i

del Pilar St. kasama na rito ang pelikula. 144 M. 5. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala.. cor. Iloilo City Unit 4. Cardinal Rosales Avenue. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. 1. Bldg. Inc. Book Development Association. 2. 1253 Gregorio Araneta Avenue. Davao City Unit 6. Matina. Juna Subdivision. Simula noong 1998. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. 3. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. at kaalamang sosyolinggwistik). Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Graphic Arts Technical Foundation ii . Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. Gusa. Sa araling ito. Inc. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Business Park. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Pagbasa. H. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. Inc.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. 4. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. at Pagsulat. Cebu City Kalamansi St. Pagsasalita. Pride Rock Business Park. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. kaalamang diskors. A. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. 1st Avenue. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Association of South East Asian Publishers. Molo. kaalamang strategic.

Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. Samantala. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. paglalarawan. pagbasa. Sa lebel 4-6 naman. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. pagsulat. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan.6. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. pagsasalita. pagsasalita. at pakikinig. 1. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. iii . kwento. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. Sa proseso ng pagkatuto. 7. at nakasusulat ng iskrip. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. diskors. 2. at sosyolinggwistik. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. at pagsulat. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. thesaurus. pictorial essay. At sa pagtatapos ng lebel 6. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. tula. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. nakagagamit ng diksyunaryo. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. Sa lebel 1-3. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Sa pagtatapos ng lebel 3. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. strategic. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino.

at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. at pagkatuto. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. at pagsulat. pagbasa. pagsasalita. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. pagtuturo. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. o isusulat. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. pamaraan. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). pagbasa. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. babasahin. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. at pagsulat. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. pagsasalita. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral.

. Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ........... Mga Bagong Pananaw......................... Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud............ Yugto ng Panimulang Pagbasa............................ C.................................................. Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa.. Mga Yugto ng Pagbasa .................................... 10. 32 D...... 31 B............................. 28 III.......................... 2................... Yugto ng Debelopmental na Pagbasa... 4. Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo .. I. Ang Silent Way........ • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ....... Ang Pamaraang Audiolingual (ALM)... E............................................. 27 II.. 6......... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya........ 13. C........... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa .... Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig........... 5. 11...... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa .. 33 E........ Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) . Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw...... 2........................................ 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ........ at Integrative. Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin. G.... 13. 6......... Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi........... Mga Uri ng Pakikinig......... Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral......... 15 A......... Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento........................ B............... 28 V................ B.......... 32 C... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive...... D............... Yugto ng Malawakang Pagbasa...... 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa ............ 3....... 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita . A. Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ..... Ang Pamaraang Silent Way ............. Ang Pagkukumpol (Clustering) ..... Ang Total Physical Response (TPR).................. Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) . 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ........ 26 I. 13 Read Aloud........... 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan . Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig. H........................................ 33 v ............ 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog..... C........ B............... 5.. 28 IV..... 3... 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa .. Collaborative..... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based .... Ang Pamaraang Four Pronged ............... F.. Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ............................................. Mga Instruksyunal na Teknik............................ 16............... 4.. Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika........ Mga Proseso sa Pakikinig.............................. Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ........... 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa .........MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin ............................. Ang Suggestopedia. A.. 9.... 31 A........ 15.

.. A.. 84. 50.................... • Panimulang Pagsulat ... 37.................. Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita............. O.............. Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma. • Kahandaan sa Pagsulat ....... Hugis. 60 36 68 46 78 53 87 .... Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop .................. Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit. • Mga Batayang Pamatnubay .... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito....... Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos............ Kayo . Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita . B..................................... 90....Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan... 41...... 50................................... C.................. Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan.................... C.............. J............ Tayo.... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito.. Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto...... 53. Q......... Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili.... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin...... 51 Aralin 3 . A...... 55... D.... D.......... Siya. Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat............ Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan..... 67 Aralin 5 ........ Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta........ Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle. Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito....... 71.......... Laki.......... 45 Aralin 2 .. Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa.... 84.. 81........ Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal... C............... Ikaw.... 63........... A..... 57.... 65..... D..... C........ 74....... C.... Pakikipag-usap sa Matatanda.. Sila. E. D... P..................... B... Pasasalamat). Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay........ 65.. Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata............. Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan......... A.. 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 .. Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita ...... G. D.................... 92..... Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig... C.. 86 Aralin 2 .............. F...... 58...... D.... A.... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati. Paghingi ng Pahintulot. 79......... 87......... 43.... 48. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n............................... A...... C................ B................ 69......... C......... at S....... B........ Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan.. 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 .. D. 74. 33 34 35 35 Aralin 4 ... B..... B........ 47...................................... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap.. Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako......... D.. 44...... 61.. B.... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B......... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami.... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan......... R......Ang Pagtuturo ng Pagsulat ... 92.... A...... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig.

131... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan ......... B...... A....................... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya..........133. B......... 107........ Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita..... 136... /o/..... 122. Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari... 102... 142. 167. Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan.............. L... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam.......... B...... /i/...... C.... Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto.... Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay...................... Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram. B. Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan.... C.. 115... A.. 118.........153. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi........................ A... at /u/................ 128. Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita ..... 98.. 105............ Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari............. Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo... D.................124....... K..................... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat.. Q............. C. 161... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo......... B.. 144... C... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay ......... Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam...........Aralin 3 . Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata...135........ Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S......... C........ 167..... 103 Aralin 4 ....................... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan.............. Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa............146..... Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig .. D........ D... 110.... D..............156.164.......... Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari.. Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan......... C........... at X. 156. A. 118. A..................138 Aralin 3 ... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/.....109... B.................... A........ D.. Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan ... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari..... Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento. Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari. 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 .... Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap..... 111 Aralin 5 . Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa... Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita. 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 .... B...... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento..... Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan....... G......... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ...................... 114...... B.. C... A. D.. D.... 148 Aralin 4 ....152.. C............. H........... Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento.................. 97.. 101. Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento......... A.....147................. 158 Aralin 5 ........... D..128................ 129 96 104 Aralin 2 .. Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita.... Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao...

Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. PAKSANG-ARALIN A.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. posisyon ng katawan II. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). Pagsasalita. LAYUNIN A. paghawak ng lapis. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. Big Book 36 . Pagbasa. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. naka-tape na huni ng mga hayop. itaas-pababa D. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B.

4. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. Makikinig po nang mabuti. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. wala sa wastong pook na patutunguhan. Namasyal ang mag-iinang kambing. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. B. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop.III. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. 5. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. 2. Inay. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. naligaw – nasa maling direksyon. liit – pinaikling salita sa maliit. Basahin nang malakas ang kwento. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. kaparangan – malawak at madamong lupain. 1. 37 . Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. 2. 3.

Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Meeh! Meeh! Magandang umaga. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Naliligaw na ako. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Sa paglalakad. . Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. nasalubong niya si Tagpi. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Tagpi. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Naliligaw ako. Gayahin ang huni ni Tagpi. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Kambing Liit. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. 38 Itanong: 1.Itanong: 1.

Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. 3. Nang mapagod si Kambing Liit. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko.Tanghali na. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Siyang pagdating ni Inahing Baka. ano ang kanyang ginawa? 2. Kambing Liit. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Naupo siya sa tabi ng isang puno. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Itanong: 1. Kambing Liit. Itanong: 1. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Hapon na.

Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento. C. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4.3. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Boses iyon ni Inang Kambing. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako.

41 * IV. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. Gawain B – Pagsasalita A. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. Ipabigay ang huni ng mga ito.) 2. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop.) 4. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. Ipakita ang plaskard. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. “Magandang gabi”. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. V. Hindi po. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. Paglalahad 1.) 2. “Opo. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop.) 3. “Magandang umaga”. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. sa gabi. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. po”. basahin ang magalang na salita. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop.) 5. Pagpaparinig ng tugma. Ipakitang muli ang Big Book. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out.

Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Kailan ginagamit ang ____________? a. b. Paglalapat Itanong: 1. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Magandang umaga d. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. 2. Magandang umaga 2. Magandang tanghali 3. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. Magkaroon ng paligsahan. Magandang tanghali e. tanghali d. po. 1. hapon b. at gabi. Po.C. Umaga 2. Pananalita Panahon 1. Tanghali 3. D. Hapon 4. tanghali. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. Magandang hapon 4. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. gabi 2. 1. c. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. F. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. umaga c. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. Magandang gabi E. Magandang gabi b. hapon. d. opo c. Magandang hapon 42 .

Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. c. Paano mo siya babatiin? a. B. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. 43 . Tatay. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. Isang tanghali.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. V. gabi Gawain C – Pagbasa A. 2. 3. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. A. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. Magandang tanghali po. Sa pagpasok mo sa hapon.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. Magandang umaga po. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang umaga po. Magandang hapon po. b. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. Doktor Silva. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Tatay. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. * Pagkakaroon ng Laro 3. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. Saan po kayo pupunta. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. tanghali 3. 1. Doktor Silva? 2. IV. b. Magandang tanghali po. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. umaga 2. ang dentista ng inyong paaralan. c. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. Itaas ang inyong kanang kamay. Itaas ang inyong kaliwang kamay. hapon 4.* Paggamit ng Larawan 2. saan tayo dapat magsimula. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. Tatay. Ikapito nang umaga. Doktor Silva. Ipadyak ang paa kapag mali. 1. nakasalubong mo ang inyong guro. Nasalubong mo si Doktor Silva. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid.

Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. mula sa itaas.” 44 ➤ . Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. pabalik sa dulong itaas. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. Pagpapahalaga Itanong: 1. B.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. pababa sa kasunod na linya. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. pababa sa kanan. pababa sa kanan. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. pababa sa susunod na linya. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. C. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. Susundan ninyo ako sa pagbasa. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2.

posisyon ng mga paa. Ilapat ang paa sa sahig.” B. hintuturo. at wastong paghawak ng lapis. 3. pababa sa kasunod na linya. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan. at gitnang daliri.” 2. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. C. Bago Sumulat 1.” 1.” 1. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. Gawin ito mula kaliwa-pakanan.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Ilapat sa sahig ang mga paa. 2. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel. 45 . Umupo nang tuwid. posisyon ng mga paa. Umupo nang tuwid.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. Hawakan ang lapis ng hinlalaki.” 1. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. hintuturo. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. hintuturo. Umuupo po nang maayos. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. at wastong paghawak ng lapis at papel. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. 2. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. posisyon ng paa.

Mga magulang 2. Mga kapatid 3. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. Buo mong pangalan 4. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. Kaarawan 46 .IV. posisyon ng mga paa. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. 1. at paghawak ng lapis. V. Tirahan 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful