P. 1
filipino1

filipino1

|Views: 6,248|Likes:

More info:

Published by: Merry Lovelyn Delosa Celes on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

i

H. Cebu City Kalamansi St. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Book Development Association. Sa araling ito. 4. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Pride Rock Business Park. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. 1. Iloilo City Unit 4. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. Pagbasa. Bldg. kaalamang diskors. 1st Avenue. Davao City Unit 6. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. 5. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. Business Park. cor. Simula noong 1998. Inc. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. Inc. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya.. Association of South East Asian Publishers. Cardinal Rosales Avenue. 2. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. del Pilar St. 3. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Matina. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. A. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. Juna Subdivision. kasama na rito ang pelikula. Graphic Arts Technical Foundation ii . Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. at kaalamang sosyolinggwistik). 144 M. Pagsasalita. Inc. 1253 Gregorio Araneta Avenue. at Pagsulat. Molo. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Gusa. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. kaalamang strategic. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association.

Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. tula. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. thesaurus. Samantala. at sosyolinggwistik. pagsasalita. Sa pagtatapos ng lebel 3. 1. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. at nakasusulat ng iskrip. at pakikinig. At sa pagtatapos ng lebel 6. iii . binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. Sa lebel 4-6 naman. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. pagsulat. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. 2.6. at pagsulat. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. strategic. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. pictorial essay. kwento. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. nakagagamit ng diksyunaryo. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. 7. diskors. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. pagbasa. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. Sa lebel 1-3. pagsasalita. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. Sa proseso ng pagkatuto. paglalarawan.

Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. at pagsulat. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. pagsasalita. babasahin. pagbasa. at pagsulat. o isusulat. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). pamaraan. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. at pagkatuto. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. pagbasa. pagsasalita. pagtuturo. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi.

.... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika............. Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based .... • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ...... Collaborative...... Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud.... Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ........... H.. 32 D. Mga Instruksyunal na Teknik...... C.......... 13.................... B........................ 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa ........ 28 IV........... 3....... 13 Read Aloud...... Mga Yugto ng Pagbasa ............................................... Yugto ng Malawakang Pagbasa................................. Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya.............. Mga Uri ng Pakikinig............... 33 E............. G....................... at Integrative...MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin ...... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ............. 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ............ 9............... 33 v ............ D.... Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw....... 15........ 2.... C..................... Ang Total Physical Response (TPR)......... 4.............................. 15 A................. Ang Pamaraang Silent Way ...................... I................. Mga Proseso sa Pakikinig........................ 5. Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ... 2.... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ........ 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa ... B... Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) ............. Ang Silent Way.... Ang Pamaraang Audiolingual (ALM)............. 6. 16... Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino .. Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig.................... Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento.. F.............. 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog......... B.. 10................. Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa...... 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ............. 13.. 28 V........... Mga Bagong Pananaw.................. Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) ....... Yugto ng Debelopmental na Pagbasa..... 26 I............. 4...... 5...... E.. Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi.................................... Ang Suggestopedia........ 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita .... Yugto ng Panimulang Pagbasa...... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) .......... 31 A............ 3............. Ang Pamaraang Four Pronged .............. 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan . 6....................... 32 C..... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive...... A......... Ang Pagkukumpol (Clustering) ....... A.. 28 III............ 27 II............ Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral. 31 B......................... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo .. 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa ... 11.......... C....... Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig....................... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin.....

...... Ikaw... 41...... Pasasalamat).. 50.. Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili. 44..................... D............ Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta. J. A...... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami................. Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop ......... Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita ....... 61. 53...... 92.... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin.. C.. P.... B. 45 Aralin 2 .......... Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan... 84.. 90. Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito......... Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat..... 65........... C............................ D. at S....... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 .. 58.... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan....... Hugis..... F............... Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan.. 60 36 68 46 78 53 87 ...... • Panimulang Pagsulat ... E. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan....... Paghingi ng Pahintulot... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap.......... Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay........................ A. D..................... 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 ....... 74............. Laki...... D. C.. Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito................... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n................ B..... 67 Aralin 5 ......... Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit. 65............ 33 34 35 35 Aralin 4 ..... A... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B........... C........... Tayo........ 63........... C................................... C..... 51 Aralin 3 . Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan........ Siya.... D. Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma.. Pakikipag-usap sa Matatanda....... 87. 74.................... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig....Ang Pagtuturo ng Pagsulat .......... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako....... Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa. 55..........Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita...... D.. B.. 50................ 92....... • Kahandaan sa Pagsulat . A. 71... Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal....... A..................... O......... Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig. 79.... 57............ Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati....... A..... B................. Sila........ Q......... D................. Kayo ............ A........... Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata.............. • Mga Batayang Pamatnubay ........ Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos... G..... B........... 48....... 81.......... C. Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle. 86 Aralin 2 ........ Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita ...... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan. 84..... 69... 43... B...... C............ 37... R............... D......... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito.. B.. 47.....

A......138 Aralin 3 . D.......... C.......... 129 96 104 Aralin 2 ... 114.... K.... A....... 167.. Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa..... 136.......... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/. L.........135.. D. C..... B....... Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari... B........ Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi............. C.. Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam. B... G.. 118...133....... 158 Aralin 5 .. 111 Aralin 5 ....... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam............... 118.... C.... A............ Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig ................. 115.............. Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari.....147........... Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao... 103 Aralin 4 ..153.................... Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita. 167.................... 122... Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan ...Aralin 3 .. 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 .. 101........................ D. 97... /i/...................164........ Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita.. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S... Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo.. C.... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya......... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat........ D. Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay............... 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 .. A.......... B.............. 161............ 102........... Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita.. B...... A......... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento.... Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap..... B....... Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan................... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa. C...109.............. 142..... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan.. Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento.. 107.. 110... Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan...152.... 144...... Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan. C................. Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram....... Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto. B............... Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita .......156........ B........ H..... Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata..... at /u/.............. Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo........ /o/...... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay ...... 105............. Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari............... Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari... C... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan . D..... D... 156......128............. 131. Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari.... 98........ A......124....... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ..................... at X.. Q..... D... A.. 148 Aralin 4 ...146........ D.... 128......... A......... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan... Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento......

Big Book 36 . itaas-pababa D. paghawak ng lapis. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). Pagsasalita. PAKSANG-ARALIN A. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. Pagbasa. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. LAYUNIN A. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. naka-tape na huni ng mga hayop. posisyon ng katawan II. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig.

• Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. 1. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Inay. naligaw – nasa maling direksyon. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. 2. 3. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. wala sa wastong pook na patutunguhan. Makikinig po nang mabuti. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. liit – pinaikling salita sa maliit. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko.III. Basahin nang malakas ang kwento. 5. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. 2. kaparangan – malawak at madamong lupain. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. Namasyal ang mag-iinang kambing. 4. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. 37 . Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. B. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase.

Meeh! Meeh! Magandang umaga. Kambing Liit. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Gayahin ang huni ni Tagpi. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Naliligaw na ako. . Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2.Itanong: 1. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Sa paglalakad. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. Naliligaw ako. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Bakit ka nag-iisa? Hindi. 38 Itanong: 1. nasalubong niya si Tagpi. Tagpi. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy.

Tanghali na. Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Itanong: 1. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Siyang pagdating ni Inahing Baka. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Kambing Liit. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Naupo siya sa tabi ng isang puno. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. Itanong: 1. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. 3. ano ang kanyang ginawa? 2. Hapon na. Nang mapagod si Kambing Liit. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako.

Boses iyon ni Inang Kambing. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4.3. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. C. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2.

TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. basahin ang magalang na salita. Hindi po. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). sa gabi. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid.) 4. po”. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop.) 5. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop.) 2. “Opo. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Paglalahad 1. Pagpaparinig ng tugma. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. V. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid.) 2. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book.) 3. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. Ipabigay ang huni ng mga ito. Gawain B – Pagsasalita A. “Magandang gabi”. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. Ipakita ang plaskard. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Ipakitang muli ang Big Book. “Magandang umaga”. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop. 41 * IV.

po. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. b. tanghali d. umaga c. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. Po. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Umaga 2. 2. 1. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. 1. Kailan ginagamit ang ____________? a. at gabi. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. hapon. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Magandang hapon 42 . Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. tanghali. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. Magkaroon ng paligsahan. Magandang hapon 4. Hapon 4. Magandang umaga 2. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. c. D. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. Magandang tanghali e. hapon b. Tanghali 3. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Pananalita Panahon 1. Magandang umaga d. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. opo c. Paglalapat Itanong: 1. gabi 2. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon.C. Magandang tanghali 3. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. Magandang gabi b. Magandang gabi E. F. d.

Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. Tatay. 3. b. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Tatay.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. nakasalubong mo ang inyong guro. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. Magandang tanghali po. Magandang hapon po. B. hapon 4. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. Magandang umaga po. umaga 2. gabi Gawain C – Pagbasa A. 2.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. tanghali 3. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. b. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. Sa pagpasok mo sa hapon. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. Magandang tanghali po. 1. Paano mo siya babatiin? a. c. Itaas ang inyong kaliwang kamay. A. IV. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. V. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. * Pagkakaroon ng Laro 3. Ipadyak ang paa kapag mali. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. Isang tanghali. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon.* Paggamit ng Larawan 2. 1. Doktor Silva? 2. Doktor Silva. 43 . Saan po kayo pupunta. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. saan tayo dapat magsimula. Tatay. ang dentista ng inyong paaralan. Ikapito nang umaga. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. Itaas ang inyong kanang kamay. Nasalubong mo si Doktor Silva. c. Doktor Silva. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. Magandang umaga po. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa.

Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. pabalik sa dulong itaas. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. pababa sa kasunod na linya. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. mula sa itaas. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. pababa sa susunod na linya. Susundan ninyo ako sa pagbasa. pababa sa kanan. pababa sa kanan. C. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV.” 44 ➤ . • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. B. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. Pagpapahalaga Itanong: 1.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan.

Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. Umupo nang tuwid. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. 2. Ilapat ang paa sa sahig. C. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo.” 1. Hawakan ang lapis ng hinlalaki.” 1. Umuupo po nang maayos. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel.” B. 2. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. Bago Sumulat 1.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. 45 . posisyon ng mga paa. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. posisyon ng paa. pababa sa kasunod na linya. hintuturo. Umupo nang tuwid.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. hintuturo. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. at wastong paghawak ng lapis. posisyon ng mga paa. hintuturo. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki. at wastong paghawak ng lapis at papel.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Gawin ito mula kaliwa-pakanan.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. at gitnang daliri. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat.” 1. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V.” 2. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. 3. Ilapat sa sahig ang mga paa.

Kaarawan 46 . V. Buo mong pangalan 4. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop.IV. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. Tirahan 5. 1. at paghawak ng lapis. Mga kapatid 3. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. posisyon ng mga paa. Mga magulang 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->