University of Regina Carmeli Basic Education Department Catmon, City of Malolos 2010 - 2011

I. II. III.

ASIGNATURA: KURIKULUM:

Makabayan 3 Elementarya

PAGLALARAWAN NG ASIGNATURA: Ang asignaturang MAKABAYAN 3 sumasaklaw sa pinagasanib na asignaturang Heograpiya, Kasaysayan, at Sibika, Musika, Sining at edukasyong Pampalakas ng Katawan. Dito inilahad ang sistematikong pagsasanib ng mg akaalaman, konsepto ng pagpapahalaga at lahat ng mga kasanayan. Layunin nito na maging kawili-wili, napapanahon at makkatotohanann ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Mararanasan ng mg a mag-aaral ang iba’t-ibang Gawain na lumilinang sa mga kinakailangang kasanayang dapat matamo. Pinapatnubayan din nito ang bawat mag-aaral na maging Malaya sa progreso ng pag-aaralang mg akaalaman at konsepto upang matiyak ang kanilang pagkatuto. Inaasahang malilinang ng asignaturang ito s abawat mag-aaral na maipakita nila ang mga kasanayan at karanasan ukol sa pagmamahal s a bayan at sa pag-unlad ng kanilan ispiritwal, moral, mental at pisikal na kakayahan. IV. PANGKALAHATANG LAYUNIN:

Pagkatapos sa ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa, sa mga karapatang tinatamasa at mga tunkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatututong sa pag-unlad ng pamumuhay. UNANG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN Pagkatapos ng unang markahan,ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. nasasabi na nag Pilipinas ay isang kapuluan; 2. naipagmamalaki ang Pilipinas; 3. natutukoy ang mga tunog sa paligid;

nasasabi na ang Pilipinas ay sang kapuluan nasasabi kung ano ang pulo natutukoy ang mga pulong bumubuo ng Pilipinas. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahang: 1. naipaliliwanag kung ano ang kapuluan. nakapapalakpak ayon sa ritmo ng “Ako’y Isang Pilipino. 2 araw Awit “Ako’y isang Pilipino 2 araw Katangian ng Linya Paglakad 2 araw • Malikhaing pagguhit at pagkulay • Isahang Gawain • Pakitang • Mapa • Larawa n • Larawa n • Pakikinig sa Awit CD player Nabibigyang halaga ang pagiging isang Pilipino Naipamamala s ang kagandahan ng sining Nabibigyang pansin ang Awitin ang “Ako’y Isang Pilipino”. naiuugnay ang Pilipinas. Ibigay at ipaliwanag ang iba’tibang kapuluan sa Pilipinas.4. nasabi ang kahulugan ng katutubong sining at 5. naiguguhit o nailalarawan ang pulo/kapuluan 3. naisasagawa ang iba’t-iabang kilos lokomotor. 4. nakakaawit ng mahina. Mga layunin Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Pansilidaralan Mungkahing Pamamaraan/ Mga Gawain Mungkahing Kagamitang Panturo Mungkahing Mungkahing Halagang Pagtataya Pangkatauhan Mga Puna Pagkatapos ng unang markahan. 5. Iguhit ang mapa Ng Pilipinas at kulayan . Isang Arkipelago 2 araw • • Malayang Talakayan Debate • • • Larawa n OHP Aklat Naipagmamal aki ang pilipinas bilang isang archipelago.

1 naibibigay ang naiibang katangian ng mga anyongtubig. Kilos 3 araw Mga Kalupaan at Katubigan Pagpapangkat sa klase • Pagsasagaw a ng gawain • Pagbuo ng mga larawan • Pagsusuri sa mga larawan ng kalupaan at katubigan • Pagbasa sa likod ng larawan • Pag-uulat • Pagbibigay halimbawa ng kalupaan at katubigan • Paggamit ng mapa • Pagsasaliksi k • VCD Player tamang paggalaw. nang may • Pagha kawilihan sa mbingin ibang tao ang ang iiba’tukol sa ibang kalupaan at anyongkatubigan ng lupa at bansa tubig • Pagma mahal sa katangiang pisikal ng Pilipinas 2 araw Halaga at Bilang ng Nota Tuldok 2 araw Paglakad.kilos at awit sa iba’t-ibang katangian ng linya.nasusuri ang mga katangiang pisikal ng bansa. 7.3 nakikilala ang mapang pisikal. Pagtakbo 2 araw Piyano VCD Player Larawan Pag-awit kaalinsabay ang piyano Lumikha ng isang larawan Paggamit ng Piyano • • Sack Larawa • Pagl inang sa . naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may iba’t-ibang kilos tulad ng paglakad.4 nakikilala sa larawan at sa simbolo ng mapa ang iba’tibang anyong lupa at anyong tubig. 7. • Pagda raos ng • Naikuk maikling uwento pagsusulit. 7.2 nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong-lupa 7. 6. Larawan OHP Jigsaw puzzle 7.

10.7. 12. Suriin ang lokasyon ng pilipinas sa mapa Tukuyin ang pagunahin at pangalawan g direksyon Naipapakita ang pagmamahal sa bansa. nakababasa at naawit nang wasto ang mg anota ng awit.5 naituturo sa mapa ang mga mahahlagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa. nagagamit ang mg apangunahin at pangalawang direksyon na n 2 araw Saan Matatgpuan ang Pilipinas Pagguhit ng Larawan kakayahan gamit ang tuldok. 9. 11.6 nakagagawa ng payak na mapa ng pamayanan/ bansa na ipinakikita ang mahalagang anyong lupa at anyong tubig. 8.natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. naisasagawa ang iba’t-ibang kilos lokomotor tilad ng paglakad. 7. Isakilos ng wasto ang paglakad at pagtakbo Paglalaro ng sack race Larawan OHP • Koo perasyon at Pagkakaisa 2 araw Ritmo Malayang Talakayan Pictorial Display 2 araw Linya 2 araw Larawan at Chart Iba’t-ibang kilos lokomotor Pakikinig sa Awit Visual aids CD player CD Player Naipagmamal aki ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. naipapahayag ang pagkamalikahain sa pamamgitan ng pagbuo ng isang anyo mula sa tuldok. . Pag-awit ng “Pilipinas kong Mahal” Malikhaing pagguhit Napatunayan an pagiging maganda ng Plilipinas Gumuhit ng isang larawan gamit ang iba’t-ibang linya. pagtakbo.

napaghahambing ang malalaking pulo ayon s alokasyon o direksyon. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor. 17. laki at kaanyuan. 15. 14. nailalarawan ang dalawang kumpas na awitin. naihahambing ang iba’t-ibang uri ng linya. 3 araw Pagkantang gawain Naipamalas ang liksi ng pangangataw an Isakilos ang iba’t-ibang antas ng kilos lokomotor. nakaaawit ng wasto sa tono. 19. Ilarawan ang klima sa ating bansa Nota 2 araw Larawan Aklat CD Player 2 araw Ritmo Chart Pglukso at . 16. 18. Ang Klima sa Ating Bansa • Powerp oint • Larawa n • Chart • • 2 araw • Malayang Talakayan Powerpont presentation Newscasting Naipapakita ang kawilihan sa nadaramang klima ng bansa habang nagtatalakaya n Ihambing ang klima sa ating bansa at sa ibang bansa sa daigdig.nakakaaawit ng mabilis o mabagal. nasusuri ang dalawang kumpas na awtin. 13.nagsasabi ng lokasyon sa mapa ng malalki at maliliit na pulo ng bansa.

Pagkandirit 3 araw 20. Isakilos ang mga sumusunod: Kandirit Lukso Lundag Talon Kilalanin ang hanapbuhay ng mga Pilipino sa larawan. 20. PAgkantang Gawain Paggamit ng finger puppet 2 araw Pagsagot sa mga tanong Pahinga at bilang Naipagmamal aki ang iba’tibang uri ng kapakipakina bang na hanap-buhay at ang ginagawa nilang pakikibagay sa kapaligiran.4. 20.3. krayola at lapis Basahin ang nota sa isang komposisyo n at ipalakpak ang ritmo nito Magbuo ng kulay mula sa mga pangunahin g kulay gamit ang water color. naiisa-isa ang mga salik na may kinalaman sa klima.1. natutukoy ang klima sa sariling pamayanan. napaghahambing ang klima sa iba’tibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang pangklima. 20. nakabubuo ng konklusyon tungkol sa klima ng bansa. • • Malayang Talakyan Pag-awit CD Player Nililinang ang kakayahan Malikhaing Pagguhit Ang Kabuhayan NAtin Pangkatang Gawain Puppet. . Pagtala ng mahalagang impormasyon Teyp ng awit Cassette player Magbigay ng ilang uri ng hanapbuhay sa pamayanan. nakikilala ang mapang pangklima 20. nakababasa at nakakaawit ng mga nota. 22.2. 23. naipapaliwanag ang mga dahilan ng pagkakahawi g ng klima sa sariling pamayanan.

naissagawa ang iba’t-ibang kilos lokomotor katulad ng pagkandirit. 27. naipapalakpak ang ritmo ng bawat nota. nasasabi ang mga paraan kung paano . napupuna ang ritmong matatgpuan s kapaligiran. 31. 25. niuugnay ang uri ng pangunahing hanap-buhay sa katangiang pisikal ng bansa. Pag-gawa ng tsart Pakikinig sa isang awitin Pagiging masipag Pag-awit ng “Awitin sa Bundok” 29. nakasasabay ayon sa ritmo ng awit/tugtugin. naipaliliwanag kung paano nakikibagay ang mga tao sa uri ng kapaligiran. nasasabi ang kahulugan ng ritmo.24. paglukso. paglundag at pagtalon. 26. 30. 32. 28. nakikilala ang pangunahing hanap-buhay ng mga Pilipino.

naisasagawa nang maayos ang iba’t-ibang kilos tulad ng pagtulak at paghila. nalalarawan ang pamayanan ng banssa ayon sa katangiang pisikal nito at pangunahing hanap-buhay rito. Pagiging mapagmasid Paligsahan s apagbibigay ng mg aprodukto na nagmula sa bansa. 33. 37. naipaliliwanag ang kaugnayan ng uri mga mamayan sa katangiang pisikal ng bansa. 36. natutukoy ang uri at bilang ng kumpas at pahinga.mpagiingatan ang mga pinagkukunan n gating kabuhayan. Gumuhit ng Pagiging malikhain . 34. nailalarawan ang mga natatanging produktong Pilipino. 35. naguguhit ang iba’t-ibang linya at Mga Natatanging Produkto 2 araw Mga Sagisag at simbolo sa Musika 2 araw Linya at Hugis 2 araw Bilis ng Kilos Pagllalaro ng Malikhaing Pagguhit Lapis Mga pangkulay Pakikinig sa awit Pagsusuri Teyp ng awit Cassette player 2 araw Pangkatang Gawain Larawan VCD Player Lapis Mga pangkulay Napapakita ang pagmamahal sa sariling produktong Pilipino. nakaaawit sa tamang tono. 41. 38. 40. nasasabi ang kahalagahan ng mga produktong Pilipino. natutukoy ang mga sagisag na ginagamint sa awit. Kilalanin ang mga sagisag at simbolo na ginamit sa awit. 39.

47. 46. naipapakita sa pammamagitan ng pagguhit ang mga pamamaraan sa pag-aalaga sa kapaligiran. 48. nasasabi ang paraan kung paano mapag-iingatan an gating mga pinagkukunanyaman at kapaligiran. 49.natutukoy ang mga kilos ng tao. 45. naisasagawa ang mga paraan ng pangangalaga sa kapligiran. 42. hayop. Tukuyin ang iba’t-ibang kilos ng tao. 44. naipapakita ang pagpapahalaga sa kapaligiran. 2 araw Hulawarang kumpas na Pagkumpas CD Player Chart . at iba pang bagay sa paligid. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba’t-ibang bilis 43. nakikilos ang interpretasyon ng damdaming ibinigay ng likas na kapaligiran. hayop at mga bagay sa paligid.hugis sa mga natatanging produkto. hayop at bagay sa Lokomotor “Hawakan at Palitan” isang produktong Pangangala gaan ang Ating Kayamanan 3 araw Pangkatan Gawain Pagsagot sa mga tanong Malayang Talakayan Semantic webbing Larawan OHP Aklat Naipagmamal aki Ang mg aparaang ginagawa ukol sa pangangalaga sa kapaligiran Pagiging matulungin Magbigay ng mg aparaan ng paggamit ng pinagkukun ang-yaman. naggaya ang mga kilos ng tao.

nakalilikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa pamammagitan ng likhang sining. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. naipagmamalaki ang sambayanang Pilipino.naipagmamalaki ang pinagmulan ng mga Pilipino. 4. 53. natutukoy ang mabigat at magaan na pulso sa tandang galaw na 4 4 52. tindig at tikas. nakakikilos na nasa tamang ayos. nasasabi ang mga likas at di-likas na bagay na makikita sa kapaligiran. nakaawit ng tama sa tono. 50. Pangangalaga sa paligid IKALAWANG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN Pagkatapos ng ikalawang markahan. 7. 51. nakaasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng instrumento. 4 4 2 araw Mga Elemento ng Sining Paggawa ng poster Pag-awit Larawan Lapis Krayola Pagbibigay malasakit sa kapaligiran.nakikilala ang mga ninunong Pilipino. nakikilala ang katangian ng awiitng mapakinggan. 2. 3.paligid. 6.naikukumpas ang apatang galaw habang umaawit. Ikumpas ang hulwarang kumpas na 4 4 habang umaawit Gumawa ng poster na nagpapakita ng mga elemento ng sining. 5. Mga layunin Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Mungkahing Pamamaraa Mungkahing Mungkahing Kagamitang Halagang Mungkahing Halagang Mga Puna .

2 araw Kulay Malikhaing pagguhit Lapis Krayola Larawan Nabibigyang pansin ang kagandahan. natutukoy ang ilang pangyayari sa kasaysayan n gating bansa. 3. Hulwarang kumpas na 2 4 2 araw Pakikinig sa awit CD player Chart Nalilinang ang sariling kakayahan Pagawit saliw ang pagkumpas.nakikilala ang mga ninuno ng mga Pilipino. naipapaliwan ag kung bakit may pagkakaiba sa n/ Mga Gawain Panturo Pangkatauhan Pangkayauh an Saan Nagmula ang Pilipinas 2 araw Malayang Talakayan Pagsasaliksik Maikling Dula Larawan Chart OHP Naipagmamalaki ang mga katangian ng ating mga ninuno Paggalang Kilalanin ang pinagmulan ng mga Pilipino. nasasabi ng may kasiyahan ang pagiging Pilipino anuman ang katangiang pisikal. 4. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahan 1. 5.Pansilidaralan Pagkatapos ng ikalawang markahan. 2. Pagguhit ng larawan . nailalarawan ang katangiang pisikal ng mga Pilipino.

6. nasasabi ang katangian ng mga kulay. nakakawit ng wasto sa tono. . natutukoy ang iba’tibang kilos tulad ng paglakd at pagtakbo ayon sa ritmo ng awit. 12. nakkapalakp ak ng hulwarang panritmo ng awit. 9. nakabubuo ng mga kulay mula sa pangunahing kulay sa pamamagita n ng water color. 8. 7.katangiang pisikal ang mga Pilipino. naawit ng waasto sa tono. naisasagawa ang iba’tibang kilos 2 araw Iba’t-ibang antas ng kilos Lokomotor Pakitang kilos CD Player Larawan Chart Pangangalaga sa pangangatawan Isakilos ang iba’t-ibang antas ng kilos lokomotor. 10. 11.

nailalarawan ang mga nagging Mga Impluwensya ng dayuhan 2 araw Pangkatang Gawain Film showing Pictorial display Malayang Talakayan VCD Player Larawan Chart Naipagmamalaak Maikling i ang kagandahan pagsusulit n gating kultura Paggawa ng tsart . 15. 17. natutukoy ang mga katangi-tangi ugali na natutuhan sa dayihan.natuutkoy ang ilang pangyayari sa ating kasaysayan. 13. 16. 14.tulad ng paglakad at pagtakbo ayon sa ritmo ng awit. naillalarawan ang likas na katangitanging ugaling natutuhan sa dayuhan.nakikilala ng mga dayuhang dumating sa Pilipinas. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba’tibang antas. 18.

natutkoy ang matataas at mababang tono. 20. 23. naipipinta ng larawan na may mapusyaw at matingkad na kulay.impluwensya ng mga dayuhan ng mga dayuhan sa kulturang Pilipino. 19. nakabubuo ng kulay na mapusyaw at kulay na matingkad. nahhambing at natatlakay ang mga ngalang pantono sa staff. 21. . 22. naisasagawa nang wasto ang iba’tibang kilos lokomotor ng may iba’tibang lakas/diin. 24. natutkoy.

4. 3.nakalilikha ng iba’tibnag galaw gamit ang ring. 5. nasusuri. Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Pansilidaralan Mungkahing Pamamaraan/ Mga Gawain Mungkahing Kagamitang Panturo Mungkahing Mungkahing Mga Puna Halagang Halagang Pangkatauhan Pangkayauhan Mga layunin Pagkatapos ng unang markahan. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahang: 1 2 I IKAAPAT NA MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN . natatalakay at naipapaliwamanag ang tempo ng musikang napakinggan. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. nakikiisa sa mga mithiin para sa ikauunlad ng bansa. 2. IKATLONG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN: Pagkatapos ng pagtatalakay ng mga aralin sa ikatlong markahan. nakalilikha ng mga bagay na kapakinabang mula sa kapaligiran at naiaangkop ang tamang pagkilos sa iba’t-ibang pagkakataon. maging kapaki-pakinabang na mag-aaral na tumutugon sa hamon ng bayan.

naipapaliwanag ang mga elemento ng musika. naipapaliwanag ang kahalagahan ng pamahalaan. 2. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. 5. 3. 4.natutukoy ang sangay ng pamahalaan. nakalilikha . nasusuri ang daynamiks.Pagkatapos ng ikaapat na markahan. anyo at tempo ng isang awit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful