Saranggola ni Efren R. Abueg ´Rading, Pquito, Nelson«pakinggan ninyo ang kwentong ito.

May isang lalaki, walong taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon.µ ´Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola,µ wika ng ama. ´Hindi ako marunong, Tatay,µ anang batang lalaki. ´Madali ¶yan. Tuturuan kita,µ sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinuruang gumawa ng saranggola ang anak. ´Tatay«ibili mo ako ng guryon,µ sabi uli ng bata sa ama. ´Anak, pag-aralan mo na lamang mapalipad ang saranggola nang mataas. Madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon!µ Nainis ang bata sa kanyang ama. ´Kinakantyawan ako sa bukid, Tatay,µ anang bata. ´Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan«bakit daw kay liit ng saranggola ko!µ Nagtawa ang ama at tinapik na naman sa balikat ang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumipad nang pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang, wasak-wasak. Minsan sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola. Hinabol nilang mag-ama iyon at nakita nilang nakasampid sa isang balag. ´Tingnan mo«hindi nasira,µ nagmamalaking wika ng ama. ´Kung guryon ¶yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki at madali ngang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak.µ Nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging katorse anyos siya. May iba na siyang hilig; damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan. ´Anak«dalawang sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka na papalitan. Magtitipid ka rin sa damit at huwag kang gasta nang gasta. Hindi madaling kitain ang salapi,µ pagunita ng kanyang ama. ´Kawawa nga ako, Tatay,µ katwiran ng bata. ´Anak ako ng tanging may-ari ng istasyon ng gasoline at machine shop sa bayan natin, pero at itsura ko«parang anak ng pobre.µ ´Disente ka naman, a. Malinis ang damit mo, husto ka sa mga gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ang isang kabataang tulad mo. Hindi natututuhan ang pagtitipid.µ Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga kabarkada at madalas, pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw na walang klase. ´Pinahihirapan talaga ako ng Tatay,µ puno ng hinanakit ang tinig na pagsusumbong ng bata sa ina. ´Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin«parang ampon!µ ´Hindi totoo ang sinabi mo, anak,µ malumanay na sansala ng kanyang ina sa paghihinanakit niya sa ama. Alam mo mataas ang pangarap niya para sa iyo.µ ´Bakit? Ano ang gusto niya para sa akin?µ ´Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero.µ

Nakatapos naman ng inhinyerya ang binata. anak.µ sabi ng kanyang ama nang makuha na niya ang lisensiya bilang mechanical engineer.µ ´Bakit pa.µ ´Bakit kailangan ko pang magtagumpay? Hindi ba·t ipamamana ninyo sa akin ni Itay ang ating kabuhayan?µ ´Totoo iyan. Hindi mo hilig ang commerce. pagtitiis. subalit naisip niyang makapagtitiis pa siya. ´Ngayon anak«bibigyan kita ng limampung libong piso. anak. ´Bata pa ako. ngunit sa pagsusulit sa gobyerno. magiging magaan sa iyo ang lahat.engineering nga ang bagay sa iyo. Gayunman. Inay. ´Akala ko«ako na ang hahawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. ´Inoobserbahan kita. Magsama-sama tayo sa isang unibersidad. Pumayag siya. ´Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Isinubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Kaya ko pang mag-asikaso ng hanapbuhay na iyan. ´Mabuti ¶yon. ´Ayoko nang mag-aral.Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama.µ Tinanggap niya ang halagang ipinagkaloob ng ama. ´Tipid. Hindi na siya nanininwala sa sinabi ng kanyang ina. kahihiyan lamang ang dinaranas ko rito. Ngunit nang kausapin niya ang ama.µ sabi niya sa kanyang ina nang dalawin siya nito sa dormitoryo. ´Magtiwala ka sa amin. anak. anak«pero paano mo mapauunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang mga hirap sa pagtatayo niyan?µ Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina. May machine shop tayo«sino ba ang magmamana niyon kundi ikaw?µ Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada. Bakit ako ginaganoon ni Itay? Gusto ba niya akong pahirapan?µ Pinayapa ng kanyang ina ang kanyang kalooban. Gayunman. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. anak. Humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Gamitin mo sa paghahanapbuhay. Itay? Mayroon na tayong negosyo. hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Tanungin mo ang iyong ina.µ nawika niya sa ama. Palagay ko mechanical engineering ang bagay sa iyo.µ Ngunit may lason na sa kanyang isip.µ mungkahi ng isa sa limang magkakaibigan. ibig kong isaisip mong.µ ´Makabubuti ba sa akin ang magmukhang basahan at magdildil ng asin?µ ´Makabubuting matuto kang magtiis. nakabilang siya sa nangungunang unang dalawampu. hindi siya makapaghimagsik dito. Naging lubos ang paghihimagsik niya sa kanyang ama. Pero sa tingin ko«. Pagkatapos mo naman ng pag-aaral at magtagumpay ka sa hanapbuhay. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makabubuti sa iyong hinaharap. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lunsod at ngayong binata na siya. Saka ibig ko. sumangguni pa rin siya sa ina. Namangha siya. ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. ´Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama. Nang labingwalo na siya napagkaisahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce.µ Masama man ang loob. .µ ´Mabuti na ¶yong makatindig ka sa sarili mong mga paa. Hindi siya pangunahin sa klase. magpundar ka ng sariling negosyo. tumutol ito.

Naglayas ang binata nang hindi man lamang nagpaalam kahit sa ina. Isang araw. Subukin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. dumating ito sa kanilang bahay. ´Bakit hindi pa sa ikatlong bayan ka nagtayo ng machine shop? Magkukumpetensiya pa tayo rito. nakaipon siya ng sampung libong piso at nakabili ng maliit na machine shop. anak. Nang hindi siya makabayad.baka hindi na kayo magkita. ´Nabigyan na kita ng pang-umpisang puhunan.µ ´Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak?µ ´Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. kaya dinadalaw ang lalaki ng kanyang may edad nang ina.Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanliang bayan. Inay.µ ´Akala ko ba·y bahala na ako sa buhay ko. Sa tindi ng hinanakit. anang kasabihan. Nakalimutan niya ang paggalang sa mga magulang. pero hindi siya makadalaw dahil sa hinanakit mo. gaya ng dati may pasalubong sa tatlong apong lalaki.µ Noon nagsiklab ang binata. na nagakaroon ako ng ama!µ Umiyak ang kanyang ina. hindi niya dinatnan ang kanyang asawa at tatlong anak sa bahay. Nagkautang tuloy siya ng labindalawang libo sa mga kinukunan niya ng materyales. Dinadalaw ang inyong matanda. Hindi ka sumunod sa mungkahi ko na umiwas sa kumpetisyon. ´Kinalimutan ko na. lagi ba sila roon?µ Tumango ang tinanong na katulong. ´Nasaan sila?µ usig niya sa katulong.µ Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. kilala na ang kanyang machine shop sa Pasay.µ . Sa loob ng tatlong taon. naghanap pa ng mga bagong kontrato hanggang sa loob pa ng dalawang taon. ´Umuwi ho uli sa probinsya. anak!µ nawika nito bago umalis. ´May dalawang na hong regular silang nagpupunta roon. nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. Saka napapailing. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil higit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. ´Kung gayon«. ´Ibig ng Itay mong Makita ang kanyang mga apo. ´Kung sabagay«mabuting magturo ang karanasan!µ May isang taon ding nagtiyaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Hindi madali ang mabuhay sa mundo. Itay?| Natigilan ang kanyang ama.µ sabi ng kanyang ina. Agad-agad siyang pinagsadya ng kanyang ama. gumawa na rin ang machine shop niya ng mga partes ng kotse. Nagpakagumon siya sa trabaho. Kumuntrata siya ng paggawa ng tambutso sa isang auto assembler at kumita siya nang malaki. Dumabog siya sa harap ng ama. Isang araw. inilit ang mga makinang kanyang ginagamit. ´Ano kayong klaseng ama? Bakit ninyo natitiis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyong makitang nahihirapan ako?µ ´Ibig kong matutuhan mo ang lahat ng nangyayari sa buhay na ito. hindi pa rin niya binigyang-halaga ang bulalas ng iyon ng kanyang ina. Nagpalipat-lipat sa kung saan-saang trabaho hanggang pagkaraan ng limang taon. Ang dugo ay dugo. Patawirin daw ho ang inyong ama!µ ´Umuwi uli? Bakit.

nagunita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. May nabugnos na moog sa kanyang puso. parang lumundag ang kanyang puso at humalik sa pisngi ng yumao. pati sa asawa mo«nakatitiyak siya na makapananatili ka roon. Nasa itaas ka na. Nelson«tandaan ninyo ang kwentong iyan. Ngunit sa pagkaunawang patawirin ang kanyang ama. Nahalinhan ng pagsisisi ang hinanakit. Nagunita niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Kwento ¶yan namin ng inyong namatay na lolo. Hayaan mo«tuturuan kita!µ paliwanag na ama. Paquito. At sabi niya sa akin. nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. ´Wa-walang hinanakit?µ ´Oo.May poot na sumiklab sa kanyang dibdib. Kwento naming dalawa. nagbalik siya sa bayang sinilangan. ´Rading. ´Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagak niyon sa itaas. Kasunod niyon. anak«dahil natupad na ang pangarap niya. Kinabukasan. Nanlambot siya sa galit. umiyak siya nang marahan. kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay ng kanyang laman. tiyaga at ingat iyan!µ Magdamag siyang hindi mapalagay. .µ Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ang mga labi nito. ´Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa itaas. ´Huwag kang umiyak«.namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Nilapitan niya ang ina at sa pagkakayakap dito.µ Anas ng kanyang ina. nasa husay. Lagi niyang naiisip ang sinabing iyon ng kanyang ama. sakay ng kanyang kotse. ´Patay na siya!µ bulalas na kanyang asawang umiyak sa kanyang dibdib.

Abueg. ay nagtamo ng maraming gantimpala sa iba¶t ibang timpalak-panitik na kinabibilangan ng KADIPAN. at iba pa. A. ESSP-NPC Journalism Awards. Introduksyon Ang kwentong ito ay hango sa kwento ng isang anak na nagkaroon ng hinanakit sa kanyang ama at inisip na hindi siya mahal ng kanyang ama dahil hindi sa kanya naibigay ang mga bagay na kanyang nais noong siya ay bata pa lamang hanggang sa kanyang pagtanda. A. Uri ng Panitikan Talambuhay/Maikling Kwento C. sa huli ay maiintindihan din ng anak kung para saan ang lahat ng ginawa ng kanyang magulang para sa kanya. Gantimpalang Liwayway. Tema/Paksa ± Saranggola . II. tubong Cavite. Siya ang naging patnugot ng Bulaklak at Panitikan. Ngunit sa banding huli. PALANCA. Pilipino Press. Tumayo kang mag-isa! Lumaban sa hamon ng buhay! Magpakatatag ngunit huuwag kang magtatanim ng galit sa iyong puso sapagkat magbubunga rin ito ng galit at poot. B. Ang pinili niyang sampu sa kanyang mga kwento ay nagkamit ng karangalan sa unang paggawad ng Gantimpalang Balagtas (1969). Kahit man hindi ito gusto ng anak. Layunin ng Akda na sabihin sa lahat ng mambabasa na hindi mo dapat iasa ang sarili mo sa iba. Sa halip ay paggalang at pagmamahal upang ang mga ganitong gawi ay maaari mong anihin mula sa iyong kapwa. doon nalaman ng anak na lahat ng ginaawa ng kanyang ama ay hindi para sa ikalulungkot o ikasasama sa kanya kundi para sa kanyang ikabubuti. May-akda Efren R. Abueg Si Efren R. Layunin ng Akda Ipakita sa lahat na ang mga ginagawa ng ating mga magulang ay para rin sa ikabubuti ng anak.I. III. propesor sa Filipino sa Pamantasan De La Salle.

