Saranggola ni Efren R. Abueg ´Rading, Pquito, Nelson«pakinggan ninyo ang kwentong ito.

May isang lalaki, walong taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon.µ ´Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola,µ wika ng ama. ´Hindi ako marunong, Tatay,µ anang batang lalaki. ´Madali ¶yan. Tuturuan kita,µ sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinuruang gumawa ng saranggola ang anak. ´Tatay«ibili mo ako ng guryon,µ sabi uli ng bata sa ama. ´Anak, pag-aralan mo na lamang mapalipad ang saranggola nang mataas. Madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon!µ Nainis ang bata sa kanyang ama. ´Kinakantyawan ako sa bukid, Tatay,µ anang bata. ´Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan«bakit daw kay liit ng saranggola ko!µ Nagtawa ang ama at tinapik na naman sa balikat ang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumipad nang pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang, wasak-wasak. Minsan sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola. Hinabol nilang mag-ama iyon at nakita nilang nakasampid sa isang balag. ´Tingnan mo«hindi nasira,µ nagmamalaking wika ng ama. ´Kung guryon ¶yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki at madali ngang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak.µ Nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging katorse anyos siya. May iba na siyang hilig; damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan. ´Anak«dalawang sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka na papalitan. Magtitipid ka rin sa damit at huwag kang gasta nang gasta. Hindi madaling kitain ang salapi,µ pagunita ng kanyang ama. ´Kawawa nga ako, Tatay,µ katwiran ng bata. ´Anak ako ng tanging may-ari ng istasyon ng gasoline at machine shop sa bayan natin, pero at itsura ko«parang anak ng pobre.µ ´Disente ka naman, a. Malinis ang damit mo, husto ka sa mga gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ang isang kabataang tulad mo. Hindi natututuhan ang pagtitipid.µ Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga kabarkada at madalas, pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw na walang klase. ´Pinahihirapan talaga ako ng Tatay,µ puno ng hinanakit ang tinig na pagsusumbong ng bata sa ina. ´Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin«parang ampon!µ ´Hindi totoo ang sinabi mo, anak,µ malumanay na sansala ng kanyang ina sa paghihinanakit niya sa ama. Alam mo mataas ang pangarap niya para sa iyo.µ ´Bakit? Ano ang gusto niya para sa akin?µ ´Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero.µ

Hindi siya pangunahin sa klase. magiging magaan sa iyo ang lahat. Palagay ko mechanical engineering ang bagay sa iyo. ´Akala ko«ako na ang hahawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Itay? Mayroon na tayong negosyo. Bakit ako ginaganoon ni Itay? Gusto ba niya akong pahirapan?µ Pinayapa ng kanyang ina ang kanyang kalooban. Naging lubos ang paghihimagsik niya sa kanyang ama. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lunsod at ngayong binata na siya. anak.Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama.µ ´Bakit pa. tumutol ito.µ ´Makabubuti ba sa akin ang magmukhang basahan at magdildil ng asin?µ ´Makabubuting matuto kang magtiis. Ngunit nang kausapin niya ang ama.µ ´Bakit kailangan ko pang magtagumpay? Hindi ba·t ipamamana ninyo sa akin ni Itay ang ating kabuhayan?µ ´Totoo iyan.engineering nga ang bagay sa iyo. Kaya ko pang mag-asikaso ng hanapbuhay na iyan. magpundar ka ng sariling negosyo. Isinubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Nang labingwalo na siya napagkaisahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Namangha siya. subalit naisip niyang makapagtitiis pa siya. Gayunman. ´Ayoko nang mag-aral.µ sabi ng kanyang ama nang makuha na niya ang lisensiya bilang mechanical engineer. Hindi mo hilig ang commerce. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makabubuti sa iyong hinaharap. anak. ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala.µ Ngunit may lason na sa kanyang isip. ´Bata pa ako. pagtitiis. hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. . Humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Nakatapos naman ng inhinyerya ang binata. Inay. ´Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama. Hindi na siya nanininwala sa sinabi ng kanyang ina. Magsama-sama tayo sa isang unibersidad. hindi siya makapaghimagsik dito. anak«pero paano mo mapauunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang mga hirap sa pagtatayo niyan?µ Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina. ´Inoobserbahan kita. Saka ibig ko. ´Mabuti ¶yon. anak. Pumayag siya. ´Tipid. ´Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama.µ Masama man ang loob. Pero sa tingin ko«. ngunit sa pagsusulit sa gobyerno. Gamitin mo sa paghahanapbuhay. Tanungin mo ang iyong ina. anak.µ nawika niya sa ama.µ sabi niya sa kanyang ina nang dalawin siya nito sa dormitoryo.µ ´Mabuti na ¶yong makatindig ka sa sarili mong mga paa. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. nakabilang siya sa nangungunang unang dalawampu.µ mungkahi ng isa sa limang magkakaibigan. ibig kong isaisip mong. kahihiyan lamang ang dinaranas ko rito.µ Tinanggap niya ang halagang ipinagkaloob ng ama. ´Ngayon anak«bibigyan kita ng limampung libong piso. Pagkatapos mo naman ng pag-aaral at magtagumpay ka sa hanapbuhay. Gayunman. sumangguni pa rin siya sa ina. May machine shop tayo«sino ba ang magmamana niyon kundi ikaw?µ Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada. ´Magtiwala ka sa amin.

nakaipon siya ng sampung libong piso at nakabili ng maliit na machine shop. ´Nabigyan na kita ng pang-umpisang puhunan. ´May dalawang na hong regular silang nagpupunta roon. ´Kinalimutan ko na.µ Noon nagsiklab ang binata. anak. Nagpakagumon siya sa trabaho. naghanap pa ng mga bagong kontrato hanggang sa loob pa ng dalawang taon. Nagkautang tuloy siya ng labindalawang libo sa mga kinukunan niya ng materyales. Isang araw. gumawa na rin ang machine shop niya ng mga partes ng kotse. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil higit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. Saka napapailing. na nagakaroon ako ng ama!µ Umiyak ang kanyang ina. dumating ito sa kanilang bahay. ´Umuwi ho uli sa probinsya. Isang araw. Inay. Naglayas ang binata nang hindi man lamang nagpaalam kahit sa ina. Dinadalaw ang inyong matanda. inilit ang mga makinang kanyang ginagamit.µ . hindi pa rin niya binigyang-halaga ang bulalas ng iyon ng kanyang ina. ´Nasaan sila?µ usig niya sa katulong.µ sabi ng kanyang ina. Nakalimutan niya ang paggalang sa mga magulang. Sa loob ng tatlong taon.µ ´Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak?µ ´Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. kaya dinadalaw ang lalaki ng kanyang may edad nang ina.baka hindi na kayo magkita. gaya ng dati may pasalubong sa tatlong apong lalaki. pero hindi siya makadalaw dahil sa hinanakit mo. Hindi madali ang mabuhay sa mundo. Kumuntrata siya ng paggawa ng tambutso sa isang auto assembler at kumita siya nang malaki. Itay?| Natigilan ang kanyang ama. anak!µ nawika nito bago umalis. Nagpalipat-lipat sa kung saan-saang trabaho hanggang pagkaraan ng limang taon. anang kasabihan. Hindi ka sumunod sa mungkahi ko na umiwas sa kumpetisyon. kilala na ang kanyang machine shop sa Pasay. hindi niya dinatnan ang kanyang asawa at tatlong anak sa bahay. ´Kung gayon«. ´Kung sabagay«mabuting magturo ang karanasan!µ May isang taon ding nagtiyaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Subukin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap.Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanliang bayan. nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. ´Bakit hindi pa sa ikatlong bayan ka nagtayo ng machine shop? Magkukumpetensiya pa tayo rito. ´Ibig ng Itay mong Makita ang kanyang mga apo.µ Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Dumabog siya sa harap ng ama. Sa tindi ng hinanakit. Ang dugo ay dugo.µ ´Akala ko ba·y bahala na ako sa buhay ko. lagi ba sila roon?µ Tumango ang tinanong na katulong. Patawirin daw ho ang inyong ama!µ ´Umuwi uli? Bakit. ´Ano kayong klaseng ama? Bakit ninyo natitiis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyong makitang nahihirapan ako?µ ´Ibig kong matutuhan mo ang lahat ng nangyayari sa buhay na ito. Agad-agad siyang pinagsadya ng kanyang ama. Nang hindi siya makabayad.

µ Anas ng kanyang ina. Nelson«tandaan ninyo ang kwentong iyan. Kinabukasan. nasa husay. ´Huwag kang umiyak«. Nasa itaas ka na. Kasunod niyon. kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay ng kanyang laman. Nanlambot siya sa galit. Nilapitan niya ang ina at sa pagkakayakap dito. Kwento naming dalawa.May poot na sumiklab sa kanyang dibdib.µ Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ang mga labi nito.namatay siyang walang hinanakit sa iyo. nagbalik siya sa bayang sinilangan. ´Rading. Kwento ¶yan namin ng inyong namatay na lolo. pati sa asawa mo«nakatitiyak siya na makapananatili ka roon. ´Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagak niyon sa itaas. tiyaga at ingat iyan!µ Magdamag siyang hindi mapalagay. nagunita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. ´Patay na siya!µ bulalas na kanyang asawang umiyak sa kanyang dibdib. nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Ngunit sa pagkaunawang patawirin ang kanyang ama. ´Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa itaas. sakay ng kanyang kotse. Hayaan mo«tuturuan kita!µ paliwanag na ama. umiyak siya nang marahan. At sabi niya sa akin. parang lumundag ang kanyang puso at humalik sa pisngi ng yumao. Paquito. Lagi niyang naiisip ang sinabing iyon ng kanyang ama. . ´Wa-walang hinanakit?µ ´Oo. anak«dahil natupad na ang pangarap niya. Nahalinhan ng pagsisisi ang hinanakit. May nabugnos na moog sa kanyang puso. Nagunita niya ang pagpapalipad nila ng saranggola.

Tema/Paksa ± Saranggola . PALANCA. Abueg Si Efren R. II. Abueg. Pilipino Press. A. ESSP-NPC Journalism Awards. B. sa huli ay maiintindihan din ng anak kung para saan ang lahat ng ginawa ng kanyang magulang para sa kanya. at iba pa. Uri ng Panitikan Talambuhay/Maikling Kwento C. Sa halip ay paggalang at pagmamahal upang ang mga ganitong gawi ay maaari mong anihin mula sa iyong kapwa. Tumayo kang mag-isa! Lumaban sa hamon ng buhay! Magpakatatag ngunit huuwag kang magtatanim ng galit sa iyong puso sapagkat magbubunga rin ito ng galit at poot. doon nalaman ng anak na lahat ng ginaawa ng kanyang ama ay hindi para sa ikalulungkot o ikasasama sa kanya kundi para sa kanyang ikabubuti. Gantimpalang Liwayway. Ang pinili niyang sampu sa kanyang mga kwento ay nagkamit ng karangalan sa unang paggawad ng Gantimpalang Balagtas (1969). Layunin ng Akda na sabihin sa lahat ng mambabasa na hindi mo dapat iasa ang sarili mo sa iba. ay nagtamo ng maraming gantimpala sa iba¶t ibang timpalak-panitik na kinabibilangan ng KADIPAN. Kahit man hindi ito gusto ng anak. tubong Cavite. propesor sa Filipino sa Pamantasan De La Salle. Layunin ng Akda Ipakita sa lahat na ang mga ginagawa ng ating mga magulang ay para rin sa ikabubuti ng anak. Ngunit sa banding huli. Introduksyon Ang kwentong ito ay hango sa kwento ng isang anak na nagkaroon ng hinanakit sa kanyang ama at inisip na hindi siya mahal ng kanyang ama dahil hindi sa kanya naibigay ang mga bagay na kanyang nais noong siya ay bata pa lamang hanggang sa kanyang pagtanda. Siya ang naging patnugot ng Bulaklak at Panitikan. A. May-akda Efren R. III.I.

VI. Tagpuan Tahanan ± kung saan nakatira ang pamilya ng nagsasalaysay. Ang mga alaalang ito ang nakapagtuturo sa iyo ng mga bagay na babalik-balikan. Dahil nag-iisa lamang ito hanggang makamit mo ang tugatog ng tagumpay mula sa sarili mong pagsusumikap.³Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. Kaisipan/Ideya Ang tamis ng pag alaala ng kahapon ay sadyang napakasarap gunitain. Mga Tauhan Rading. Nelson ± mga anak ng nagsasalaysay sa kwento. alaalang walang katulad. ginawa niya pa rin ito dahil ito ang sa tingin niya¶y tama para sa kanyang anak. Istilo Isa sa mga sangkap ng maikling kwento ay ang damdamin at katimpian nito. Mahirap kalimutan ang alaalang naging bahagi ng iyong buong pagkatao. Alaalang walang kapantay. di gaya ng tahimik. . V. kung saan ikinekwento niya ang naging pagsasama nila ng kanyang ama sa kanyang mga anak. Si Matute ang nagsabing higit na masining ang matimping paglalarawan ng damdamin. IV. C. Machine Shop ± negosyo ng ama ng nagsasalaysay. Nilalaman/Balangkas Ipinahihiwatig ng kwento ang mga paghihirap ng isang ama para mapabuti ang kinabukasan ng kanyang anak.´ B. Kahit labag ito sa kalooban ng kanyang anak. Paquito. Ibinigay niyang halimbawa na ang maingay at nagpapalahaw na pag-iyak ay di-tanda ng kalaliman ng kalungkutan. Ama at Ina ± mga magulang ng nagsasalaysay sa kwento.

dahil namatay ang kanyang ama na walang sama ng loob sa kanya. Buod Tinuruan ng kanyang ama ang anak na magpalipad ng saranggola. Hanggang sa dumating ang oras na pumanaw na ang kanyang ama. patuloy pa rin na hindi binibigay sa kanya ang mga gusto niya kahit kailangan niya ito o kinahihiligan niya ito. Hanggang magtapos siya sa kolehiyo at nagkaroon na ng sariling pamilya. at di-mailuhang pighati. at iba pa. At balang araw.pigil. Konklusyon Ang tao ay binubukalan sa puso ng iba¶t ibang damdamin ± tuwa. Doon niya natutunan sa kanyang ama na basta¶t may galing at husay ka. titingalain ka. Ngunit hindi siya ginawan o binigyan ng kanyang ama. Tinuruan siya kung paano magpalipad nito. mapapataas mo pa ang lipad nito kaysa sa guryon. Umunlad siya sa buhay at naging mayaman. Mahalagang madama ito sa kwento sapagkat ang damdamin ang nagbibigay-kulay sa mga pangyayari sa maikling kwento. takot. magagawa niya itong pataasin at paliparin sa ere na mas mataas pa sa guryon. lugod. inggit. VII. Hanggang lumaki siya at pumasok sa kolehiyo. . Nagsimula na siyang magalit sa kanyang ama at magkaroon ng sama ng loob dito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na wag na siyang malungkot at umiyak. VII. Kung mahusay kang magpalipad ng saranggola. kundi sa taong nagpapalipad nito. napaluha siya at nagsisi. Kaya humiling siya ng guryon sa kanyang ama dahil ito ang kalimitang ginagamit ng kanyang mga kalaro at mataas ang lipad nito sa ere. may sama ng loob pa rin siya sa kanyang ama at tuluyan na ngang tinalikuran. saranggola ang ginawa at ibinigay sa kanya. Ang pagpapalipad ng saranggola ay wala sa saranggola o sa guryon. Ngunit malungkot pa rin ang anak dahil hindi niya mapataas ang lipad ang kanyang saranggola. Mas pinapili siyang maging mechanical engineer dahil may tiwala ang kanyang ama na magaling siya sa larangang ito kahit ayaw ito ng kanyang anak dahil mas gusto ng anak na gayahin ang kurso na kinuha ng kanyang mga kaibigan para may kasama siya sa kolehiyo. lungkot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful