Pananaliksik: Kahulugan, Pananaliksik: Kahulugan, Layunin, Layunin, Katangian

y

Ayon kay Aquino (1974), ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Ayon naman kina Manuel at Medel (1976), ang pananaliksik ay proseso ng pangangalap ng mga impormasyon o datos upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang siyektipikong pamamaraan.

y

Kahulugan

Ayon naman kina Calderon at Gonzales (1993):
y

Formulated in a more comprehensive form, research may be defined as a purposive, systematic and scientific process of gathering, analyzing, classifying, organizing, presenting and interpreting data for the solution of a problem, for prediction, for invention, for the discovery of truth, for the expansion or verification of existing knowledge, all for the preservation and improvement of the quality of human life.

Kahulugan

y

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay ang preserbasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng tao. Makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena. Makakita ng sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon.

1.

2.

Mga Layunin

3. Mapagpabuti ng mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto. 4. Makatuklas ng hindi pa nakikilalang substances at elements. 5. Higit na maunawaan ang kalikasan ng mga dati nang kilalang substances at elements.

Mga Layunin

6. Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. 7. Mapagbigyan (masatisfy) ang kuryosidad ng mananaliksik. 8. Mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman.

Mga Layunin

1.

Ang pananaliksik ay sistematik May sinusunod na proseso ang pananaliksik o pagkakasunod-sunod ng mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin o ano pa mang nilalayon ng pananaliksik. Hal., sa pakikipanayam, kailangan munang gumawa ng liham para sa iinterbyuhin, gumamit ng tape recorder, itranskrayb ito saka suriin.

Mga Katangian

3. Ang pananaliksik ay empirikal. Kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap. Hal., kung nais matukoy ang mga katangian ng isang mall na nagiging dahilan para puntahan ito ng tao, pinakaangkop na paraan ang sarbey. Hindi gaanong magiging katanggap-tanggap ang resulta kung ibabatay lang ito ng mananaliksik sa mga katangian ng mall na paboritong puntahan ng kanilang pamilya.

Mga Katangian

4. Ang pananaliksik ay mapanuri. Sa pananaliksik, ang mga datos na nakalap ay kailangang suriin nang kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap. Hal., kung matutuklasan na hindi gaanong pinupuntahan ng mga turista ang Isla ng Caramoan sa Camarines Sur sa kabila ng ganda nito, bakit kaya? Ang kamahalan ba ng bayad sa tour package? Ang kakulangan ba ng kaalaman (awareness) na may ganoon palang pook-bakasyunan?

Mga Katangian

5. Ang pananaliksik ay obhetibo, lohikal at walang pagkiling. Lahat ng tuklas (findings) at mga kongklusyon ay kailangang lohikal na nakabatay sa mga empirikal na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik. Hal., kung lalabas sa pananaliksik na ang Mang Toots ang siyang karinderyang pinakamadalas kainan ng mga Tomasino batay sa sagot ng mga respondent, ito ang dapat sabihin. Hindi ito maaaring palabasin na ang paboritong karinderya na Lovelite ang mas tinatangkilik.

Mga Katangian

6. Ang pananaliksik ay gumagamit ng mga kwantiteytib o istatistikal na metodo. Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerikal at masuri sa pamamagitan ng istatistikal na tritment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan. Hal., mas mainam sabihin na ³75% sa 20 taong nakibahagi sa paglasa ng mga pulutan ang nagsabing masarap ito´ kaysa sabihin lang ³ilan sa 20 taong nakibahagi«´ na walang malinaw na bilang.

Mga Katangian

7. Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda. Maliban sa historikal na pananaliksik, ang mga datos na nakalap ng mananaliksik ay sarili niyang tuklas at hindi mula sa panulat, tuklas o lathala ng ibang mananaliksik. Idagdag pa na ang mga datos ay kailangang nagmula sa mga primary sources o mga hanguang first-hand. Hal., ang paggawa ng sariling luto sa bulaklak o pansit na hindi pa natitikman dati o itinitinda sa mga kainan ay isang tunay na orihinal na pananaliksik.

Mga Katangian

8. Ang pananaliksik ay isang akyureyt na imbestigasyon, obserbasyon at deskripsiyon. Bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailangang isagawa nang tumpak o akyureyt nang ang tuklas ay humantong sa paglalahat na siyentipiko (scientific generalization). Lahat ng kongklusyon ay kailangang nakabatay sa mga aktuwal na ebidensiya. Hal., Kapag may isang respondent na hndi sumagot sa isang aytem, hindi maaaring basta na lang magbilog ng sagot para makompleto lang ang bilang. Kailangan siyang balikan para sa iisang tanong na iyon para lang malaman ang tunay niyang niloloob.

Mga Katangian

8. Ang pananaliksik ay matiyaga at hindi minamadali. Upang matiyak ang katumpakan (accuracy) ng pananaliksik, kailangang pagtiyagaan ang bawat hakbang nito. Ang pananaliksik na minadali at ginawa nang walang pag-iingat ay kadalasang humahantong sa hindi matitibay na kongklusyon at paglalahat. Hal., Kapag tinatamad mag-isip, nangongopya na lang ng ideya sa aklat o internet sources na ginagamit na sanggunian. Kapag ito¶y natuklasan, maaaring kasuhan ng plagiarism ang mag-aaral na magiging dahilan ng pagbagsak niya sa kurso o pagpapaalis sa paaralan. Magisip kahit mahirap.

Mga Katangian

9. Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang. Kailangan ng tapang ng isang mananaliksik sapagkat maaaring makaranas siya ng mga hazard at discomfort sa kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding maaari siyang dumanas ng di pagsang-ayon ng publiko at lipunan. Hal., Ang pamamangka sa Ilog ng Pagsanjan ay mapanganib sapagkat maaaring tumaob ang bangka. Gayunpaman, ang pinakamahalagang gawain sa lugar na iyon ay ang pamamangka na siyang pinanggalingan ng Bangkerohan Festival, kaya mapanganib man, kailangan itong subukan para makakalap ng first-hand data. Mag-ingat na lang at magpasama sa isang magulang.

Mga Katangian

10. Ang pananaliksik ay maingat na pagtatala at pag-uulat. Lahat ng datos ay kailangang maingat na itala dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa mga tuklas ng pananaliksik. Hal., sa pagtukoy ng pangalan ng mga kinaing exotic food, kapag namali lang ng isang titik sa pagbaybay, maaaring maiba na ang pagkaing tinutukoy, gaya ng pagsasabi ng ³putok-putok´ gayong ³tibok-tibok´ pala ang talagang pangalan.

Mga Katangian