MAIKLING KUWENTO Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikang masining na naglalahad ng isang pangyayari.

Ang maikling kwento, di tulad ng nobela'y hindi kahabaan, higit na kakaunti ang mga tauhan, mas mabilis ang paglalahad at higit na matipid sa paggamit ng pananalita. MGA BAHAGI AT SANGKAP NG MAIKLING KUWENTO: 1.SIMULA a.) Mga Tauhan -- dito nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papael na gaganapan ng bawat isa, maaring bida, kontrabida o suporta. b.) Tagpuan -- dito nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento. c.) Suliranin -- kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. 2. GITNA a.) Saglit na Kasiglahan -- naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. b.) Tunggalian -- bahaging kababasahan ng pakikitunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na minsa'y ang sarili, ang kapwa, o ang kalikasan. c.) Kasukdulan -- pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. 3. WAKAS a.) Kakalasan -- bahagingh nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. b.) Katapusan -- kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Gayunpaman, may mga kuwento na hindi laging winawakasan sa dalawang huling nabanggitna sangkap. Minsan ay hinahayaan ng may-akda na mabitinang wakas ng kuwento at ang mambabasa ang hahatol o magpapasya kung ano sa palagay niya ang maaring kahihinatnan ng kuwento. May dalawang uri ang salaysay: 1.Salaysay na nagpapabatid (Informative narrative)- ang salaysay na nagbabatid ay isinusulat upang magbigay ng mga kaalaman o kabatiran sa mga mambabasa. Ito ay payak at tuwiran. Agad ibinibigay ang mahalagang pangyayari sa salaysay na ito. Ito ay walang banghay, kawili-wili, may layunin at makatotohanan. Ito ay nanawagan ng damdamin ng tao. Dapat ipadama ng may-akda na mahalaga sa buhay ang kanyang salaysay. Dapat bigyang diing ang salaysay na ito at dapat kapani-paniwala.

Pagsusuri( Analysis) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pag-aaral. Pagpapatunay sa mga inilahad na dahilan at bunga ng suliranin. gawain at iba-iba pang bagay na may kinalaman sa talakaying paksa. Maari ring ito pasulat o pasalita ngunit higit na mabuti ang sinulat sa dahilan maaring gamiting sanggunian sa hinaharap. 2. pagmamasid at apgsissiyasat. Pangkabatiran (iInformation) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pagbabasa. pagmamasid at pagbabasa ng mga aklat at iba pang babasahin. Pagpapaliwanag o pagbibigay-kahulugan sa ipinakikitang mga datos tungkol sa tinalakay na paksa o suliranin. at mga proyektong natapos para sa kaunlaran ng gawaing isinabalikat. napakinggan. Ang kabuuan ng pag-uulat ay isang sanaysay ng paglalahad. pagsususri.2. paglalakbay. Ang Pag-uulat ay isang uri ng paglalahad tungkol sa mga bagay na namasid. Ang haba o ikli nito ay naaayon sa kasimplihan o kasalimuotan ng paksa ng ulat. A.ang paksa ay lubhang mahalaga sa isang maikling kuwento. Mga Bahagi ng Simpleng Ulat 1. Konklusyon Sa bahaging ito ng pag-uulat ay nilaalgom ang paksa o suliraning tinatalakay. B. II. Maaring magawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng talahanayan ng mga datos. lingguhan. May ulat na pang-araw-araw. pagsubok. Pag-uulat ng tungkol sa Paksa? Suliranin. konklusyon at Rekomendasyon Balagkas ng Isang Ulat Karaniwan nang ang isang ulat o report ay binubuo ng apat na bahagi gaya ng sumusunod: I. Ang Pag-uulat ay isang paraan ng pagtalakay sa aralin upang ganap itong maipaliwanag at maunwaan. D. Ayon sa nilalaman at layunin. Pamamaraan A. IV. Maaring . Dito dumadaloy ang nilalaman ng istorya na siyang pinakapuso ng kuwento. Pagbanggit sa mga paraang ginamit sa pangangalap ng mga datos o mga katotohanang tingkol sa paksa. pagsasaliksik. Dapat angkop sa karakter ang pangyayari at istilo ng kuwento. C. Layunin C. Katawan ng Ulat 3. Dahilan ng pagkakapili ng paksa o suliraning tatalakayin sa ulat. mahalagang gawin sa isang tanggapan. Pagpapakilala sa naturang mga tao nang ayon sa edad. Paglalahad ng paksa/Suliranin. ang ulat ay maaring. sinaliksik. o tauanan. B.Masining na salaysay o maikling kuwento ( Artistic Narrative). kinakailangan sa ganitong ulat ang ganap na panahon at wastong pag-uulat. III. nabasa. C. Kalahok o kasangkot ng mga tao sa paksang iuulat. Panimula 2. Pksa?Suluiranin B. buwanan. Panimula A. pakikinig sa panayam o lektura. Paglalahad ng tungkol sa mga dahilan at bunga ng suliranin at bunga ng suliranin. o nagawa. 1. Maaring ang paraang ginamit ay pakikipanayam.

5. Huwag magsasama ng pansariling opinyon. Itinutuwid ng editoryal ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang isyu. o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa. Pumupuri ang editoryal kung may dapat pahalagahan. magpakahulugan. pagsasahihimpawid. Tingnan kung ayon sa orhinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya.magbigay ng sariling impresyon at reaksiyon tungkol sa inulat sa anyo ng mga nabuong kaisipan. magbigay-puri. Internet. nakikinig o nanonood. Layunin nito sa pagbibigay ng kuru-kuro ang magpabatid. Ang pagtuligsa ay hindi kailangan makasakit ng damdamin ng kapwa. Palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o magpawalang linaw sa lagom. Ang Balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan. Ito ay maikli ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. ang malayang ensiklopedya Ang editoryal o pangulong-tudling ang pangunahing tudling ng kuru-kuro ng isang pahayagan. 3. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag. Mailalahad din sa bahaging ito ang ilang mungkahi sa paglutas ng suliranin. Ang Paglalagom ay ang pagsulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Kumakatawan ito sa sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Ito ay hindi nagtatagalay ng pansariling opinyon. Nagbibigay-puna ang editoryal sa layuning magkaroon ng pagbabago para sa pakinabangan ng nakararaming tao. 2. 6. magbigay-puna. May mga editoryal naman na ang pagkakasulat ay nanlilibang subalit taglay nito ang mahalagang opinyon. Nagbibigay-pakahulugan din ang isang editoryal sa balita o kaganapan upang bigyang-linaw sa kahuluguhan ng pangyayari. Habang nakikinig o nagbabasa ay itala ang mahahalagang bahagi at suriin ito. Kunin ang pinakadiwa ng napakinggan o nabasa. Pangulong tudling Mula sa Tagalog na Wikipedia. Hakbang sa paglalagom 1. 4. Pakinggan o basahin nang mabuti ang akda. Basahing muli upang lalo pang maiklian. Tatlong bahagi ng editoryal Naglalaman ng tatlong bahagi ang balangkas ng editoryal: . manlibang at magpahalaga sa natatanging araw. Isulat ang natirang puntos sa sariling pangungusap.

Dito ang may-akda ay nagbibigay ng kanyang panig at ipaglalaban niya ito upang makumbinsi ang mga nagbabasa.   Kategorya: Mga bahagi ng pahayagan . Mga uri ng editoryal Pagsasalaysay. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may-akda. pasalaysay na panimula. o sa isang paraan ng pagiisip. isang salawikain. pangyayari. Espesyal na okasyon Ipinaliliwanag nito ang kahalagahan ng isang okasyon. Nagbibigay ito ng tala. kung saan binabanggit ang isyu o balitang tatalakayin. o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal. Maaaring gumamit ng alinman sa panimula: isang tanong. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu. na may nagawang pambihirang kabutihan. Naglalayong makuha ang paniniwala ng iba at makapagbunsod ng pagbabago. Panimula.  Pangwakas. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari. o nagpaparangal sa isang taong namayapa na. Binibigyang halaga ang isang taong may kahanga-hangang nagawa. kung saan sumusuri. sa isang tao.  Pagtutol.  Paglalarawan.  Pangangatwiran Nagbibigay ng puna sa isang kalagayan. Kailangang ito'y maikli ngunit makatawag pansin.   Nagpapaaliw Nakakabigay ito ng ngiti at halakhak habang naglalahad ng katotohanan. Ipinaaalam ang isang pangyayari na binibigyang-diin o linaw ang kahalagahan o ilang kalituhang bunga ng pangyayari. nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. tuwirang sabi  Katawan. kalagayan. katangi-tanging gawain. Ipinaliliwanag ang kahalagahan o kahulugan ng isang balita. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan. na maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. o ideya. suliranin o kalagayan na tatalakayin. Paglalahad.

when the experiment is conducted at various temperatures. If Cp is the specific heat at constant pressure. Work done.e. Thus. we note that the specific heat is not a constant quantity. regardless the temperature at which the experiment is performed. But. Variation of specific heat of solids with temperature According to Dulong and Petit's law. the heat required to raise the temperature of a sample of metal depends only on how many molecules the sample contains. and not on the mass of an individual molecule. Although the law is an approximate one. is approximately the same and equal to nearly -1 o -1 25 J mole C . But the result is nearly 6 cal and not exactly o 6 cal/g C. the molar specific heat should always be a constant. However. the molar specific heat of every solid must come out to be equal to 6 o cal/g C or 3R (where R is universal gas constant for 1 mole). According to the classical theory. In addition. the actual result shows anomaly. If a graph is drawn between the temperature and the Cv for a solid. Einstein applied it to specific heat problem in 1907. Debye was successful in 1912. Nearly the same amount of heat is required per molecule to raise the temperature of each of these metals by a given amount. (2). This was not explained at that time. it varies with temperature and only at a specific temperature depending upon the nature of the material. except the very light ones. (3) and (4). Planck propounded quantum theory in 1905.In 1819. where dW is the work done by the gas in expanding against external pressure.. it approaches 6. which is directly related to its molecular structure. i. in fully explaining the thermal behavior of metals and non-metals. This is a property of matter. two French physicists Dulong and Petit discovered that the average molar specific heat at constant pressure for all metals. dW = force x distance = P x A x D x where A is the cross-sectional area of the piston. -----(4) Combining equations (1). Instead. Ultimately. we get . the work done by the gas in pushing the piston upwards through a distance x. it conveys a very important idea. we actually get the result as depicted in the above figure.

the dimensionless heat capacity is equal to 3. Dulong and Petit then found that when multiplied by these atomic weights.The equation of state of gas is PV =RT where R is the gas constant for 1 mole of the gas. and equal to a value which was later recognized to be 3 R. they measured the values of heat capacities (per weight) of substances and found them smaller for substances of greater "atomic weight" as inferred by Dalton. such as in metallic beryllium. Instead. It fails. In other modern terminology. the value for the heat capacity (which would now be the heat capacity PER MOLE in modern terms) was nearly constant. In the very low (cryogenic) temperature region. where the quantum mechanical nature of energy storage in all solids manifests itself with larger and larger effect. at room temperatures for light atoms bonded strongly to each other. Dulong±Petit law offers fairly good prediction for the specific heat capacity of solids with relatively simple crystal structure at high temperatures. Therefore from equation (5). the specific heat capacity (measured in joule per kelvin per kilogram) is equal to 3R/M. regardless of the nature of the substance or crystal. Dulong and Petit did not state their law in terms of the gas constant R (which was not then known). [edit]Application limits Despite its simplicity. For crystals under such . where R is the gas constant (measured in joule per kelvin per mole) and M is the molar mass (measured in gram per mole). and in carbon as diamond. the law fails for all substances. Equivalent forms of statement of the law An equivalent statement of the Dulong-Petit law in modern terms is that. however.

an extension of the Einstein theory that accounts for statistical distributions in atomic vibration when there are lower amounts of energy to distribute. Then. Thus we have Using energy we have This gives specific heat .conditions. works well. the free energy of the system can be written as [1] where the index sums over all the degrees of freedom. the Debye model. [edit]Derivation A system of vibrations in a crystalline solid lattice can be modelled by considering harmonic oscillator potentials along each degree of freedom. In the 1907 Einstein model (as opposed to the later Debye model) we consider only the high-energy limit: Then and we have Define geometric mean frequency by where M measures the total number of degrees of freedom of the system.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful