i

Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. Inc. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. Iloilo City Unit 4. Davao City Unit 6. Sa araling ito. kaalamang diskors. Gusa. 144 M. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. 5. 1. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. Cardinal Rosales Avenue. Molo. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. kaalamang strategic. 4. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. H. Graphic Arts Technical Foundation ii . ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. Pagsasalita. A. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Juna Subdivision. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Inc. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. Association of South East Asian Publishers.. Pagbasa. kasama na rito ang pelikula. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Inc. 1st Avenue. Book Development Association. 2. cor. Business Park. 3. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Matina. 1253 Gregorio Araneta Avenue. Simula noong 1998. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. Cebu City Kalamansi St. at kaalamang sosyolinggwistik). Pride Rock Business Park. at Pagsulat. Bldg. del Pilar St. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo.

pictorial essay. Sa proseso ng pagkatuto. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. 2. at pagsulat. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. thesaurus. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon.6. 1. Sa pagtatapos ng lebel 3. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. nakagagamit ng diksyunaryo. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. diskors. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. paglalarawan. kwento. At sa pagtatapos ng lebel 6. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Samantala. pagsulat. pagbasa. at pakikinig. 7. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. Sa lebel 1-3. strategic. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. tula. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. at nakasusulat ng iskrip. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. Sa lebel 4-6 naman. pagsasalita. iii . Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. at sosyolinggwistik. pagsasalita. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon.

Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. o isusulat. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. pagtuturo.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. pagbasa. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. at pagkatuto. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). pamaraan. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. at pagsulat. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. pagsasalita. pagbasa. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. pagsasalita. babasahin. at pagsulat.

.............................. Yugto ng Malawakang Pagbasa.... 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan .................... 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog............. 31 B... 27 II... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin................... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ..... Ang Silent Way......... E......................................... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ................. C...... 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa . 4....... Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral.. • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ...................... 11.................MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin ........... 13..... 2................. Mga Yugto ng Pagbasa .............. Ang Pamaraang Silent Way ......... Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) ..... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika........ Mga Bagong Pananaw............... F.. 26 I...... 6......... Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ..................... Ang Pagkukumpol (Clustering) ......... 13...... 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ....... 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa ..... Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento.......... 10....... Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi.............................................. 28 III........... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ....... 32 D.......... 15................ Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw.. 2.......... B............ at Integrative............ 33 E......................... 28 V.............................. 3..... A......... Ang Total Physical Response (TPR)........... Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ............. C....... G... 9....... C..... B.. D.............. Mga Instruksyunal na Teknik.... 5.............. Ang Pamaraang Audiolingual (ALM)......... Mga Uri ng Pakikinig... Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig.... 28 IV.. Yugto ng Panimulang Pagbasa....................... 33 v ............... Collaborative............. 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita ........................ Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud... 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ......... Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) .. 15 A. B........ Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig. Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive..... 4............ Mga Proseso sa Pakikinig......... 31 A.. Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa.............................. Ang Pamaraang Four Pronged ......... 16......... 3.................... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo .. A...... Ang Suggestopedia... 13 Read Aloud. Yugto ng Debelopmental na Pagbasa.......... I........ 32 C............... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya........... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based ... H........... 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa ........... 5... 6.......... Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ............

................. A........ C................... P..... D. Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan.. B....... 63............. at S.... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin... 58................ Siya... Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa. Ikaw............ Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto................ D........... 51 Aralin 3 . 47................................ Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle. 48... Sila......................... 33 34 35 35 Aralin 4 . A... 57. Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan............................... B......... Kayo .. C............... B............. 86 Aralin 2 .... A... B........ Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata...................... Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay... Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop ...... Q..... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami.... Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan.............. A... J... 37.... Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos..... 55....... Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan....... A....... A............. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n... Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat.. 53..... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito....... 74..... 61.. 50........................... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako........ 65.. R.... B....... Paghingi ng Pahintulot........... 90... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati....... E.................. • Panimulang Pagsulat .. D.................................. Laki.... D..... O......... 43................. Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig.. Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito. C..... C............ 81. C.... 92. 50....... 87........... • Kahandaan sa Pagsulat ....... F............... Hugis...... 69..... Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita... 44.. • Mga Batayang Pamatnubay ... Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito........ Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita ..Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita.. C....... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan. B........ 74....... 45 Aralin 2 ...Ang Pagtuturo ng Pagsulat . G...... 67 Aralin 5 .. C............. 71..... 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 ..... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap... 65.... Tayo.. D.. Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig... D.... C....... Pakikipag-usap sa Matatanda.. 60 36 68 46 78 53 87 ............... Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan... Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal......... Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma. B..... Pasasalamat).... Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit........ 84.. Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta...... Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili. 84.... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 ............... 79..... 92.. D. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B..................... D..... Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita .. A.... 41..........

.....152...146. Q..... Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao.. B...... 118... H. 131.......... 105............ Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari............ Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita........ C.................128............ D.............. 136..... 97. Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo........ C. 110...109. Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan.............. Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita............ B..................... 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 ........ 156............ D.... Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan........... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan.. A.. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi.................153.......... 148 Aralin 4 .... C......... 167.. Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento............ Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay. 114..... K............... A............ Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa............................... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/... 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 . D........... A.... C............... Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan ............. Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan. 102....138 Aralin 3 ................... Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap... D.... Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento. D. B........ Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari. 142. 98. 107.. G......133......... C... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento..... at /u/... A...... L. 144... 118............................135........... 111 Aralin 5 . B..... Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari. B. A..... Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan................ Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig .. Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa........ B. Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita... A... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo.. Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita .... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S. /o/.. Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya......... Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari........ 103 Aralin 4 .... C.......... 128.... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari......... C......Aralin 3 .... A.... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan .. /i/...... 101... 161.. B..147....... 129 96 104 Aralin 2 .............. at X..... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos .. Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram............ D.. 158 Aralin 5 ..... A.... Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam.... Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto...... C. Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata.............. D... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay . D....... B......... 115............ Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat.............164......... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam.... 122............ 167....124.........156.

Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. Pagsasalita. posisyon ng katawan II. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. Big Book 36 . Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. Pagbasa. PAKSANG-ARALIN A. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. naka-tape na huni ng mga hayop. LAYUNIN A. itaas-pababa D. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. paghawak ng lapis.

• Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. kaparangan – malawak at madamong lupain. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. 1. 2. Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. 4. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. Makikinig po nang mabuti. Inay. naligaw – nasa maling direksyon. liit – pinaikling salita sa maliit.III. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. 37 . Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. 3. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. Basahin nang malakas ang kwento. 5. 2. wala sa wastong pook na patutunguhan. B. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. Namasyal ang mag-iinang kambing. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig.

Sa paglalakad. Bakit ka nag-iisa? Hindi. 38 Itanong: 1. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Kambing Liit. Tagpi. Naliligaw ako. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa.Itanong: 1. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. . nasalubong niya si Tagpi. Meeh! Meeh! Magandang umaga. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Kambing Liit. Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Gayahin ang huni ni Tagpi. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Naliligaw na ako. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2.

Itanong: 1. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Kambing Liit. ano ang kanyang ginawa? 2. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. Kambing Liit. Siyang pagdating ni Inahing Baka. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako.Tanghali na. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Nang mapagod si Kambing Liit. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Naupo siya sa tabi ng isang puno. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Hapon na. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. 3. Itanong: 1. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali.

Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento. C. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! .3. Boses iyon ni Inang Kambing. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop.

po”. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. sa gabi. “Magandang umaga”.) 4. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. “Opo. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop.) 2. Ipabigay ang huni ng mga ito. Ipakitang muli ang Big Book. Gawain B – Pagsasalita A. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. basahin ang magalang na salita. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. V. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop. “Magandang gabi”. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard.) 5. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . 41 * IV. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Hindi po. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. Ipakita ang plaskard. Paglalahad 1.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito.) 3. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid.) 2. Pagpaparinig ng tugma.

Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Po. d. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. tanghali d. opo c. Tanghali 3. umaga c. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Kailan ginagamit ang ____________? a. po. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. Magandang gabi E. Magandang umaga 2. Paglalapat Itanong: 1. gabi 2. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Magandang hapon 4. at gabi. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. c. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Magkaroon ng paligsahan. Magandang tanghali 3. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Magandang umaga d. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. Magandang tanghali e. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Magandang gabi b. Pananalita Panahon 1. b. tanghali. 1. hapon b. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. D. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. 2. 1.C. hapon. Hapon 4. Magandang hapon 42 . F. Umaga 2. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong.

Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. hapon 4. 43 . V. umaga 2. c. Doktor Silva. Doktor Silva. Tatay. b. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. Tatay. Magandang umaga po.* Paggamit ng Larawan 2. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Itaas ang inyong kaliwang kamay. Tatay. gabi Gawain C – Pagbasa A. B. nakasalubong mo ang inyong guro. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. Doktor Silva? 2. Sa pagpasok mo sa hapon. 1. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. Saan po kayo pupunta. 1. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. IV. 3. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. c. Paano mo siya babatiin? a. 2.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. A. Ipadyak ang paa kapag mali. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. ang dentista ng inyong paaralan. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. Magandang tanghali po. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Magandang umaga po. b. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. saan tayo dapat magsimula. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Magandang hapon po. Ikapito nang umaga.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. Magandang tanghali po. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. tanghali 3. * Pagkakaroon ng Laro 3. Isang tanghali.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. Itaas ang inyong kanang kamay. Nasalubong mo si Doktor Silva.

bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. pababa sa kanan. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. B.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas.” 44 ➤ . Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. pababa sa kasunod na linya. mula sa itaas. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Pagpapahalaga Itanong: 1. Susundan ninyo ako sa pagbasa.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. pababa sa kanan. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. pababa sa susunod na linya. C. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. pabalik sa dulong itaas. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa.

hintuturo. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. Ilapat ang paa sa sahig. Umupo nang tuwid. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na.” 1.” 1. Umupo nang tuwid. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki. at wastong paghawak ng lapis. 45 . Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo.” 2. Hawakan ang lapis ng hinlalaki. Gawin ito mula kaliwa-pakanan. hintuturo. Umuupo po nang maayos.” 1.” B. posisyon ng paa. C. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. Gagawin ninyo ang sasabihin ko.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. pababa sa kasunod na linya. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. posisyon ng mga paa. Ilapat sa sahig ang mga paa. hintuturo. Bago Sumulat 1.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. 2. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. 2. 3. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. at wastong paghawak ng lapis at papel. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. posisyon ng mga paa. at gitnang daliri.

at paghawak ng lapis. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. Mga kapatid 3. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. Kaarawan 46 . Buo mong pangalan 4.IV. Tirahan 5. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. posisyon ng mga paa. 1. V. Mga magulang 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful