i

Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. Bldg. at kaalamang sosyolinggwistik). naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Iloilo City Unit 4. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. kaalamang diskors. at Pagsulat. 3. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Inc. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Book Development Association. Business Park. Cebu City Kalamansi St. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. Inc. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. 1253 Gregorio Araneta Avenue.. Inc. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. 1. A. 5. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. Juna Subdivision. Davao City Unit 6. H.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. kasama na rito ang pelikula. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. Pride Rock Business Park. Graphic Arts Technical Foundation ii . Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Molo. Gusa. Association of South East Asian Publishers. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. 1st Avenue. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. 144 M. cor. Matina. 4. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Simula noong 1998. 2. kaalamang strategic. Pagsasalita. Pagbasa. Cardinal Rosales Avenue. del Pilar St. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Sa araling ito. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala.

binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. nakagagamit ng diksyunaryo. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. iii . ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. at pagsulat. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. at pakikinig. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. Sa lebel 1-3. pagbasa. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa.6. Sa lebel 4-6 naman. at nakasusulat ng iskrip. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. Sa proseso ng pagkatuto. 2. diskors. At sa pagtatapos ng lebel 6. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. pagsulat. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. strategic. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. Samantala. 1. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. paglalarawan. at sosyolinggwistik. thesaurus. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. pagsasalita. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. 7. Sa pagtatapos ng lebel 3. kwento. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. pictorial essay. tula. pagsasalita. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon.

pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). pagsasalita. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. pagsasalita. pagbasa. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . at pagsulat. at pagkatuto. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. babasahin. o isusulat. pamaraan. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. pagtuturo. pagbasa. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. at pagsulat. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig.

.............. 6. 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based . Ang Silent Way............... Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral............. Yugto ng Debelopmental na Pagbasa..... B............... Mga Uri ng Pakikinig......MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin ....... Ang Pamaraang Audiolingual (ALM).... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive......... at Integrative............... Mga Proseso sa Pakikinig............................. Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig....... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ......... 13... B... 3..... C. 28 V.............. 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa ......................................................... Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ........................... 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog.................... Ang Pagkukumpol (Clustering) . Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi... 13 Read Aloud........ F....... 13............................... D...................................... H........ 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan .. Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) ........................................................ I......... G.. Yugto ng Malawakang Pagbasa......................... 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita ... 9....... 4................ Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento........................ 28 IV.......... Ang Suggestopedia............. Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw........... Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ........... 4.. 3... 32 D. Ang Pamaraang Four Pronged ................. 31 B.. Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud.................. 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa ............. 5. 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa . Ang Total Physical Response (TPR)................... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo . 15..................... 2.... C......... Mga Yugto ng Pagbasa .. • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ................. E.. 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ...... Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ...... 28 III.......... C..... Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) .......... 10..... Ang Pamaraang Silent Way ... Collaborative.. A.... 16........... 2..... 32 C.......... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika... Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig............ Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa.... Yugto ng Panimulang Pagbasa............... 31 A.............. 26 I....... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya..................... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin........ 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ......... 33 v ..... Mga Bagong Pananaw............... Mga Instruksyunal na Teknik.................... 15 A.............. A................. 5........... B.. 6. 11.... 27 II.... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ............ 33 E...

........... 63... B.................. D...... Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay... 43......... C............. Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit. Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig... G.. Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B.. B......... Pasasalamat).......... A.... D................... Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma............. 71. Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa... Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata....... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin.... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 .................. Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap... 84............ A.......... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati.... A.... C............... Ikaw... 50... A.... A........... J.........Ang Pagtuturo ng Pagsulat . 60 36 68 46 78 53 87 ..... Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito.... B....... 47.... • Kahandaan sa Pagsulat . D.. Tayo. B................. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan.................................... Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili.............. C... C...... Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan... D..... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito... 67 Aralin 5 ........ Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita.... F............... P......... D........ Siya.... 74. Hugis.......................... B. at S.. Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal.............. 74..... 44....... Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle...... 50.. 65..................... Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto. C.. 65..... Laki.......... C............. A.......... 92..... Paghingi ng Pahintulot. Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan. 41............... Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop . Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami......... 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 .. Pakikipag-usap sa Matatanda................... Q........... 48... Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita ............... C............. C.................... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako. Sila.. 92.. Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan........ 79.. 51 Aralin 3 ... Kayo .... D......... A. 55... 61........Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita....... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n. B.. 90. 57. Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat. 87...... D. R.... 45 Aralin 2 .. • Panimulang Pagsulat ........ 86 Aralin 2 ... D........ 58........ 37.......................... Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta................... Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig..... Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan... 81.... O........................ 84. • Mga Batayang Pamatnubay .... B..... 53....................... 69.......... 33 34 35 35 Aralin 4 .. Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos. Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita .......... E...

...... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo.................. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S......... Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo....135..147............... D..... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari... Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita ...... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa. Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/......153.. 118..................... 101.. A............. H....133.......... Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam.. Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto.... D... A... B. 122............... Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari.................. 114... Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari.... C.......... B. Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita. Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan.... 110.. Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan. Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento............................... 167..... Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan............ Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita... L.....146... 111 Aralin 5 . 118. 102..... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan .... Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan ................ 105.............. Q..... B...... Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay.....156.......109.......... A......... C........ 107.......... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi............. Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap. D... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay . 103 Aralin 4 .. 97. C..... Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita....... Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao..........164... at /u/...... A......... 98.128..... C..152........... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ....... D...... at X.. 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 .. B.... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan........... 144................. Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig .......................... Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata...... 136............ Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari.Aralin 3 ............ B... 148 Aralin 4 .......... 158 Aralin 5 .. C........ A........................ 161. G. B.......... C... Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento..................124...... Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram. B.. C. 167.... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari.. 128........ 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 ........ Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan........ 131..138 Aralin 3 . A. /i/.. D.. D............ 156....... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya........ K....... D............ D........ Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento..... /o/. 142... A......... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat........... 115. C...... A. 129 96 104 Aralin 2 ..................... B.

PAKSANG-ARALIN A. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. paghawak ng lapis. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. posisyon ng katawan II. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). itaas-pababa D. Big Book 36 . Pagsasalita. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. LAYUNIN A. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. Pagbasa. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. naka-tape na huni ng mga hayop.

Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. 2. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. Namasyal ang mag-iinang kambing. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. kaparangan – malawak at madamong lupain. 3. 1. naligaw – nasa maling direksyon. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. liit – pinaikling salita sa maliit. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. 5. 37 . Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. wala sa wastong pook na patutunguhan. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. Makikinig po nang mabuti. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. Basahin nang malakas ang kwento. B. 2. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Inay. 4. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan.III.

Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Naliligaw na ako. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. nasalubong niya si Tagpi. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Tagpi. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Gayahin ang huni ni Tagpi. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. 38 Itanong: 1. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Meeh! Meeh! Magandang umaga. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Kambing Liit. . Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Kambing Liit.Itanong: 1. Sa paglalakad. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Naliligaw ako.

Hapon na. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Itanong: 1. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Siyang pagdating ni Inahing Baka.Tanghali na. Nang mapagod si Kambing Liit. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Kambing Liit. ano ang kanyang ginawa? 2. 3. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. Naupo siya sa tabi ng isang puno. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Itanong: 1. Kambing Liit. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit.

Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. C. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Boses iyon ni Inang Kambing.3. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako.

“Magandang gabi”. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. V. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop.) 5. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. Gawain B – Pagsasalita A.) 2. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. po”. Ipabigay ang huni ng mga ito. “Opo.) 4. Ipakitang muli ang Big Book. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). basahin ang magalang na salita. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. sa gabi. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard.) 2. Paglalahad 1. Hindi po. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. Ipakita ang plaskard. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Pagpaparinig ng tugma. “Magandang umaga”. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral.) 3. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . 41 * IV.

Paglalapat Itanong: 1. Kailan ginagamit ang ____________? a. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. Magandang gabi b. at gabi. Po. Magandang hapon 42 . Pananalita Panahon 1. Magkaroon ng paligsahan. po. hapon b. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. b. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. 2. Magandang tanghali e. D. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. tanghali d. Magandang umaga 2. Magandang gabi E. umaga c. Magandang umaga d. Magandang tanghali 3.C. gabi 2. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. F. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Magandang hapon 4. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. c. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. hapon. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. d. 1. Umaga 2. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. Tanghali 3. 1. opo c. Hapon 4. tanghali.

2. ang dentista ng inyong paaralan. Doktor Silva? 2. nakasalubong mo ang inyong guro. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Nasalubong mo si Doktor Silva. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. gabi Gawain C – Pagbasa A. * Pagkakaroon ng Laro 3. Magandang umaga po. Doktor Silva. A. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain.* Paggamit ng Larawan 2. Tatay.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. Saan po kayo pupunta. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. Itaas ang inyong kanang kamay. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Magandang tanghali po. Isang tanghali. Paano mo siya babatiin? a. b. B. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. Ikapito nang umaga. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. c. 1. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. V. Magandang umaga po. b. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. Magandang hapon po. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. umaga 2. Ipadyak ang paa kapag mali. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. hapon 4. IV. Tatay. tanghali 3. saan tayo dapat magsimula. c. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. 43 . 3. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. Magandang tanghali po. Sa pagpasok mo sa hapon. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. Makinig sa babasahing pahayag ng guro.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. Tatay. Itaas ang inyong kaliwang kamay. Doktor Silva. 1.

C. pababa sa kasunod na linya. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. mula sa itaas. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. pababa sa kanan. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. pababa sa susunod na linya. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. Susundan ninyo ako sa pagbasa.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. pabalik sa dulong itaas. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Pagpapahalaga Itanong: 1.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan.” 44 ➤ . mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. B. pababa sa kanan. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan.

Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. posisyon ng mga paa. at wastong paghawak ng lapis at papel.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. Umupo nang tuwid. posisyon ng paa. Umuupo po nang maayos. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis.” 1. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan. at wastong paghawak ng lapis. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. at gitnang daliri. Bago Sumulat 1.” 2. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. hintuturo. C. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo.” 1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat.” 1. 3. 45 . posisyon ng mga paa. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. hintuturo. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Ilapat sa sahig ang mga paa. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. Gawin ito mula kaliwa-pakanan. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. pababa sa kasunod na linya. Hawakan ang lapis ng hinlalaki. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. hintuturo. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. Umupo nang tuwid. 2. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis.” B. Ilapat ang paa sa sahig. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. 2. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat.

at paghawak ng lapis. posisyon ng mga paa. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. Mga magulang 2. Mga kapatid 3. V. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. Kaarawan 46 .IV. 1. Tirahan 5. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. Buo mong pangalan 4.