P. 1
KAGAWARAN NG EDUKASYO1

KAGAWARAN NG EDUKASYO1

|Views: 344|Likes:
Published by Archie Nazario

More info:

Published by: Archie Nazario on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

KAGAWARAN NG EDUKASYON Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum KURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010 (2010 SECONDARY EDUCATION

CURRICULUM) GABAY PANGKURIKULUM FILIPINO I PANIMULA Ang Konteksto/Kaligiran Kalimitan, ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas ay isinasagawa tuwing ikasampung taon. Ngunit bunga ngmabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyonat patuloy na paglaganap ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, naniniwala ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari nadapat nang isaayos ang kasalukuyang kurikulumupang sa gayo‟y makaagapay at matugunan nito ang mga pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon. Naging batayansa pagsasaayos ng kurikulum ang mithiinng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All2015)- ang magkaroonng Kapakipakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong pamantayan, kakailanganing pag-unawaat nilalaman ngbawat asignatura ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin. Isinaalang-alang din ang resulta ng ginawang ebalwasyon ng implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 Basic Education Curriculum) sa pagsasaayos at pagdisenyo ng bagong kurikulum, gayundin sa ginawang pagsasanay ng mga guro atpagpapaunlad ng kakayahan ng mga punong-guro ng 23 pilot schools upang mahusay nilang mapamahalaan ang panimulang pagsubok (pilot testing) ng binagong kurikulum. Ang Proseso Sa pagsasaayos ng kurikulum, inilapat ang Understanding By Design (UBD)na modelo nina Jay McTighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Tinitiyakkung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay Pangkurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahahalagang tanong.

Mga konseptong hindi makakalimutanat magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay. B. A. C. B. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng magaaral. makabuo ng sariling pananaw. Ang Pamantayang Pangnilalamanayang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaralsa bawat asignatura. Antas 2: Pagtataya Ito angmga inaasahang produkto o pagganap. at makilala ang kanyangsarili. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytiryasa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap.Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya‟y may kakayahan nang magpaliwanag. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal. makapaglapat.1. Ang Pamantayan sa Pagganapay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisasagawa ng mag-aaralpagkatapos ng isang markahan o yunit. C. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahangprodukto o pagganap?Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaralupang makapasa siya sa pamantayan?” B. Ang Mga Gawaing Instruksyunalay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrumupang matamo ang mga pamantayan. A. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto. Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mgapamantayan. Ito ang magpapatunayna natutuhanniya angmahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura.A. matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong. Ang Mga Kakailanganing Pag-unawaay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura.inaasahang antas ng pag-unawa atpagganap ng mag-aaral. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba‟t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan. Sinasagot ng bahaging itoang tanongna. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa. magbigay ng sariling kahulugan. “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng magaaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?” 2. at mga kraytiryao panukat nagagamitin sa pagtataya ng inaasahang produkto o pagganap.) . makadama at makaunawa sa damdamin ng iba. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang paksa o markahan. (Ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng Antas 1-3 ay makikita sa Annex B.

at Special Program for Foreign Language (SPFL) Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010  nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa  mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan). Visayas. kawani ng pamahalaang lokal. at iba pa upang matiyak na akma at makatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon ang mga elemento ng isinaayos na kurikulum.gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral  inihahanda ang mag-aaral tungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo  tinitiyak na angmatututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay . May mga kasunod na pagsasasanay na isinagawa batay sa pangangailangan ng mga taong kabilang sa unang pagsubokng kurikulum upang matiyak na magiging maayos at matagumpay ang implementasyon nito sa 2010.tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral  mapanghamon.Mula sa mga ito ay nabuo ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Special Program for Journalism (SPJ). Pagtuturong Integratibo.Nagkaroon ng mga writeshop at konsultasyon sa mga stakeholder: mga guro.) Ang pakikipagpulong sa mga punong-guro tuwing isang kwarter at pagmomonitor ng mga pilot teachers ng 23 pilot schoolsay regularna isinagawa. superbisor.at iba pa. at sa uri ng programang pinatutupad ng paaralan (halimbawa:regular na hayskul. Ang Resulta Ang mga feedback mula sa mga pilot teacher ay nakatulong nang malakisa patuloy na pagsasaayos ng kurikulum. Engineering and Science Education Program (ESEP). Technical-Vocational Program (TECH-VOC). punongguro. puno ng kagawaran at punong-guro ng 23 pilotschools upang maihanda sila kung paano pamamahalaan ang unang pagsubok na implementasyon ng kurikulum. Special Program for Sports (SPS). kinatawan ng piling sektor ng lipunan. espesyal na programa. Isinanibat pinagyaman ang iba pang programang edukasyong sekondari tulad ng Special Program for the Arts (SPA). Ang mga feedback mula sa kanila ang naging batayan sa patuloy na pagsasaayos ng mga elemento ng mga dokumentong Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Nanatili pa rin ang prinsipyo ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (tulad ng Teorya ng Konstruktibismo.Ang mga pilot school ay pinili batay sa sumusunod: lokasyon (Luzon. propesor ng iba‟t ibang kolehiyo/pamantasan . Isinunod na sinanay ang mga superbisor ng lahat ng asignatura upang mabigyan ng suportang pang-instruksyunal ang mga guro. Sinanay ang mga guro. at iba pa). at Mindanao). mag-aaral.

Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan. pambansa. at pagsusuring literari. pagbasa. Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba‟t ibang tekstong literari(rehiyunal. Pamantayan sa Programa (Program Standard) : Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literarigamit ang mgatekstong literaringrehiyunal. Lilinanginanglimang makrong kasanayan -pakikinig.BATAYANG KONSEPTWAL NG FILIPINO ( Deskripsyon ) Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) angKapakipakinabang na Literasi para sa Lahat (Functional Literacy For All ) naibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All2015). pagsasalita at pagsulatsa tulong ng iba‟t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW). Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba‟t ibang tekstong literari. saling-tekstong Asyano at pandaigdig). at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. Kaugnay nito. at Pagsasanib ng Gramatika at Retorikasa Tulong ng Iba‟t ibang Teksto (PGRT). panonood.pambansa.saling-tekstong Asyanoatpandaigdigtungo sa pagtatamo ngkultural na literasi Pamantayan para sa Unang Taon (General Standard for First Year) Pamantayan para sa Ikalawang Taon (General Standard for Second Year) Pamantayan para saIkatlong Taon (General Standard for Third Year) Pamantayan para saIkaapat na Taon (General Standard for Fourth Year) Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika(Filipin o ) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa . masuri at magamit ang iba‟t ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika.layuninng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo. inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipinoang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.

upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagangliterari gamit ang mga saling tekstong literaring pandaigdigtungo sa pagkakaroon ng kamalayang globa . gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagangliterari gamit ang mga piling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagangliterari gamit ang mgasaling tekstong literaring Asyano.at pagpapahalagangliterari gamit angmga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->