Ang aklatan o library (bigkas /láy·bra·rí/) ay isang silid o gusaling may koleksyon ng mga aklat.

Madalas itong puntahan ng mga taong ninanais na huwag bumili o di kaya ay walang pambili ng aklat. Karaniwan ay may mga koleksyon din ng pahayagan at mga magazine sa mga aklatan. Ang koleksyon ng aklatan ay maaari rin namang kapalooban ng mga produkto ng makabagong teknolohiya gaya ng mga CD, DVD, audio tapes, video tapes at iba pang multimedia. Sa makabagong panahon, ang mga modernong mga aklatan ay nakapaghahandog narin ng serbisyo ng internet sa kanilang mga kliyente. Ang pagsangguni sa aklatan sa pamamagitan ng kaalaman kung saan at paano hahanapin ang mga aklat ay lubhang mahalaga upang medaling mahanap ang aklat na kailangan . Isaalang-alang natin ang lugar o puwesto ng mga sumusunod: 1. 2. 3. 4. Kard Katalog Mga sangguniang aklat Pahayagan at magasin Atlas

Klasipikasyon Ginagamit sa Aklatan May dalawang uri ng klasipikasyong ginagamit sa mga aklatan ang Sistemang Dewey Decimal at ang Sistemang Library of Congress. Sa Sistemang Dewey Decimal, pinapangkat ang mga aklat sa sampung pangunahing asignatura:
y

y y

y y y

y

y

000 -099 Panlahatang Aklat : ensayklopidya , sangguniang , aklat 100-199 Pilosopiya : sikolohiya, Katauhan,, pag uugali 200 ± 299 Relihiyon : Bibliya , aralin sa relihiyon, metolohiya 300 -399 Agham Panlipunan; abogasya, edukasyon, pamahalaan, ekonomiya 400 -499 Pilolohiya ; wika , retorika, talatinigan 500 -599 Agham; matimatika, elektrisidad , pisika, botani, zoology 600 -699 Agham (Applied ): hanapbuhay, imbensyon, absasyon, pagsasaka 700 -799 Sining; Paglilibang, musika, pagpipinta, arkitektura, palakasan, teatro 800-899 Literatura: dula, panulaan, sanaysay, talumpati 900 -999 Kasaysayan: heograpiya, paglalakbay, talambuhay. Ang sistemang Library of Congress ay kakaiba sa una A Panlahatang Aklat B Pilosopiya, Relihiyon C Kasaysayan D Kasaysayan ng Ibang Bansa E-F Kasaysayan ng Amerika (Pilipinas) G Heograpiya/ Antropolohiya H Agham Panlipunan J Agham Pampulitika K Abogasya L Adukasyon M Musika N Sining P Wika at Panitikan Q Agham R Medisina S Pagsasaka T Teknolohiya U Agham Panghukbo V Agham Pandagat Z Agham Pang-aklatan/ Bibliograpiya

y

Ang katalogo ng aklatan, muwestraryong pang-aklatan, tarhetang katalogo o kard katalog ay isang listahan o talaang matatagpuan sa aklatan.[1] Binubuo ito ng tatlong bahagi: pangalan ng may-akda, pamagat ng aklat, at paksa.

Ang katalogo ng aklatan sa Sterling Memorial Library ng Unibersidad ng Yale.

BAHAGI NG KARD KATALOG
1. May-akda
F 398.6 Sa 261 1958 62713 Santos , Angeles S. Isang libo at isang bugtong/ Angeles S. Santos,- ikalawang pagkalimbag. Malabon: Epifanmio de los Santos College , 1958 103 p. :ill;26 cm 1. Riddles, I. Titles

Call Number

2. Pamagat 3.
F 398.6 Sa 261 Isang libo at isang bugtong/ Santos , Angeles S. Isang libo at isang bugtong/ Santos , Angeles S. - ikalawang pagkalimbag. Malabon: Epifanmio de los Santos College , 1958 103 p. :ill;26 cm

May Akda

Paksa

Pamagat ng Aklat

4. Paksa
F 398.6 Sa 261 1958 Mga Bugtong Isang libo at isang bugtong/ Angeles S. Santos,- ikalawang pagkalimbag. Malabon: Epifanmio de los Santos College , 1958 103 p. :ill;26 cm

Naglimbag

Pahina