Lathalain

(Feature Article)

2002 . instruct or entertain (Nagbibigay-impormasyon hinggil sa mga pangyayari. magdagdag ng lalim at kulay sa isang istorya.µ ² Econnect. add depth and color to a story. magturo. idea or situation.Ano ba ang lathalain? Ano ang ipinagkaiba nito sa balita? ´A news story provides information about an event. ideya o kaisipan o situwasyon ang balita. o mang-aliw). The feature does a bit more ² it may also interpret news. Pero mayroon pang ibang ´magagawaµ ang isang lathalain ² maaari nitong bigyang katuturan (interpret).

Anu-ano ba ang uri ng lathalain? ‡ Human ² Interest (susing salita: pakikihamok (struggle) ng ordinaryong tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paano nga ba nabubuhay ang isang magbobote?) ‡ Personality Feature (susing salita: ordinaryong taong na mayroong kagila-gilalas o kahanga-hangang katangian o nagawa. Hal. Hal.) . Isang ordinaryong guro na nakatuklas ng bagong pamamaraan ng pagtuturo.

) . Hal. ‡ Hal. ‡ Past Events Feature (Historical feature) (susing salita: kasaysayan). ‡ News Feature (susing salita: ´bahaging taoµ o human side ng isang balitang malaki.‡ How-To Feature (susing salita: paano nga ba gawin ang isang bagay. Demolisyon o dengue outbreak. Paano magluto ng carbonara).

Anu-ano ang bahagi ng isang lathalain? ‡ Introduksiyon o panimula ‡ Katawan ‡ Kongklusyon o katapusan .

. malinaw (vivid) na deskripsiyon ng pangyayari. Ito ang nagsisilbing pamukaw sa atensiyon ng inyong mambabasa para tuluy-tuloy na basahin ang akda. lagyan ito ng emosyon.Introduksiyon: Pampagana para sa inyong mambabasa Ang introduksiyon ang pinakamahalagang bahagi ng lathalain. etc. mga siniping pahayag na interesante. Para maging mabisa ang inyong introduksiyon. drama.

. Huwag MAG-IMBENTO para hindi masakripisyo ang inyong integridad bilang mamamahayag/manunulat. ‡ Gumawa ng magandang setting para sa inyong istorya. dapat na buhay at gumagalaw ang tauhan sa inyong lathalain. Likhain ang napakainam na atmosphere o kaligiran sa inyong sulatin.Ilang tips para sa magandang introduksiyon ‡ Tiyaking ¶kapani-paniwala· ang tauhang inyong ilalagay sa istorya. Ibig sabihin. Ilarawan nang mabuti ang umpisa ng mga pangyayari o ang pinagugatan ng inyong salaysay. ‡ Maging malikhain sa pagsusulat ng inyong introduksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng pananalitang angkup na angkop sa inyong isinusulat.

dapat tandaan ang ss. na mga bagay: .Katawan ng lathalain: ang pagbibigay-linaw sa subject o isyu Sa pinakakatawan ng lathalain tinatalakay ang buong saysay ng kuwentong inyong isinusulat. Upang maging mabisa ang pagsulat ninyo ng pinakakatawan ng inyong lathalain. dapat masagot nito ang mga tanong o matalakay nang husto ang paksang inyong isinusulat. Ibig sabihin. Dapat manatili itong ´tapatµ sa introduksiyon.

mahalagang ilagay lamang ang pinakanakauugnay (relevant) o pinakamahalagang impormasyon. .Tips para sa magandang katawan ng inyong lathalain: ‡ Gumamit ng makukulay subalit hindi naman napakatatayog na mga salita (highfaluting words) ‡ Manatiling nakapokus sa paksa. Sa pagtalakay. ‡ Siguruhin ang coherence o ang wastong pagkakabit-kabit ng mga ideya ‡ Tiyaking hindi naman siksik na siksik ang mga impormasyon para hindi magsawa ang mga mambabasa.

Kongklusyon: Pag-iwan ng bakas ng isinulat sa puso·t isip ng mambabasa Dito nilalagom ang buong istorya at dapat itong magbigay ng napakalakas na impresyon para hindi malimutan ng mambabasa ang isinulat mo. .

‡ Laging isaalang-alang ang inyong mambabasa habang isinusulat ninyo ang akda.Tips para sa mas mabisang pagsusulat ng lathalain ‡ Magpokus sa human interest. Ano ba ang dapat nilang malaman at maramdaman? Nauunawaan ba nila ang wikang ginamit ko? . mahalaga ang papel ng emosyon sa inyong isinusulat ‡ Maging malinaw kung bakit ninyo isinusulat ang lathalain ‡ Mahalaga ang accuracy o kawastuan ng mga datos o impormasyong ilalagay sa sulatin.

. Iwasan ang email o kaya naman ay phone interviews. mas madedetalye mo ang damdamin at kulay ng iyong paksa. Sa harapang pag-uusap kasi. ‡ Makipagpanayam (interview) nang personal.‡ Iwasan ang clichés o yaong gasgas na mga linya.

Taliwas sa sinasabi ng ibang opinionated ang lathalain. takdaan ang sarili: ilagay lamang ang DAPAT ilagay. hindi ganoon sa lahat ng ‡ pagkakataon. . Laging tiyaking tama ang inyong bantas (punctuations). Gumamit ng multisources sa inyong akda para sa kredibilidad ng inyong isusulat.‡ ‡ Gumamit ng mga quotation at anecdotes. Dapat na magsalita mismo ang datos o ang taong pinapaksa ng inyong sulatin. baybay (spelling) at konstruksiyon ng inyong mga pangungusap. Iwasang mag-opinyon sa inyong istorya. Subalit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful