.~.. pogbubukos. ng tobillg, ong maki.kita'y lo~b ng isang bo/wy d~kha. no. nwy isoll~ ;'.stlld110 mo.

romUig l"rowon ng mga santo at ISOllgkrus no nw.lokl so. Isang sulok. So. oboIIOY0'y may dolowang bo.nko ot isang gulok. •

I Tagpo
Si Ambrosio ay ma.lungkot no. naka.upo so. isa.ng bangko at rno.ya-ma.ya y titindig koMlbay ng buntunghininga at so.ka mangungusap: . .' ..... Ambrosio: 0, buhay na iwing walang kasingsakJap na Jaging sapupo ng dalita't hirap. . .! . . 0, bayang saganasa yaman at dilag, ano't ang Jagay ko'y di na magkalunas? . Parang.mo'y maJawak, kabunduka'y Jabissa mina at madIang sa dusa'y pangbihis; dagat mo'y mayaman, Hog samp~g' batis, Ano't yaring hirap sa aki'y niig ... ? Sa dilag mo'y madla apg nanganonood: na binubusog, Akong may matuwid Jumasap ng lugod Ang di makaJaya sa mahal mong kupkop. Ano kayang dahi!. . .? Sawing kapalaran . .. Jdarating ti TitayJ' .

II Tagpo
Ambrosio at Titay Bakit ba giliw ko't lagi kang malumbay? Ay! Asawang kasi, ikaw ang dahilan, pagkat di na mapagiphawahan Di ko na maisip, gagawin pang ibang sukat kakitaan na hana~: buhay ko; Mahirap din nam~n ang sagana pala',t Ang may aring tunay ang ngangapangapa. Magtiis irog ko't di pa panahon, . Umasa sa dios, puso'y ihinahon; Akong asawa mo naman ay marunong Kumaya ng hirap.
. .

Hu E,l 'Ma:

Sa
kar SaT
Hin

Batid ko rin, ating'kasaJatan, halos ang ~isip ko'y waJang. kasiyahan; kaya, dahiJ dit~, ako ay tuJutan sa binabaJak kong . pagkakakitaan (ma.papailing si Ambrosio)
Ambrosio: Tltay: Ambrosio:

Nak Pak:

~ makatuwid ko no'y masama? O! Kay biJis ba naman ng hinuha. ~ _. KaiJanman, sa mabuting nasa, ang pahintuJot ay labis na ng .
"

Tltay:
Ambrosio: Tltay: Anibrosio:

Gawang pasubaJi ay kailangan din. . Karanhvan niya'y kataksilang hhim .. BakU pa ma'y ... Napakatampuhin. (magtatampo) (Kay Titay) Titay, turan mo na.~
Gay'
any<

Hint

kon~

Huwag na't ... Sabihin mo na't ng tayo'y di abutin ng tabsing. E, ikaw naman ay lubhang maramdamin. Iya'y ugaU'na ng' ta~t gu~iUw. Kaj;. 'ag, ano't ang lagay ko'y di na ka'y labissa mina at madIang 'y mayaman, ilog samptu;ig Sinungaling. Pagsabi na. Dinggin. ot kasalatang lumabis ng selan. Ano kayang milagro ang tuturan. Asawa ko'y dinggin: Ang Kura't ang Piskal, Ang Sakristan Mayor ay gayon din naman, Maging sa Konvento; maging sa Simbahan At !along lalo na sa Pakumpisalan, Walang ginigiit kundi ang pagligaw sa akin. Nakita mo' nat : Ah, hintay. . . At ang laging sabi. . Ano? lumbay? dahilan, pagkat di na Ako daw

·?
;anonood: na mga ~glugod ~ kupkop. zapalaran

at mainam.

Mainam. . . Sinasabi ko nang. . .O! "Ultimatum" na ang siya nang bagay. ::>ala'.t ~apangapa. Huwag kang pa-bigla. E, bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? 'Mangyari'y kaya ko pa ang pagtatangol ng puri. Sa makatuwid nag-impok ka rin ng gawang paglilihim. Sa pag-iingat kapanahunan. :l31os ang isip ko'y walang' ly tulutan sa blnabalak kong " kong huwag kang mabuyo sa hindi

Sa makatuwid, ngayo'y panahon na. Hindi

Pa· rin.

,

Kailangan muna ang pUIitika.

Naku! Naku! At kung mapulitika ba? Pakinggan mo muna ako.

.

g pahintulot ay labis na nga: :,

.

Mapupulitika mo ba ang maJalakas? Kahiman; ngunit dapat mong matanto na, ang Kura, sadi ko pag amin sa masama niyang hibo ay pinagbalaang parat~ngan ka ng iyong ikapapahamak. Gayon ba! Ito ang pulitika. (Kukuning bigla, ang gulok a.t
anyong aalis)

Hinlay ka (pipigilin) tanto ko ang kanilang kabangawan. Alain kong walang matuwid na di nila naliliko ni makapang.

yarihang di nangingimi, kaya hanggang sila'y nasa pag. samo, sa pagsamo ko rin ibibigo; pagkat sa pusong palal halayin ang siyang wasto. Kaya nga, ako ang bahala: ang buhay ko ma'y isang yuta. kapag sa asal alibugha'y ipaghihiganti kong kusa. "

Ang babai 'y may katungkulan din namang dumamay magtanggol sa asawa. Sinabilkolnalngang silang tatlo'y nasang dungisan ang at" karangalan; dahil dito'y inisip kong sila'y bigyan ng tapat halimbawa, lalong lalo na ang Ktira, walang laging sinasabi . akin kungdi: .

---.

Ang sa Pari daw ay umibig ay naaakyat sa Langit At kung mamunga ang hasik Ay Apo ng Dios.ang sambi.!. Ambrosio:
Titay:.

Jesus! Pagdamayang napakalupit. Silang tado ay papanto ngayon, ayon sa sabi sa akin, sila. iibigin ko. . .

. Ambrosio:
Titay:

Kunwari lamang. Siya na, siya na, baka. . .
.

Ambrosio:

(poQ.lis)
,

(pa.pigil) Hintay ka. Silang tado ay tataningan ko ng or

ngunit hihingan ko ang bawa't isa ng halagang. . . Huwag na, huwag'na; manigas na tayo ng gutom; dapuw ang maumang ka sa bagay na iyan. . . Seiior, salvame San tian.
Titay:

Tunay nga, ngunit mangyayari sa walang isip. Ha, di ba ang bagay na iya'y nangyayari nga ng dahil sa isi

Ambrosio:
-~Titay:

Ai di ng di.ka -mariibugho, ikaw ay-manuooIC.·..---·Jesus! Santo Dios!gagawin mo pa akongcenti!'lela. de ciencio. po~iencw, .' Hin~ sa gayon, ip.~ala ko ang bagay: na 'ito,dahUsa tini.: mong citing kahirapan, dahilsaalam kong,ang isang ga", kong sapuri'y magsukab, libingan man halos ay alanga~ tumangap.. .. '

. Ambrosio:

Ambrosio:
Titay:

(bukod> susubukin ko. Pumayag ka nang. . . Maging voluntario? Kung mapilit ka rio, ikaw ang bah, ngunit huwag mo akong sisisihin sa dakong huli. '.

Ambrosio:

Ikaw .ang bahala; yamang itiniw511ako sa iyo ang aking kMangalan. Ako'y tat.ah~ik,~g~it ,ingatari mo .ang ako'y , maturang yerdugo-ng-tun-ilY na asawa; pagka't kung ana ang , ,'.r lamig n~ .Joob, aY.r~a}'~ii"ain-a~init kung suma~~:''':'j Sa babal namang hmhman, ~/...--~..,.m8!UY-JULm~I!l~g. ~ _' Bahala na ang gulok na tapat kong kaibigan Itlo'y nasang dungisan ang ati . p kong siJa'y bigyan ng tapat ~Ktira, walang laging sinasabi ibig ay naaakyat sa Langit hasik nbit. Ipit. 'on, ayon sa sabi sa akin, sila'"
(ouUs).

,-i:'

\~r--~"" c; ,.~
!,~l]', ,

~

".,~1..c.
~. '"t '.

",.,1 ,.', .• ".

; ;', ,.V \. tf

ci"

Titoy lo.mang at mayo-maya 'y doroting ong curo.'
'0

\~.:::,/.r.f
.

Ngayon matatanto niyong mga haling ang .&amayasawang puring inaangkin; ang pag-asang ako'y sadyang mababating dahil sa rnahirap,ngayong malilining. Yaring hirap kono'y bihisin.ang nais;' ngunit ang purr kCi nama'y mapapalit, a, mga pangahas, budhing malulupit ang pusong babai'y di kakaning itik. Mga malulugding humapasy ng puri, rriasarap sumuko sa gawang pag-api; ang binhing masama, anomang mangyari'y rnasarna din naman siyang masawi. . (dO.ro.tingo.ng Cura. no. lilinga-lingop)
IV Tagpo

Titay at Curo .tlo ay tataningan ko ng or 't isa ng halagang. . .
is na tayong

Ole, Titay. (lolopiton ito) Kamusta ka? (porang may pog-ibig) Mabuti po awa ng Dins, Amo ,g, tuloy kayo .. '. .

gufom; dapuwa~ yan. . . senor, salva me san BaS:'i sa walang isip. angyayari nga ng dahil sa isip~'
lW

I
I

- Kay--ganda-ganda mo, paranghimala.
.

!:

,Hindi po naman. Uy...

malabis, malabis, kaya, huwag kang paibig sa iba.

aymanubok.'
'

Hinding-a po, kcihit kangina. Aba, -hindi naman' gayon; tingnan mo, ang iba ay hindi marunong kumalag ng kasalanan; ngunit ang Among, kahit anong laki ay nakukuha, sukat, sa isa lamang dasal oar "Padre nuestro qiLeestos en 'loscielos~ cielos, delos. -.. " ng Dios' po. \ \

pa akong centirzelade ciencia : ~ Jbagay na ito".daJ1iJ.sa tinir~! saalam kong,ang isang gaya ingan man halos ay alangang

:i~;:;~::~S
Nasapag-hahanapbuhay

,Hit ka rin, ikaw ang bahal lin Sa dakong huli.

(galak,at bukod) Mabuting pagkakataon.-(Kay Titoy) Anoba Titay ang saIitaan natin sa Kumpisalan, maaasahan kona ba? Maawa kana sa akin, puputok na halos ang aking .

Di po ba masama iyan Among? Kung sa iba; ngunit kung ''sa akin ay. Kahit na po, ~o'y nakukutya. Loka, walang nakakukutya, sa nababalot ngginto Kita'y bibigyan ng ikatatanghal mo sa kapuwa. at inuty~ .

Uma Salar alarn puse lagi male Dine may Tun
Tun

Siya nga po; ngunit hindi rin mawawalan ng magsasabfu' ako'y kaguyo ng Among at marahil ay ako na lamang a pagbubulung-bulungan ng mga tao. Maano iyon,. mayaman ka naman. Magtatagal pa kami. Kung gayon po, mamayaug ika-pito n gabi'y pumarito kayo. Siyanga ba, totoo ba, iniibig mc>na ba ako? Salamat, Deigrat plena.. Aasahan ko na, ha.. Tltay: Cura: Opo. (Tuwang-tuwa ang Cura) Napaibig ko rin. Ika pito, ha! Titay, ika pitoha. Opo. <tuwang-tuwa ang uloO Salamat ngayon lamang nagluwag ang aking kalooban at Titay na akong pagl~aruan. Tiwalang-tiwala ang lanuang. Diyan ka na, Titay 1 dadalhan kita ng salapi. Opo, iyan nga po ang kailangan ko. (paalis) Ika pito ha (habang umaalis) ika pito, ika pito~, (paulit-ulit hanggang sa mawala) V Tagpo Titay at maya-maya'y darating ang Sa.kristang mayor
-_. .

mal:

Tite mal lpa}

Hin

ma .

-.An
Tit.

ma kal

Titay:

Tiwalang-tiwala ang loob ng haling At waiang gunita sahuling clarating bago nga'y iyong KruI ang siyang papasariin ukol na rnapala ng budhing maitim .. Ang Sakristan mayor at ang Piskal naman ang siyang h' '. tayin ko ngayon, ~g tatlo'y rnatututong mag milagro:" (darating ang Stikristan mayor)

Titay atang Sakristan mayor Sakrlstan: 11tay: Sakrlstan: (sa pintuan) Maligayang araw, Titay. A! sakristan Mayor, tuloy kayo (tutuloy) Kayo'y umupo. (uu Ikaw ba lamang?

tJlllalis po ang asawa ko't papa sa Silangan daw. Salamat, laking kapalaran. Titay, alam mo ang nais ng loob, alam mo nang halos araw gabi 'y di Plagupiling yaring abang .pusong laging pinupukaw ang iyong larawan. Kaya't kung . 'lagi mong hahabagin yaring pag-iibig ay Titay! Hindi rnalayong di sapitin ang mapanglaw na libingan. Dinaramdam ko po; ngunit ana ang mcrgagawa ke sa ako'y mayasawa. Tunay, ngunit sa kalooban mo'y mangyayari ang lahat. Tunay nga po kung laan nang magpatiwakal, mabuti'y iisa ang kulay. Hindi sa gayon, atin nainang ililihim. E, wala
IJO

sa nababalot ngginto ;hal mo sa kapuwa.
t

at inut .

rin mawawalan ng magsasab" marahil ay ako na lamang nga tao.

llI1an.

masama't

~ayon po, mamayaug ika-pito ~

namang nahahayag kungdi nga ang lihim .

-a)

.Titay, huwag k.ang!mag.-alaala, kung ang asawa mo ang . magiging dahilan ay . Ipapapatayba ninyo? Hindi naman. Ako yata'y mabibigo . ...p._~g_~~l>I,l!i. di!o'y ipako. Titay, aakuin ko ang lahat ha, hindi kita pababayaan, , mamatay na ako bago mo sapitin ang anomang Sakuna, kahabagan mo lamang ako. Tamang mapilit ito, e. . Maawa ka na Titay ... Kung 'gayon po'y mamayang ika-walo ng gabi'y pumarito kayo't. .. . Siya nga ba. Titay, totoo na ba?

a! Titay,ika pitoha.

g.
n kita ng salapi. 19an ko.

g umaal~) ika pito, ika· pito.
wala)

1O.yor

Opo. Na tayongdalawa'y ... Aasahan ko na?

g haling . ; daratingbago nga'y iyong Krm. ~ mapala ng budhing maitim.· ~ Piskal naman ang siyang h' .: o'y mattitutong mag milagro ..
'n mayor) .

Asahan na ninyo; ngunit ang inyong pangakong. Salapi, 00, ibilang mo nang mayaman ka na mamaya; ngunit bakit hindi pa. ngayon. .. w~a naman ang iyorlg ~w~.. Mamaya na po (wariy yamot) Hintayin ko na nga ang taning at baka pa mayamot ay. Paroon na kayo.
L- .

,w, Titay.

00, Titay, salamat, halos wala akong dilang.

Iyo (tutuloy) Kayo'y uffiupo

Naputol yata. Ikawalo, ha!

Titay: Sakrlstan:

Opo.

(paulit-ulit

O;lg)

Ikawalo, ikawalo.

. (horr:5e~o"ga s

11I0ll'ola

VII Ta.gpo

Si Titay (It maya-moro'y'ang
Tit~: .

Piskal

_/

Lubhang rnad~pan ang ligawan narnin, hindi kailanga't dyang ibibitinj!\gaya nga ng baka, na kung papatai'y di . binibigyan ng darno't inurnin.f Iyong·Piscal naman ang hihintaytn ko't ng upang masama pagrnimilagro at sa prusisyong gagawin sa lingoo'y kataon . namang sila'y niapa-karro. (darating ong Pisc.ol)
VIII Tagpo

SiTitoy Vlscal.:
Titay:

at ong Piscal, ito'y gogo ng kalmti .(sa pi1J.tuan) ~.u.rnasay'apak mo,Titay. Salamat po, tuloy kayo. . . urnupo kayo.. Tila wala ang iyong asawa. Nahulaan niny~. Di kung gayo'ypalad ko na itong kita'yrnatag'poang nag-usa';, Baka gayon na nga po. O! tila mabuting balita. Saan ko kaya rnabuting pasimulan? (mag-iisip) A, ganito. . ¥ 'Titay, sa kalakhan ng aking. '.. (lu[urrok ng loway) tunay na' pag-ibig, at sa Ganda ng iyong mukha. : . Ay, Titay! tang~ gapin mo angaking pagluhog. PangH'po sa akin, alarn ninyong ako'y mayasawa Ay, Titay! Yata't ang kahabaan ng tinitiis ay rnawawalan din ng pala.
\.

Plscal:
TUay:

Piscal:
Titay:

Piscal:

t"'.,Titayat Ambrosk;~.rr.
:'

. Tita~: __ 'Pisc~l:

Plltulin .!1~niny(). Naku, Titay! Hindi ko rnapuputol, hindi ko rnapuputol, aking. ikamamatay~ mahabag ka, rnaawa ka,mahapis ka, ma. ma... ma...
KUng iibigin kokajro,'paano'ako?

Titay: piscal:
Titay: Piscal: Titay: Piscal:

.

senor Dios trios pena, lloloklok kita sa trono. Tuloy bibigyan'. qg bawa't magust.o,surnpa ko.' Kung gaYlmpo. . . Nahulog din yata ang langit. Iniibig mo na ba ako? Marn:tyapong ika~siyarn ng gabi ay purnarito kayo. Hindi ka ba nangangarap?

Dalhin mo na tuloy ang inyong pangako. Lahat ng derechos sa tawag tatanggapin mo. Mula mama va', hanggang. . . Paroon na kayo.
10

namin, hindi kailanga't >aka, na, kung papatai'y di ayin ko't ng upang masama gagawin sa lingoo'y kataon '

00, diyan ka na, ika-siyam ha.

(poulit-ulit) ika-siyam.
IX Tagpo

, , . Titay at saka cIa,ratingsi Ambrosio Anong tuwang kamangmangan \-1 ~t di tanto, na ang ligawang , . / Nagbuhat sa madalian ! oh3!l " -.::........ Kara~~a'y 1015- !amang. _I &lan aya naroon ang aking 'asawa, '. Kahabag;.habag naman, rn.alaki ang alaala sa akin, o!
o

"f---...

I

{ i

!

Ig kita'ymatagpoang-i-tag.ii~

..

~

.0

kaya mabuting pasjmulari~

\
tay: .
"

Ang panibugho nga' nama'y sakdal ng lupit Walang bigong kilos na di pawang pasakit; Kaya, ang mag-ingat ay sadyang nakakapit sa mga babai't , ng di lalaki, ay matutong maglupit,nguni't may lalaki nama-ng sadyang malabis ' (do.rating si Ambrosio no so.sa.lubungin ni Titay) X Tagpo
"

\

\.
\

(lulUTJokng In.way) tunay' , mukha. ; . Ay, Titay! tan'.
o

'Tita.y at Ambrosio}'fWY gulok so. baywang
. .

"-Asawakong
"

\

ibig, saan ka ba nanggaling? M~Ull~ot ka pa ba? Hindi na, ano? Magsaya k~a't,mamayaringgabi'y .•.. '._

Siya nga. Pagk~ataon.-".:

Magkatiwala ka, huwag kang matilihan. :)1, hindi ko mapuputol, aking, nva ka, .mahapis ka, ma.. :'

~l

Hindi ako natitilihan, may lubos kang kalayaan, ngunit magiingat ka rin, sapagkat: ang hindi nangyayari sa isang taon, sa isang minuto'y napaparoon. -- .--- ' ,._0. Kaya, huwag ka ring maliIingat at baka nga kapusin ako ng '1akas~ay.."". '. ,. . Ikaw na ang bahala. (Kukubli sa isang sulok ng bahoy, somal/talang duma,ra.ting ang Cura no. may do.la.ngsolapi)
XI Tagpo

---~~.. .-

-_._- -- --

ii\:;tayat Cura at si Ambrosio no. nokakubli :-Curu: Titay, narito't taglay ko ang iyong ganap na ikaliligaya (iaabot ang sisidlan ng salapi). Tanggapin mo ang saksi ng pag-ibig (ilh.Iogay sa 10 mesa).

(ma17UI.5danl (sa sarili) Dalang Napakarami po namim nito. Gaano na iyan sa kita ng Simbahan, ni hindi pa halos nai" ng sa bula. salamat po. Kung kukulangin ka pa'y marami ang pa-misa; ngunit oraa Titay, halina yakapin ang Cura (anyong paya,kap) (pasangga) Maghapunan ,po muna tayo. O!Ako'y busog na busog, kayat ang kailanga'y magpahinga piling ng aking. . . (pahatak sa kamayni Titay ) <iilag)Hintay muna kayo't may gagawin akong isang dali. Naku. ~ .! saka na iyan, hindi na ako makatiis, Titay de alma, Titay de mi corazon. ' (sari.li)~tay de mi gulok, ~gnaka~aon. Halina, halina,' halina, Titay (hahawaidLn sa hihilahin). Hintay muna, Among. Halina sa silid, por San Crispin. (sarili) Santa Barbara,ako'y tangkilikin. (Samantalang map' . sa pagmimithi cing Cum ay tutugtog Sa pinto ang Sakristan mayor) Naku, Among,.ang aking asawa (tutugtog uli) , (takot) Santa Maria (matataranta) ',' ,'. sarili) ~danga'y maraming kuntil butil pa. Jkay Tita}!, Titay; iligtas mo llkO: . , ~:
.
')

l

Tita)
(sa s.

Nail' Sa1an Hind liga)' Inaas Asah tami: Kayo Baba: Huw

(par'" La1~

Kay Idulc
Mapi
Hum

Y<Sa

Opo, Among, huwag kayong matulig, halina kayo sa 5i
.(ptipasilid).

saan mo aka isisiksik? Lumuhod kay,o (iluluhod ang isa,ng paa). Bakaako makita. Hindi po (kWcunin ni ritay ang Cura).
(sa sarili)

Hint;
(sa s (sa s

Iligtas mo po aka, San Antonio.

Pasanin ninyo itong Krus (ipapasan ni Titaysa isang baUk¢' Makimukha kayo sa santo't ng di kayo rnakilala ng asawa ko~
00, kahit na sa demonyo (Ang ayes ng Cura'y,matutulad
Nazareno)

Ma&

wala

Huwagkayong kabahayan).

gagalaw

diyan

(babalik

si

Titay

(sa,sarih1 Ito ang nasapit ko, ang maging Nazareno (Dara.ti ang Sakristan mayor)

//

~ ./,. ~an,

lahat

ang

"derech'

XII Tagpo

ni hindi pa halos

).ng mga dati at Sak,"-istan mayor no. may dala. ding supot ng salopi Titay, liarito na akong tutupad. sa pangako.
(sa

sarili).Sadyang ikaway mapapako .
.__ . -- --

,rami ang pa-misa; ngunit oras 1I"a (anyong payokap) . una tayo. n 'at ang kailanga'y magpahinga .k sa kamay ni Titay ) . lay gagawin akong isang dali. di na ako makatiis, Titay de gnakataon. . ly (hahaw0.kL2n sa

an:

Naito't tanggapin ang pagkabuhay (ilo.logay sa to. mesa.) Salamat po. Hindi lamang iyan, athanggang ligaya ka. Inaasahan ko po. Asahan mo; ngunit oras na namang dapat kong lasapin ang tamis ng iyong. . . Kayo muna'y magpalipas pagoo. Ba~aing sukaban. Huwag nang pagtiisin, Titay ng puso ko. Huwag pong magapura. (payakap) Yakapin na ako. Lalasapin din ninyo iyong Kalbaryo. Kay kahiya-hiya ng napasapit ko. Idulot na ang Iu.nas (susungab si Ambrosio) Mapilit ang lilo. Humapon po muna't ng tayo'y tumagal. Walangpanghihina, sinta koat buhay. tayo'y nabubuhay ay nasa

--

Pawis ng malap?t sa aki'y nunukal sa bigat nitong Kruz. (Hahawak sa kamay) Halika na, Titay. Hintay pong sandali! Kay pusok ng loob. (sa so.ril~)Sabik na ang puso. (sa sarili) Ibig nito'y gulok. Ja$Qnni Titay sa isang balikat); ~d.i kayo makilala ng asawa ko.~ S ayos ng Cura'y..matutulad Masaklap' na tuba ng mga derechos na buhat sa sintang . walang lingonglikOd (bigto.ng tutugtog sa. pinto ang Piska.l) N~ku't ang aking asawa! Ang asawa mo? Opo, ang asawa ko. (tutugtog uli) Paano ako? (ma.tutulin) Titay, iligtas mo ako. Halina kayo dito sa silid (magsisipasok sa. silid).

Sakrl5tan: Tltaya

Saan mo ako itatago? (Da.dolhin ni Titay sa siping n...~ Ul"Q)' C Dumipakayo't inyohg parisan ang Kristo at ng di'kayo rna -. sin ng. asawa ~~' CJaayos ~i Titay. ng ayos ..Kristp, .dipq. . dalawang kamay at magkapatong ang dala.wang poo.) HUw kayong kikilos. (ba.batik si Titay so. pinangalingan) Sapagtutumulan kong sapitin ang lugod, ang nahantun . ko'y Kalbaryong bundok: Sa kagahaman kong humimlay kay Venus Nazarenong gala ang aking inabot. (clarating ang piscal no may daiang salapi)
XIII Tagpo

Tu)'o
pintlJ

Titay

{Pata Ang;
Opo! .
(Nape.

HaHn; Kahit

Tltay:

Titay, ng aking p<,\ngarap, narito't iginagawad ang lunas' madlang -hir.ap. (ilalagay sa lti ~sa) Marami pong .salamat. Iyan ay walang tasa, batis ang aking kapara na binubukalan ng bawa't iyong. mapita. Sadya pong aking alam na ang Piscal ko'y mayaman. At lingkod mo hanggang buhay. Akopo'y gayo~ din. Gaya ng pag-asa. Ako ay nadaYa. . (titingnon ang Sakristan) Kami ma'y dalawa.

Makir . iayos
cia)

Piscal:

Aba!!

at ha;

Titay: Plscal:
Tltay:

(mala

Piscal:
Sakrlstan:

pa.pa~
{papi~

Iya'YJ

Titayl Naku: Hulin;
An tu Hiliw;

Piscal:
.Sakrlstan:

Titay ko, oras na. Hintay kayo muna . Nag-aapura na. Kamay ko'y nangawit na. Ipalasap mo na, Titay~ angligaya. Huwag P9ngmai,nip. Hapo na ang pagal. Patid na ang ugat nitong mga kamay. Titay ng .buhay ko, di na makatagal. Halina't idtilot ang tamis ng Nektar. Hintay pong sandali.
(So.

Ambrosio:
Sakrlstan:

Plscal:
Tltay:.

isang

Cura:
Sakrlstan:

.Ang mga dati at mga Me(sa.
TU

Piscal:
Tltay:

maip. Kami sa pn
Aba!

Piscal:

sarili) Hirap ng manganay.

Ang rnga mat a ko'y malalim ng tunay.

./
'~" ,,/Titay ..sa siping ng ural g Kristo at ng di kayo rna . Tita}' ng ayos. Kristo, dipa. . ~tong ans: dalawa.ng Pao.) Hu~ itay sa. pLnangalingan) ;'
c.

Tuyo na ang aking dugo't mga laman (tatawag si Ambrosio pintuan) Titay, Titay ... (pakikinggan ng~1awa)

.<;(1

(Patakot) Dios Ko't ang aking asawa! Ang asawa mo?
0p0! (Walang mom)' gawin)

in ang lugod, ang nahantun .~ ay kay Venus nabot. dalang sa.lopi)

(Napaho.ma.k ang pag-a.sa) Paano ako, Titay? Halina kayo sa Kuarto. Kahit na sa Infierno. (Po.tuloy ng silid) Dumito muna kayo.

.. :lrito't iginagawad ang lunas;'
Lmesa) ,

Ano ang gagawin ko? .Makimukha na kay San Alejo. (Wa1l!-TJg rrialay gawin; n.gwtit iaj'Os ni ritay sO. piling ng da.lawang tulad sa Senor Pela.Pa.ciencia)

Ing mapita. ~ Fiscal ko'y mayaman. ay.

.Aba! tila kami ngayon ay tatla na. (Daro1ing si Ambrosio na galit at hawak img gulok)
.XIV Tagpo

a dati at si Ambrosio din (mala.kti.s) Nasaan ba ang mga d~monyong papa.sok sa silid) (papigil) Maghinahon ka ba. Iya'y pagmamartiriI} ko't ng mangatutong magmilagro (Pigil ni 7'itay) NCiku!at napahamak ako. Huling oras ko na ito! An tus manos Dios encomiendo! Bitiwan mo ako't pagpipikadilluhin ko. (Tatawag sa pintuan aug isang Manong o.t Manang) Bociong.· . . Bociong. . '. UuloY-JJ!lSOk)
XV Tagpo

iyan? (wari'y

amay. agaI. aar.

~A"g mga dati at mga Manong at Manang
(sa

nagsida.ting) Nangapadalaw kayo dito sa amino Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? upang magamit \ / I

_._

~

Kami'y .naghahanap ~g mg~ Santong ~iIomos, sa prustsyong gagawm sa hnggo. Aba! Mabuti pong pagkakataon.

Siya nga a! ¥arami po kami dito. Mabubuti ba ang yari. Naku! mga natural na natural ng ilaw.
(Pugk

I~an

i

Po. (Ko}' Titay) Titay, kumuha

Atm

00, ngayon din. (Kukuha si Titay ng kandilang may sindi)

Ang.

Gum, Ang mga dati maliban kay Titay Ambrosio: Manang: Sakrlstan: Cura: . Plscal: Ambrosio: . (sa mga manang at manong) Walang salang di ninyo maiibi . Ay, di siyang salamat at ng hindi na naman kami mapagod paghanap. Santo Kristong, gutom ang aking kaayos. Tres caidas akQ ngayon nasubsob. . Aka ngayo'y siyang Ex~e-Homong pagod. Mga santo ko po'}" ~ilagrosoflg lubas. (Darating_si Titay taglay ang kinuha) XVII Tagpo. Ang mga dati din at si Titay Tltay: Ambrosio: (Habang pumapasok) Narito ang Haw. (Kukunin ni Ambrosio>"' Halina kayo sa sHid. (Unang 'lalapitan ang ~e-Hammo) tingnan ninyong maigi, hiildi po ba natural na natural? (ti tangla.wan) Siya nga. (mama.sdon maigi) Pinagpapawisanpa mandin e. SiYi
Nal
An!

At lal Angl
Ka~

Pac

O.
~.

kut

Manang: Piscal:

Ang hinahanap ko'y akin ding nakita. (Tutunguhin ang Kri.stO, Ito naman po. (tata.nglawan) (Pagko.ma.la.s) atural din nga! N Humpak na humpakang tiyan.

Kur Am· ma;

Nac
Cur

ang
pag

Mangyari'y nagutom. (sa saril;) Nagmimilagaro din pO iyan. Naku! masamang bibiro itong si Titay. Kaawa-awa naman, nangangatal na ang katawan. Ang lelang ninyong tambulukan. (Lalapitan naman ang Nazareno. Tatanglawan din) Ako naman ang naturno. Ito po ang totoong milagrosong-milagroso.

daL

At malimit pong masyado. (Pagkamllla.s) Tila nga, nasa tabas ng mukha. lyan ~'y lumalala~g ng tao..

At maninilong totoo, kaya't laging hagad ng aso. Pillang pilla ang Titay na ita. Ang mga dila'y lawit na.. Gumagalaw pa ang mga ~ata. At lagi pong ipinuJ>ungay pa. cang satang di ninyo maiibig
Ii na naman kami mapagod n"

r., :U ". /.

.

...

Ang birong ito ay labis na. Kay kahiya-hiya.

::-~~Il1~g~uhi~ 19 pagod. ~ lubas. (Darating. sf Tita}'

mo ba ang tatlong i.to?.

Kayo na po ang bahala. . Mabuti na rin ang 'may halaga.· Kaya sabihin mo kung magkakano. Parepareho na po. Siya nga po;.halagang kambingna.

L

Naku! Ka~i'y naulol n~_~gay?'y ipin~g~~~uro pa. (&1. Gura) Haw. (Kukunin ni Ambrosial': :llapitan ang Ea;e-HammaJ . <> ba natural na natural? (tind. agpapawisanpamandin e:
'(

Ang matutuwa kayo'y sa ulo nita, makintab, panot na walang kuto't parang ensaymadang manticado. E, siya, kukwiin na namin: Kung gayo'y akin munang papagmimilagrohin. (Ititirik ni Ambrosio'sa may pigi a so. ula ng"Gura ang kandik at kung maramdaman ng Gura ang kandi{l ay ma.ngungusap) Nadaya na ako'y ginawa pang dandelero. (sabay bagsa.k ng Guro. at agad su.sugod ng takbo, sa ganitoy susuiwd nomotl ang sa.kristan Mayor at Piscal, kayo.'t magkakagulo dahit sa paghahata.kin ni Ambrosio ang tdga; pipigilan ni Titay at ollg dalawo.'y mapapaluhod at halos magdadasal ng: Nagmilagro! nagmilagro. ~..~(tuloy ibababa agad ang TELON.

lakita. (Tutunguhin ang Kri'>to

l

Titay. na ang katawan.