Lathalain

(Feature Article)

ideya o kaisipan o situwasyon ang balita. 2002 . add depth and color to a story. The feature does a bit more ² it may also interpret news.µ ² Econnect. Pero mayroon pang ibang ´magagawaµ ang isang lathalain ² maaari nitong bigyang katuturan (interpret). o mang-aliw). idea or situation. magturo. magdagdag ng lalim at kulay sa isang istorya.Ano ba ang lathalain? Ano ang ipinagkaiba nito sa balita? ´A news story provides information about an event. instruct or entertain (Nagbibigay-impormasyon hinggil sa mga pangyayari.

Hal. Paano nga ba nabubuhay ang isang magbobote?) ‡ Personality Feature (susing salita: ordinaryong taong na mayroong kagila-gilalas o kahanga-hangang katangian o nagawa. Hal.) . Isang ordinaryong guro na nakatuklas ng bagong pamamaraan ng pagtuturo.Anu-ano ba ang uri ng lathalain? ‡ Human ² Interest (susing salita: pakikihamok (struggle) ng ordinaryong tao sa pang-araw-araw na pamumuhay.

) . ‡ News Feature (susing salita: ´bahaging taoµ o human side ng isang balitang malaki. ‡ Hal. Demolisyon o dengue outbreak. ‡ Past Events Feature (Historical feature) (susing salita: kasaysayan). Paano magluto ng carbonara). Hal.‡ How-To Feature (susing salita: paano nga ba gawin ang isang bagay.

Anu-ano ang bahagi ng isang lathalain? ‡ Introduksiyon o panimula ‡ Katawan ‡ Kongklusyon o katapusan .

Introduksiyon: Pampagana para sa inyong mambabasa Ang introduksiyon ang pinakamahalagang bahagi ng lathalain. . drama. Ito ang nagsisilbing pamukaw sa atensiyon ng inyong mambabasa para tuluy-tuloy na basahin ang akda. Para maging mabisa ang inyong introduksiyon. etc. malinaw (vivid) na deskripsiyon ng pangyayari. lagyan ito ng emosyon. mga siniping pahayag na interesante.

Ibig sabihin. Huwag MAG-IMBENTO para hindi masakripisyo ang inyong integridad bilang mamamahayag/manunulat. Ilarawan nang mabuti ang umpisa ng mga pangyayari o ang pinagugatan ng inyong salaysay. Likhain ang napakainam na atmosphere o kaligiran sa inyong sulatin. ‡ Maging malikhain sa pagsusulat ng inyong introduksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng pananalitang angkup na angkop sa inyong isinusulat. . dapat na buhay at gumagalaw ang tauhan sa inyong lathalain.Ilang tips para sa magandang introduksiyon ‡ Tiyaking ¶kapani-paniwala· ang tauhang inyong ilalagay sa istorya. ‡ Gumawa ng magandang setting para sa inyong istorya.

Katawan ng lathalain: ang pagbibigay-linaw sa subject o isyu Sa pinakakatawan ng lathalain tinatalakay ang buong saysay ng kuwentong inyong isinusulat. Upang maging mabisa ang pagsulat ninyo ng pinakakatawan ng inyong lathalain. Dapat manatili itong ´tapatµ sa introduksiyon. dapat tandaan ang ss. dapat masagot nito ang mga tanong o matalakay nang husto ang paksang inyong isinusulat. na mga bagay: . Ibig sabihin.

‡ Siguruhin ang coherence o ang wastong pagkakabit-kabit ng mga ideya ‡ Tiyaking hindi naman siksik na siksik ang mga impormasyon para hindi magsawa ang mga mambabasa. Sa pagtalakay. mahalagang ilagay lamang ang pinakanakauugnay (relevant) o pinakamahalagang impormasyon.Tips para sa magandang katawan ng inyong lathalain: ‡ Gumamit ng makukulay subalit hindi naman napakatatayog na mga salita (highfaluting words) ‡ Manatiling nakapokus sa paksa. .

.Kongklusyon: Pag-iwan ng bakas ng isinulat sa puso·t isip ng mambabasa Dito nilalagom ang buong istorya at dapat itong magbigay ng napakalakas na impresyon para hindi malimutan ng mambabasa ang isinulat mo.

Tips para sa mas mabisang pagsusulat ng lathalain ‡ Magpokus sa human interest. ‡ Laging isaalang-alang ang inyong mambabasa habang isinusulat ninyo ang akda. mahalaga ang papel ng emosyon sa inyong isinusulat ‡ Maging malinaw kung bakit ninyo isinusulat ang lathalain ‡ Mahalaga ang accuracy o kawastuan ng mga datos o impormasyong ilalagay sa sulatin. Ano ba ang dapat nilang malaman at maramdaman? Nauunawaan ba nila ang wikang ginamit ko? .

Sa harapang pag-uusap kasi. .‡ Iwasan ang clichés o yaong gasgas na mga linya. mas madedetalye mo ang damdamin at kulay ng iyong paksa. Iwasan ang email o kaya naman ay phone interviews. ‡ Makipagpanayam (interview) nang personal.

Subalit. Iwasang mag-opinyon sa inyong istorya. takdaan ang sarili: ilagay lamang ang DAPAT ilagay. Dapat na magsalita mismo ang datos o ang taong pinapaksa ng inyong sulatin. Taliwas sa sinasabi ng ibang opinionated ang lathalain. hindi ganoon sa lahat ng ‡ pagkakataon. Laging tiyaking tama ang inyong bantas (punctuations). baybay (spelling) at konstruksiyon ng inyong mga pangungusap. . Gumamit ng multisources sa inyong akda para sa kredibilidad ng inyong isusulat.‡ ‡ Gumamit ng mga quotation at anecdotes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful