Ang Mananaliksik: Mga Katangian at Pananagutan

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

1. Matapat na tinutugunan ang mga gawain sa pananaliksik. Ang mga kasapi ng pangkat ay maaaring may tiyak na tungkuling gampanan sa kanilang pananaliksik (hal., paggawa ng panimula, pagbibigay ng talatanungan sa sarbey, atbp.) o maaaring maging kabahagi sa paggawa ng lahat ng bahagi. Anuman ang kanyang tungkulin, mahalaga ito sa pagkompleto ng pananaliksik kaya dapat niyang isakatuparan nang buong kahusayan.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

2. Obhetibo. Dapat panatilihin ang resulta ng pananaliksik kahit ito¶y taliwas sa inaasahan. Hindi dapat makaimpluwensiya sa proseso ang pansariling mga kagustuhan ng mga mananaliksik, gaya ng pagpapahiwatig sa mga respondent na piliin ang isang partikular na sagot o pagdadagdag-bawas sa mga resulta para mapaboran ang gustong mangyari. Ang interpretasyon ay dapat ding ibatay sa mga datos o ebidensiyang nakalap at hindi sa pansariling pakiramdam lang.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

3. Maingat sa anumang pagkakamali at hindi pabaya. Dapat tiyakin ang kawastuan ng gawa, simula sa pagbaybay ng mga salitang isinulat hanggang sa katumpakan ng kaliit-liitang numero na itinatali sa resulta ng sarbey. Dapat ding maingat na kilalanin ng mananaliksik ang mga impormasyong hinango niya sa ibang sanggunian (hindi niya sariling gawa) at paulit-ulit na basahin ang bawat bahagi hanggang matiyak na iyon na ang pinakamahusay na magagawa.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

4. Bukas ang isipan sa mga puna at bagong ideya. Kapag may ideyang naisip na lalong magpapataas sa kalidad ng pananaliksik kahit dagdag itong trabaho, dapat muna itong isaalangalang bago agad humindi, gaya ng aktuwal na pagpunta sa comedy bar para mapayaman pa ang kaalaman tungkol dito kahit may ginawa nang sarbey. Dapat ding pag-isipan ang mga puna, maganda man o pangit, nakakatuwa man o nakakasakit ng damdamin, kung mapabubuti nito ang gawa.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

5. May paggalang sa intelektuwal na pagaari. Kinikilala ng mananaliksik ang awtor na pinagkunan niya ng ideya at hindi inaangkin ang kaisipan niya bilang sariling gawa. Kung sisipi man siya ng pahayag mula sa ibang tao, iniiba ng mananaliksik ang paraan ng pagkakasabi nito at hindi inilalahad ang impormasyon nang sakto sa kung paano ito isinulat (liban na lamang kung direct quotation ang gagamitin).

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

6. Mapagkakatiwalaan ang mananaliksik sa mga kasunduan. Tumutupad ang mananaliksik sa mga bagay na napagkakasunduan ng kanilang grupo, gaya ng paggawa ng bahaging naitalaga o pagdating sa tagpuan sa takdang oras. Kapag nangako rin sa mga respondent na itatago ang kanilang pagkakakilanlan o bibigyan sila ng kopya ng resulta, dapat itong tuparin dahil kung wala sila ay hindi rin magagawa ang riserts.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

7. May paggalang samga kasamahan. Anuman ang pagkakaiba-iba nila sa talino¶t kakahayan, dapat matutong tumanggap ng ideya ng iba ang isang mananaliksik at hindi laging igiit na siya lang ang tama. Kung talagang hindi makakatulong ang kaisipan o gawa ng isang kapangkat, dapat itong upuan para pag-usapan at mapabuti, hindi bastang itapon o sabihan ng masasakit na salita. Bahagi rin ng paggalang ang pagtupad sa mga dedlayn upang hindi maabala o mapako ang ibang kasamahan.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

8. Responsable sa lipunan. Laging dapat isipin na ang pananaliksik ay naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng tao o madagdagan ang kaalaman. Samakatuwid, hindi ito dapat gamitin sa pagsira sa reputasyon ng ibang tao o institusyon. Sapat nang sabihin na ang Underground River sa Palawan ay kulang sa mga lifeguard na titiyak ng kaligtasan ng mga turista, ngunit ang pagsasabi na wala namang kakaiba rito para maging karapat-dapat sa New Seven Wonders of the World ay isang paninira.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

9. Hindi nagtatangi. Lahat ng tao ay maaaring makibahagi o makinabang sa pananaliksik. Sa pagsasarbey ng sampung romantikong lugar na madalas puntahan ng magsising-irog, dapat magbigay ng talatanungan sa sinumang may kasintahan basta¶t kabilang sa sabdyek ng pagaaral (hal., nasa ikaapat na taon). Hindi maaaring lumapit lamang sa magagandang lalaki o babae, o sa isang respondent na mukhang mayaman at may kakahayang makipag-date.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Mananaliksik

10. May kahusayan. Bilang nagsisimulang mga mag-aaral, hindi inaasahang pulido agad ang ipapasang pananaliksik, gaya ng pagiging malalim ng analisis o kawalan ng anumang pagkakamali sa gramatika. Gayunpaman, inaasahang pagbubutihin ng mananaliksik ang bahaging naitalaga sa kanya sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip, pagsubok na makagamit ng malinaw na pananalita at paulit-ulit na pagpapayaman ng gawa hanggang maabot nito ang pinakamakinis na bersiyon.

Plagiarism

Ang plagiarism ay ang pangongopya ng datos, ideya, pangungusap, buod o balangkas ng isang akda, programa, himig at iba pa nang hindi kinikilala ang pinagmulan o pinagkopyahan. Isa itong uri ng pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin mo ang isang gawang hindi iyo (Atienza, et al., 1996).

Mga Halimbawa ng Plagiarism
1. Kapag ginamit ang orihinal na termino o

mga salita nang hindi ito ikinukulong sa panipi (quotation marks) at itinatala ang sangguniang pinagkunan. 2. Kung hiniram ang ideya o mga pangungusap mat binago ang pagkakasabi ngunit hindi kinilala ang pinagmulan.

Mga Halimbawa ng Plagiarism

3. Kung namulot ng mga ideya o mga pangungusap mula sa iba¶t ibang akda at pinagtagni-tagni ang mga ito ngunit hindi kinilala ang mga pinagkunan. 4. Kung isinalin ang mga termino, ideya o pahayag at dahil nasa ibang wika na ay inangkin na at hindi itinala na salin ang mga ito.

Mga Halimbawa ng Plagiarism

5. Kung ninakaw ang bahagi ng isang disenyo, balangkas o himig at hindi kinilala ang pinagkunan ng ³inspirasyon´. 6. Kung ginamit ng isang mananaliksik ang mga datos na pinaghirapan ng iba at pinalabas na siya ang nangalap ng mga ito.

Mga Parusa sa Plagiarism

1. Pinakamagaang parusa ang pagkakamit ng bagsak na marka sa kurso (5.0). 2. Kung napatunayan na matindi ang pagnanakaw na ginawa, maaaring patalsikin ang mag-aaral sa unibersidad. 3. Kahit nakagradweyt na ang estudyante at ilang taon na ang nakalipas ngunit natuklasan na ang kanyang pananaliksik ay kinopya, maaaring bawiin ang kanyang digri.

Mga Parusa sa Plagiarism

4. Maaari ring ihabla ang sinumang nangongopya batay sa Intellectual Property Rights Law at maaaring sentensiyahan ng multa o pagkabilanggo.

Paalala

³Walang nagtitiwala sa isang magnanakaw at sinungaling. Kung matuklasan na ang isang mananaliksik ay nangopya at hindi kumilala sa kanyang pinagkunan, sapat na ito para mabura ang lahat ng iba pa niyang pinagpaguran. Hindi na kapani-paniwala ang kanyang saliksik at hindi mapagkakatiwalaan pa ang kanyang gawain. Parang sinisira na rin niya ang kanyang pangalan at kinabukasan«

Paalala

Alalahaning kung madali para sa isang estudyante na mangopya, magiging madali rin para sa kanya ang gumawa ng korapsiyon kapag siya ay nagtatrabaho na.´ (Atienza, et al., 1996)