University of Regina Carmeli Basic Education Department Catmon, City of Malolos 2010 - 2011

I. II. III.

ASIGNATURA: KURIKULUM:

Makabayan 3 Elementarya

PAGLALARAWAN NG ASIGNATURA: Ang asignaturang MAKABAYAN 3 sumasaklaw sa pinagasanib na asignaturang Heograpiya, Kasaysayan, at Sibika, Musika, Sining at edukasyong Pampalakas ng Katawan. Dito inilahad ang sistematikong pagsasanib ng mg akaalaman, konsepto ng pagpapahalaga at lahat ng mga kasanayan. Layunin nito na maging kawili-wili, napapanahon at makkatotohanann ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Mararanasan ng mg a mag-aaral ang iba’t-ibang Gawain na lumilinang sa mga kinakailangang kasanayang dapat matamo. Pinapatnubayan din nito ang bawat mag-aaral na maging Malaya sa progreso ng pag-aaralang mg akaalaman at konsepto upang matiyak ang kanilang pagkatuto. Inaasahang malilinang ng asignaturang ito s abawat mag-aaral na maipakita nila ang mga kasanayan at karanasan ukol sa pagmamahal s a bayan at sa pag-unlad ng kanilan ispiritwal, moral, mental at pisikal na kakayahan. IV. PANGKALAHATANG LAYUNIN:

Pagkatapos sa ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa, sa mga karapatang tinatamasa at mga tunkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatututong sa pag-unlad ng pamumuhay. UNANG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN Pagkatapos ng unang markahan,ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. nasasabi na nag Pilipinas ay isang kapuluan; 2. naipagmamalaki ang Pilipinas; 3. natutukoy ang mga tunog sa paligid;

nakapapalakpak ayon sa ritmo ng “Ako’y Isang Pilipino. nakakaawit ng mahina. naipaliliwanag kung ano ang kapuluan. 4. 5. Iguhit ang mapa Ng Pilipinas at kulayan . 2 araw Awit “Ako’y isang Pilipino 2 araw Katangian ng Linya Paglakad 2 araw • Malikhaing pagguhit at pagkulay • Isahang Gawain • Pakitang • Mapa • Larawa n • Larawa n • Pakikinig sa Awit CD player Nabibigyang halaga ang pagiging isang Pilipino Naipamamala s ang kagandahan ng sining Nabibigyang pansin ang Awitin ang “Ako’y Isang Pilipino”. Isang Arkipelago 2 araw • • Malayang Talakayan Debate • • • Larawa n OHP Aklat Naipagmamal aki ang pilipinas bilang isang archipelago. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahang: 1.4. naiuugnay ang Pilipinas.nasasabi na ang Pilipinas ay sang kapuluan nasasabi kung ano ang pulo natutukoy ang mga pulong bumubuo ng Pilipinas. Ibigay at ipaliwanag ang iba’tibang kapuluan sa Pilipinas. Mga layunin Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Pansilidaralan Mungkahing Pamamaraan/ Mga Gawain Mungkahing Kagamitang Panturo Mungkahing Mungkahing Halagang Pagtataya Pangkatauhan Mga Puna Pagkatapos ng unang markahan. naiguguhit o nailalarawan ang pulo/kapuluan 3. naisasagawa ang iba’t-iabang kilos lokomotor. nasabi ang kahulugan ng katutubong sining at 5.

Larawan OHP Jigsaw puzzle 7. 7. 6.3 nakikilala ang mapang pisikal.nasusuri ang mga katangiang pisikal ng bansa.1 naibibigay ang naiibang katangian ng mga anyongtubig. 7. Pagtakbo 2 araw Piyano VCD Player Larawan Pag-awit kaalinsabay ang piyano Lumikha ng isang larawan Paggamit ng Piyano • • Sack Larawa • Pagl inang sa .2 nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong-lupa 7.kilos at awit sa iba’t-ibang katangian ng linya. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may iba’t-ibang kilos tulad ng paglakad.4 nakikilala sa larawan at sa simbolo ng mapa ang iba’tibang anyong lupa at anyong tubig. Kilos 3 araw Mga Kalupaan at Katubigan Pagpapangkat sa klase • Pagsasagaw a ng gawain • Pagbuo ng mga larawan • Pagsusuri sa mga larawan ng kalupaan at katubigan • Pagbasa sa likod ng larawan • Pag-uulat • Pagbibigay halimbawa ng kalupaan at katubigan • Paggamit ng mapa • Pagsasaliksi k • VCD Player tamang paggalaw. 7. • Pagda raos ng • Naikuk maikling uwento pagsusulit. nang may • Pagha kawilihan sa mbingin ibang tao ang ang iiba’tukol sa ibang kalupaan at anyongkatubigan ng lupa at bansa tubig • Pagma mahal sa katangiang pisikal ng Pilipinas 2 araw Halaga at Bilang ng Nota Tuldok 2 araw Paglakad.

Isakilos ng wasto ang paglakad at pagtakbo Paglalaro ng sack race Larawan OHP • Koo perasyon at Pagkakaisa 2 araw Ritmo Malayang Talakayan Pictorial Display 2 araw Linya 2 araw Larawan at Chart Iba’t-ibang kilos lokomotor Pakikinig sa Awit Visual aids CD player CD Player Naipagmamal aki ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo.natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. 11. naipapahayag ang pagkamalikahain sa pamamgitan ng pagbuo ng isang anyo mula sa tuldok. 9. Pag-awit ng “Pilipinas kong Mahal” Malikhaing pagguhit Napatunayan an pagiging maganda ng Plilipinas Gumuhit ng isang larawan gamit ang iba’t-ibang linya. 12. pagtakbo. 8. naisasagawa ang iba’t-ibang kilos lokomotor tilad ng paglakad.7. nagagamit ang mg apangunahin at pangalawang direksyon na n 2 araw Saan Matatgpuan ang Pilipinas Pagguhit ng Larawan kakayahan gamit ang tuldok. nakababasa at naawit nang wasto ang mg anota ng awit.5 naituturo sa mapa ang mga mahahlagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa. 7. Suriin ang lokasyon ng pilipinas sa mapa Tukuyin ang pagunahin at pangalawan g direksyon Naipapakita ang pagmamahal sa bansa.6 nakagagawa ng payak na mapa ng pamayanan/ bansa na ipinakikita ang mahalagang anyong lupa at anyong tubig. 10. .

Ang Klima sa Ating Bansa • Powerp oint • Larawa n • Chart • • 2 araw • Malayang Talakayan Powerpont presentation Newscasting Naipapakita ang kawilihan sa nadaramang klima ng bansa habang nagtatalakaya n Ihambing ang klima sa ating bansa at sa ibang bansa sa daigdig. Ilarawan ang klima sa ating bansa Nota 2 araw Larawan Aklat CD Player 2 araw Ritmo Chart Pglukso at . 3 araw Pagkantang gawain Naipamalas ang liksi ng pangangataw an Isakilos ang iba’t-ibang antas ng kilos lokomotor. 13. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor. 18. nasusuri ang dalawang kumpas na awtin. nakaaawit ng wasto sa tono. 14. 16. 19.nakakaaawit ng mabilis o mabagal. 17.nagsasabi ng lokasyon sa mapa ng malalki at maliliit na pulo ng bansa. laki at kaanyuan. nailalarawan ang dalawang kumpas na awitin. napaghahambing ang malalaking pulo ayon s alokasyon o direksyon. naihahambing ang iba’t-ibang uri ng linya. 15.

naiisa-isa ang mga salik na may kinalaman sa klima. napaghahambing ang klima sa iba’tibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang pangklima. nakababasa at nakakaawit ng mga nota. natutukoy ang klima sa sariling pamayanan. Isakilos ang mga sumusunod: Kandirit Lukso Lundag Talon Kilalanin ang hanapbuhay ng mga Pilipino sa larawan.1.3. 20. nakabubuo ng konklusyon tungkol sa klima ng bansa. naipapaliwanag ang mga dahilan ng pagkakahawi g ng klima sa sariling pamayanan.2. nakikilala ang mapang pangklima 20. 20. 22.4. • • Malayang Talakyan Pag-awit CD Player Nililinang ang kakayahan Malikhaing Pagguhit Ang Kabuhayan NAtin Pangkatang Gawain Puppet. . 23. PAgkantang Gawain Paggamit ng finger puppet 2 araw Pagsagot sa mga tanong Pahinga at bilang Naipagmamal aki ang iba’tibang uri ng kapakipakina bang na hanap-buhay at ang ginagawa nilang pakikibagay sa kapaligiran. Pagtala ng mahalagang impormasyon Teyp ng awit Cassette player Magbigay ng ilang uri ng hanapbuhay sa pamayanan. 20. krayola at lapis Basahin ang nota sa isang komposisyo n at ipalakpak ang ritmo nito Magbuo ng kulay mula sa mga pangunahin g kulay gamit ang water color.Pagkandirit 3 araw 20.

32. naipapalakpak ang ritmo ng bawat nota. nasasabi ang kahulugan ng ritmo. 25. nasasabi ang mga paraan kung paano . 26. 27. nakikilala ang pangunahing hanap-buhay ng mga Pilipino. niuugnay ang uri ng pangunahing hanap-buhay sa katangiang pisikal ng bansa. paglundag at pagtalon. napupuna ang ritmong matatgpuan s kapaligiran. nakasasabay ayon sa ritmo ng awit/tugtugin. 28. 31. naipaliliwanag kung paano nakikibagay ang mga tao sa uri ng kapaligiran. Pag-gawa ng tsart Pakikinig sa isang awitin Pagiging masipag Pag-awit ng “Awitin sa Bundok” 29. naissagawa ang iba’t-ibang kilos lokomotor katulad ng pagkandirit.24. 30. paglukso.

naguguhit ang iba’t-ibang linya at Mga Natatanging Produkto 2 araw Mga Sagisag at simbolo sa Musika 2 araw Linya at Hugis 2 araw Bilis ng Kilos Pagllalaro ng Malikhaing Pagguhit Lapis Mga pangkulay Pakikinig sa awit Pagsusuri Teyp ng awit Cassette player 2 araw Pangkatang Gawain Larawan VCD Player Lapis Mga pangkulay Napapakita ang pagmamahal sa sariling produktong Pilipino. naisasagawa nang maayos ang iba’t-ibang kilos tulad ng pagtulak at paghila. Gumuhit ng Pagiging malikhain . nakaaawit sa tamang tono. 35. Kilalanin ang mga sagisag at simbolo na ginamit sa awit. 33. Pagiging mapagmasid Paligsahan s apagbibigay ng mg aprodukto na nagmula sa bansa. natutukoy ang mga sagisag na ginagamint sa awit. nailalarawan ang mga natatanging produktong Pilipino. 39. 40. 38. 34. naipaliliwanag ang kaugnayan ng uri mga mamayan sa katangiang pisikal ng bansa. 41. 37.mpagiingatan ang mga pinagkukunan n gating kabuhayan. 36. nalalarawan ang pamayanan ng banssa ayon sa katangiang pisikal nito at pangunahing hanap-buhay rito. natutukoy ang uri at bilang ng kumpas at pahinga. nasasabi ang kahalagahan ng mga produktong Pilipino.

nasasabi ang paraan kung paano mapag-iingatan an gating mga pinagkukunanyaman at kapaligiran. 48. hayop at mga bagay sa paligid. 49. nakikilos ang interpretasyon ng damdaming ibinigay ng likas na kapaligiran. 2 araw Hulawarang kumpas na Pagkumpas CD Player Chart . naisasagawa ang mga paraan ng pangangalaga sa kapligiran. Tukuyin ang iba’t-ibang kilos ng tao. naipapakita sa pammamagitan ng pagguhit ang mga pamamaraan sa pag-aalaga sa kapaligiran. hayop. naggaya ang mga kilos ng tao. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba’t-ibang bilis 43. naipapakita ang pagpapahalaga sa kapaligiran. at iba pang bagay sa paligid. 47. 46. hayop at bagay sa Lokomotor “Hawakan at Palitan” isang produktong Pangangala gaan ang Ating Kayamanan 3 araw Pangkatan Gawain Pagsagot sa mga tanong Malayang Talakayan Semantic webbing Larawan OHP Aklat Naipagmamal aki Ang mg aparaang ginagawa ukol sa pangangalaga sa kapaligiran Pagiging matulungin Magbigay ng mg aparaan ng paggamit ng pinagkukun ang-yaman. 42.natutukoy ang mga kilos ng tao. 45. 44.hugis sa mga natatanging produkto.

tindig at tikas. nakaawit ng tama sa tono.nakikilala ang mga ninunong Pilipino. 53.paligid. nakalilikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa pamammagitan ng likhang sining. 50. Ikumpas ang hulwarang kumpas na 4 4 habang umaawit Gumawa ng poster na nagpapakita ng mga elemento ng sining. 4 4 2 araw Mga Elemento ng Sining Paggawa ng poster Pag-awit Larawan Lapis Krayola Pagbibigay malasakit sa kapaligiran. nakikilala ang katangian ng awiitng mapakinggan. nasasabi ang mga likas at di-likas na bagay na makikita sa kapaligiran. 5. 4. 6.naipagmamalaki ang pinagmulan ng mga Pilipino. nakakikilos na nasa tamang ayos. 51. 7. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. Mga layunin Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Mungkahing Pamamaraa Mungkahing Mungkahing Kagamitang Halagang Mungkahing Halagang Mga Puna .naikukumpas ang apatang galaw habang umaawit. nakaasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng instrumento. 2. natutukoy ang mabigat at magaan na pulso sa tandang galaw na 4 4 52. naipagmamalaki ang sambayanang Pilipino. Pangangalaga sa paligid IKALAWANG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN Pagkatapos ng ikalawang markahan. 3.

nailalarawan ang katangiang pisikal ng mga Pilipino. natutukoy ang ilang pangyayari sa kasaysayan n gating bansa. 2.Pansilidaralan Pagkatapos ng ikalawang markahan. Pagguhit ng larawan . nasasabi ng may kasiyahan ang pagiging Pilipino anuman ang katangiang pisikal. 4. 2 araw Kulay Malikhaing pagguhit Lapis Krayola Larawan Nabibigyang pansin ang kagandahan. 5. Hulwarang kumpas na 2 4 2 araw Pakikinig sa awit CD player Chart Nalilinang ang sariling kakayahan Pagawit saliw ang pagkumpas.nakikilala ang mga ninuno ng mga Pilipino. naipapaliwan ag kung bakit may pagkakaiba sa n/ Mga Gawain Panturo Pangkatauhan Pangkayauh an Saan Nagmula ang Pilipinas 2 araw Malayang Talakayan Pagsasaliksik Maikling Dula Larawan Chart OHP Naipagmamalaki ang mga katangian ng ating mga ninuno Paggalang Kilalanin ang pinagmulan ng mga Pilipino. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahan 1. 3.

naawit ng waasto sa tono. 10. 8. 11. 6. nakkapalakp ak ng hulwarang panritmo ng awit. 7.katangiang pisikal ang mga Pilipino. . natutukoy ang iba’tibang kilos tulad ng paglakd at pagtakbo ayon sa ritmo ng awit. nasasabi ang katangian ng mga kulay. nakabubuo ng mga kulay mula sa pangunahing kulay sa pamamagita n ng water color. 9. 12. nakakawit ng wasto sa tono. naisasagawa ang iba’tibang kilos 2 araw Iba’t-ibang antas ng kilos Lokomotor Pakitang kilos CD Player Larawan Chart Pangangalaga sa pangangatawan Isakilos ang iba’t-ibang antas ng kilos lokomotor.

14.nakikilala ng mga dayuhang dumating sa Pilipinas. naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba’tibang antas. 13. nailalarawan ang mga nagging Mga Impluwensya ng dayuhan 2 araw Pangkatang Gawain Film showing Pictorial display Malayang Talakayan VCD Player Larawan Chart Naipagmamalaak Maikling i ang kagandahan pagsusulit n gating kultura Paggawa ng tsart . 18.tulad ng paglakad at pagtakbo ayon sa ritmo ng awit. 17. 15. naillalarawan ang likas na katangitanging ugaling natutuhan sa dayuhan.natuutkoy ang ilang pangyayari sa ating kasaysayan. natutukoy ang mga katangi-tangi ugali na natutuhan sa dayihan. 16.

23. 21. 19. naipipinta ng larawan na may mapusyaw at matingkad na kulay. natutkoy. 22. 20. . natutkoy ang matataas at mababang tono. naisasagawa nang wasto ang iba’tibang kilos lokomotor ng may iba’tibang lakas/diin.impluwensya ng mga dayuhan ng mga dayuhan sa kulturang Pilipino. nahhambing at natatlakay ang mga ngalang pantono sa staff. 24. nakabubuo ng kulay na mapusyaw at kulay na matingkad.

5. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahang: 1 2 I IKAAPAT NA MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN . nasusuri.nakalilikha ng iba’tibnag galaw gamit ang ring. 4. nakalilikha ng mga bagay na kapakinabang mula sa kapaligiran at naiaangkop ang tamang pagkilos sa iba’t-ibang pagkakataon. maging kapaki-pakinabang na mag-aaral na tumutugon sa hamon ng bayan. 3. 2. IKATLONG MARKAHAN PANGUNAHING LAYUNIN: Pagkatapos ng pagtatalakay ng mga aralin sa ikatlong markahan. natatalakay at naipapaliwamanag ang tempo ng musikang napakinggan. Mga Nilalalman Tinatayang Laang Oras Pansilidaralan Mungkahing Pamamaraan/ Mga Gawain Mungkahing Kagamitang Panturo Mungkahing Mungkahing Mga Puna Halagang Halagang Pangkatauhan Pangkayauhan Mga layunin Pagkatapos ng unang markahan. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. nakikiisa sa mga mithiin para sa ikauunlad ng bansa.

naipapaliwanag ang kahalagahan ng pamahalaan. naipapaliwanag ang mga elemento ng musika. anyo at tempo ng isang awit. 5.natutukoy ang sangay ng pamahalaan. 4. nasusuri ang daynamiks. 2. ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang: 1. nakalilikha . 3.Pagkatapos ng ikaapat na markahan.