Lathalain

(Feature Article)

ideya o kaisipan o situwasyon ang balita. The feature does a bit more ² it may also interpret news. idea or situation.Ano ba ang lathalain? Ano ang ipinagkaiba nito sa balita? ´A news story provides information about an event. Pero mayroon pang ibang ´magagawaµ ang isang lathalain ² maaari nitong bigyang katuturan (interpret). add depth and color to a story. magturo. o mang-aliw). magdagdag ng lalim at kulay sa isang istorya.µ ² Econnect. 2002 . instruct or entertain (Nagbibigay-impormasyon hinggil sa mga pangyayari.

Hal.Anu-ano ba ang uri ng lathalain? ‡ Human ² Interest (susing salita: pakikihamok (struggle) ng ordinaryong tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isang ordinaryong guro na nakatuklas ng bagong pamamaraan ng pagtuturo. Paano nga ba nabubuhay ang isang magbobote?) ‡ Personality Feature (susing salita: ordinaryong taong na mayroong kagila-gilalas o kahanga-hangang katangian o nagawa.) . Hal.

Demolisyon o dengue outbreak. Hal.) . ‡ News Feature (susing salita: ´bahaging taoµ o human side ng isang balitang malaki.‡ How-To Feature (susing salita: paano nga ba gawin ang isang bagay. ‡ Hal. ‡ Past Events Feature (Historical feature) (susing salita: kasaysayan). Paano magluto ng carbonara).

Anu-ano ang bahagi ng isang lathalain? ‡ Introduksiyon o panimula ‡ Katawan ‡ Kongklusyon o katapusan .

lagyan ito ng emosyon. Para maging mabisa ang inyong introduksiyon. . malinaw (vivid) na deskripsiyon ng pangyayari. etc. mga siniping pahayag na interesante. Ito ang nagsisilbing pamukaw sa atensiyon ng inyong mambabasa para tuluy-tuloy na basahin ang akda. drama.Introduksiyon: Pampagana para sa inyong mambabasa Ang introduksiyon ang pinakamahalagang bahagi ng lathalain.

‡ Maging malikhain sa pagsusulat ng inyong introduksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng pananalitang angkup na angkop sa inyong isinusulat. ‡ Gumawa ng magandang setting para sa inyong istorya. dapat na buhay at gumagalaw ang tauhan sa inyong lathalain.Ilang tips para sa magandang introduksiyon ‡ Tiyaking ¶kapani-paniwala· ang tauhang inyong ilalagay sa istorya. Ibig sabihin. Ilarawan nang mabuti ang umpisa ng mga pangyayari o ang pinagugatan ng inyong salaysay. Likhain ang napakainam na atmosphere o kaligiran sa inyong sulatin. . Huwag MAG-IMBENTO para hindi masakripisyo ang inyong integridad bilang mamamahayag/manunulat.

Upang maging mabisa ang pagsulat ninyo ng pinakakatawan ng inyong lathalain.Katawan ng lathalain: ang pagbibigay-linaw sa subject o isyu Sa pinakakatawan ng lathalain tinatalakay ang buong saysay ng kuwentong inyong isinusulat. Dapat manatili itong ´tapatµ sa introduksiyon. dapat tandaan ang ss. dapat masagot nito ang mga tanong o matalakay nang husto ang paksang inyong isinusulat. Ibig sabihin. na mga bagay: .

. mahalagang ilagay lamang ang pinakanakauugnay (relevant) o pinakamahalagang impormasyon. Sa pagtalakay.Tips para sa magandang katawan ng inyong lathalain: ‡ Gumamit ng makukulay subalit hindi naman napakatatayog na mga salita (highfaluting words) ‡ Manatiling nakapokus sa paksa. ‡ Siguruhin ang coherence o ang wastong pagkakabit-kabit ng mga ideya ‡ Tiyaking hindi naman siksik na siksik ang mga impormasyon para hindi magsawa ang mga mambabasa.

.Kongklusyon: Pag-iwan ng bakas ng isinulat sa puso·t isip ng mambabasa Dito nilalagom ang buong istorya at dapat itong magbigay ng napakalakas na impresyon para hindi malimutan ng mambabasa ang isinulat mo.

Tips para sa mas mabisang pagsusulat ng lathalain ‡ Magpokus sa human interest. ‡ Laging isaalang-alang ang inyong mambabasa habang isinusulat ninyo ang akda. mahalaga ang papel ng emosyon sa inyong isinusulat ‡ Maging malinaw kung bakit ninyo isinusulat ang lathalain ‡ Mahalaga ang accuracy o kawastuan ng mga datos o impormasyong ilalagay sa sulatin. Ano ba ang dapat nilang malaman at maramdaman? Nauunawaan ba nila ang wikang ginamit ko? .

Iwasan ang email o kaya naman ay phone interviews. . ‡ Makipagpanayam (interview) nang personal.‡ Iwasan ang clichés o yaong gasgas na mga linya. Sa harapang pag-uusap kasi. mas madedetalye mo ang damdamin at kulay ng iyong paksa.

baybay (spelling) at konstruksiyon ng inyong mga pangungusap. takdaan ang sarili: ilagay lamang ang DAPAT ilagay. Subalit. Dapat na magsalita mismo ang datos o ang taong pinapaksa ng inyong sulatin. Gumamit ng multisources sa inyong akda para sa kredibilidad ng inyong isusulat. Taliwas sa sinasabi ng ibang opinionated ang lathalain. Laging tiyaking tama ang inyong bantas (punctuations). Iwasang mag-opinyon sa inyong istorya. hindi ganoon sa lahat ng ‡ pagkakataon.‡ ‡ Gumamit ng mga quotation at anecdotes. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful