

Mapahalagahan ang binagong alpabeto ng pambansang wika 2. 1983: ´Simposyum ukol sa Repormang Ortograpikoµ Layunin: 1. Mas pinasimple dahil tinanggal ang kambalkatinig o digraph na ch. paraan ng pagbasa. paraan ng pagsunod-sunod. ll at rr (bahagi na ng alpabetong Filipino at pwede pagtambalin kung kailangan): Dati ay 31 letra.Ang 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling Disyembre 8. Makabuo ng pangkahalatang konsensus sa pasya ng mga titik na dapat isama sa 20-titik ng abakada. paraan ng paggamit ng mga titik. ngayon ay 28 letra³ (A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z) .

Hiram na salita na hindi konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino ngunit madaling maasimila sa Filipino . siyang baybayµ y 1976 Tuntunin: Katutubong Salita y 1987 Patnubay: Katutubong Salita. Hiram na salita kung konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.Paggamit ng 20 letrang abakada ayon sa ´kung ano ang bigkas. Hiram na karaniwang salita na naasimila na sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.

Paggamit ng 8 dagdag na letra y 1976 Tuntunin: Katutubong salita mula sa ibang wika. hiram na salitang lubhang hindi konsistent. simbolong pangagham. pangngalang pantangi. . simbolong pang-agham. pangagham at teknikal na salita. banyagang salita na bago pa lamang sa Filipino ‡ 1987 Patnubay: Katutubong salita mula sa ibang wika. Pangalang pantagi.

 Ang pagbabago ay nasa tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra. Mahahati sa 2 grupo ang ang 8 dagdag na letra: F. Walang umiiral na istandardisadong sistema ng ispeling. Apat sa walong letra nito ay ginagamit sa pagbabaybay kasama ang karaniwang salita. Q at X (redundant) . V at Z (Tiyak na may ponemikong estado) C.Ang Mungkahing 2001 Alfabeto at Nirevisang Patnubay sa Ispeling y Dahilan: Paglitaw ng iba·t-ibang ispeling na binuo ng mga institusyong pang-akademya at pampublikasyon. Ñ . J.

**queso-keso. y Hal: Ang letrang C ay nakakatulad sa letrang S sa pagkatawan nito sa ponemang /s/ at nakakatulad sa letrang K sa pagkatawan ng ponemang /k/. ** extra-ekstra. quarto-kwarto y Letrang X hindi isang tunog. xerox. Spanish ´casaµ = ['ka. piña. ito·y sunuran sa /ks/ na nakakatulad ng S sa tunog na /s/.seroks .low] y Kastilang Ñ ay hindi isang tunog kundi sunuran ng /ny/.sa] English ´iceµ = ['ays] Italian ´celloµ = [' e. V at Z lamang ang gagamitin sa mga karaniwang hiram na salita na binago sa ispeling sa Filipino.y F. **baño-banyo. Ñ .pinya y Letrang Q kumakatawan sa tunog na /k/ o /kw/. J. Q at X ang gagamitin sa hiram na salitang itinuturing karaniwan. y C.

. Sa 1987 Patnubay at 1976 Tuntunin: Ipinasok ang walong dagdag na letra (o 11 dagdag na letra) 2001 nirevisang patnubay: inangkin ang apat sa walong dagdag na letra sa 1987 Alpabeto. at tinanggap na sa internasyunal na pakikipagkominikasyon.Itinatabi natin ang apat na letrang ito sa 20 letrang abakada. Q at X kapag ang hiram na salitang naglalaman ng letra ay binaybay ng buo ayon sa orihinal na anyo. salitang teknikal at siyentipiko. irregular na ispeling. may natatanging kultural na kahulugan. y C.y Nilalabag nito isa-sa-isang tumbasan ng tunog at letra. Ñ . y Ang mga salitang hinihiram sa orihinal na anyo ay: Pangngalang Pantangi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful