Samaco, Princess M.

III-16 BSE Filipino Utos ng Hari Ni Jun Cruz Reyes

Maikling kwentong Filipino Prop. Myrna Gasingan

Layunin: Nailalarawan at Naunawaan ang kabuuan ng akdang ´ Utos ng Hari µ ni Jun Cruz Reyes sa pamamagitan ng paggamit ng Sequence Organizer at Character Web sa pagtalakay ng akda. Paksang Aralin: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes Mga Kagamitan : Sipi ng Kwento Mga Graphic Organizer Puzzle ng larawan ng isang Paaralan

Estratehiya:
Pagganyak:

May ipapakitang mga piraso ng Puzzle ang guro sa mga mag-aaral na kanila namang bubuin sa harap ng klase. Sa pagkakabuo ng puzzle, hihingiin ng guro ang opinyon ng mga bata hinggil sa isang paaralan. At mula sa kanilang mga sagot, bubuksan ng guro ang paksang kanilang tatalakayin sa raw na iyon. Sa pagbubukas ng paksang tatalakayin, Ipapaskil ng guro ang isang Sequence Organizer, upang mailahad ang mga pangyayari sa akda:

anyo anyo salita tauhan salita salita tauhan salita paninindigan paninindigan Utos ng Hari .Unang Tagpo Ikalawang Tagpo Ikatlong Tagpo Matapos matukoy ng mga mag-aaral ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. Magpapaskil muli ang guro ng panibagong graphic organizer sa mga pisara na Character webb para sa mga tauhang nakapaloob sa kwento.

Bibigyang pagkakataon ng guro ang mga mag-aaral upang ipaliwanag ang kanilang mga sagot. Huwag sayangin ang pagkakataon na makapag-aral at maisaaayos ang kinabukasan.Hulugan mo ako ng Sundang Ni Lualhati Bautista .. at ipapaalala na ang paaralan ay lunduyan ng karunungan kung kaya·t habang pinapag-aral pa ng mga magulang. Saka niya ipapaskil ang magiging takdang-aralin ng mga mag-aaral hinggil sa susunod na pkasang kanilang tatalakayin: Ang Buwan . Buwan.Matapos ang paglalagay ng mga tauhang pinili. Pagkatapos. ibubuod ng guro ang kwento sa mga mag-aaral.

III-16 BSE Filipino Maikling kwentong Filipino Prop.Sa. Myrna Gasingan Buwan .At mula sa kanilang mga sagot. hihingiin ng guro ang opinyon ng mga bata hinggil sa isang masayang pamilya.Samaco. upang mailahad ang mga pangyayari sa akda: .Hulugan mo ako ng Sundang Ni Lualhati Bautista Mga Kagamitan : Sipi ng Kwento Mga Graphic Organizer Larawan ng isang Masayang Pamilya at Bahay Ampunan Estratehiya: Pagganyak: May ipapakitang larawan ng masayang pamilya ang guro sa mga mag-aaral sa klase . Buwan. Paksang Aralin: Buwan . Buwan.. Buwan. Ipapaskil ng guro ang isang Film strips.. Princess M.Hulugan mo ako ng Sundang Ni Lualhati Bautista sa pamamagitan ng paggamit ng Story Grammar Comprehension at Film Strips sa pagtalakay ng akda.Hulugan mo ako ng Sundang Ni Lualhati Bautista Layunin: Nailalarawan at Naunawaan ang kabuuan ng akdang Buwan . bubuksan ng guro ang paksang kanilang tatalakayin sa raaw na iyon. Sa pagbubukas ng paksang tatalakayin..

ipipaliwanag ng guro na malaki ang kinalaman ng lipunan sa buhay ng mga mamamayang naninirahan dito. Matapos ng pagpili at pagpapaliwanag.Sa pamamagitan ng Film Strips na ito. At ipapaliwanag nila kung ano ang damdaming ipinapahayag sa mga katagang pinili. Pamagat Mga Tauhan Tagpuan Mga Pangyayari Kinapapalooban Tema . mamimili ang mga mag-aaral ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng damdamin sa akda. ibubuod ng buong klase ang kwebto sa pamamagitan ng Story Grammar Comprehension. Matapos mabuod ang kwento.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful