i

ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. Graphic Arts Technical Foundation ii . 1. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. Davao City Unit 6. Matina.. 1253 Gregorio Araneta Avenue. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. kaalamang diskors. Simula noong 1998. kaalamang strategic. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. Bldg. Business Park. kasama na rito ang pelikula. Inc. Iloilo City Unit 4. Cardinal Rosales Avenue. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. Association of South East Asian Publishers. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Sa araling ito. Pagbasa. Book Development Association. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Gusa. Pride Rock Business Park. Cebu City Kalamansi St.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. 144 M. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Pagsasalita. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. A. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. 3. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. Inc. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. at kaalamang sosyolinggwistik). 4. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. del Pilar St. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. 2. 5. Juna Subdivision. Inc. H. cor. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Molo. at Pagsulat. 1st Avenue. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House.

nakagagamit ng diksyunaryo. at nakasusulat ng iskrip. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. at pagsulat. pagsasalita. Sa lebel 1-3. at pakikinig. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. Sa proseso ng pagkatuto. iii . at sosyolinggwistik. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. Sa pagtatapos ng lebel 3. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. Samantala. tula. 2. pictorial essay. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. kwento. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. thesaurus. paglalarawan. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. pagsulat. pagbasa. Sa lebel 4-6 naman. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. 1. 7.6. strategic. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. At sa pagtatapos ng lebel 6. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. pagsasalita. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. diskors. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita.

Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. pagbasa. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. pagsasalita. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . pagbasa. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. at pagsulat. at pagsulat.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. pagtuturo. babasahin. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). o isusulat. pamaraan. at pagkatuto. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. pagsasalita. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog.

.............. Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ............. Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi..... Collaborative........ 5............. 3.. Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) .......................... B.MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin .................................................. Mga Proseso sa Pakikinig........... 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig .................... Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw...... 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa .. F.......................... I........ H... C................. Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento....................... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive.......... Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa................... Yugto ng Debelopmental na Pagbasa............. 6...... 15........................ 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ..... 4.. B.......... 10... D.................................... 13 Read Aloud. 28 III... 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa ................ 31 A...... 28 IV.......... G.... 26 I........ Ang Suggestopedia.... 32 C.............................. A....... A..... 31 B.... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya.. 6..... C..... 28 V... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based ........... 5... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ........... C................... Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) .... Ang Total Physical Response (TPR).. 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog.... 13............ Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) ...... Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ....... 3........................ Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral................. 16.......... Ang Silent Way...... Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig......... • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ......... 4...... 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan ....... Ang Pamaraang Four Pronged .......... 15 A......... Ang Pagkukumpol (Clustering) ........................................... 13. Mga Uri ng Pakikinig.. Yugto ng Malawakang Pagbasa........ 27 II........................... 9............ 33 E......... 33 v .... 2.. Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ........ Mga Bagong Pananaw................... B................ 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita .. Yugto ng Panimulang Pagbasa. 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa ......... Mga Yugto ng Pagbasa . Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig. 11............... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo . 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ................... 2..... E............. at Integrative........................ Ang Pamaraang Silent Way ......... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika.......... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin..... Mga Instruksyunal na Teknik.. 32 D........................ Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud...... Ang Pamaraang Audiolingual (ALM)......

.... 60 36 68 46 78 53 87 ...Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita.. A..... Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata.... • Panimulang Pagsulat ...... Pakikipag-usap sa Matatanda... 53... • Mga Batayang Pamatnubay .. 69. 37. 58........... R... 65.... C....... A.. Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto.. A...... E........................... Kayo ......... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami...... • Kahandaan sa Pagsulat . C................... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito. 45 Aralin 2 ................................. Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma.. 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 ......... 74.. 74....... 84.............. Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat.. Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal....... Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita ............ Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan...... Sila........ O.......... Tayo..................... Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig.... Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa.............. Laki.... 81.................. Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita................... Hugis..... at S........... Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan.... Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit... B........ D............. Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop ............ Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita .. 51 Aralin 3 ................. Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap........Ang Pagtuturo ng Pagsulat ..... B......... 71...... 65.......... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B..... 63..... A... 90........ Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle........ 67 Aralin 5 .............. Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta........... D.............. 33 34 35 35 Aralin 4 ........... 50... A....... 92.. Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan........ C..................... Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito............... Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili.......... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin.. C. 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 .. J... 41. Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos. D....... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako........... C. 48...... 57... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan. 43........ Paghingi ng Pahintulot. D. Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay........ 92.... 55. G.. Ikaw... B. Q.............. 87.............. Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan.............. 50........... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan.... C.... D... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig..... 47.. C..... 86 Aralin 2 ........ B. Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati.... A. B... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n................... D. B... 79....................... 61... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito........ D........ A.... B.. D.... C.. P.......... Pasasalamat). 44.. F................ 84........... Siya....................

... A.. B.. A.... Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram... K........ 122..................... 98... 142...164....... 161.. Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat......133.............. A......... 144........... D... Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan ....156.... 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 ..................135........... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay . Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari... Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S.. /o/. C....................146.... C......... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento........ Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam.. Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita..... A............... Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa.................. A. 118..... /i/.. 97... 148 Aralin 4 . 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 ............ 128..... 102.... Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay....... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari.................... D.......... 156. B. D....128.. C. Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/.. 158 Aralin 5 ............124........ Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento.....138 Aralin 3 ............. A.... 114..... Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento. Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita.. 111 Aralin 5 .. B. C.... Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento...... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan .109. 167..153. 129 96 104 Aralin 2 .. D......... 115. G..................... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo.......... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya........... Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi...... C. at X......... Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan... 103 Aralin 4 ....... B.. D.......... Q... 118.......................... Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo... 131............ B. Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita........ Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita .... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan..... D..... D.. Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa............ A................ C.. Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto... 110.... Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig ........ C. Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan..... Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari............ B....Aralin 3 ............................. D.................. A....... B............ at /u/.. B. Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao..... 167........ Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari............ Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan......147..... L... H... 107...... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan.. Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari..... 105..... Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap. Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ............ 101. 136...152........................... C.............

naka-tape na huni ng mga hayop. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. posisyon ng katawan II. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. Big Book 36 . Pagbasa. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. Pagsasalita. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. LAYUNIN A. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. paghawak ng lapis. PAKSANG-ARALIN A. itaas-pababa D. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang.

ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. Namasyal ang mag-iinang kambing. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A.III. Basahin nang malakas ang kwento. liit – pinaikling salita sa maliit. 1. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. naligaw – nasa maling direksyon. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. kaparangan – malawak at madamong lupain. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. 4. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Inay. Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. Makikinig po nang mabuti. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. 5. B. 37 . huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. 3. 2. wala sa wastong pook na patutunguhan.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. 2. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing.

nasalubong niya si Tagpi. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. Tagpi. Kambing Liit. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. Kambing Liit. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Naliligaw na ako. .Itanong: 1. Meeh! Meeh! Magandang umaga. Sa paglalakad. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. Naliligaw ako. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. 38 Itanong: 1. Gayahin ang huni ni Tagpi. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2.

Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. Itanong: 1. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Siyang pagdating ni Inahing Baka. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko.Tanghali na. Naupo siya sa tabi ng isang puno. ano ang kanyang ginawa? 2. Itanong: 1. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. 3. Hapon na. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Kambing Liit. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Nang mapagod si Kambing Liit.

Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento.3. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. C. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Boses iyon ni Inang Kambing. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! .

Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. po”. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. Ipakitang muli ang Big Book. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . Gawain B – Pagsasalita A. “Opo. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard.) 5.) 4. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. basahin ang magalang na salita. Ipakita ang plaskard. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop. Hindi po. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out.) 3. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. sa gabi. “Magandang umaga”.) 2. “Magandang gabi”. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B).) 2. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Paglalahad 1. Pagpaparinig ng tugma. Ipabigay ang huni ng mga ito. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. V. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. 41 * IV.

Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. 1. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. Magandang hapon 4. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. 1. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Magandang tanghali e. opo c. c. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. Umaga 2. d. gabi 2. Magandang gabi E. tanghali d. po. D. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Magandang umaga d. hapon b. 2. Hapon 4. Magandang umaga 2. Magandang gabi b. Magandang hapon 42 . F. b.C. Po. at gabi. hapon. tanghali. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. Paglalapat Itanong: 1. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Pananalita Panahon 1. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. umaga c. Magkaroon ng paligsahan. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. Kailan ginagamit ang ____________? a. Magandang tanghali 3. Tanghali 3.

Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. B. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. Doktor Silva. b. saan tayo dapat magsimula. Magandang tanghali po. Itaas ang inyong kanang kamay. umaga 2. 1. Tatay. Sa pagpasok mo sa hapon. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. tanghali 3. Tatay. 43 . Magandang hapon po. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. Itaas ang inyong kaliwang kamay. hapon 4. Doktor Silva. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. 1. c. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. 3. A.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. Makinig sa babasahing pahayag ng guro.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Nasalubong mo si Doktor Silva. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Ipadyak ang paa kapag mali. Magandang umaga po.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. Magandang tanghali po. * Pagkakaroon ng Laro 3.* Paggamit ng Larawan 2. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. ang dentista ng inyong paaralan. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. IV. Isang tanghali. 2. gabi Gawain C – Pagbasa A. V. Tatay. Saan po kayo pupunta. nakasalubong mo ang inyong guro. Ikapito nang umaga. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. c. Paano mo siya babatiin? a. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. Doktor Silva? 2. Magandang umaga po. b.

• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. pababa sa kanan. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. pababa sa kanan. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. Susundan ninyo ako sa pagbasa. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. pabalik sa dulong itaas. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. C. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. B. pababa sa kasunod na linya. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. mula sa itaas.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya.” 44 ➤ . Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. Pagpapahalaga Itanong: 1. pababa sa susunod na linya.

Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. at wastong paghawak ng lapis. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. at gitnang daliri. Bago Sumulat 1. Ilapat ang paa sa sahig.” 2. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. posisyon ng mga paa. Hawakan ang lapis ng hinlalaki.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin.” 1. C. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki. hintuturo. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. posisyon ng paa. Umuupo po nang maayos. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. pababa sa kasunod na linya. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat.” 1. hintuturo.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. Umupo nang tuwid. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. 45 . hintuturo. at wastong paghawak ng lapis at papel. Gawin ito mula kaliwa-pakanan. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. 2. 2. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. 3. Ilapat sa sahig ang mga paa. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. Umupo nang tuwid.” 1.” B. posisyon ng mga paa. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat.

1. at paghawak ng lapis. Kaarawan 46 . PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. Mga kapatid 3. Buo mong pangalan 4. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo.IV. posisyon ng mga paa. Tirahan 5. Mga magulang 2. V. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful