BATAS NG KALIKASAN Batas ng Ekolohiya

ANG LAHAT NG BAGAY AY MAGKAKAUGNAY
Ang lahat ng may bagay sa planeta bahagi ng sistema ng kabuuan at ang pagtutulungan ng bawat isa ay malaki ang epekto kesa sa sarili nito.Kung kayat may mahigpit na pag-uugnayan pagito sa kanilang pisikal na kapaligiran. kapaligiran. Ang mga buhay na species ay may mahigpit na relasyon at interaksyon sa kanilang kapaligiran. kapaligiran. Di sila mapaghihiwalay. mapaghihiwalay.

lipid. atbp. tulad ng carbon. nitrogen. carbon diocide. salik. ‡ Klima tulad ng temperatura.ANG ISTRAKTURA NG EKOSISTEM ‡ ANG EKOSISTEM AY BINUBUO NG MGA SUMUSUNOD: ‡ Inorganikong materyal. ‡ Organikong materyal tulad ng protina. karbohaydreyt. Ang mga ito ang nagnaguugnay sa mga buhay at di buhay na bahagi ng ekosistem. at iba pang pisikal na . atbp. tubig. Ang mga ito ay kalahok sa mga materyal cycles.

mga hayop na kumakain ng mga prodyuser (herbivore) o iba pang mga konsyumer (carnivores) Mayroon ding kumakain ng parehong mga prodyuser at kapwa consumer. Sila prodyuser. Maykro-konsyumer. Maykro-konsyumer. ang tinatawag na dekomposer . Makro-konsyumer. na naghihimay ng mga malalaking bahagi ng patay na protoplasma upang pagkunan ng kinakailangan nilang pagkain. natitirang produkto ng dekomposisyon ay siya namang ginagamit ng mga prodyuser. Makro-konsyumer. mga bacteria at fungi.Prodyuser kalakhan ay mga berdeng halalman na may kakayahang gumawa ng sariling pagkain sa pamamagitan ng potosintesis. potosintesis. habang ang pagkain.

.

isa. web. Ang Food Web ay binubuo ng iba¶t ibang ugnayan ng food chain sa web.Ang Food Chain ay naglalarawan kung paanong ang iba¶t ibang halaman at hayop ay may koneksyon sa isa¶t isa. .

FOOD CHAIN .

Food Web Food Web .

The Food Web and Other Vital Cycles .

Kung gayon. Ang tao ay isang bahagi lamang ng sistema ng ekolohiya. ang TAO ay hindi dapat ipalagay na sya ay higit mas mataas o makapangyarihan kaysa kalikasan.Ang bawat hanging ating nilalanghap. . At lahat ng hanging ating inilalabas ay nagiging bahagi ng ating kapaligiran. na bahagi ng kapaligiran ay nagiging bahgi ng ating katawan.

Lahat ng ating ginagawa ay may impact sa atin at sa ating kapaligiran. . Walang teknolohiya na makalilikha mula sa wala.ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY PINATUTUNGUHAN Ang mga materyal sa ating mundo ay nananatili sa ating kapaligiran at dumaraan sa patuloy na pagbabago o transformation sa pamamagitan ng mga enerhiya mula sa mundo at sa Araw. lahat ng bagay sa mundo ay hindi dapat ipagwalang bahala. Gayundin. Lahat ng aksyon ng tao ay may kaakibat na resulta o consequences. Walang ibang bagay na malilikha sa wala.

nasisira. hayop. . maayos na pamamahala sa mga basura ng: ng: tao. Ang hindi nailamang. tao. hayop. Ito ay nai-tataransporma lamang. mga bahay.Ang mga bagay ay hindi nalilikha o nasisira. nuclear wastes ay sumisira sa sa siklo ng buhay (cycle of life). industriya at bahay. hinaharap. Mga kapakipakinabang na bagay sa ngayon ay magiging basura (waste) at ang basura ngayon ay maaring mapakinabangan sa hinaharap.

bato. Ang tawag dito ay ECOLOGICAL SUCCESSION. Panggitnang serye Mature Climax . ‡ Serye ng pag-unlad: pag-unlad: Pioneer Stage ± nagsisimula sa lichens o lumot na nabubuhay sa bato. kalaunan. panahon. Sa kalaunan. sila ay nagbabago.ANG LAHAT NG BAGAY AY PATULOY NA NAGBABAGO ‡ Ang lahat ng mga uri ng halaman at mga hayop ay hindi nabubuhay sa habang panahon. nagbabago.

Ang anu mang di kanais nais na pagbabago sa pisikal. para sa kalusugan at buhay ng mga tao at iba pang organismo. kimikal o biolohikal na katangian ng ating hangin. Nagdudulot ito ng panganib tubig. panatilihin ang isang antas ng equilibrium o balanse ay tinatawag na homeostasis. hangin. Ang tindensyang ito na kabuuan. organismo. Pwede itong makasira o magpababa ng ng kalidad ng ating mga likas-yaman. pisikal. lupa at tubig.ANG KALIKASAN ANG HIGIT NA NAKAKAALAM Ang ekosistem ay may kakayahang pangalagaan at iayos ang kanyang kabuuan. . likas-yaman.

.

.

.

.

.

Kaya sa mga teknolohiyang nadedevelop. Ang buhay na resources ay may hangganan. dapat isaalangisaalang-alang ang mga bagay na nauubos at nawawala. WALANG LIBRE TANGHALIAN Ang kalikasan ay may limitasyon. .SA KALIKASAN.mahalaga ay kung paano pinakanatin ginagamit ang ating resources. Ang pinaka.

. wildlife. ‡ Ang mga non-renewable na mineral tulad ng ginto. ‡ Ang mga renewable o napapalitang mga likas na yaman tulad ng mga puno. nonbakal at iba pa ay nauubos at hindi na muling mapapalitan. mapapalitan.ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY HANGGANAN O KATAPUSAN Sa mahabang panahon. Nakita natin sa kasaysayan na ito ay hindi tutoo. agricultural crops at iba pa ay mananatiling lamang evailable kung ang mga ito ay mabilis na mapapalitan kaysa sa ating paggamit nito. inaakala ng marami sa atin na ang mga natural na yaman ng mundo ay hindi nauubos.

.

.

.

reproduction. respected. .Regeneration. diversity and vitality of the species must be respected.

. .MARAMING SALAMAT ! MABUHAY MGA NAGTATANGOL PARA SA KALIKASAN. . .