I.

Bugtong
1. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Sagot: Kandila 2. Baboy ko sa pulo, ang balahibo·y pako. Sagot: Langka 3.Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Sagot: Ampalaya 4. Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay. Sagot: Ilaw 5. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Sagot: Anino 6. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon. Sagot: banig 7. Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Sagot: siper 8. Munting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas. Sagot: gamu-gamo 9. Tinaga ko ang puno, sa dulo nagdurugo. Sagot: gumamela 10. Naabot na ng kamay, ipinagawa pa sa tulay. Sagot: kubyertos 11. Malaking supot ni Mang Jacob, kung sisidlan ay pataob. Sagot: kulambo 12. Maliit pa si kumare, marunong ng humuni. Sagot: kuliglig 13. Baka ko sa palupandan, unga·y nakakarating kahit saan. Sagot: kulog 14. May bintana nguni·t walang bubungan, may pinto nguni·t walang hagdanan. Sagot: kumpisalan 15. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka. Sagot: palaka

II. Salawikain
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula Ang magandang asal ay kaban ng yaman Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan Ang mabuting halimbawa, ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon Ako, ikaw o kahit sinumang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran Kung aakyat ka nga't mahuhulog naman, mabuting sa lupa'y mamulot na lamang Ako ang nagbayo ako ang nagsaing saka ng maluto'y iba ang kumain. Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

III. Pabula
Ang Kabayo at ang Kalabaw
Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. "Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit keysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba?" pakiusap ng kalabaw. "Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo," anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. "Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko," pakiusap pa rin ng kalabaw. "Bahala ka sa buhay mo," naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalung tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. "Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon," may pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili.

Ang Kabayo at ang Mangangalakal
Isang mangangalakal ang maghahatid ng dalawang sakong asin sa palengke. Inilulan niya ang mga sako ng asin sa kanyang kabayo at nagtungo sila sa palengke. Nang tumatawid sila sa isang ilog na dinaanan ay hindi sinasadyang nadulas at natumba ang kabayo. Napunit ang mga sako at ang ilang bahagi ng asin ay nabuhos sa ilog at ang iba naman ay nalusaw dahil sa pagkababad sa tubig. Hindi naman nasaktan ang kabayo at napansin niya na lubhang gumaan ang pasan niyang dalawang sako ng asin at siya ay natuwa Nang sumunod na linggo ay magpupunta uli ang mangangalakal sa palengke at naglulan na nman ng dalawang sakong asin sa kanyang kabayo. nang mapalapit na sila sa ilog ay napagisip-isip ng kabayo: "Kung magpapadulas ako sa ilog ay tiyak na gagaan uli ang pasan ko," ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili. Ganun na nga ang ginawa ng kabayo. Muling nabutas ang mga sako at ibang asin ay nabuhos sa ilog at ang iba naman ay nalusaw. Nguni't sa pagkakataong eto ay nakahalata ang mangangalakal na sadyang nagpadulas ang kabayo sa ilog. Pagdaan pa ng isang linggo ay muling magtutungo ang mangangalakal sa palengke subalit sa pagkakataong eto ay apat na baldeng may lamang alpombra ang kanyang inilulan sa kabayo - dalawang balde sa magkabilang tabi ng kabayo. "Aba, ok to, mas magaan ang pasan ko ngayon. Ganun pa man ay magpapadulas pa rin ako sa ilog para mas gumaan pa ang pasan ko," ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili. Pagdating sa ilog ay kusa na namang nagpadulas ang kabayo ngunit laking gulat niya nang biglang bumigat ang kanyang pasan nang siya ay malublob sa tubig. Ang apat na balde na may alpombra ay napuno ng tubig at di hamak nanaging mas mabigat pa keysa sa dalawang sakong asin.

Ang Lobo at ang Ubas
Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo (wolf). Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. "Swerte ko naman. Hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas," ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli, at muli, at muli pa subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. "Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon," ang sabi niya sa sarili.

Ang Daga at ang Leon
Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. "Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. "Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko," sabi ng leon. "Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, " sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat. "Utang ko sa iyo ang aking buhay," laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga.

Si Pagong at Si Matsing
Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. ´Halika Matsing, kainin natin ang pansitµ nag-aayang sabi ni Pagong ´Naku baka panis na yanµsabi ni Matsing ´Ang nabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n·yan para masiguro natin na walang lason ang pagkainµ dagdag pa nito. ´Hindi naman amoy panis Matsing at saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muningµ sabi ni Pagong ´Kahit na, ako muna ang kakainµ pagmamatigas ni Matsing Walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. ´Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit kaya wala ng natira. Sa susunod ka na lang kumainµ paliwanag ng tusong matsing. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging.

´Matsing! Matsing! tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin itoµ masayang sabi ni Pagong ´Gusto ko rin ng saging na ¶yan Pagong, ibigay mo na lang sa akinµsabi ni Matsing ´Pasensya ka na, gusto ko rin kasi nito.Kung gusto mo hatiin na lang natin.µ ´Hahatiin? O sige pero sa akin ang itaas na bahagi. Ung parte na may mga dahon ha?µ nakangising sabi ni Matsing ´Ha? sa akin ang ibabang bahagi?tanong ni Pagong ´Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parteµsabi ni Matsing Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalaagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito nang hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. ´Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari iyon? Ang aking tanim ay nalanta at natuyoµsabi ni Matsing ´Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugatµ paliwanag ni Pagong ´hmp kaya pala nalanta ang aking tanimµnanggigil na sambit ni Matsing ´Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natinµ anyaya nito ´Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin.µsabi ni Pagong ´Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta·t bigyan mo lang ako ng konti para sa aking meryendaµ sabi ni Matsing Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno. Kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. ´Akin na lahat ito Pagong. Gutom na gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Hahaha!µ tuwang-tuwang sabi ni Matsing Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik kaya·t humingi ito ng tulong kay Pagong. ´Pagong, tulungan mo ako! Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit ng dumilim at mukhang uulan ng malakasµpagmamakaawa ni Matsing ´Ayoko! Napakasalbahe mo. Lagi mo na lang akong iniisahan! Aalis muna ako. mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan.µ sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. ´Arrrraayyy! Aaaarayy! natutusok ako sa mga tinik Arrrrrrrrruuyyyyyy!!!!µ daing ng tusong matsing

´Oo sige tadtarin mo ako ng pinong-pino at pagjputol putullin nang sa gayon ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo hahahaµsabi ni Pagong Nag-isip ng malalin si Matsing ´Haha. Naisahan din kita Matsing. ´Tignan natin kung saan ang tapang mo. ´Hahaha. ´Anong gagawin mo sa akin?µ takot na tanong ni Pagong ´Tatadtarin kita ng pinong pinoµsabi ni Matsing Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong matsing. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. susunugin na lang kita hanggang sa maging abo kaµ sabi ni Matsing ´Hindi ka ba nag-iisip Matsing? Hindi kami tinatablan ng apoy! Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama ditoµ pagyayabang ni Pagong Nag-isip na naman ng malalim si Matsing. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko ang lumagoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat kaibigan!!! natutuwang sabi ni Pagong Malungkot na umuwi si Matsing. ´Hoy Pagong humanda ka ngayon!µ galit na sabi ni Matsing sabay huli sa pagong. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Sabi nga: Tuso man ang matsing. Kung mabagal ito sa lupa. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka! Hahaha!µ sabi ni Matsing Lihim na natuwa si Pagong. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. ´Naku huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. . Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong.´Humanda ka bukas Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akinµbulong nito sa sarili Kinabukasan. kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing. ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Mula noon nagbago na si Matsing. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Parang awa mo na«µ pagmamakaawa ni Pagong Tuwang-tuwa si Matsing sa pagaakalang magagantihan na niya si Pagong. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. naiisahan din. ay hinanap niya si Pagong.

Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya´t nawika nito: " Naku! Pinang. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Kinagabihan. Nang mayroon ng isang salop ang nabayong bigas. Ang ibong iyon ay si Rita. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Siya'y gutom na gutom sapagka't galing siya sa laruan. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Si Rita ay nanood sa kanyang ina. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo. na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Kumakain ng bigas ang ibong iyon. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. tinawag niya si Rita upang mautusan sa pagtatago ng binayo. Isang araw. Nang kanyan buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Nabahala si Aling Rosa. Ang Alamat ng Niyog . Alamat Ang Alamat ng Pinya Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Hinanap niya si Pinang. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Laking pagkamangha ni Aling Rosa ng makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis-ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Isang araw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. ang tinatawag ngayong maya. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Hindi nahalata ng ina. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngayon natakpan siya ng bilao. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Ang Alamat ng Ibong Maya Si Rita ay batang lubhang malikot. Hindi sumagot si Rita.IV. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga ginagawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. wala si Pinang sa bahay. sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin. Ang lalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Isang araw. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. wala rin si Rita roon. ang kanyang ina ay nagbayo ng palay.

µ ang sigaw niyang babala sa itaas. nabalitaan ng datu ng Gagalangin na ang hanggahang bakod ay binubuwag at pinapalitan ng mga taga-Balintawak. wala na siyang ina. kasama ang mga abay na dalaga. nagkasakit ang ina at bigla na lamang namatay. ´Ibabagsak ko ito at buksan ninyo. ang mga tagpong inilalarawan sa kuwento ay nangyari noong bago pa dumating dito sa atin ang mga Kastila. Nakapagtataka kung bakit gaong ang kanilang mga ama ay mahigpit na magkaaway ay sila'y tinubuan ng pag-ibig sa isa't isa. Sumunod naman ang sampung mababait na mga bata. alang ano mang masamang hangarin. Ang bungang iyon ay kauna-unahang niyog dito sa daigdig. nakita nilang may tubig ito. Ang ngalan niya ay Rosita. Sa isang sulok ng bakod ng hanggahan natatabingan ng malagong halaman. Ang Alamat ng Sampaguita Ang sampaguita. na ating pambansang bulaklak. Ngunit ang lahat ay gumagawa alinsunod sa utos ng kani-kanilang puno. ´Mga ulo ninyo." anya sa mga utusan. Kaya't kung gabing maliwanag ang buwan. Ang Balintawak at ang Gagalangin ay baranggay na magkapit-bahay. Habang sila ay nag-iiyakan. ngunit ang nakabihag ng kanyang mailap na puso ay ang anak na binata ng datu ng Gagalangin na nangangalang Delfin.µ ang wika ng ikaapat na anak. Iyan ang alamat ng niyog. Ilibing ninyo siya at magbantay kayo sa kanyang libingan. "Sabihin niyo sa inyong datu. Tinikman nila ang laman at ang nasabi ay ´Ang puti at kay sarap naman ng lasa ng bungang ito. Ang bakod ay binbalik ko . bagaman ayon sa mattanda. Kung minsan. Dahil sa sampu ang kanyang anak.µ Nang biyakin ng ikalawang anak ang bunga. Hindi matuwid ang kanilang ginagawa. Siya·y maganda at maputi. sila ang nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Nang sila'y magbali. " na ibalik ang bakod sa dating kintatayuan. Masipag at maalaga sa kanyang mga anak. Biglang nawala ang maputi at magandang babae. Agad siyang nagpautos sa datu ng Balintawak. si Delfin ay gumagawa ng isang lihim na lagusan kanayang madaraanan. ay may iniingatang isang magandang alamat. Ang punong iyon ay pagkukunan ninyo ng makakain araw-araw. Naghulog pa ng maraming bunga ang batang umakyat sa itaas ng puno. Akala ng mga bata ay nananaginip lang sila. Nagkainan at nag-inuman nakita nila na di sila magugutom pang muli." Nagalit ang datu ng Balintawak nang humarap sa kanya ang mga sugong buhat sa Gagalangin at sabihin sa kanya ang biling ng datu roon.µ sabi nila. na tuwing limang taon ay ginigiba at pinapalitan.Noong unang panahon sa bundok ng Cristobal ay may isang mabait na ina. Sinasamyo nila ang malinis na simoy ng kabukiran at pinanonood nila ang kaayaayang mukha ng buwan. Ang datu ng Balintawak ay mayroon daw isang anak na dalaga na walang pangalawa sa kagandahan. Nagutos siya sa ilan niyang mga tauhan upang magmasid sa ginagawang pagbabakod ng mga taga-Balintawak. ang nagpapalit ay ang mga kawal ng datu sa Gagalangin. Mabilis ang paglaki nito at kaagad naging isang mataas na puno. may dumating na isang babae na di nila kilala. Ang dalawang pangunahing tauhan ay bibigyan natin ng mga makabagong pangalan." ang wika niya sa mga sugo. malimit daw magpasayal sila ni Rosita. datapuwa't mayroon siyang apat na abay na pawang mga dalaga rin.µ sabi ng pinakamatanda at dali-dali siyang umakyat at pumitas ng bunga. ´ Sino na ang maglalaba ng ating damit?µ tanong ng ikatlong bata. ´ Huwag na kayong umiyakµ sabi niya. Sa pagitan ay may isang matibay na bakod na yari sa mga pinatuyong kawayan . kung minsan naman ay ang mga kawal ng datu sa Balintawak. Minsan. ´ Di kayo pababayaan ng inyong ina." na ako'y hindi magnanakaw. Talagang napakabuti niya at mahal na mahal ang kanyang mga anak. ´Sino na ang mag-aalaga sa amin?µ tanong ng ikalawang anak. maging sa mukha at sa paguugali. Maraming binatang nagingibig sa kanya. sapagka't tunay na isang pagnanakaw. Makikita ninyo na may tutubo roon na puno. ´Marahil aakyatin ko na lamang itong puno. tumanggap siya ng blita na ang bagong bakod na itinatayo ay iniusod nang may limang talampakan sa dako ng Gagalangin. ´Naku! Ang puti at ang tamis ng tubig. "Sabihin ninyo.walang halong pag-iimbot. Noo'y panahon pa ng mga baranggay at datu. Nagtaka ang mga bata dahil sa taas ng puno at sa dami ng bunga nito. Isang araw. Ang kaawa-awang mga bata ay nag-iyakan at ang sabi nila ay ganito: ´ Sino na ang magpapakain sa amin?µ tanong ng pinakamatandang anak. Marangal ang pag-ibig ni Delfin kay Rosita -. binantayan nila ang libingan araw at gabi at pagkatapos ng sandaling panahon ay may nakita na nga silang isang halaman na tumubo. Pagkalibing sa ina nila. Ang pag-iibigan nilang iyon ay lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. talagang nahirapan siya sa pagaaruga sa mga batang ito. at samakatuwid ay nakakakuha sa kanilang lupa.

Datapuwa't wala na silang panahon upang magkausap pa. at ang "Sumpa kita!" na inihahatid ng panggabing simoy sa pandinig ng mga nagmamatyag ay naging "Sampaguita" . ang datu ay biglang dinapuan ng isang mahiwagang karamdaman at di nagtagal ay namatay. lalu na kung mga gabing maliwanag ang buwan. Naging madugo ang labanan nang magsagupa ang dalawang hukbo. Nang malapit na ang araw ng paglusob ng hukbo ng Gagalangin sa mga tagaBalintawak. Hindi nabanggit ng mga matatandang nagkuwento ang sinapit na buhay ng dalawang magsing-ibig. ang dalaga'y nagkasakit sa matinding dalamhati. ipinagbilin niya sa kanyang mga kawal na doon siya ilibing sa tabi ng hanggahang bakod.Sumpa kita!" ang winiwika raw ng tinig. may mahiwagang tinig na naririnig ang nagsisipanirahan sa may pagitan ng ng dalwang nayong naturan. Nang mabalitaan ng datu ng Balintawak na ang Gagalangin ay naghahanda upang siya ay digmain.. Ngayo'y nanariwa sa alala ng mga matatanda ang kasaysayan ng dalawang kapos-palad . Ang Alamat ng Rosas Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang ´Rosa. Napansin nila na ang waring nagmumula sa isang masukal na dako.. Nguni't ang kanilang pagtataka'y lalo pang nadagdagan nang makita nilang ang dalwang puno ng mababangong halaman ay nagmumula sa mga bibig ng dalawang bungong hindi gaanong nagkakalayo sa pagkakabaon. iginayak din niya ang kanyang mga kawal. Inihanda ng datu ng Gagalangin ang kanyang mga hukbo. Unti-unti itong pinanawan ng lakas. kayumian. malapit sa lihim na lagusang dinaraanan niya kung gabing maliwanag ang buwan at sila ni Rosita. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan.. kung ano ang naging hanggan ng labanan.. Kung buwan daw ng Mayo.µ na balita sa kanyang angking kagandahan. "Sumpa kita! . na siyang iningalan na tuloy sa mahalimuyak na bulaklak ng halamang tumutubo sa libing ng magsing-irog. ang karaniwang nagiging hangganan ay digmaan. Bago siya nalagutan ng hininga. Nagpatawag ng magagaling na mangagamot ang datung ama niya.lamang sa dapat kalgyan ayon sa natuklasan kong mga kasulatan ng aking mga nuno. ngunit sino man sa kanila'y hindi nakapagpagaling sa kaawa-awang dalaga. Ibig sana niyang magkausap sila ni Delfin upang ito'y himuking iurong na ang digmaan at mapayapang pakipag-usapan sa ama niya ang lahat. Gayon na lamang ang kanyang pag-aalala. siya'y nabuwal na lamang at sukat sa lupa. Hindi naman sila gaanong naghirap. Sa gayung mga alitan." Ipinag-alab bg loob ng ama ni Delfin ang tinanggap niyang balita. ay mapayapang namamasyal sa makapal na damuhan. pinagbigyan niya ang kahilingan ng minamahal niyang anak. hiningi niya sa kanyang ama na ang bangkay niya'y doon lamang ilibing sa tabi ng pinaglibingan kay Delfin. Masaklap man sa kalooban ng datu. Kailangang bawiin niya sa pamamagitan ng patalim ang lupang sa palagay niya ay ninakaw sa kanya. Ganyan ang lagi nang nasasaksihan ng mga tao roon kung buwan ng Mayo. Naiwan kay Delfin ang isang mabigat na panagutan: siya ang magiging heneral ng hukbo ng Gagalangin. At buhat noo'y marami ng tao sa Balintawak at sa Gagalangin. at kabaitan. Nang sa palagay ni Rosita ay hindi siya magtatagal. Nawala na ang mga baranggay at dumating na ang mga Kastila. Si Delfin ay natadtad ng sugat . Sa di-kawasa'y naisipan nilang hukayin ang dalawang halamang iyon upang matuklasan ang hiwaga ng malambing na tinig at ang kahulugan ng mga salitang sinasambit. Nang makarating sa kaalaman ni Rosita ang bagay na ito. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan.Si Delfin at si Rosita. Ang kuwento'y nagkasalin-salin sa maraming bibig. Si Delfin ay batang-bata at wala pang gaanong karanasan sa digmaan. . Samantala. Ngunit ang mga tao. kama ng mga abay nito. Maraming nalagas sa magkabilang panig. Naitatag na ang siyudad ng Maynila. Ang tinig ay waring sa isang babae at malambing daw na parang marahang bulong ng panggabing hanging humahalik sa mga dahon ng halaman. na sinibulan ng dalawang puno ng halamang ang mga bulaklak ay may kaliitan datapuwa't maputi.. kung minsa't sila'y nagbabantay. Maraming taon ang lumipas mula noon. Ngunit ang mga tao sa dalawang pook na ito ay naliligalig sa isang mahiwagang bagay. Ang sabi lamang nila ay ganito : nang mabalitaan ni Rosita ang pagkamatay ni Delfin sa labanan. taun-taon. samatalang ang kanyang ama ay nahasa na sa maraming pakikilaban sapul pagkabata. ay wala namang nakikita. at dahil sa masaganang dugong nawala sa kanya. maraming talulot at ang iwing bango'y pambihira. at nakakabit pa rin sa kalansay. Kinabukasan noo'y lalabas na sa larangan ang kanyang ama sa unahan ng isang malaking hukbo. siya'y kinabahan.

Bakit gusto kong magsulat ngayon? Sa sobrang dami ng mga pangyayari mula sa aking huling kwento. Nakakapanibago. Kasi nakakapagod na rin mag-isip. walang kabuluhan. Mas gusto pala nila ang maging ekstra. Maraming dumating. Isang mabilis na eksena. Sa halip. at mga pangyayari sa paligid mo. at ito·y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Walang kasiguraduhan kung magkakatotoo. hayop. Balakin. Patuloy sa pagkurap ang cursor sa aking harapan habang aking iniisip kung ano ang ginagawa ko dito sa blog na ito. Tatlo.. Isa. na magpapasibol sa iyo. Hindi mo naman kasi alam na hindi pala nila gustong maging bida. Bakit ka nandito? Huwag mong aksayahin ang oras mo sa pagbabasa nito. Nakakamangha kung paanong nagagawa ng tatlong munting simbolong ito (! ? . nakakatakot na rin magpatuloy ng mga bagong cast members sa pelikula ng iyong buhay. Tatlo. Sabi nga ng Lolo ng Lola ko. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. kung kailan iyon. Sabi naman ng kapitbahay ng Lolo ng Lola ko. "Ikaw bata ka. Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong isipin. Umalis ka na! Umalis ka na? Umalis ka na. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Hindi sa ganito ² walang saysay. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. bagay.. Sa iyo. Ibang-iba na ang tema ng aking mga kwento kumpara noong ako·y nagsisimula pa lamang magsulat. Nais lang. ay maaaring mahalaga sa iba at dahil dito. Plano. kung hindi ito ay hindi mo masasaksihan. sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. at walang maidudulot na kapaki-pakinabang sa iyong pagkatao. Sa ngayon. nakaalis ka na sa blog na ito. Isa. ´Lahat ng bagay ay may dahilanµ. Dalawa. ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga. Ngunit si Cristobal. Sana nga tama sila. Sabi naman ng kumpare ng Lolo ng Lola ko.. sana malapit na. lalo na kung malaking papel ang inatas mo sa kanila. V. Kwento Isa Dalawa Tatlo. at marami ring lumisan. May mga nanatili. Ekstra sa piling eksena sa buong pelikula. Isa. . Dalawa« Nakaw Dapat mong maunawaan na ang mga bagay na hindi mo pansin. mas madaling mawala sa iyo.Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Sa sobrang bilis ay hindi mo dapat kurapan man lang. Gusto kong maintindihan ang kadahilanan ng mga pangyayari. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di·y siya·y naging bangkay.. pagkabilang ko ng tatlo. ´Maiintindihan mo rin sa takdang panahonµ. Gugulin mo ang oras mo sa mga tao. Kung minsan. Sa iyo na nagbabasa nito. huwag mong pitasin ang Gumamela ko!". hindi ko na alam kung alin sa mga iyon ang kabaha-bahagi sa inyo. Ekstra. Dalawa. Nais ko sana·ng ibalik ang saya sa blog na ito. isang mahigpit niyang mangingibig. paksa.) na isalarawan ang saloobin ng isang tao. at may mga pasulpot-sulpot lang.

Mapapagal ka rin sa pagbibigay ng labis. hindi lahat ay sakto. Ngunit hindi ba't mas madaling nakawin ang mga bagay na kinaliligtaan? Mas madaling nakawin ang mga bagay na hindi binabantayan. Malimit ay napapalingon tayo sa ating likuran.Karaniwan nating iniingatan ang mga bagay na pinakamahalaga para sa atin. Walang sinuman sa mundong ito ang magiging masaya sa kulang. humuhusto sa plano mo. Ang paglalakbay sa buhay ay pasulong.. Hindi lahat ng pangyayari. Mas madaling nakawin at sa katotohanan. Ina Ina Bakit niyo ko ginawa? Ina. Kaya mo bang ibigay ang sobra pa sa kanyang inaasahan? Tama ba ang higitan mo ang kanyang hinihingi? Sa una'y maaaring lubos nga ang kaligayahan ngunit. Marupok na ito. Maguguluhan ka lamang at masisira ang iyong mga diskarte dahil sa multo ng mga nagdaang panahon. Uhaw at gutom ang magiging bunga nito pagtagal-tagal. isang walong taong gulang na batang lalaking lansangan sa kanyang . Lalo na kung hindi naman niya ito matumbasan. Katanggap-tanggap nga ang magbalik-tanaw paminsan-minsan ngunit. Ang Nakaraan Ang nakaraan ay dapat nang kalimutan. Kung minsan ay sobra. Hindi niya kayang tumbasan ang sobra. Ito ang tanong ni Michael. Hindi ka dapat magbigay ng kulang sa inaasahan. Huwag mo nang tawirin pa ang tulay patungo sa nakalipas. Kung pagdaka'y ikaw ay mapalingon. ang pangyayari ay hindi mo man lamang mapapansin. bakit mo ako ginawa?. Kung minsan ay kulang. maiisip mo ba na ikaw ay ninakawan nga kung ang nawala ay hindi naman mahalaga para sa'yo umpisa pa lamang? Magiging kawalan ba kapag ang isang bagay na walang halaga para sa'yo ay ninakaw ng iba? Ngayon ano nga ba ang dapat bigyan ng wastong pagpapahalaga? Ang mahalaga sa iyo o ang mahalaga sa iba? Sukli Sa buhay. ngunit hindi ibig sabihin nito ay ihihinto na natin ang paghakbang. darating rin ang panahon na mapupudpod ka rin. Nangangamba ka na maaring ito'y mawala sa'yo sakaling malinga ka at panandaliang magpabaya.. Baunin mo na lamang ang mga aral na napulot mo mula sa iyong mga karanasan. sapagkat labis ang iyong ibinigay. ina. 'Pagkat pinili pala niya ang magbigay ng wasto . Wala itong magandang maidudulot sa sitwastong nakapalibot sa iyo sa kasalukuyan. hindi ba? Kung sakaling hawak mo naman ang pagpili. anong buti ang iyong matatamo rito? Hindi mo maaaring pagsamahin ang iyong nakaraan sa buhay na mayroon ka na ngayon. Hindi nito kayang abutin ang tayog ng kanyang inaasahan. o ng higit sa iyong inaasahan? Alin man sa dalawa ay nakakadismaya pa rin.na kahit wasto ay kulang pa rin para sa'yo. ngunit hindi ba't dapat nating mas ingatan ang ating pag-aari na mas mahalaga sa iba? Kung ano ang mahalaga para sa'yo ang karaniwan mong iniingatan. Ang atensyon mo ay ukol lamang rito at wala nang iba pa. Hindi lahat ng labis ay may sukli. kung ang pagsilip mong muli sa iyong nakalipas ay may kasamang panghihinayang at pagsisisi. Ano nga ba ang mas mainam .ang makatanggap ka ng kapos. ano ang iyong ibibigay kung hindi wasto? Ang kulang kung kaya't kulang ay hindi sapat. Ito na marahil ang pinakamainam na gampanin ng nakaraan sa buhay. Hindi siya kailanman magiging kuntento.

Ilocos Norte. naisip man lang ba nila kung gaano ito ka sarap ay siya ring kahirap kapag siya'y lumabas na? Napag-usaupan ba nila ang magiging kinabukasan ng batang naghahanap ng aruga ng isang ama't ina? Mga tanong ng isang bata na nandiyan lamang sa kanyang isipan at sa kanyang pusong sugatan. Ina bakit ninyo ako ginawa? Ina bakit ninyo ako ginawa? Umiiyak-iyak si Michael nang aking ininterbyu noong Miyerkules ng hapon tungkol sa kanyang buhay kung bakit siya isang palaboy. Nag-aral si Luna sa Ateneo de Manila. hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagturo rito. Ina bakit ninyo ako ginawa? Bakit ninyo ako pinapabayaan? Hindi ninyo ba ako mahal? Nasaan na kayo ni itay? Si Michael ay isang palaboy. sa rekomendasyon ni Guerrero. Subalit. Noong 1881 nanalo siya ng gintong pilak para sa kanyang dibuhong La Muerta de Cleopatra sa pandaigdig na kumpetisyon na ang Exposicion Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Noong 1885. lumipat siya sa Paris at nagbukas ng studio roon. Dahil dito naging pensionado siya ng Ayuntamiento ng Maynila sa kondisyon na gumawa siya ng larawan para sa kanila. Kaya tanong ni Michael. Batavia. Ang ama naman niya ay iniwan sila ng kanyang ina noong nalaman buntis ito at hindi na nagpakita. Ilang taong lumipas bago natapos niya ito . Mga batang musmos na dapat ay nasa paaralan nagbabasa at nag-aaral para sa kanilang kinabukasan. La Batalla de Lepanto at Rendicion de Granada at nagwagi rin. nakita niya ang magagandang tanawin sa Hongkong. Ikaw'y magtataka kung kilala ba ng mga babaing ito ang batang si Michael. at pagkatapos sa Escuela Nautica. ang mabuti siguro'y huwag ninyo na lang buhayin ang inyong magiging anak . Lumipat ang pamilya sa Maynila noong 1861 upang makakuha ng mabuting edukasyong ang mga anak. bakit ninyo ako ginawa? VI. Akala mo'y nakikipaglaro siya sa mga mag-aaral sapagkat may dalang tawa at ngiti kapag siya'y hinahabol. na magaling na pintor. Minsan din ay kalaro niya ang mga kapwa bata na tila'y walang problema sa buhay. Kung hindi man lang magagawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin para sa kanilang mga anak. marahil dahil ang kanyang estilo ay hindi umaayon sa kagustuhan ng kanyang maestro. pinakasalan niya si Maria Paz Pardo de Tavera. isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladyator sa Colosseum sa Roma. at Colombo. Talambuhay ng mga Bayani Juan Luna Si Juan Luna y Novicio (23 Oktubre 1857-7 Disyembre 1899) ay isang Pilipinong pintor at bayani. pinaaral siya ng kanyang magulang sa Escuela de Bella Artes sa Madrid. Sa mga oras na siya'y ginawa ay naisip ba nila ang hirap na kanilang papasukin. Noong nakilala niya ang pintor na si Don Alejo Vera. Pumasok siya sa Academia de Dibujo Y Pintura sa Maynila ngunit ipinaalis. Noong 1886. Paano na lang ang sinabi ni Rizal na "Ang Kabataan ang pag-asa ng bayan" kung patuloy at mayroong mga magulang na pinababayaan ang kanilang mga anak. Ipinanganak siya sa Badoc. ang kanyang Spoliarium ay nagwagi ng isa sa tatlong gintong medalya sa Exposicion Nacional de Bellas Artes para sa taong iyon. Amoy. Noong 1877. Iniwan si Michael ng kanyang ina at ang lola at lolo na lang ang nag-aalaga sa kanya. Kapag nasa Maynila siya nagpapaturo pa rin siya kay Lorenzo Guerrero ng pagpipinta. ang . Ina. Ano na lang ang magiging kinabukasan ng mga batang walang kasalan at nadamay lamang sa mga hangal na magulang. Dahil mahirap ang kanilang sitwasyon at mahirap na lumaki na walang mga magulang na mas masakit pa sa isang hiniwang bawang. ikatlo sa pitong anak nina Joaquin Luna at Laurena Novicio. Dapat sana ay nasa paaralan siya sa mga oras na iyon. Ang kanyang ina ay sinasabing nag-aabroad bilang domestic helper ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang bahay. Mula sa mga ngiti at sarap.ang El Pacto de Sangre. Ang kanyang dalawang lahok sa Exposicion ng 1887. Sa pamamgitan nito. Ina bakit ninyo ako ginawa? Ina bakit ninyo ako ginawa? Minsan tanong ng bata kung mahal ba nila siya. umalis siya sa eskwela upang maging aprentis niya. Naging manlalakbay-dagat siya. Ang nakakabagbag-damdaming eksenang ito ay maaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Noong 1884. Kilala siya para sa kanyang larawang Spoliarium. Singapore. Madalas siyang makikita sa labas ng MSU-IIT na nakikipagtakbuhan sa mga kapwa palaboy at minsan sa mga mag-aaral ng nasabing unibersidad sapagkat hinihipo-hipo niya ang mga babaeng mag-aaral kapag hindi ito nagbigay ng pera. Nagkainteres si Luna sa pagpipinta dahil sa impluwensya ng kanyang kuya Manuel.ina.

na tumutukoy sa hindi magandang epekto ng ganoong paraan sa asal at isipan ng mga bata. upang ipagpatuloy ang kanyang pormal na pag-aaral. at katiwala ng malawak na lupain. magdasal. gayundin sa pag-aaral ng Latin. Pagkalipas ni ilang taon. kaya noong 1892. pribadong aklatan. pinatay niya ang kanyang asawa. Kalaunan ay kumuha rin ng pribadong tagapagturo ang kanyang mga magulang para magturo sa pagbabasa. Samantalang ang kanyang inang si Donya Teodora ay may mataas na pinag-aralan na bihira sa kababaihan noong panahong iyon. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1891 at idinakip siya kasama ng kanyang kapatid na si Antonio Luna noong 1896 at ikinulong sa Fort Santiago dahil sila ay sinususpetiyang taga-oraganisa ng rebolusyon ng mga Katipunero. dahil sa kanyang pagselos. Nagkaroon sila ng dalawang anak nila subalit isa ay namatay habang sanggol pa. Ang pamilya Rizal ay nakatira sa kongkretong bahay na may malawak na hardin. Bumalik si Luna sa Madrid kasama ng iisa niyang buhay na anak. at matatakot maging ang isang batang matalino. Nang pauwi na siya sa Pilipinas. nagpatala si Rizal sa Ateneo Municipal para sa digri sa Batselor sa Sining. kumuha pa ang kanyang ama ng yaya na siyang nag-alaga sa kanya. Rizal MAITUTURING na nagmula sa may kayang pamilya ang ating pambansang bayaning si Dr. Pagkalipas ng ilang taon. Ayaw ni Rizal sa gayong paraan ng pagtuturo. Laguna. ang kanyang huling obrang Peuple et Rois na nakumpleto niya noong 1889 ay ikinunsiderang pinakamahusay na lahok sa Universal Exposition sa Saint Louis sa Amerika. kung saan matatagpuan ang daan-daang kolek-siyon ng aklat. Si Donya Teodora naman ang sumubaybay sa panimulang edukasyon ng batang Rizal. Idinetermina ng korte na ito ay ginawa niya habang samantalang baliw at sa gayon walang sala siya. Jose P. Bagaman at maraming kapatid na babae si Jose o Pepe na maaaring mag-alaga sa kanya. sinuspetiya ni Luna na may kalaguyo ang asawa niya. Ang kanyang amang si Don Jose ay isang magsasaka ng tubo. . bihira ang araw na hindi napapalo ang kanyang mga palad. Ang kakaibang espiritu ng kumpetisyon at personal na disiplina ay nagpaibayo sa panibagong interes para siya ay lalong pang matuto. Tinuruan niya itong magbasa. at magrosaryo. Aniya. Sa pamahalaang rebolusyunaryo ni Emilio Aguinaldo. Hindi maganda ang karanasan ni Rizal sa paaralang iyon. kasama ng kanyang ina. Jose Rizal. imposible ang makapag-isip nang maayos sa harap ng patpat na pamalo at latigo. pagsulat. Dahil sa pagkakaroon ng maraming aklat sa bahay at paghikayat ng kanyang mga magulang kung kaya't labis na nagkahilig ang batang si Pepe sa higit pang pag-aaral at pagkatuto hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. anupa't naisulat niya sa kanyang tala-arawan ang pagkakatanggap ng palo mula sa kanyang guro na may istriktong pamamaraan ng pagtuturo. Siyam na taong gulang si Jose nang dalhin siya ng kanyang ama sa Binan. Noong 1872. bumalik siya sa Europa. Noong pinalaya siya noong 27 Mayo 1897. Dr. kung saan inatake siya sa puso at namatay. si Andres. tumigil siya sa Hong Kong. at ito ay nabanggit niya sa kanyang nobelang Noli Me Tangere.kapatid ng kanyang mga kaibigang sina Felix at Trinidad Pardo de Tavera. Sa kabila ng kanyang pagiging mabuting bata. isa siya sa piniling maging bahagi ng delegasyon para sa negosasyon sa pagkilala ng Paris at Amerika sa bagong republika.

Ang kanilang klase ay hinati sa dalawang grupo. isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbibigay-suporta sa Kilusang Pang-reporma. Nang siya ay magbalik sa Pilipinas noong 1892. Bumagsak siyang patihaya.kagaya ng isang kagalang-galang na tao na dapat na pagkilala sa kanya. Papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang boluntaryong doktor nang sumiklab ang rebolusyon sa Pilipinas. Isinulat niya ang isa pang nobela. naglakbay sa maraming bansa. ipinatapon siya sa Dapitan ng pamahalaang Espanyol. Ang unang grupo ay tinawag na Romano samantalang ang ikalawa ay tinawag na Carthaginian. Sumailalim siya sa house arrest sa ospital ng San Juan de Dios at nang kinalaunan ay pinalaya na rin dahil sa kanyang kondisyon. Isa sa mga pinakamahalagang rekomendasyon ni Mabini ay ang pag-aalis ng Diktadurya ng pamahalaan ni Aguinaldo at ang . Noong 1885 ay pareho niyang natapos ang kursong medisina at pilosopiya. siya ay tinanghal na emperador at ginawaran ng estampita. ay ipinihit niya ang kanyang katawan. pero makaraan ang isang buwan. ang El Filibusterismo at nagsalin ng Sucesos de las Islas Filipinas. dahil sa umano'y pag-iingat ng mga subersibong papeles. dahil sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga repormista. paharap sa sumisikat na araw sa umagang iyon ng Disyembre . Hinuli siya ng mga gwardiya sibil noong 10 Oktubre 1896. Ayaw ni Rizal na barilin siya nang nakatalikod kagaya ng isang traydor. kasabay ng kanyang aktibong kampanya para sa reporma sa Pilipinas. ang pahayagan ng mga repormistang Pilipino sa Espanya. Nang lumaon ay nag-aral siya ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas kasabay ng pag-aaral niya ng surveying sa pagtuturo ng mga Heswita. Nag-aral din siya ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas mula 1888 hanggang 1894. si Mabini ay naging punong tagapayo ni Aguinaldo. Buhay Noong 1893. nagpakita na siya ng hindi pangkaraniwang talino at pagkahilig sa pag-aaral. Noong taong 1896 naman. nagkaroon siya ng matinding sakit na nagdulot sa kanya na maging paralitiko habambuhay. Apolinario Mabini Noong siya ay bata pa. Hinuli siya at kinasuhan ng rebelyon at sedisyon. nakamit niya ang isang partial scholarship na nagbigay-daan upang makapag-aral siya sa Kolehiyo ng San Juan de Letran. Dahil sa espiritu ng liberalismo sa Europa kaya't mas lumawak ang kanyang interes. Sa oras ng eksekyusyon. Natapos niya ang kanyang Batsilyer sa Sining noong 1887. Sa Maynila noong 1881. Ang mga miyembro ng grupo ay inihahanay sa kanilang tagumpay sa kanilang pang-araw-araw na leksiyon. Nagtamo rin siya ng mga medalya at pagkilala dahil sa kanyang termino at nananatiling tumatanggap ng markang pinakamahusay sa halos lahat ng kanyang mga aralin. Nagsimula si Rizal sa grupong Carthaginian na nasa hulihan ng talaan. nang marinig ni Rizal ang mga putok. pinasundo niya si Mabini sa Laguna at matapos ang kanilang pagpupulong noong 12 Hunyo 1898. binaril siya sa Luneta. pero hindi pinayagan ang kanyang hiling na barilin na nakaharap sa firing squad. Nagbigay din siya ng mga kontribusyon sa La Solidaridad. Noong Disyembre 3. Nag-aral siya ng iba't ibang lengguwahe. kung saan kanyang itinuwid ang mga pagkakamali sa nakatalang kasaysayan ng Pilipinas. Nang siya ay 17 taong gulang ay nagtungo siya sa Espanya upang mag-aral sa Universidad Central de Madrid. 1896. Nang bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo noong 19 Mayo 1898.

Bulakan) ang nagpatanyag sa kanya. Si Emilio ay nag-aral sa Colegio de San Juan de Letran at kumuha ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas subalit ito ay natigil nang siya ay sumapi sa Katipunan noong 1896. Marcela Agoncillo Si Marcela Mariño Agoncillo (Hunyo 24. Nang mamatay si Hen. siya ay naging isa sa mga pinuno ng Katipunan at naging tagapayo. nagtapos siya sa Ateneo sa kursong Bachiller en Artes. Siya ay isinilang noong Disyembre 15. Maynila. Isa pa sa mga importanteng dokumento na kanyang nagawa ay ang Programa Constitucional de la Republica Filipina. Siya ay isinilang sa Bulakan. Sa edad na 19. Si Marcela ay kinikilalang "Ina Watawat ng Pilipinas". Nang mamatay si Bonifacio. Ginawa siyang heneral ng isang brigada sa gulang na 22. Maynila. Sa murang gulang sumapi siya sa Katipunan. Bulakan noong Nobyembre 14. naisulat niya ang La Revolucion Filipina.pagpapalit nito sa isang rebolusyonaryong pamahalaan. Nagsilbi rin siya sa kabinete ni Aguinaldo bilang Pangulo ng Konseho ng nga Kalihim at bilang Kalihim ng Ugnayang Panlabas.Mayo 30. Siya ang nagsulat ng Kartilya ng Katipunan at nag-edit ng Kalayaan--ang dyaryo na ginamit ng Katipunan sa pagpapamahagi ng impormasyon. Emilio Jacinto Si Emilio Jacinto ay isang rebolusyonaryong Pilipino noong panahon ng Himagsikan (1896) na naging isa sa mga magagaling na lider ng Katipunan. Siya ang tinaguriang "Utak ng Katipunan". 1875 kina Fernando del Pilar at Felipa Sempio. Napatay siya at ang kanyang mga tauhan sa pagtatanggol ng Pasong Tirad. 1875 sa Trozo. Laguna. Noong Marso 1896. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Antonio Luna si del Pilar ang humalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo. 1860 . Ito ay ginawa sa Hong Kong. na isinulat upang gisingin ang makabayang diwa ng mga Pilipino. Si del Pilar ay unang nag-aral kay Maestro Monico at pagkatapos ay nagpatuloy sa paaralan ng mananagalong na si Pedro Serrano Laktaw. ang isang pamangking babae ni Jose Rizal. 1946) ay isa sa mga gumawa ng unang watawat ng Pilipinas. nagpaiwan siya upang abangan ang mga kaaway habang tumatakas si Aguinaldo. Nanirahan siya sa isang maliit na dampa sa Nagtahan. Bulakan at Quingwa (ngayon ay Plaridel. si Emilio ay tumira sa kanyang tiyuhin. tumakas si Mabini papuntang Nueva Ecija at nadakip ng mga Amerikano sa Cuyapo noong 10 Disyembre 1898. Vicente Enriquez kung saan napalaban siya sa Kakaron de Sili at bunga ng maigting na pagtatanggol siya ay nahirang bilang tinyente sa gulang na 19. Gregorio Del Pilar Si Gregorio del Pilar ay ang pinakabatang heneral na lumaban sa Digmaang Pilipino-Amerikano. Nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Ang kanyang katalinuhan ay napakinabangan noong panahon ng rebolusyon. Ang artikulo niyang El Simil de Alejandro ay nagdulot sa kanyang muling pagkadakip at pagkatapon sa Guam kasama ang iba pang mga Pilipino. Sa isang sagupaan sa Majayjay. Dahil sa kahirapan. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal noong 1880 at tumira sa bahay ng kanyang tiyo na si Deodato Arellano kung saan sinasabing itinatag ang Katipunan. binalak niyang magturo subalit sumiklab ang Himagsikan. 1899. Solong itinaguyod ng ina ni Emilio bilang isang kumadrona ang buhay nila mula nang mamatay ang kanyang ama. Napahanga niya si Aguinaldo at itinaas siya bilang tinyente kung saan pinalaya niya ang lalawigang ito. Ang introduksyon sa balangkas ng konstitusyong ito ay ang El Verdadero Decalogo. . si Jacinto ay lubhang nasugatan at binawian ng buhay sa sakit na malaria noong ika-16 ng Abril. 1899 sa edad na 23. Sa murang isipan ni del Pilar natimo ang mapanganib na mensahero ng mga propagandista. isang konstitusyon na kanyang iminungkahi para sa Republika ng Pilipinas. Ang pagsalakay niya sa Paombong. sa tulong ni Delfina Herbosa de Natividad. Nanatiling bilanggo si Mabini hanggang 23 Setyembre 1900. Naging pinuno ng maghihimagsik at sumanib siya sa tropa ni Col. ipinagpatuloy ni Jacinto ang paglaban sa mga Kastila bagamat hindi siya sumali sa puwersa ni Emilio Aguinaldo. Nang tinugis sila ng mga Amerikano sa Pasong Tirad noong Disyembre 2. at kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga lokal na pahayagan. Habang nasa Guam. kalihim at piskal ni Andres Bonifacio.

Hiniling ni Aguinaldo kay Marcela na tumahi ng isang bandila ayon sa kanyang disenyo. Parehong nalalapit ang dalawa sa edad 30 nang sila ay ikinasal. Ang kanyang ama ay si Maximo Malvar. sa pamamagitan ng isang mahirap na proseso. Pagkatapos ng kanilang boluntaryong pagalis sa Pilipinas. Nang mamatay si Don Felipe. Eugenia. at ang pamangking babae ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. taong 1865 sa Santo Tomas. ang kalusugan ni Marcela ay patuloy na lumala. 1898. Miguel Malvar Si Heneral Miguel Malvar ay isang heneral na namuno sa sandatahang hukbo ng Pilipinas noong panahon nang pananakop ng mga Amerikano at sa panahong pinatapon si Heneral Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Marcela ang nagalaga sa lahat ng kanyang anak hanggang sa sila ay lumaki. Cavite sa panahon ng pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12.Siya ay kinasal kay Felipe Agoncillo. tubig at iba pang mga pangangailangan. Lumipat sila sa Taal nang masunog ang bahay nila sa Maynila. Sa Sta. may asul at pulang parihaba. Adela (namatay at 3). Matapos ang Digmaan ng Maynila noong 1945. 1897. Ang watawat ay personal na inihatid ni Marcela kay Aguinaldo. Kinailangang ulitin muli ang watawat kapag ang guhit ng sinag ng araw ay hindi nailalagay sa tamang direksyon. Bilang isang bata. Kilala sa pagiging strikto. musika. ang pamilya ay nagkakawang-gawa. Noong May 30. Hindi nasaksihan ni Marcela ang unang pagpapakita sa publiko ng bandila dahil siya'y kailangang manatili sa kanyang asawa. Ang kanyang mga magulang ay nakilalang mayaman at relihiyoso. Ito ay natapos sa loob ng limang araw. Maynila siya nagtapos ng kanyang elementarya at sekundaryong edukasyon. at walang isa sa mga pumunta na umuuwing walang dala. dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang kumbento na kilala dahil sa mahihigpit na alituntunin. na mula rin sa isang kilalang pamilya sa Taal. ay anak nina Francisco Mariño at Eugenia Coronel. si Marcela ay lumipat mula Taal papuntang Maynila. na siya namang dinala niya sa pagbalik sa Maynila. Ang mga pamilyang Agoncillo ay bumalik sa Maynila matapos dumating ni Don Felipe mula sa kanyang mga diplomatikong gawain sa ibang bansa. Para kay Aguinaldo. kung kailan may mga mahihirap ang nagtitipon sa kanilang garahe upang humingi ng limos. Tuwing Huwebes. Si Marcela. Siya ay tinawag na "Roselang Hubog". Ang tagumpay ng kanyang ama sa . isang mayamang rebolusyonista at ang unang Filipinong diplomata. 1946. Ito ay iwinagayway mula sa bintana ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit. Siya ay patuloy pa ring nagluksa sa namatay na asawa. Ito ay matapos rin ng pagkabigo ng Unang Republika ng Pilipinas at ang pagtatatag ng rehimeng Amerika. Ang kanilang mga mata at mga kamay ay nahirapan dahil sa mahabang trabaho. Ayon sa ilang mga kuwento. Don Felipe Agoncillo. Si Marcela ay ikinasal sa isang hukom. Agad-agad na tinatawag ni Marcela ang kanyang panganay na anak na si Lorenza. Ang kanyang mga labi ay dinala mula Taal hanggang Maynila at inilagay sa tabi ng kanyang asawa sa Catholic Cemetery ng La Loma. bumisita si General Emilio Aguinaldo sa bahay ng mga Agoncillo sa Hong Kong matapos pumirma ng kasunduan ng Biak-na-Bato noong Disyembre 14. Ang watawat ay ginawa mula sa pinong sutla na binili ni Marcela sa Hong Kong. Sina Marcela. ang disenyong ito ay kakatawan sa mithiin ng lahat ng mga Pilipino. na humantong sa Treaty of Paris na nagtapos ng Digmaang Espanya-Amerika. Batangas. Catalina College ng Dominican Nuns sa Intramuros. at puting tatsulok na may araw at tatlong bituin. Ito ay naging kilala bilang "ang watawat ng araw at ang mga bituin". Ito ay naka-burda sa kulay ginto. at Maria. Pagkatapos ng kasal. ang naging kinatawan sa negosasyon sa Paris. Sa kolehiyo. may mga taong naghihintay sa kanya sa patyo ng simbahan tuwing umaga kapag siya ay lumalabas kasama ang isang kasambahay o isang kamag-anak upang magsimba. upang makatulong sa kanya. Marcela. Karamihan sa kanyang mga anak ay pinili ang pagtuturo at walang isa sa kanila ang ikinasal. Lorenza at Delfina ay nagtrabaho nang mano-mano sa tulong ng isang makina. na noon ay nasa Hong Kong pa rin. na ipinanganak sa Taal. dahilan upang itago ng kaniyang mga anak ang mga bagay na nagpapaalala sa kanilang ama. Gregoria. siya ay namatay sa edad na 86. si Marcela at ang kanyang anak ay nagdusa sa gutom dahil hindi sapat ng suplay ng pagkain. at ang kanyang ina ay si Tiburcia Carpio. Ang pamilya ay nanatili sa kanilang bahay sa Malate. Siya rin ay isang magaling na mangaawit at lumitaw ang kagalingang ito sa ilang mga sarsuwela sa Batangas. isang birhen na nakaluklok sa simbahan ng bayan. Nagkaroon sila ng anim na anak na babae: Lorenza. kung saan sila tumira ng magkasama sa Malate. Si Gregoria ang unang Filipina na nagtapos sa Oxford University. Batangas. sining at mayuyuming asal. isang mayamang magsasaka ng palay at tubo. Ang kanilang sitwasyon ay lalong naging mahirap sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. natuto siya ng Espanyol. siya ay tinaguriang pinakamaganda sa Batangas. Ang pamilya ay nagbibigay ng isang supot ng bigas at pera. Siya ay tinaguriang kahuli-hulihang heneral na sumuko sa hukbo ng mga Amerikano. Ipinanganak si Malvar noong ika-27 ng Setyembre.

Maging si Teodora ay hindi nakaligtas sa pagmamalupit ng Kastila. Hindi nagtagal ay natalo ang mga Espanyol. kasama ng kanyang Batangas Brigade. Laguna. sinimulan ni Malvar ang bagong taktika ng pag-atake sa mga bayang sinasakop ng mga Amerikano.000 piso at pagpapatapon ni Aguinaldo sa Hong Kong noong 1897. Nagsimulang muli ang rebolusyon. umunlad din si Malvar. Paciano. 1911 at tinaguriang ang huling Pilipinong heneral na sumuko sa hukbong Amerikano Noong ika -2 ng Enero. Laguna. Franklin Bell. Josefa. Sa kalagitnaan ng taong 1890 ay sumiklab ang rebolusyon. Ngunit dahil hinarap ang hukbo ng isang makapangyarihang sandatahang lakas. Concepcion. sumiklab muli ang digmaang Filipino-Amerikano at namunong muli si Malvar sa pakikipaglaban sa bagong kaaway. at agrimensor. Matagumpay na pinalaya si Malvar sa kamay ng mga Espanyol. at napawalang-sala makalipas ang dalawa at kalahating taong pagkakabilanggo. Hiningi ni Admiral George Dewey ang tulong ni Aguinaldo at ng mga rebolusyonaryo upang tulungan sila sa ´Philippine Campaignµ. Siya rin ang naging inspiration at dahilan kung bakit kumuha ng medisina si Jose. napilitan ang mga katipunero na pirmahan ang kasunduan sa Biak-na-Bato. Trinidad. nararapat na ideklara si Miguel Malvar bilang pangalawang pangulo sapagkat siya ang namuno ng rebolusyong gobyerno matapos magapi noong ika-23 ng Marso. Nakita ni Malvar ang posibleng kahahantungan ng mga Pilipinong walang kinalaman kung ipagpapatuloy pa ang digmaan. Rodolfo Valencia ng Oriental Mindoro ng Panukalang Batas Blg. kasapi ng isang samahan ng mga Katoliko sa Isabela. Nagapi si Aguinaldo. Sinasabi niyang nagkakamali ang mga manunulat ng kasaysayan ng Pilipinas sa pagsasabing si Manuel L. Ang kaniyang ina naman ay galing din sa prominenteng pamilya. Narcisa. si Jose ay nagtungo sa Europa upang magpakadalubhasa. naghain si Rep. bago ito ipinadala sa Maynila upang magaral. 2594. Quezon ang pangalawang pangulo ng republika na namuno matapos kay Heneral Emilio Aguinaldo. Si Teodora ay ikalawa sa mga anak nina Lorenzo Alonzo at Brijida de Quintos. at biniyayaan ng labing isang anak. Ang pagbabago ng taktikang ito ay hindi naging matagumpay kumpara noong digmaan laban sa mga Espanyol. si Teodora ay ikinasal kay Francisco Mercado na mula sa Biñan. Ang kanilang apelyido ay pinalitan ng Realonda. Nagtagumpay sila sa paraang ito ngunit dumating si J. kung saan sumuko sila kapalit sa halagang 800. Sa bagong pamumuno. Siya ay nakapag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa. 1901 at maipatapon sa Hong Kong si Heneral Emilio Aguinaldo. siya ay pinaglakad siya nang mahigit 50 kilometro mula ng Calamba hanggang Sta. ang Tayabas noong Hunyo 15. Namatay siya noong Oktubre 13. Sa pakikipagtunggali laban sa mga Amerikano. na siyang nagbunsod kay Malvar na pamahalaan ang lahat ng puwersyang rebolusyon. Nagdesisyon siya kasama ng buong hukbo na sumuko sa mga Amerikano. at Soledad. isa ang kaniyang pamilya na tumutol at bilang parusa. Napilitang lumipat ng Maynila ang kaniyang pamilya ng magkaroon ng hidwaan ang Dominiko at ang Filipino sa Laguna. Dahil sa edukasyong ito. lumiit ang tsansa ng tagumpay ng tropa ni Malvar at hindi nagtagal. Bumuo at namuno si Malvar sa isang hukbo kasama ng lider ng rebolusyon na si Emilio Aguinaldo. Laguna. upang ideklara si Miguel Malvar bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. 1898 matapos ang dalawang buwang pakikipaglaban. Ang kaniyang ama ay naging kapitan ng munisipyo ng Biñan.pagsasaka ang nagdulot kay Malvar kasama ng kanyang mga kapatid na magkaroon ng edukasyon. Saturnina. Olympia. naghiwahiwalay sila sa isang hukbong gerilya. Ipinagtanggol siya ng dalawa sa maga-galing na abogado na nagmula pa sa Maynila. upang magamot at maibalik ang kaniyang paningin. Inagaw nito ang Batangas sa pamamagitan ng ´scorched earth tacticsµ na siyang nagbunga ng mabigat na pasanin para sa mga gerilya at maging sa mamamayan. Maka-ilang beses siyang nakulong sa mga kakatwa at hindi mahalagang kaso. Lucia. Sa murang edad na dalawampu. Ngunit ang tagumpay laban sa mga Espanyol ay sadyang napakabilis lamang sapagkat noong ika-4 ng Pebrero taong 1899. Jose. Nang ipag-utos ng mga Kastila na palitan ang apelyido ng bawat Filipino. Si Teodora ang kauna-unahang guro ng kanilang mga anak. Una siyang nakulong sa bintang na nilason niya ang kapatid ng kaniyang asawa. taong 2008. Maria. . nakapag-asawa at nabiyayaan ng anak. Sila ay nanirahan sa Calamba. Cruz. sumiklab ang digmaang Spanish-American. kinatawan ng Laguna sa Kortes ng Espanya. alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Calaveria noong 1849. Laguna.. Teodora Alonzo Si Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos (9 Nobyembre 1827 ² 16 Agosto 1911) ay ina at unang guro ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Ayon sa kanya. Noong 1898.

Nagkaroon sila ng dalawang anak nila subalit isa ay namatay habang sanggol pa. babae o lalaki. Nabuhay siyang isang dukha at namatay sa karalitaan noong Marso 2. Batavia. . lalo na sa mga katipunero kaya't siya ay hinuli at ipinatapon sa pulo ng Marianas. kaya noong 1892. Dahil dito naging pensionado siya ng Ayuntamiento ng Maynila sa kondisyon na gumawa siya ng larawan para sa kanila. Pumasok siya sa Academia de Dibujo Y Pintura sa Maynila ngunit ipinaalis. sinuspetiya ni Luna na may kalaguyo ang asawa niya. Mula noon siya na ang nagtaguyod sa buong pamilya at hindi muling nagpakasal. La Batalla de Lepanto at Rendicion de Granada at nagwagi rin. Noong 1877. 1896. marahil dahil ang kanyang estilo ay hindi umaayon sa kagustuhan ng kanyang maestro. Ilocos Norte. Kapag nasa Maynila siya nagpapaturo pa rin siya kay Lorenzo Guerrero ng pagpipinta. Lahat ng dumudulog sa munting tahanan ni Tandang Sora ay kanyang pinagyayaman. Namatay si Ginoong Ramos noong pitong taong gulang pa lang ang kanilang bunsong anak. Ilang taong lumipas bago natapos niya ito . Sa pamamgitan nito. ang kapatid ng kanyang mga kaibigang sina Felix at Trinidad Pardo de Tavera. Siya ay nakahimlay sa kanyang bakuran sa Balintawak (na ngayon ay kinatatayuan ng Himlayang Pilipino. Tandang Sora. isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladyator sa Colosseum sa Roma. Matandang-matanda na siya at walang nalalabing ari-arian.µ Melchora Aquina Si Melchora Aquino (kapanakan Enero 6. Noong nakilala niya ang pintor na si Don Alejo Vera. Magalang niyang tinanggihan ang alok at sinabing ´Ang aking pamilya ay kailanman hindi nagmahal sa bayan dahil lamang sa salapi. ang kanyang Spoliarium ay nagwagi ng isa sa tatlong gintong medalya sa Exposicion Nacional de Bellas Artes para sa taong iyon. Ang kanyang dalawang lahok sa Exposicion ng 1887. hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagturo rito. Pagkalipas ni ilang taon. Nag-aral si Luna sa Ateneo de Manila. Nagkainteres si Luna sa pagpipinta dahil sa impluwensya ng kanyang kuya Manuel. na magaling na pintor. Kung ang ating pamahalaan ay maraming pondo at hindi alam kung saan dapat gamitin. pinakasalan niya si Maria Paz Pardo de Tavera. Noong 1884. Noong 1886. kamatayan Marso 2. 1812. Ipinanganak siya sa Badoc. Noong 1885. pinaaral siya ng kanyang magulang sa Escuela de Bella Artes sa Madrid. ang kalupitan ng mga Kastila ay lalong tumindi dahil sa pagkakatuklas ng nalalapit na paghihimagsik ng mga katipunero ni Andres Bonifacio. Bumalik sa Pilipinas si Tandang Sora nang ito ay nasa pamahalaan na ng mga Amerikano. 1919) o Tandang Sora ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-aral subalit kung pakikipagkapwa tao ang pag-uusapan ay nasa kanya na ang mga katangiang maaring ituro ng isang guro sa paaralan. sa rekomendasyon ni Guerrero. Amoy. sapagkat matanda na siya noong sumiklab ang himagsikang pinamumunuan ni Andres Bonifacio noong taong 1896. Nang malaman niyang ang kaniyang anak ay papatawan na ng parusang kamatayan. isang cabeza de barrio ay may anim na anak.Noong 1891. Lungsod ng Quezon) Juan Luna Si Juan Luna y Novicio (23 Oktubre 1857-7 Disyembre 1899) ay isang Pilipinong pintor at bayani. ikatlo sa pitong anak nina Joaquin Luna at Laurena Novicio. ngunit nabigo sa kaniyang layunin.ang El Pacto de Sangre. pinakain at pinabaunan ng konting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Kastila. May mga nakatakas at sa kagubatan nakapagtago at dito nila nakatagpo si Tandang Sora. Kinupkop sila ng matanda. Siya ay may isang maliit na tindahan sa Balintawak. Tinagurian siyang Tandang Sora. at Colombo. at pagkatapos sa Escuela Nautica. Naging manlalakbay-dagat siya. Noong 1881 nanalo siya ng gintong pilak para sa kanyang dibuhong La Muerta de Cleopatra sa pandaigdig na kumpetisyon na ang Exposicion Nacional de Bellas Artes sa Madrid. lumipat siya sa Paris at nagbukas ng studio roon. Lumipat ang pamilya sa Maynila noong 1861 upang makakuha ng mabuting edukasyong ang mga anak. nakasama niya si Jose nang madestiyero ito sa Dapitan at magtungo sa Hong Kong. mas mainam sigurong bawasan na lang ang buwis. bata man o matanda. 1919. Subalit. siya ay nagtungo sa Maynila upang bisitahin ang asawa at makiusap sa gobernador. Ang nakakabagbag-damdaming eksenang ito ay maaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Noong Agosto. Siya ay ikinasal kay Fulgencio Ramos. Sa dami ng hirap at sakit ng kaloobang dinanas. Singapore. Kilala siya para sa kanyang larawang Spoliarium. Natunugan ng mga Kastila ang kabutihan ni Tandang Sora. Maraming mamamayan ang hinuli at pinahirapan at pilit na pinagtatapat ng tungkol sa mga lihim ng Katipunan. inalok ng lehislatura ng Filipinas si Teodora ng pensyon bilang pagkilala sa kaniyang mga naging ambag sa bayan. nakita niya ang magagandang tanawin sa Hongkong. umalis siya sa eskwela upang maging aprentis niya.

Valdes at si heneral Carlos P. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935). At nanumpa bilang Pangulo pagkaraang mamatay si Roxas noong Abril 17. at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. Isinilang si Quirino sa Vigan. inatake bigla si Roxas sa puso at siya ay . Nahalal sa Kongreso noong 1919. naging kasapi si Roxas sa National Assembly.Pebrero 29. ang kanyang huling obrang Peuple et Rois na nakumpleto niya noong 1889 ay ikinunsiderang pinakamahusay na lahok sa Universal Exposition sa Saint Louis sa Amerika. Pagkatapos ng digmaan. muli niyang itinayo ang ekonomiya ng bansa. kasama ng kanyang ina. 1956) ay isang pulitiko at ang ikaanim na pangulo ng Pilipinas. Nag-umpisa siya sa pulitika bilang piskal panlalawigan. dahil sa kanyang pagselos. binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Manuel Acuna Roxas Si Manuel Acuna Roxas (Enero 1. kung saan inatake siya sa puso at namatay. Bilang pangulo. 1956 sa gulang na 66. Romulo at ibinalik ang kanyang nombramyento bilang opisyal ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. 1890 kina Mariano Quirino at Gregoria Rivera. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines) noong 1915. Murphy noong 1934 at naging kasapi ng "Constitutional Convention". Ilocos Sur Noong Nobyembre 16. Bumalik si Luna sa Madrid kasama ng iisa niyang buhay na anak. Bilang Pangulo. 1953. Tinalo ni Ramon Magsaysay sa kanyang ikawalang pagtakbo bilang pangulo. at mga industriya. at sa suporta ni MacArthur.pinatay niya ang kanyang asawa. Nagsilbi siya mula Abril 17. 1892 . Hen. Talambuhay ng mga Pangulo ng Pilipinas Elpidio Rivera Aquino Si Elpidio Rivera Quirino (Nobyembre 16. Idinetermina ng korte na ito ay ginawa niya habang samantalang baliw at sa gayon walang sala siya. si Andres. nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong Abril 23. Siya ang unang Ilokanong pangulo. naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Noong pinalaya siya noong 27 Mayo 1897. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1891 at idinakip siya kasama ng kanyang kapatid na si Antonio Luna noong 1896 at ikinulong sa Fort Santiago dahil sila ay sinususpetiyang taga-oraganisa ng rebolusyon ng mga Katipunero. Hiniram na Kalihim ng Pananalapi ni Gob. 1948. 1890 . Ito ang nagbigay-buhay sa kanyang buhay politika. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 1948. nagsilbi (1938-1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon. 1948) ay isang pulitiko sa Pilipinas. nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. 1946 laban kay Sergio Osmena.Abril 15. Siya ay nagsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas mula Mayo 1946 hanggang sa kanyang kamatayan noong Abril 1948. Noong 1921. Isinilang si Roxas noong Enero 1. Naging pangalawang pangulo siya ni Manuel Roxas noong 1946. Sa pamahalaang rebolusyunaryo ni Emilio Aguinaldo. Quezon. Pagkalipas ng ilang taon. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga Huk. Nang pauwi na siya sa Pilipinas. VII. tumigil siya sa Hong Kong. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. bumalik siya sa Europa. Sa panahon din ito. siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. ang Lungsod ng Roxas sa lalawigan ng Capiz. pinaunlad niya ang pagsasaka. Namatay siya sa atake sa puso noong Pebrero 29. isa siya sa piniling maging bahagi ng delegasyon para sa negosasyon sa pagkilala ng Paris at Amerika sa bagong republika. Kinaharap ng administrasyong Quirino ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang Hukbalahap. 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay. pinawalang-sala siya ni Heneral Douglas MacArthur kasama kay pangulong Sergio Osmena kasama ng mga Pilipinong heneral na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sina heneral Basilio J. pinawalang-sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. 1948 hanggang Disyembre 30. Noong Abril 15.

Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging makaPilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan. Sa edad na 15. Cavite sa Luzon sa panahong kolonya ng Espanya ang Pilipinas. at noong 1954. ang ikapitong anak ng alkalde ng bayan. Pero dahil sa supporta ng kanyang anak na si Kris Aquino mayroon sa kanyang nag-aasikaso at ngayon unti-unti na nawawala ang kanyang sakit. Ipinanganak siya sa Tarlac kina Jose Cojuangco Sr. sa lungsod ng Dumaguete. at Demetria Sumulong. ang Pamahalaan ni Garcia ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Bansang Amerika upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na Base Militar ng Amerika. ("Ninoy"). si Garcia ay naging bise presidente at Kalihim ng Suliraning Panlabas. Siya ay ina ng artistang si Kris Aquino. Si Garcia ay naging gobernador ng Bohol. isang sakit sa bituka. Noong Marso 1957 si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. presidente ng Republika ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1961. Nag-aral siya sa Silliman University at Silliman Institute. si Garcia ay kilala rin na makata sa kanyang diyalektong Bisaya. habang nagbibigay ng kanyang talumpati sa dating base militar ng Estados Unidos sa Clark Air Base. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon (Unang Rebolusyon sa EDSA) noong Pebrero 25. Noong 1953 si Garcia ay nanombrahan bilang bise presidente na kabilang sa Tiket Nasyonalista na pinangunguluhan ni Ramon Magsaysay. ang kaniyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico.Hunyo 30. Nagbalik si Aguinaldo sa Luzon at tumulong panguiinahan ang isang pag-aalsa na sa kaunting panahon ay nagtaboy sa mga Espanyol sa rehiyon. 1896 sa Lungsod ng Talibon. Nakamit nila ang mapagpasyang tagumpay. Marcos. Jr. lumaban siya sa pananakop ng mga Hapon bilang miyembro ng mga gerilya na nakabase sa Bohol. at nagwagi rin siya sa Halalan ng Panguluhan noong Nobyembre 1957. Siya ay sinundan ni Elpidio Quirino. 1869 sa bayan ng Kawit. sa himpapawid sa tulong ng CIA samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa Halalan noong 1961. at ang tinulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa Bohol. Noong Marso 24.1945). Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939 . isang probinsiya sa Katimugang Pilipinas. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Ninoy Aquino sa ngayon mas maging masaya at matapang si Cory. nagpatala siya sa Pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. sa tulong ng isang paring Jesuit. Maria Corazon Cojuangco-Aquino Si Maria Corazon Cojuangco-Aquino (ipinaganak bilang Marà Âa Corazon Sumulong Cojuangco noong Enero 25. Siya ay kabiyak ni Benigno Aquino. kung saan siya nag-aral ng medisina. ipinatapon si Aguinaldo sa Hong Kong noong 1888. . Naging abogado at guro. at naging miyembro ng Senado mula 1942 hanggang 1953. pinasok niya ang politika noong 1926 bilang mambabatas na kaanib sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Philippine House of Representatives) at naglingkod hanggang 1932.namatay. at kinalaunan nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School noong 1922 sa Maynila.1971). Carlos Polestico Garcia Carlos Polestico Garcia (1896 . ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Bohol sa Kapuluan ng Kabisayaan sa Kalagitnaang Pilipinas. Emilio Aguinaldo Ipinanganak si Emilio Aguinaldo noong Marso 22. Nakapag-aral siya sa Estados Unidos at nakapagtapos nang may digri sa Wikang Pranses. mula 1932 hanggang 1942. Bukod sa kanyang mga nagawa bilang makabansang pulitiko. 1992). Bilang bahagi ng napakasunduan. na kasalukuyang may edad na 75. Isinilang si Garcia noong Nobyembre 4. 1933) na lalong mas kilala sa palayaw na Cory ang ikalabingisang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang naging babaeng pangulo ng Pilipinas (Pebrero 25. napabalita na mayroong colon cancer. isang politikong Pilipino na bumuo at namuno sa isang pwersang guerilla na lumaban sa pananakop ng mga Hapones. 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa. at palihim na bumalik sa Luzon ilang taon ang lumipas. 1986 . Habang nasa kapangyarihan. ang dating pangulo. Noong 1946 ay naging puno siya ng minoriya sa Senado. Doon pinag-aralan niya ng taktikang pangmilitar ng mga Britanya at nagtipon ng mga armas. 2008. Namatay siya sa atake sa puso noong Hunyo 14. 1971 sa edad na 75.

hanggang 1935 nang ipahayag siya na kakandidato siya bilang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. nagsimula ng Digmaang Espanyol-Amerikano at napikapag-ugnayan si Aguinaldo sa mga Amerikanong opisyal sa pagasang tutulong sila sa kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.sumuko lamang siya nang hindi lumalaban. gumawa si Aguinaldo nakakahiyang pahayag sa radyo ng kanyang pagsuporta sa mga Hapon.Gregorio del Pilar. na may layuning patalsipokkin ang mga Espanyol at palayain ang Pilipinas. ang kalayaan ng kanyang bansa na natamo noong 1946. Kasama ni Dr. 1898 at inihalal siya ng Kapulungan ng Saling-batas ng Pilinas bilang pangulo noong Enero 1. inumpisahan niya ang digmaan laban sa mga Espanyol noong 1896.tulad ni Gen. Pagkatapos makuhang muli ng mga Amerikano ang Pilipinas. Noong 1898. at ginapanan niya ang pamumuno sa kilusan pallgkatapos mahuli at ipapatay si Rizal. Jose Rizal. Nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at mga Pilipinong makakalayan. 1899. ngunit nakipaglaban kaisa ng mga Amerikano upang patalsikin ang mga Espanyol � kasama ng paglilipat ng maghigit na 15. Quezon sa halalan. ipinahayag ni Aguinaldo ang digmaan laban sa Estados Unidos noong Pebrero 4.000 nahuling tropang Espanyol ay si Admiral George Dewey. ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayan ng Pilipinas noong Hunyo 12. Pinamunuan ni Aguinaldo ang pagtutol sa pananakop ng mga Amerikano hanggang siya ay mahuli noong 1901 ni US General Frederick Funston. Isang malungkot na desisyon ang ginawa ni Aguinaldo dahil matapos siyang ipagtanggol ng kanyang mga magigiting na heneral. dinakip siya sa pakikipagtulungan sa kaaway. . Walang tulong ninuman. Tinanggap ni Aguinaldo ang alok na pera at ginamit ito sa pagbili ng dagdag na armas para sa rebelde sa halip na bumalik sa pagkakatapon. 1964 sa edad na 94. at nalinis din ang kanyang pangalan. isang lihim na samahan na pinamumunuan noon ni Andres Bonifacio. Nakipaglaban ang mga Espanyol sa pamamagitan ng pwersang militar at panunuhol sa mga pinuno ng mga rebelde. Namatay siya sa atake sa puso sa Veterans Memorial Hospital sa Lungsod ng Quezon noong Pebrero 6. Gayon pa man. Sa una nakatanggap lamang siya ng magkakahalong mensahe. 1899. Namuhay siyang nakita ang kanyang panghabang-buhay na hangarin. ngunit sa paglilitis nalaman na pinuwersa lamang siya upang gawin ang kanyang mga pahayag (binantaan siya ng mga Hapon na papatayin ang kanyang pamilya).Noong 1895 sumapi si Aguinaldo sa Katipunan. ang pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano ay higit na apektado nang hindi sila nagpakita ng kagustuhang tulungan ang Pilipinas na maging malaya at nagsimulang sakupin ang bansa gaya ng ginawa ng mga Espanyol noon. tinalo siya ni Manuel L. at noong 1950 nagsilbi siya ng isang termino sa Council of State bago siya muling namahinga. Namahinga siya sa mata ng publiko nang matagal na panahon. Tinanggap niya ang alok na ililigtas ang kanyang buhay kung ipapangako niya ang kanyang katapatan sa Estados Unidos.

Proyekto sa Filipino Danica Rose M. Victoria E.Sampaguita Gng. Tabasa IV. Manlincon Guro .

BUGTONG .

SALAWIKAIN .

PABULA .

ALAMAT .

KWENTO .

TALAMBUHAY NG MGA BAYANI .

MGA TALAMBUHAY NG PANGULO .

PALAISIPAN .

mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan. Global warming . kalayaan.PANIMULA (Preamble) Kami. ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito. na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos. pag-ibig. katarungan. pagkakapantay-pantay at kapayapaan. at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan. upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa. ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino.

has partially countered the effects of warming induced by greenhouse gases.[12] Proposed responses to climate change include mitigation to reduce emissions. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation. global surface temperature increased 0. probably including expansion of subtropical deserts.[2] The uncertainty in this estimate arises from the use of models with differing sensitivity to greenhouse gas concentrations and the use of differing estimates of future greenhouse gas emissions. Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that the global surface temperature is likely to rise a further 1. a result of increasing concentrations of atmospheric aerosols that block sunlight from reaching the surface.Global warming is the increase in the average temperature of Earth's near-surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation.0 to 11. and geoengineering to remove greenhouse gases from the atmosphere or block incoming sunlight. and rising global average sea level.[6][7] The scientific consensus is that anthropogenic global warming is occurring. which result from human activity such as the burning of fossil fuel and deforestation. Expressed as a linear trend. political and public debate continues. species extinctions.[13][14][15][16][17] The most common measure of global warming is the trend in globally averaged temperature near the Earth's surface. Warming and related changes will vary from region to region around the globe.32 °F) during the 20th century.[3] Global dimming.18 °C (1. this temperature rose .4 °C (2. though the nature of these regional variations is uncertain.1 to 6.[4] Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers.[8][9][10][B] Nevertheless. adaptation to the effects of global warming. widespread melting of snow and ice. The Kyoto Protocol is aimed at stabilizing greenhouse gas concentration to prevent a "dangerous anthropogenic interference".[2][A] Most of the observed temperature increase since the middle of the 20th century has been caused by increasing concentrations of greenhouse gases. Other likely effects include changes in the frequency and intensity of extreme weather events. 187 states had signed and ratified the protocol. the oceans have become more acidic.[11] As of November 2009. According to the 2007 Fourth Assessment Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). and changes in agricultural yields. [5] As a result of contemporary increases in atmospheric carbon dioxide.5 °F) during the 21st century. a result that is predicted to continue. Temperature changes Evidence for warming of the climate system includes observed increases in global average air and ocean temperatures.74 ± 0.33 ± 0. permafrost and sea ice.

[28] The Northern Hemisphere warms faster than the Southern Hemisphere because it has more land and because it has extensive areas of seasonal snow and sea-ice cover subject to ice-albedo feedback.[29] The thermal inertia of the oceans and slow responses of other indirect effects mean that climate can take centuries or longer to adjust to changes in forcing. Although more greenhouse gases are emitted in the Northern than Southern Hemisphere this does not contribute to the difference in warming because the major greenhouse gases persist long enough to mix between hemispheres. behind 1998.[18] Temperatures in the lower troposphere have increased between 0. Since 1979.[24] Global temperature is subject to short-term fluctuations that overlay long term trends and can temporarily mask them. The relative stability in temperature from 2002 to 2009 is consistent with such an episode. land temperatures have increased about twice as fast as ocean temperatures (0.02 °C per decade).by 0. Temperature is believed to have been relatively stable over the one or two thousand years before 1850. exceeding the previous record set in 1998 by a few hundredths of a degree.13 °C per decade).22 °C (0.[22][23] Temperatures in 1998 were unusually warm because the strongest El Niño in the past century occurred during that year.13 and 0.[20][21] Estimates prepared by the World Meteorological Organization and the Climatic Research Unit show 2005 as the second warmest year.5 °C (0. with regionally varying fluctuations such as the Medieval Warm Period and the Little Ice Age.[25][26] Temperature changes vary over the globe.25 °C per decade against 0.13 ± 0. The urban heat island effect is estimated to account for about 0.9 °F) would still occur.002 °C of warming per decade since 1900.07 °C ± 0.[19] Estimates by NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) and the National Climatic Data Center show that 2005 was the warmest year since reliable. versus 0. widespread instrumental measurements became available in the late 19th century.4 °F) per decade since 1979. according to satellite temperature measurements.74 ± 0.03 °C per decade.[27] Ocean temperatures increase more slowly than land temperatures because of the larger effective heat capacity of the oceans and because the ocean loses more heat by evaporation.18 °C over the period 1906±2005. Climate commitment studies indicate that even if greenhouse gases were stabilized at 2000 levels. a further warming of about 0.[30] . The rate of warming over the last half of that period was almost double that for the period as a whole (0.22 and 0.

[51] Substantial ozone depletion did not occur until the late 1970s.[53] .[33][C] The major greenhouse gases are water vapor. estimates of changes in future emission levels of greenhouse gases.[44][45]:71 Emissions scenarios.[47][48] These emission scenarios. Most of the rest is due to land-use change. have been projected that depend upon uncertain economic. the period for which reliable data has been extracted from ice cores.[37] These levels are much higher than at any time during the last 650. methane (CH4). emissions continue to rise over the century. The concentrations of CO2 and methane have increased by 36% and 148% respectively since 1750. technological. GDP per capita and population growth were the main drivers of increases in greenhouse gas emissions.Greenhouse gases The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation by gases in the atmosphere warm a planet's lower atmosphere and surface.[46] In most scenarios.[52] Ozone in the troposphere (the lowest part of the Earth's atmosphere) does contribute to surface warming.[42] Over the last three decades of the 20th century.[41] Fossil fuel burning has produced about three-quarters of the increase in CO2 from human activity over the past 20 years. models suggest that by the year 2100. methane. the atmospheric concentration of CO2 could range between 541 and 970 ppm. particularly deforestation.[49] This is an increase of 90-250% above the concentration in the year 1750. emissions are reduced. tropospheric ozone. Although there are a few areas of linkage.000 years. carbon dioxide (CO2). Reduction of stratospheric ozone has a cooling influence.[34][35][36] Clouds also affect the radiation balance.[32] Naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 °C (59 °F). leading to increased radiative forcing from CO2. but they are composed of liquid water or ice and so have different effects on radiation from water vapor. which causes about 36 70 percent of the greenhouse effect. Fossil fuel reserves are sufficient to reach these levels and continue emissions past 2100 if coal.[50] The destruction of stratospheric ozone by chlorofluorocarbons is sometimes mentioned in relation to global warming. and ozone (O3). which causes 3 7 percent. It was proposed by Joseph Fourier in 1824 and was first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896. have been used to produce estimates of how atmospheric concentrations of greenhouse gases will change in the future. while in a few.[38][39][40] Less direct geological evidence indicates that CO2 values higher than this were last seen about 20 million years ago. Using the six IPCC SRES "marker" scenarios. which causes 9 26 percent. which causes 4 9 percent. the relationship between the two is not strong. Human activity since the Industrial Revolution has increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere. combined with carbon cycle modelling. oil sands or methane clathrates are extensively exploited. CFCs and nitrous oxide. sociological.[43] CO2 emissions are continuing to rise due to the burning of fossil fuels and land-use change. and natural developments.

which heats the atmosphere and cools the surface. such as rural India. as much as 50% of surface warming due to greenhouse gases may be masked by atmospheric brown clouds. and have very little radiative effect on convective clouds.[57] Sulfate aerosols act as cloud condensation nuclei and thus lead to clouds that have more and smaller cloud droplets.[62] The influences of aerosols. while the effects of greenhouse gases are dominant in the extratropics and southern hemisphere. a gradual reduction in the amount of global direct irradiance at the Earth's surface. particularly in Asia. and as such. In isolated areas with high soot production.[60] Soot may cool or warm the surface.[63] . aerosols have indirect effects on the radiation budget.[59] Indirect effects are most noticeable in marine stratiform clouds. are most pronounced in the tropics and sub-tropics. The effects of the products of fossil fuel combustion²CO2 and aerosols²have largely offset one another in recent decades. Aerosols. which reduces growth of raindrops and makes the cloud more reflective to incoming sunlight. the lower surface albedo can also directly heat the surface. especially on glaciers or on ice in arctic regions.[58] This effect also causes droplets to be of more uniform size. has partially counteracted global warming from 1960 to the present.[56] In addition to their direct effect by scattering and absorbing solar radiation. Carbon dioxide has a lifetime of a century or more. depending on whether it is airborne or deposited.[61] Atmospheric soot always contributes additional warming to the climate system. When deposited. including black carbon. represent the largest uncertainty in radiative forcing.[55] Radiative forcing due to aerosols is temporally limited due to wet deposition which causes aerosols to have an atmospheric lifetime of one week. particularly their indirect effects. These clouds reflect solar radiation more efficiently than clouds with fewer and larger droplets. Atmospheric soot aerosols directly absorb solar radiation. These aerosols exert a cooling effect by increasing the reflection of incoming sunlight.[54] The main cause of this dimming is aerosols produced by volcanoes and pollutants. so that net warming has been due to the increase in non-CO2 greenhouse gases such as methane.Aerosols and soot Global dimming. changes in aerosol concentrations will only delay climate changes due to carbon dioxide.

is that magnetic activity of the sun deflects cosmic rays that may influence the generation of cloud condensation nuclei and thereby affect the climate. Radiosonde (weather balloon) data from the pre-satellite era show cooling since 1958. with some studies showing a slight cooling effect.[31][66][67][68] Greenhouse gases and solar forcing affect temperatures in different ways. models for ice cover on land and sea. and a model of heat and . an increase in solar activity should warm the stratosphere while an increase in greenhouse gases should cool the stratosphere. but small. an ocean model that predicts temperature.[73] Climate models The main tools for projecting future climate changes are mathematical models based on physical principles including fluid dynamics.[31] Observations show that temperatures in the stratosphere have been cooling since 1979. While both increased solar activity and increased greenhouse gases are expected to warm the troposphere. and other atmospheric properties. Although they attempt to include as many processes as possible.Solar variation Variations in solar output have been the cause of past climate changes. These include an atmospheric model for air movement. thermodynamics and radiative transfer.[70] Other research has found no relation between warming in recent decades and cosmic rays.[71][72] The influence of cosmic rays on cloud cover is about a factor of 100 lower than needed to explain the observed changes in clouds or to be a significant contributor to present-day climate change. simplifications of the actual climate system are inevitable because of the constraints of available computer power and limitations in knowledge of the climate system. salt content.[69] A related hypothesis. when satellite measurements became available. temperature. though there is greater uncertainty in the early radiosonde record.[65] while others studies suggest a slight warming effect. All modern climate models are in fact combinations of models for different parts of the Earth. clouds.[64] The effect of changes in solar forcing in recent decades is uncertain. proposed by Henrik Svensmark. and circulation of ocean waters.

it is an end result from the interaction of greenhouse gases with radiative transfer and other physical processes.[82] Precipitation increased proportional to atmospheric humidity.[83][84] .5 °F) by the end of the 21st century. Some models also include treatments of chemical and biological processes.1 °C to 6. the temperature effect of a specific greenhouse gas concentration (climate sensitivity) varies depending on the model used.[42] Not all effects of global warming are accurately predicted by the climate models used by the IPCC. Some observational studies also show a positive feedback.[77] Global climate model projections of future climate most often have used estimates of greenhouse gas emissions from the IPCC Special Report on Emissions Scenarios (SRES).[75] Warming due to increasing levels of greenhouse gases is not an assumption of the models. Although these models do not unambiguously attribute the warming that occurred from approximately 1910 to 1945 to either natural variation or human effects.[81] Current climate models produce a good match to observations of global temperature changes over the last century. but do not simulate all aspects of climate. this generally shows a positive feedback. some models also include a simulation of the carbon cycle. relative to 1980 1999. Observed Arctic shrinkage has been faster than that predicted. rather.[78][79][80] Including uncertainties in future greenhouse gas concentrations and climate sensitivity.[76] Although much of the variation in model outcomes depends on the greenhouse gas emissions used as inputs. The representation of clouds is one of the main sources of uncertainty in present-generation models.[2] Models are also used to help investigate the causes of recent climate change by comparing the observed changes to those that the models project from various natural and human-derived causes.0 °F to 11. they do indicate that the warming since 1970 is dominated by man-made greenhouse gas emissions. In addition to human-caused emissions. the IPCC anticipates a warming of 1. and hence significantly faster than current global climate models predict.4 °C (2.[31] The physical realism of models is tested by examining their ability to simulate current or past climates.moisture transfer from soil and vegetation to the atmosphere. though this response is uncertain.

global emissions are still expected to continue to grow over the coming decades.[88] Snow cover area and sea ice extent are expected to decrease. were not given a likelihood due to a lack of scientific understanding. model-based estimates of sea level rise for the end of the 21st century (the year 2090-2099. e. and least warming over the Southern Ocean and parts of the North Atlantic Ocean.59 m. the melting of ice sheets could result in sea level rise of 4 6 m or more. In the IPCC Fourth Assessment Report. Over the course of centuries to millennia. heat waves. have been described in the section on temperature changes. Some of these changes. Rising sea levels and observed decreases in snow and ice extent are consistent with warming. relative to 19801999) range from 0.[D] attributable to human-induced changes in greenhouse gas concentrations. with high probability. increases in emissions at or above their current rate would very likely induce changes in the climate system larger than those observed in the 20th century. and heavy precipitation will very likely increase. however. across a range of future emission scenarios.Attributed and expected effectsNatural systems Global warming has been detected in a number of systems.g. . nor was an upper bound given for sea level rise. based on the instrumental temperature record. These estimates. with most warming at high northern latitudes. The frequency of hot extremes.[87] Even with current policies to reduce emissions.18 to 0.[17] Most of the increase in global average temperature since the mid-20th century is.[89] Changes in regional climate are expected to include greater warming over land..[88] Over the course of the 21st century.

mangroves. Human health will be at increased risk in populations with limited capacity to adapt to climate change. it is expected that climate change will result in the extinction of many species and reduced diversity of ecosystems. and coral reefs. and poleward and upward shifts in plant and animal ranges. and Asian and African megadeltas. combined with higher global temperatures.[88] It is expected that most ecosystems will be affected by higher atmospheric CO2 levels.Ecological systems In terrestrial ecosystems. including the Arctic. the earlier timing of spring events. small islands. Greenhouse gases are those gases that contribute to the greenhouse .[17] Future climate change is expected to particularly affect certain ecosystems. have been linked with high confidence to recent warming. or even beneficial in certain respects.[90] Overall. carbon dioxide (CO2). including tundra.[17] Future climate change is expected to particularly affect some sectors and systems related to human activities. including agricultural and forestry management activities at higher latitudes in the Northern Hemisphere.[92] Cause and effect for global warming Cause of global warming Almost 100% of the observed temperature increase over the last 50 years has been due to the increase in the atmosphere of greenhouse gas concentrations like water vapour. methane and ozone. but overall it is expected that these benefits will be outweighed by negative effects. industry and health could be mixed. It is expected that some regions will be particularly affected by climate change.[88] Low-lying coastal systems are vulnerable to sea level rise and storm surge.[91] Social systems There is some evidence of regional climate change affecting systems related to human activities. In some areas the effects on agriculture. Africa.

) has been increased dramatically over the past 50 years. which causes about 36-70% of the greenhouse effect on Earth (not including clouds). Global warming causes by greenhouse effect Greenhouse gases in the atmosphere (see above) act like a mirror and reflect back to the Earth a part of the heat radiation. The absorption of this longwave radiant energy warms the atmosphere. nitrous oxide. methane. carbon dioxide CO2. The reflecting back of heat energy by the atmosphere is called the "greenhouse effect". gas. kerosene. but are not limited to. because the influences of the various gases are not additive. The major natural greenhouse gases are water vapor. see graph below. Some of these longer wavelengths are absorbed by greenhouse gases in the atmosphere before they are lost to space. etc. which would otherwise be lost to space.effect (see below). . The greenhouse effect When sunlight reaches Earth's surface some is absorbed and warms the earth and most of the rest is radiated back to the atmosphere at a longer wavelength than the sun light. which causes 9-26%. The higher the concentration of green house gases like carbon dioxide in the atmosphere. which causes 3-7%. The emission of carbon dioxide into the environment mainly from burning of fossil fuels (oil. perfluorocarbons and chlorofluorocarbons. These greenhouse gases act like a mirror and reflect back to the Earth some of the heat energy which would otherwise be lost to space. The largest contributing source of greenhouse gas is the burning of fossil fuels leading to the emission of carbon dioxide. hydrofluorocarbons. which causes 4-9%. Other greenhouse gases include. It is not possible to state that a certain gas causes a certain percentage of the greenhouse effect. petrol. sulfur hexafluoride. the more heat energy is being reflected back to the Earth. and ozone.

Effects of global warming There are two major effects of global warming: y Increase of temperature on the earth by about 3° to 5° C (5. y .4° to 9° Fahrenheit) by the year 2100. Rise of sea levels by at least 25 meters (82 feet) by the year 2100.

there has been a high correlation of hurricane power with tropical sea-surface temperature). The total annual power of hurricanes has already increased markedly since 1975 because their average intensity and average duration have increased (in addition.org and then adapted and complimented accordingly. duration. Although most studies focus on the period up to 2100. Although global warming is affecting the number and magnitude of these events. species extinctions. further glacial retreat. heat waves. in addition to melting of land ice. Other effects of global warming include higher or lower agricultural yields. The above texts have partially been taken from Wikipedia. and tornadoes. Sea levels are rising due to thermal expansion of the ocean. warming is expected to continue past then because carbon dioxide (chemical symbol CO2) has an estimated atmospheric lifetime of 50 to 200 years. As a further effect of global warming. it is difficult to connect specific events to global warming. droughts. reduced summer stream flows. Amounts and patterns of precipitation are changing. For a summary of the predictions for the future increase in temperature up to 2100. see here . and intensity of other extreme weather events. . diseases like malaria are returning into areas where they have been extinguished earlier.More details about the effects of global warming : Increasing global temperatures are causing a broad range of changes. Changes in temperature and precipitation patterns increase the frequency. such as floods.

Tabasa I ±love Mr . Ramos .Project In Science John Harvey M.

Than solve a perfect square trinomial.Math Poem It¶s like Chemistry and Physics. Indeed. Geometry. tonight I¶ll multiply my patience to Calculus. in numbers I¶m truly allergic! I prefer writing an editorial. But not unstitching y-intercepts. Has never been as easy as Music. Two« Four« Six« What¶s next in the series? Eight« Ten« Eleven« Infinity never ceases! I can easily explain science concepts. So. And shall choose Rene Descartes as my muse« . a mathematician. Believed the essence of all things is number. an astronomer. Not even calculating rate and percents. instead. radical expressions and Trigonometry: Things that contribute to my insanity! Pythagoras. As difficult as writing a thesis. Reasons to anticipate other¶s assignments« Why is Mathematics so complicated? Serves intricate problems.

MA Remember all those rationals and irrationals. So use that scientific notation and don't be so lazy. Algebra 2 and Analysis to continue the fun!!! . if you remember the x-axis. Figuring out ordered pairs can leave you in such a mess. Counting all those zeros makes me very crazy. you'll do them with success. Basic axioms of algebra leave you in awe. the statement will be true. Products of binomials can take you so long to do a few. If you don't reduce them fully they will leave you in a great big depression. the ones we got confused? I still get them wrong and I am not very amused. But. But. prime numbers are the best since the factors are only 1 and itself. If you put the right variable in an open sentence. The slope always equals rise over run. Factoring numbers can be such a bore! But. Systems of linear equations can be solved in 4 different ways. just remember there are coefficients and constant terms and then you will be straightened out today. Are called equations and are only solved algebraically Solving inequalities can make you want to die. too many D's But wait until we start on those x. and nothing more. The most important axiom is the distributive one. not 2. It's the one we used the most. Square-free integers can't be broken down anymore. Collections of elements in sets are a breeze.. or equal to. there are only 3 choices: greater than. and 3's. But not to understand them is one major flaw. Elements follow a pattern just like 1. determinants. Inverses are very different and in their own special way they turn around. Substitution. 3. addition method. But. But the index and radicand leave me troubled. There are many other rules. we still have Geometry. there is only one and that is to have them raised. Digits and decimals.Algebra One By Daphne N. They are like 2. If you remember this you'll always get those problems done. but it wasn't that fun. Powers of 10 are expressed by exponents in many ways. so there is no need to cry. A variable is a symbol like x which has 1 value. y-axis. and 5. less than. y. and origin. and z's. but never integers like 16 or 4. Polynomials can leave you in such a disarray. Reciprocals are the numbers that always do a flip upside down. 2. Square roots and cubic roots leave me very puzzled. and graphing with different rays. just skip the steps and use FOIL without a big to do. But. Numbers and variables are jumbled disorderly. Needham. But. Quotients of 2 polynomials are called Rational Algebraic Expression. remember. guidelines and steps to Algebra 1 But.

. signs. nasty. Hair pulled out in irritation.. Made by stupid people who had Nothing else better to do. despicable work that Wears out the mind. Drives me insane. (Y oh why must I deal with all this? ? ?) Zaps precious energy. Boring formulas and equations. X-ponents. Pointless problems. Quadratic and linear formulas. Evil equations and inequalities. Vile. Loathsome logorithms and roots. powers. Great big waste of time. parabolas. Induces migraines. Remainder theorems. Just wish it would disappear forever.Algebra Awful numbers. and variables. Tedioud workUseless. Frustrates me so much.. Completely stupid and pointless. Oh so very maddening. dull. Kills valuable time. Stupid and stressful.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful