FRANCISCO BALAGTAS (sang-ayon sa datos na nakalap ni Hermenegildo Cruz) Pangalan: Francisco Balagtas/Baltazar Lugar ng Kapanganakan: Panginay

, Bigaa(Balagtas ngayon), Bulacan Araw ng Kapanganakan: 2 Abril 1788 Magulang: Juan Balagtas at Juana Cruz Asawa: Juana Tiambeng Petsa ng Kamatayan: 20 Pebrero 1862 SUBALIT HIGIT PA SA MGA ITO: Si Balagtas umano ang Unang Makatang Filipino (Virgilio Almario, “Ang Kadakilaan ni Balagtas,” 2003) Balagtas bilang makata *tao na hitik sa “kata,” ma+kata *may pambihirang kakayahang “magkunwari” *may mayamang haraya kaya’t nakalilikha ng ibang daigdig Bilang Unang Makatang Filipino=pagbawi sa awtoridad at tinig sa paglikha ANG PAGKATHA KAY BALAGTAS Ang Kadakilaan ni Balagtas “Mahusay na makata at mahusay mag-isip si Baltazar (Pilosopo Tasyo, Noli Me Tangere) “Akda sa wikang Tagalog sa pinakamatayog na tugatog nito’t kariktan” (Jose Rizal, Tagalische Verkunst, Berlin, 1887)

pinalitaw ang mga katangian ng F at L bilang akdang p a m p a n i t i k a n a t t u n g k u l “Balagtas y su Florante” (1916) ni Epifanio de los Santos .Historikal na Iskolarsyip hinggil kay Balagtas at sa Florante at Laura “Kun Sino ang Kumatha ng Florante” (1906) ni Hermenegildo Cruz unang saligang saliksik sa buhay ni F.B.

B 1)Himagsik laban sa .i n n i t o s a k a s a y s a y a n n g b a n s a “Ang Apat na Himagsik ni F.

at lagom sa ideolohiyang pampanitikan at pangkaisipan ng Balagtasismo “Florante at Laura:The Formalization pormalismong of Tradition” (1967) ni B. may apat na linya bawat saknong at may sukat na lalabindalawahin kada linya -may kuwentong ang tagpuan at tauhan ay banyaga -nagtatampok sa daigdig at pananaw na Kristiyano.(1955) ni Lope K. Santos malupit na pamahalaan 2) laban sa hidwang pananampalataya 3) laban sa maling kaugalian 4) laban sa mababang uri ng panitikan -ang apat na ito ang itinuturing na birtud ng Florante at Laura. at . ang kaniyang personal na alaala hinggil sa isang SELYA. Lumbera pagbasang kalakip ang Bagong Kritisismo “Balagtas: Art and Revolution” (1969) ni Epifanio San Juan may oryentasyong Marxista sa pagbasa ng Florante at Laura PINAGDAANANG BUHAY NI FLORANTE AT NI LAURA SA KAHARIANG ALBANYA -awit. nilalaman ang HALAGA ng MAKATA at WIKA -ang MAKATA bilang teksto. at kasalungat ngunit pinanaigang daigdig na di-Kristiyano PANUKALANG PAGSUSURI: Kay Selya -Paghahandog sa isang patron upang patnubayan ang pag-awit.

panitikan. pero panitikan din ang larangan ng paghahamok Puno ng Salita -magkatulad ngunit magkaibang istorya ng pagibig na umiigpaw sa pinairal na salungatang (Pangunahing Kristiyano/Muslim bahagi ng awit) -magkatunggaling dramatisasyon ng pagtingin sa magulang nina Florante at Aladin -ikinaiba ni Florante sa ibang bayani ng epiko-mga monologo at diyalogo para pasukin ang kaniyang kalooban. talastas ko’t malabis na umid Mangmang ang musa ko’t malumbay ang tinig Di kinabahagya kung hindi malait Palaring dinggin mo ng tainga’t isip Talastas=manner of articulation=umid (di makapagsalita) Musa=muse=mangmang=hungkag/empty Tinig=malumbay/malungkot Salamat sa iyo. ang pagsusulat ay pakikibaka sa mapanupil na aparato ng estado (Simbahan.gusto niyang siyasatin kung may iba pang natititik doon Sa Babasa -Paunang paliwanag at panawagan sa Nito mambabasa -babala na maging maingat sa pagbabasa -patunay ito ng PAGBAWI NG MAKATA SA KANIYANG AWTORIDAD. o nanasang irog Kung halagahan mo itong aking pagod masasa . paniniwala sa pambihirang katangiang bunga ng sariling haraya -ang mambabasa bilang “irog” at “pantas”. ang mundo ni Florante Celia. palimbagan).