Lathalain

(Feature Article)

add depth and color to a story. idea or situation. magturo. instruct or entertain (Nagbibigay-impormasyon hinggil sa mga pangyayari. ideya o kaisipan o situwasyon ang balita.Ano ba ang lathalain? Ano ang ipinagkaiba nito sa balita? ´A news story provides information about an event. o mang-aliw). Pero mayroon pang ibang ´magagawaµ ang isang lathalain ² maaari nitong bigyang katuturan (interpret). magdagdag ng lalim at kulay sa isang istorya.µ ² Econnect. 2002 . The feature does a bit more ² it may also interpret news.

Hal. Hal. Paano nga ba nabubuhay ang isang magbobote?) ‡ Personality Feature (susing salita: ordinaryong taong na mayroong kagila-gilalas o kahanga-hangang katangian o nagawa. Isang ordinaryong guro na nakatuklas ng bagong pamamaraan ng pagtuturo.) .Anu-ano ba ang uri ng lathalain? ‡ Human ² Interest (susing salita: pakikihamok (struggle) ng ordinaryong tao sa pang-araw-araw na pamumuhay.

) . ‡ Hal. ‡ Past Events Feature (Historical feature) (susing salita: kasaysayan). ‡ News Feature (susing salita: ´bahaging taoµ o human side ng isang balitang malaki. Hal. Paano magluto ng carbonara). Demolisyon o dengue outbreak.‡ How-To Feature (susing salita: paano nga ba gawin ang isang bagay.

Anu-ano ang bahagi ng isang lathalain? ‡ Introduksiyon o panimula ‡ Katawan ‡ Kongklusyon o katapusan .

Para maging mabisa ang inyong introduksiyon. malinaw (vivid) na deskripsiyon ng pangyayari. mga siniping pahayag na interesante.Introduksiyon: Pampagana para sa inyong mambabasa Ang introduksiyon ang pinakamahalagang bahagi ng lathalain. . etc. Ito ang nagsisilbing pamukaw sa atensiyon ng inyong mambabasa para tuluy-tuloy na basahin ang akda. lagyan ito ng emosyon. drama.

Ibig sabihin. Likhain ang napakainam na atmosphere o kaligiran sa inyong sulatin. Huwag MAG-IMBENTO para hindi masakripisyo ang inyong integridad bilang mamamahayag/manunulat. ‡ Gumawa ng magandang setting para sa inyong istorya.Ilang tips para sa magandang introduksiyon ‡ Tiyaking ¶kapani-paniwala· ang tauhang inyong ilalagay sa istorya. . ‡ Maging malikhain sa pagsusulat ng inyong introduksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng pananalitang angkup na angkop sa inyong isinusulat. Ilarawan nang mabuti ang umpisa ng mga pangyayari o ang pinagugatan ng inyong salaysay. dapat na buhay at gumagalaw ang tauhan sa inyong lathalain.

na mga bagay: . dapat masagot nito ang mga tanong o matalakay nang husto ang paksang inyong isinusulat.Katawan ng lathalain: ang pagbibigay-linaw sa subject o isyu Sa pinakakatawan ng lathalain tinatalakay ang buong saysay ng kuwentong inyong isinusulat. Dapat manatili itong ´tapatµ sa introduksiyon. Ibig sabihin. dapat tandaan ang ss. Upang maging mabisa ang pagsulat ninyo ng pinakakatawan ng inyong lathalain.

‡ Siguruhin ang coherence o ang wastong pagkakabit-kabit ng mga ideya ‡ Tiyaking hindi naman siksik na siksik ang mga impormasyon para hindi magsawa ang mga mambabasa.Tips para sa magandang katawan ng inyong lathalain: ‡ Gumamit ng makukulay subalit hindi naman napakatatayog na mga salita (highfaluting words) ‡ Manatiling nakapokus sa paksa. . mahalagang ilagay lamang ang pinakanakauugnay (relevant) o pinakamahalagang impormasyon. Sa pagtalakay.

.Kongklusyon: Pag-iwan ng bakas ng isinulat sa puso·t isip ng mambabasa Dito nilalagom ang buong istorya at dapat itong magbigay ng napakalakas na impresyon para hindi malimutan ng mambabasa ang isinulat mo.

mahalaga ang papel ng emosyon sa inyong isinusulat ‡ Maging malinaw kung bakit ninyo isinusulat ang lathalain ‡ Mahalaga ang accuracy o kawastuan ng mga datos o impormasyong ilalagay sa sulatin.Tips para sa mas mabisang pagsusulat ng lathalain ‡ Magpokus sa human interest. Ano ba ang dapat nilang malaman at maramdaman? Nauunawaan ba nila ang wikang ginamit ko? . ‡ Laging isaalang-alang ang inyong mambabasa habang isinusulat ninyo ang akda.

mas madedetalye mo ang damdamin at kulay ng iyong paksa. . Iwasan ang email o kaya naman ay phone interviews. ‡ Makipagpanayam (interview) nang personal.‡ Iwasan ang clichés o yaong gasgas na mga linya. Sa harapang pag-uusap kasi.

Gumamit ng multisources sa inyong akda para sa kredibilidad ng inyong isusulat.‡ ‡ Gumamit ng mga quotation at anecdotes. Dapat na magsalita mismo ang datos o ang taong pinapaksa ng inyong sulatin. baybay (spelling) at konstruksiyon ng inyong mga pangungusap. Iwasang mag-opinyon sa inyong istorya. Taliwas sa sinasabi ng ibang opinionated ang lathalain. Laging tiyaking tama ang inyong bantas (punctuations). hindi ganoon sa lahat ng ‡ pagkakataon. . takdaan ang sarili: ilagay lamang ang DAPAT ilagay. Subalit.