THIRD PERIODICAL EXAMINATION MATHEMATICS IV Name: ________________________________

Score:________

I. MULTIPLE CHOICE DIRECTION: Read and understand each item carefully. Choose the letter of the correct answer and write it on the space provided for. ______1. 5/8 is an example of ______. a. proper fraction b. improper fraction c. mixed numbers ______2. 8/3 is an example of ______. a. proper fraction b. improper fraction c. mixed numbers ______3. 12/12 is equal to _______. a. 1 b. 2 c. 3 ______4. ¾ and ¼ are examples of___________. a. similar fraction b. dissimilar fraction c. improper fraction ______5. 915, 7/15, 5/15, 3/15 are arranges from______? a. least to greatest b. greatest to least c. least ______6. 8/12 when reduced to lowest term is _______? a. 4/6 b. 4/5 c.2/3 d. 5/6 ______7. 13/6 when rename as mixed number is ______? a. 2 3/5 b. 2 2/5 c. 2 1/5 d. 2 4/5 ______8. Change 2 1/3 to improper fraction. a. 6/3 b. 5/3 c. 7/3 d. 8/3 ______9. Write the symbol for 8/20_____ 5/20 ( <, > =) a. < b. > c. = _____10. Write the symbol for ¾ ______ 4/4 (<, >, =) a. < b. > c. = _____11. The sum of 3/8 and 2/8 is _______? a. 6/8 b. 5/8 c. 4/8 d. 3/8 _____12. If 3/8 and 1/8 are added, the sum is ______? a. 1 b. 7/8 c. 6/8 d. 2 _____13. The difference between 10/16 and 2/16 ______? a. ¼ b. 1/3 c. ½ d. 1/5 _____14. The difference between 8/10 and 5/10 is _____? a. 4/10 b. 5/10 c. 3/10 d. 1/10 _____15. If 5/9 is subtracted from 6, the answer is _____? a. 5 5/9 b. 5 3/9 c. 5 4/9 d. 5 6/9 _____16. The sum of 3 and 1/3 is _______? a. 2 1/3 b. 1 1/3 c. 4 1/3 d. 3 1/3 _____17. The sum of 10 and 5/10 is _______? a. 10 ½ b. 10 1/3 c. 10 ¼ d. 10 1/5 _____18. The product of 3/4 and 1/3 is _______? a. 3/12 b. 1/6 c. 2/6 d. ¼ _____19. The sum of 5/9 and 1/9 is _______? a. 1/3 b. 2/3 c. 3/3 d. 3/5 _____20. The sum of 2/9 and 3/9 subtracted from 8/9 is ______? a. 6/9 b. 5/9 c. 3/9 d. 2/9 _____21. From a 9 meters of lace, 4/5 meter was cut. How many meters of lace were left? A. 8 2/3 B. 8 3/6 C. 8 4/5 D. 8 1/5 _____22. Multiplying 2/3 by 4/6 gives a product of _____? a. 6/18 b. 5/9 c. 6/9 d. 4/9 _____23. The product of 1/3 and 5/8 is ____? a. 5/24 b. 12/30 c. 13/16 d. 45/50 _____24. There are 10 pupils for every 2 benches. What is the ratio of pupils to benches? a. 10: 3 b. 10:5 c. 10: 2 ` d. 3:11 _____25 In a cook9ng contest, six girls were assigned to 1 gas stove. What is the ratio of girls to gas stove? a. 6:1 b. 1:6 c. 5:7 d. 9:6

II. DECIMAL NUMBERS _____26. What is the place value of 5 in 0.514? a. ones b. tens _____27. What is the place value of 8 in 2.186? a. ones b. tens

c. hundredths c. hundredths

d. thousandths d. thousandths d. 1.302 d. 0.456 d. 25/10

_____28. How is one and thirty hundredths written in figure? a. 1.032 b. 1.32 c. 13.2 _____29. Which of the decimals is the same as four and fifty-six hundredths? a. 4.65 b. 45.6 c. 4.56 _____30. Which fraction is equal to O.25? a. 2 5/100 b. 2 5/10 c. 25/100 31-35 (5 points) + 3.15 6.28 36-40 (5 points) 4.56 - 1.27

THIRD PERIDIACAL EXAMINATION ENGLISH IV Name:____________________________ Score: _______ I. MULTIPLE CHOICE DIRECTION: Read each sentence carefully then write the letter of the correct answer on the space provided for. _____1. _______ I invite you to my birthday party this coming weekend? a. Can b. May c. We d. Am _____2. _______ to school now so you won’t be late for class. a. Come b. Go c. Went d. Comes _____3. _______ the new dress I bought for you, I d like to see it. a. Put off b. Put on c. Turn on d. Turn off _____4. _______ the following materials for our experiment tomorrow. a. Take b. Bring c. Brought d. Took _____5. ______ the flowers on the table. a. Lay b. Lie c. Set d. Sit Choose the describing words in the sentences. _____6. Michelle is wearing a lovely dress. a. Michelle b. wearing c. lovely d. dress _____7. The lizard has a long sticky tongue. a. Lizard b. has a c. Long sticky d. tongue _____8. The horror movie scared me. a. horror b. movie c. scared d. me _____9. The male vocalist’s voice is husky. a. vocalist b. voice c. husky d. male _____10. The tall beautiful lady is wearing elegant shoes. a. the lady wearing shoes b. shoes c. tall, beautiful, elegant d. wearing TENSES Of VERBS _____11. Father _______ in the office everyday. a. work b. works c. worked d. will work _____12. My sister ______ a cake yesterday. a. bakes b. bake c. baked d. will bake _____13. The children _______ every morning. a. sing b. sings c. sang d. sung _____14. My cousin _______ a letter to her friend once a month. a. write b. writes c. wrote d. will write _____15. Myra _____ to Baguio next month. a. will go b. go c. going d. went USING TWO-WORD VERBS _____16. The teacher ______ the light to brighten the room. a. turns on b. turns off c. put on d. put off _____17. Please ______ the car so we can leave early. a. get on b. get off c. turn on d. turn off _____18. Melinda _____ her new shoes before going to school. a. puts on b. puts off c. get on d. turn on _____19. Kindly ____ this letter to Mrs. Santos. a. take b. bring c. come d. go _____20. We will _____ at ten o’clock in the morning. a. come b. go c. bring d. take II. A. Write past form of the following regular verbs 21. plant ___________ 22. skip ___________ 23. study __________ 24. climb __________ 25. cook ___________ B. Write the past form of the following irregular verbs 26. write _________ 27. drink _________ 28. eat _________ 29. run _________ 30. sleep _________

INFERRING CHARACTER TRAITS ______31. Patricia loves to read books and she reads most of the time even with dim light. Patricia is ______. a. kind b. cruel c. bright c. sad ______32. “Help! The monster has caught me! a. sad b. afraid c. happy c. excited ______33.” Hurrah! I made it at last”. a. happy b. sad c. afraid c. hopeful ______34. “don’t leave me alone, please my mother is still out” a. worried b. excited c. kind d. frightened ______35. “There’s a big butterfly in the flower. It’s colors are beautiful”. a. excited b. wondering c. delighted d. nice III. CAUCE- EFFECT RELATIONSHIP Identify the cause and the effect in each sentence and write the answer before the number. ______36. People get sick ______ because their surroundings are dirty. ______39. I eat nutritious food ______ so that I’ll become healthy.

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT HEKASI IV Pangalan:__________________________________ Iskor:_________ I. MARAMIHANG PAGPIPILI Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong.Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang. _____1. Sila ay pandak, maitim, pango ang ilong at makapal ang kanilang labi. a. Malay b. Indones c. Negrito d. Kastila _____2. Sila ay dumating sa kapuluan sakay ng mga bangka. a. Malay b. Indones c. Malay d. Kastila _____3. Sila ang pangatlong pangkat na dumating sa kapuluan. a. Malay b. Indones c. Malay d. Kastila _____4. Ito ay kumakatawan sa paraan ng pamumuhay ng tao na nagpasalin-salin sa iba’t- ibang panahon. a. kultura b. sining c. pamahiin d. ugali _____5. Ang ______ na kultura ng bansa ay kinabibilangan ng mga bagay na makikita tulad ng pagkain. a. materyal b. di-materyal c. kultura d. ugali _____6. Ang ______ na kultura ay binubuo ng mga kaisipan at damdamin tulad ng kaugalian, tradisyon at iba pa. a. materyal b. di-materyal c. kultura d. pamihiin _____7. Ang palitan ng mga produkto ng mga sinaunang Pilipino ay tinawag na ________. a. batalan b. barter c. bahay d. kultura _____8. Ang saplot pang-ibaba na makikita sa Mindanao at Visayas ay tinatawag na ________. a. kangan b. bahag c. pintados d. alibata _____9. Ang tagapagbalita sa taong-bayan ng mga bats na ipinapatupad sa barangay ay _________. a. kabunian b. barangay c. umalahokan b. anito _____10. Ang sistema ng pagsulat n gating mga ninuno ay tinatawag na _______. a. batalan b. alibata c. anito d. kabunian _____11. Naging madali ang pagpapalaganap ng islam dahil sa pagkakatatag ng pamahalaang _________. a. barangay b. lokal c. sultanato d. pambansa _____12. Sinakop ng Espanyol ang Pilipinas sa loob ng _____ taon. a. 303 b. 313 c. 333 d. 213 _____13. Ang _______ ay tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran nina Magellan at Raja Humabon. a. santakrusan b. sanduguan c. kapuluan ni san Lazaro _____14. Siya ang pinuno sa pulo ng mactan na ayaw kumilala sa kapangyarihan ng nga Kastila? a. Zula b. Sebastian Elcano c. Mc- Arthur d. Lapu-lapu _____15. Siya ang kauna-unahang nakapaglakbay sa buong mundo? a. Sebastian Elacano b. Prinsipe Felipe c. Miguel Lopez de Legaspi d. Ferdindn Magellan _____16. Ang sentro ng pamayanan ay tinawag na ________. a. parokya b. kabisera c. lungsod b. barangay _____17. Ang pinuno ng iasang barangay ay tinawag na ______. a. Gobernadorcillo b. pueblo c. Cabeza de Barangay d. alkalde _____18. Ang banal na lugar parasa mga Muslin ay _______. a. Haj b. Mecca c. Mosque d. Rome _____19. Ang mga sundalong Amerikano na nagging unang guro sa bansa ay kilala sa tawag na _____. a. Thomas b. Thomasites c. Militar d. Sundalo _____20. Isang paraang ginagamit upang higit na maunawaan ang mahahalagan pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa? a. time measure b. time guide c. time line d. time II. PAGTATAPAT-TAPAT HANAY A HANAY B _____1. Bathala ng nga Tagalog a. Laon _____2. Bathala ng mga Bisaya b. Kabunian _____3. Bathala ng mga Bicolano c. Lalahon _____4. Bathala ng mga Ilocano d. Mandarangan _____5. Diyos ng Kamatayan e. Bathala _____6. Diyos ng Pag-aani f. Kangan _____7. Diyos ng Bahaghari g. Gugurang _____8. Diyos ng Digmaan h. Umalahokan _____9. Pang-itaas na kasuotan ng mga lalaking Pilipino i. Sidapa _____10. Pilipino na pinuno ng dekorasyon o tatu sa kabataan j. pintados

k. Barangao III. IBIGAY ANG HINIHILING NG BAWAT TANONG Tukuyin ang dayuhang may impluwensya sa bansa. A. Tsino B. Hindu C. Arabe D. Hapon

______1. pagpaparami ng itik at isda ______2. maluwang na salawal ______3. pagsamba kay Allah ______4. relihiyong islam at pamahalaang sultanato ______5. impluwensya sa lipunan at pulitika

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT MSEP IV Pangalan: ______________________________ MUSIKA Panuto: Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ________1. Ano ang ngalang pantawag sa simbolong ito? ( ) a. kawalong pahinga b. buong pahinga c. kalahating pahinga ________2. Ang simbolong ito ( ) ay tinatawag na _________________________. a. G-clef b. bimol c. permata ________3. ang tempong moderato ay nangangahulugang ____________________________. a. katamtaman ng bilis b. mabilis c. mabagal ________4. Ang mabilis na pag-awit ay tinatawag na _____________. a. andante b. allegro c. moderato 5. – 8. Tignan ang huwarang himig na nasa ibaba. Isulat ang titik ang tamang sagot sa patlang. (a) (b) (c) (d) Iskor: ______

________5. Saang hulwarang himig ang pantay? ________6. Saang hulwarang himig ang pataas? ________7. Saang huilwarang himig ang pababa? ________8. Saang hulwarang himig ang palaktaw? ________9. Ano ang tawag sa simbolong ito ( ) ay _________________. a. bimol b. permata _______10. Ang awit na “O Nanay ko” ay awit na patungkol sa _____________. a. bata b. nanay SINING

c. G-clef c. ama

_______1. Anong gamit ang pwedeng moldehin, masahin at pasain? a. luwad b. bato c. kahoy _______2. Ang mga manguguhit ay tinatawag na ________. a. doctor b. guro c. pintor _______3. Ano ang dapat gawin kung ang mga luwad ay minolde na? a. ibilad b. basahin c. masahin _______4. Naipapakita ang maligayang damdamin sa pamamagitan ng pagkulay ng ___________. a. matingkad na kulay b. maitim na kulay c. mapusyaw na kulay _______5. Ang Crayon Resist ay pinapahiran ng ____________________. a. tubig b. water color c. crayola _______6. Ano ang dapat gawin sa mga kagamitan pagkatapos ng Gawain? a. pabayaan ang kalat b. ilgpit ng maayos c. iwan na lamang _______7. Ano ang pwedeng ilarawan sa awiting”SANTA CLARA”? a. pista sa nayon b. pasko c. pagsayaw na humihingi ng anak _______8. Ang bagay na nahihipo at nadadama ay tinatawag na _______________. a. biswal b. taktil c. pagtalon _______9. Ano ang tawag sa magalaw na linya? a. static b. daynamik c. organic _______10. Ang damdamin ay naipapahayag sa pamamagitan ng ______________. a. pagkulay b. pagtakbo c. pagsigaw EDUKASYONG PAMPALAKAS ______1. Ang paglukso ay isang uri ng kilos _______________________. a. di-lokomotor b. lokomotor ______2. Ang larong luksong tinik ay nagpapaplakas ng ____________________. a. binti b. kamay c. stunt c. ulo

______3. Kung ang isang manlalalro ay nahihilo, ang dapat ipaamoy ay __________. a. alcohol b. amonya c. mertiolate ______4. Ang instrumentong nagsasaad ng bilis ng pagtakbo ng tumatakbo ay __________. a. thermometer b. stopwatch c. clapper ______5. Alin sa mga sumusunod na ehersisyo ang ginagamitan ng panukat? a. larong habulan b. standing long jump c. pull up ______6. Guhit na kung saan magtatapos ang manlalaro sa takbuhan ay tinatawag na __________. a. standing line b. end line c. finish line ______7. Ang larong relay na may aklat sa ulo ay isang ehersisyong mabuti sa ______________. a. tindig at tikas b. binti c. braso ______8. Ang paglalangoy ay ehersisyong mabuti o nagpapalakas sa ating ______________. a. binti b. dibdib c. bisig ______9. Ano ang sinusukat sa shuttle run o pabalik - balik sa takbo? a. lambot ng katawan b. haba ng binti c. bilis at liksi ______10. ASng pagbangon – higa, saan dapat hawakan ang bawat bahagi nito? a. braso b. tiyan c. paa

GOOD

LUCK

AND

GOD

BLESS!!!!!!!!!!