i

at kaalamang sosyolinggwistik). 1. Juna Subdivision. kasama na rito ang pelikula. Book Development Association. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. Gusa. at Pagsulat. Pride Rock Business Park. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Cardinal Rosales Avenue. 1253 Gregorio Araneta Avenue. Bldg. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. 144 M.. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. cor. del Pilar St. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. 4. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Pagbasa. 3. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Inc.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. Business Park. Cebu City Kalamansi St. Graphic Arts Technical Foundation ii . Pagsasalita. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. 1st Avenue. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. H. 2. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. A. Simula noong 1998. Sa araling ito. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. kaalamang strategic. Iloilo City Unit 4. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. kaalamang diskors. Davao City Unit 6. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. Inc. 5. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House. Inc. Association of South East Asian Publishers. Matina. Molo.

liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. at pakikinig. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. 1. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. pagsasalita. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. Sa proseso ng pagkatuto. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. pictorial essay. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. thesaurus. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. at sosyolinggwistik. Sa pagtatapos ng lebel 3. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. diskors. pagsulat. paglalarawan. tula. pagbasa. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. kwento. Samantala. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. nakagagamit ng diksyunaryo. strategic.6. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. pagsasalita. at nakasusulat ng iskrip. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. At sa pagtatapos ng lebel 6. iii . Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. 2. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. 7. Sa lebel 1-3. Sa lebel 4-6 naman. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. at pagsulat.

babasahin. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. pamaraan. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). at pagkatuto. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. pagtuturo. pagsasalita. at pagsulat. o isusulat. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. at pagsulat. pagsasalita. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. pagbasa.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . pagbasa. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig.

.. C........................ Mga Yugto ng Pagbasa ...... 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan .. Yugto ng Panimulang Pagbasa................ 10........ B.............. 32 D... Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento........... Ang Total Physical Response (TPR)............................ E. Ang Pamaraang Four Pronged ............ Ang Pagkukumpol (Clustering) ............. 32 C................................ 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa .................. C..... • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ............... Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig...... Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) .......... 15....... Ang Silent Way...... 2..... F................................... 15 A....... C............. Collaborative. 2....... Ang Suggestopedia.... 3....... 16............ 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ....................... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin..........................MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin . Mga Bagong Pananaw.. 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog.......... 31 A.......... Ang Pamaraang Audiolingual (ALM)..... B.................... 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita .. Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw.................... Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika. Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral......... 11.. 13 Read Aloud............... 28 IV...................... I........ 6....................... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive.................... 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa ............. 13............. Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud........... Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo . 6.... 27 II....... 5.... 28 III.. Mga Proseso sa Pakikinig...... Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya. 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) ...... D..... Yugto ng Debelopmental na Pagbasa............ A... Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) ........ Mga Instruksyunal na Teknik.. Yugto ng Malawakang Pagbasa..... 13..... Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig......... H............. Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) .......... Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa..... B.................. 31 B. 4....... Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino . 26 I............... 33 v ...................................... 3........... G............ 5............... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based ............ Mga Uri ng Pakikinig. at Integrative.... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ................................................... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa ........ Ang Pamaraang Silent Way . Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi.. 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa .................... 9.... Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ....... 33 E........... 28 V..... Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ... A....... 4...............................

.. Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma............ 57... Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta. 86 Aralin 2 ......... A..................................... 69.. Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa.... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 .......... 45 Aralin 2 . Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami............................ A...... Tayo.... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako............... 50.. E. J.... 61..... 47... A........... 53. C.. 81.... Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat... B... Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay.................... C............. F.............. 84........... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig. Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita..... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap. Paghingi ng Pahintulot............... C.......... • Mga Batayang Pamatnubay .... G.... 50.............. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan..... C... Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin....... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan........ 90......... • Panimulang Pagsulat . O.... Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita ............................. at S..... B...... B....................................... 60 36 68 46 78 53 87 ........................... Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan.Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita. 48.. A........ Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan...... Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati... 74... C.. R........................... D....... A............... B.... Laki.. 84...... Kayo ... Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito........................ 51 Aralin 3 .. Sila... 67 Aralin 5 . 55... 63.. 41.. Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit.. Siya.... Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita .... 87. Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan...... 43...... • Kahandaan sa Pagsulat ....... A. 65. 74...... Pakikipag-usap sa Matatanda... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito. 58. 71... 44................. Q... 79.... C............. 92.......................... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan.. 92............... A......... 65..... B.......... B....... D.. Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig. D............ Hugis.......... D.... D............ 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 .......... Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata.... Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos.. D.. 33 34 35 35 Aralin 4 .. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle.. Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal...... C............. C...... B......... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito.. Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop ........... Pasasalamat).. 37..........Ang Pagtuturo ng Pagsulat ..... Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto. Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili. D.. D.... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B................... P.... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n........ Ikaw..

Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari...133............. Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo.. A........... A... 110..128. A... C...................... Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan...... Q.. 142... Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento..... Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento............ 161..... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa........ Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap. 122......... C.... 111 Aralin 5 . Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita. Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan .............164. Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram............. Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata.....138 Aralin 3 .. 101........... Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa....................... D...... 144. at X.............. 118. B...... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay .. B...... C.. D.... 115................... B....................... 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 ...147. Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo. D. /o/... H....... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari. Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig ........ D....... G....... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari. 131........... Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita . B........ D........ Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan.. 158 Aralin 5 ..... 114. /i/. Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan........ A.... Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento. Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari............. L...... Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam...124.............. 103 Aralin 4 ........ at /u/. 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 .........109..... A.. 128... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat. D. 105..156. C............. B............ 102.... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S...... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan .146........ Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam.. Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/..... Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari...................Aralin 3 ...... K...... 129 96 104 Aralin 2 ....... 167..135..... A.....................153......... 136. Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ....... 97............ Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita..... C.......................... 148 Aralin 4 ............. 98.... Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan............ Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao.................. A......... C...152...... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya................... B......... B.. 118. D....... Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay......... Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita..... B... Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento.. A. 107........... 167. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi........ 156....... C...... C.................. Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto... D......... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan..

Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. Pagbasa. LAYUNIN A. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. Big Book 36 . Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. Pagsasalita. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. PAKSANG-ARALIN A. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. itaas-pababa D. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. naka-tape na huni ng mga hayop. posisyon ng katawan II.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. paghawak ng lapis. batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP).

Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. liit – pinaikling salita sa maliit. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase.III. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. 1. 4. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. Makikinig po nang mabuti.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. Namasyal ang mag-iinang kambing. 2. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko. naligaw – nasa maling direksyon. B. Basahin nang malakas ang kwento. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. wala sa wastong pook na patutunguhan. Inay. 2. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan. maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. 37 . 5. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. kaparangan – malawak at madamong lupain. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. 3.

Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Sa paglalakad. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Kambing Liit. Naliligaw na ako. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Kambing Liit. Gayahin ang huni ni Tagpi. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. nasalubong niya si Tagpi. . Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. 38 Itanong: 1. Meeh! Meeh! Magandang umaga.Itanong: 1. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2. Tagpi. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Naliligaw ako. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2.

Siyang pagdating ni Inahing Baka. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali.Tanghali na. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Hapon na. Kambing Liit. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Itanong: 1. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. 3. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Kambing Liit. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Itanong: 1. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. ano ang kanyang ginawa? 2. Nang mapagod si Kambing Liit. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Naupo siya sa tabi ng isang puno.

Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento. C. Boses iyon ni Inang Kambing. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop.3. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka.

) 2. Paglalahad 1.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Ipabigay ang huni ng mga ito. Ipakitang muli ang Big Book. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. Hindi po. Ipakita ang plaskard. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. Pagpaparinig ng tugma. po”. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. V. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. sa gabi. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Gawain B – Pagsasalita A. “Opo. 41 * IV. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. “Magandang gabi”. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. “Magandang umaga”. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid.) 3. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop.) 4. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. basahin ang magalang na salita. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi.) 5. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit.) 2. Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral.

Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. hapon. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. Magandang tanghali e. c. 1. Magkaroon ng paligsahan. 2. Magandang umaga d. Magandang hapon 4. Magandang umaga 2. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Hapon 4. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. Tanghali 3. hapon b. d. Pananalita Panahon 1. Magandang gabi b. Kailan ginagamit ang ____________? a. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.C. Po. po. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. b. Magandang hapon 42 . D. Magandang tanghali 3. F. umaga c. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. tanghali. at gabi. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga. 1. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. tanghali d. Umaga 2. Paglalapat Itanong: 1. opo c. Magandang gabi E. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. gabi 2.

Ipadyak ang paa kapag mali. nakasalubong mo ang inyong guro. saan tayo dapat magsimula. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. Magandang umaga po. Magandang hapon po. 2. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. Magandang tanghali po. Tatay. Nasalubong mo si Doktor Silva. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. b. Magandang tanghali po. Isang tanghali. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. umaga 2. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot. tanghali 3. Doktor Silva? 2. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. IV. A. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa. Itaas ang inyong kaliwang kamay. 1. c. Tatay. Doktor Silva. V. ang dentista ng inyong paaralan.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan.* Paggamit ng Larawan 2. Magandang umaga po. b. 43 . Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. 1. hapon 4. c. * Pagkakaroon ng Laro 3. gabi Gawain C – Pagbasa A. B. Doktor Silva. Paano mo siya babatiin? a. Tatay. Sa pagpasok mo sa hapon. Ikapito nang umaga. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. Itaas ang inyong kanang kamay. 3. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Saan po kayo pupunta.

Susundan ninyo ako sa pagbasa. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. pababa sa susunod na linya. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. pababa sa kanan. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. mula sa itaas. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral.” 44 ➤ . B. pababa sa kasunod na linya. pabalik sa dulong itaas. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. Pagpapahalaga Itanong: 1.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. C. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. pababa sa kanan.

Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. at wastong paghawak ng lapis at papel.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. hintuturo. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan. Ilapat sa sahig ang mga paa. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. posisyon ng mga paa.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. Gawin ito mula kaliwa-pakanan. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. Hawakan ang lapis ng hinlalaki.” 2. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. C. 3. pababa sa kasunod na linya. 2. Umupo nang tuwid.” B. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. at gitnang daliri. 2. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. Bago Sumulat 1. 45 . Umupo nang tuwid. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo. posisyon ng mga paa. posisyon ng paa. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin.” 1.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. hintuturo. at wastong paghawak ng lapis. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. Ilapat ang paa sa sahig. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel.” 1. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. Umuupo po nang maayos. hintuturo. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki.” 1.

Mga kapatid 3. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. Buo mong pangalan 4. Tirahan 5. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. at paghawak ng lapis. Kaarawan 46 . Mga magulang 2. posisyon ng mga paa. V. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. 1.IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful