Mga Tayutay: Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa

at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.
Ilang Uri ng Tayutay

1. Pagtutulad (simile) - isang payak at lantad na
paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki'y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Hal. Para ng halamang lumaki sa tubig, Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar, Florante at Laura

2. Paghahalintulad (Analohiya) - isang uring
tambalan ng pagtutulad. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. Hal. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga.

3. Pagwawangis (Metapora) - isang tuwirang
paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Hal. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay.

4. Pagtatao (Personipikasyon) - tinatawag din
itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Hal. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino.

Hal. Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak. 8.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Pagpapalit-tawag (Metonymy) . Tanong Retorikal . o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Hal. Diyos ko. Panawagan (Apostrophe) . Hal. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo). 6. 11. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. 9. Pag-uyam .5. Pamamalabis (Eksaherasyon) .isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 7. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Hal. . ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. Hal. Hal.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento. Talinghaga (Allegory) .

Hal. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" .