C. Kahit labag ito sa kalooban ng kanyang anak.³Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. IV. Mga Tauhan Rading.´ B. ginawa niya pa rin ito dahil ito ang sa tingin niya¶y tama para sa kanyang anak. di gaya ng tahimik. Ibinigay niyang halimbawa na ang maingay at nagpapalahaw na pag-iyak ay di-tanda ng kalaliman ng kalungkutan. Paquito. V. Machine Shop ± negosyo ng ama ng nagsasalaysay. Tagpuan Tahanan ± kung saan nakatira ang pamilya ng nagsasalaysay. Nilalaman/Balangkas Ipinahihiwatig ng kwento ang mga paghihirap ng isang ama para mapabuti ang kinabukasan ng kanyang anak. Dahil nag-iisa lamang ito hanggang makamit mo ang tugatog ng tagumpay mula sa sarili mong pagsusumikap. Nelson ± mga anak ng nagsasalaysay sa kwento. Mahirap kalimutan ang alaalang naging bahagi ng iyong buong pagkatao. alaalang walang katulad. Ang mga alaalang ito ang nakapagtuturo sa iyo ng mga bagay na babalik-balikan. Istilo Isa sa mga sangkap ng maikling kwento ay ang damdamin at katimpian nito. VI. kung saan ikinekwento niya ang naging pagsasama nila ng kanyang ama sa kanyang mga anak. Alaalang walang kapantay. Si Matute ang nagsabing higit na masining ang matimping paglalarawan ng damdamin. Kaisipan/Ideya Ang tamis ng pag alaala ng kahapon ay sadyang napakasarap gunitain. . Ama at Ina ± mga magulang ng nagsasalaysay sa kwento.

Hanggang lumaki siya at pumasok sa kolehiyo.pigil. at di-mailuhang pighati. magagawa niya itong pataasin at paliparin sa ere na mas mataas pa sa guryon. lugod. saranggola ang ginawa at ibinigay sa kanya. Mas pinapili siyang maging mechanical engineer dahil may tiwala ang kanyang ama na magaling siya sa larangang ito kahit ayaw ito ng kanyang anak dahil mas gusto ng anak na gayahin ang kurso na kinuha ng kanyang mga kaibigan para may kasama siya sa kolehiyo. Ngunit malungkot pa rin ang anak dahil hindi niya mapataas ang lipad ang kanyang saranggola. kundi sa taong nagpapalipad nito. Mahalagang madama ito sa kwento sapagkat ang damdamin ang nagbibigay-kulay sa mga pangyayari sa maikling kwento. takot. Umunlad siya sa buhay at naging mayaman. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na wag na siyang malungkot at umiyak. may sama ng loob pa rin siya sa kanyang ama at tuluyan na ngang tinalikuran. VII. Nagsimula na siyang magalit sa kanyang ama at magkaroon ng sama ng loob dito. Kaya humiling siya ng guryon sa kanyang ama dahil ito ang kalimitang ginagamit ng kanyang mga kalaro at mataas ang lipad nito sa ere. mapapataas mo pa ang lipad nito kaysa sa guryon. patuloy pa rin na hindi binibigay sa kanya ang mga gusto niya kahit kailangan niya ito o kinahihiligan niya ito. Tinuruan siya kung paano magpalipad nito. Hanggang magtapos siya sa kolehiyo at nagkaroon na ng sariling pamilya. inggit. at iba pa. At balang araw. titingalain ka. lungkot. Ngunit hindi siya ginawan o binigyan ng kanyang ama. Konklusyon Ang tao ay binubukalan sa puso ng iba¶t ibang damdamin ± tuwa. . Doon niya natutunan sa kanyang ama na basta¶t may galing at husay ka. Hanggang sa dumating ang oras na pumanaw na ang kanyang ama. Buod Tinuruan ng kanyang ama ang anak na magpalipad ng saranggola. dahil namatay ang kanyang ama na walang sama ng loob sa kanya. VII. napaluha siya at nagsisi. Ang pagpapalipad ng saranggola ay wala sa saranggola o sa guryon. Kung mahusay kang magpalipad ng saranggola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful