i

1st Avenue. 1. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Pagbasa. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat.. 3. Inc. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. kaalamang strategic. Matina. del Pilar St. A. Business Park. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. 5. Cardinal Rosales Avenue. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. cor. Simula noong 1998. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. at Pagsulat. 144 M. Gusa. Pride Rock Business Park. Pagsasalita.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. 2. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. Davao City Unit 6. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. 4. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. 1253 Gregorio Araneta Avenue. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Association of South East Asian Publishers. Cebu City Kalamansi St. Molo. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. kasama na rito ang pelikula. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. H. Sa araling ito. Juna Subdivision. at kaalamang sosyolinggwistik). Book Development Association. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Inc. Iloilo City Unit 4. kaalamang diskors. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Bldg. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. Graphic Arts Technical Foundation ii . Inc.

nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. Sa pagtatapos ng lebel 3. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. at pagsulat. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. pagsasalita. thesaurus. pictorial essay. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. Sa proseso ng pagkatuto. paglalarawan. Sa lebel 4-6 naman. pagbasa. pagsasalita. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. nakagagamit ng diksyunaryo. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon.6. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. pagsulat. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. kwento. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. at pakikinig. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. tula. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Sa lebel 1-3. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. at nakasusulat ng iskrip. iii . strategic. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. at sosyolinggwistik. At sa pagtatapos ng lebel 6. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. diskors. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. Samantala. 7. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. 1. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. 2.

pamaraan. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. at pagkatuto. pagbasa. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. at pagsulat. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. babasahin. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. pagsasalita. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. at pagsulat. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . pagtuturo. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. pagbasa. o isusulat. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. pagsasalita. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan.

... 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita ............. 31 B........ Ang Silent Way............ Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin................ Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon . 28 III.......... at Integrative.......................... 5................. Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud... Mga Instruksyunal na Teknik........ A. 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig .......... 2....... 28 V........ 15..... 10..... 6... Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) ........ Yugto ng Panimulang Pagbasa.... Ang Total Physical Response (TPR)......... 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ..... Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig.. Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa..... 6............ 13... Ang Pamaraang Four Pronged ..................... 32 D..... 9... Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw.. Collaborative.... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa . G........ Ang Pamaraang Audiolingual (ALM).............................. 33 E............................................................ Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ... B... 15 A......................... 4.............. Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi......MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin .......................................... 27 II.. 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa .. 31 A. A................ E.. Yugto ng Debelopmental na Pagbasa... 5..................... Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ..... Mga Uri ng Pakikinig..... 16....................................... C.. Mga Bagong Pananaw... F........... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya. 28 IV...... Ang Pamaraang Silent Way ............................... Yugto ng Malawakang Pagbasa...... Mga Yugto ng Pagbasa .................................................. 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan . Mga Proseso sa Pakikinig...... Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral.......... Ang Suggestopedia...... B....... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika...................................... 13...... 33 v ............. 4.......................... D....... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive...... 3.... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ... • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ............. B.... C..... I......... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) . 2.... Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) .. 32 C...... 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog............... 11...... 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa .... 13 Read Aloud......... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo .... Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento................. C............................ 26 I........................ Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig..... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based ........... 3.............. Ang Pagkukumpol (Clustering) ......... H............. 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa ......

...................... 86 Aralin 2 ... 43. Pasasalamat)................. 51 Aralin 3 ........ Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita .......... D. 37. Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin....................... D................ Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan. 53... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig....... • Mga Batayang Pamatnubay ..... 79............ Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan. 87. 71.... D...... C... Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito..... C........ D.................... 61............ 74.... at S........... Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa................. C...... Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma......... C.................... 65..... 41..... B.... 84............. C................ B.... C.. O................. Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan.......... Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita . E. C................ 81...... D................ Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay... F... 58.. 50...... B... 69... 63... Hugis... 90. Laki... 67 Aralin 5 ....... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B........ 92.... A........ A........... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap......... Paghingi ng Pahintulot......... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 ... D........... 65.............. Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto....... B... Ikaw....... 92. 33 34 35 35 Aralin 4 . • Panimulang Pagsulat ............ Sila..... Siya.... A....... B... Kayo .... 44.. Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili.. P.. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle... Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan...................... Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos..... Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop .. Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig.................. R.. Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito.. 74. 55..... 47..Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita. B................... B. A............... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami........... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito........ G...................... A.... Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit.......... Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita. Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata................. 48.. C.... Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal.... 50.... • Kahandaan sa Pagsulat .. Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat..................... 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 ....... Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta. J....... 84..... D.. 45 Aralin 2 ... Tayo....... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako....... 57. 60 36 68 46 78 53 87 .....Ang Pagtuturo ng Pagsulat ....................... A........ Pakikipag-usap sa Matatanda...... Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan.... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati. Q...................... A.... D....... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n..

... B.............. 128........... A.....152..... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan.. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam............................. D... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari. 167... L.................. at X. Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap.................. /o/........ B......... Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram... 118.... H..... 158 Aralin 5 ................. 129 96 104 Aralin 2 . A......... 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 .. C... Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari... A..... 111 Aralin 5 ..109.146..... 144........ Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento....... 148 Aralin 4 ....... 156.. B.. Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan.... B... D............ 115.......... 110.............................. C........... Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto...... K........Aralin 3 .. 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 ...... 118.... D..... Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig ...... Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento...... Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay...... Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari..... D....... Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento.......... D.... Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata....... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat. Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento...................... Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa..124.. Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari....... Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao... Q.. A......... C...... A...135.......... 101.......128...... Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita... 122... G... A....... Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan. 97. Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan .... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/.... 136.... 98.... C...... 102.................................... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi.... Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan........ Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam...156......... D....................... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya.... 105.. Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay . 131..... C...... C.. at /u/...... /i/.... Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita .......164.....147... 114........... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa... C... 167... B.. A........................... Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita.. A.. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S................153....... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan... D..138 Aralin 3 ......... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos .. 103 Aralin 4 .... B......... B. D. C....... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo... 142........ 161.............. Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita..... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan ....... Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo...133.......... B...... Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari... 107....

itaas-pababa D. Pagbasa. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. LAYUNIN A. PAKSANG-ARALIN A. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. paghawak ng lapis. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. Big Book 36 . naka-tape na huni ng mga hayop. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. Pagsasalita.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. posisyon ng katawan II. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B.

Makikinig po nang mabuti.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. 3. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan. 5. B. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. 4. naligaw – nasa maling direksyon. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo.III. Namasyal ang mag-iinang kambing. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. Inay. kaparangan – malawak at madamong lupain. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. wala sa wastong pook na patutunguhan. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. Basahin nang malakas ang kwento. Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. liit – pinaikling salita sa maliit. 2. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. 2. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. 37 . ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. 1.

Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. . Kambing Liit.Itanong: 1. Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Kambing Liit. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Tagpi. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Gayahin ang huni ni Tagpi. Meeh! Meeh! Magandang umaga. 38 Itanong: 1. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Sa paglalakad. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Naliligaw ako. nasalubong niya si Tagpi. Naliligaw na ako.

Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Nang mapagod si Kambing Liit. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Kambing Liit.Tanghali na. Itanong: 1. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Hapon na. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Itanong: 1. Siyang pagdating ni Inahing Baka. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. 3. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Naupo siya sa tabi ng isang puno. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. ano ang kanyang ginawa? 2. Kambing Liit. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo.

Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento.3. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. Boses iyon ni Inang Kambing. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. C. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako.

iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. 41 * IV. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. V. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Paglalahad 1. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . basahin ang magalang na salita.) 2. Ipakita ang plaskard. Hindi po.) 4.) 2. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). Pagpaparinig ng tugma. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book.) 5. Ipabigay ang huni ng mga ito. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. “Magandang umaga”. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop.) 3. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. “Magandang gabi”. sa gabi. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. Gawain B – Pagsasalita A. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. “Opo. po”. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. Ipakitang muli ang Big Book.

Kailan ginagamit ang ____________? a. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. Magandang hapon 4. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Magandang hapon 42 . d. F. umaga c. po. Pananalita Panahon 1. at gabi. 1. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. tanghali d. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Magandang gabi E. Paglalapat Itanong: 1. hapon b. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. D. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. c. Magandang umaga d. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. opo c. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. b. Magandang tanghali e. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. Po.C. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Tanghali 3. 1. tanghali. Magandang gabi b. Magkaroon ng paligsahan. 2. Magandang tanghali 3. Umaga 2. Hapon 4. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. hapon. gabi 2. Magandang umaga 2. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga.

Ikapito nang umaga. Saan po kayo pupunta. nakasalubong mo ang inyong guro. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. B. Nasalubong mo si Doktor Silva. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. 43 . Doktor Silva? 2. saan tayo dapat magsimula. c. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang tanghali po.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. tanghali 3.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. Sa pagpasok mo sa hapon. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. Tatay. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. Itaas ang inyong kaliwang kamay. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. Paano mo siya babatiin? a. 1. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. * Pagkakaroon ng Laro 3.* Paggamit ng Larawan 2. V. umaga 2. Isang tanghali. Tatay. Itaas ang inyong kanang kamay. hapon 4. c. 2. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Magandang hapon po. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. 1. IV. Tatay. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. Magandang tanghali po. b. A. 3. Doktor Silva. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. Ipadyak ang paa kapag mali. Doktor Silva. gabi Gawain C – Pagbasa A.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. ang dentista ng inyong paaralan. b.

Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. pababa sa kanan. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. pabalik sa dulong itaas. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. Susundan ninyo ako sa pagbasa. B.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. pababa sa kasunod na linya. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. C. Pagpapahalaga Itanong: 1. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. pababa sa susunod na linya. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. mula sa itaas. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book.” 44 ➤ . Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. pababa sa kanan.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya.

posisyon ng mga paa. Gawin ito mula kaliwa-pakanan.” 2. at gitnang daliri. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. at wastong paghawak ng lapis at papel.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. 3. 2. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. Hawakan ang lapis ng hinlalaki.” B. Ilapat sa sahig ang mga paa.” 1. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat.” 1. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. posisyon ng paa. posisyon ng mga paa. 45 . Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki. hintuturo. Umuupo po nang maayos. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. at wastong paghawak ng lapis. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat. Ilapat ang paa sa sahig. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. pababa sa kasunod na linya. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel. hintuturo. Umupo nang tuwid. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. C. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. Umupo nang tuwid.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. hintuturo. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan.” 1. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. Bago Sumulat 1. 2.

1. at paghawak ng lapis. posisyon ng mga paa.IV. Mga magulang 2. Kaarawan 46 . Buo mong pangalan 4. V. Tirahan 5. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. Mga kapatid 3. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful