Ang mga iba't-ibang uri ng bantas at mga gamit nito. 1. Tuldok (.

) - ginagamit sa katapusan ng pangungusap na paturol at pautos, sa mga salitang dinadaglat at pagkatapos ng mga tambilang at titik. Hal: Si Jeany ay maganda. Ang ginamit na pangungusap ay may gamit ng TULDOK (.) 2. Tandang Pananong (?) - ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na patanong at sa bahaging pag-aalinlangan at ito'y inilalagay sa panaklong. Hal: Saan ka pupunta Claudette? Sa pangungusap na ginamit may nakalagay na tandang pananong, dahil ang pangungusap na ginmait ay patanong. 3. Tandang Padamdam (!) - ginagamit sa katapusan ng mga salita o pangungusap na pandamdam o nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin. 4. Panipi (" ") - ginagamit sa mga tuwirang sinasabi ng nagsasalita at sa mga pamagat o pangalan ng mga paksa. 5. Kudlit (') - ginagamit na pananda ng nawawalang letra o mga letra sa dalawa o mahigit pang salitang magkasunod. 6. Kuwit (,) - ginagamit pagkatapos ng panawag at sa magkasunod na mga salita o parirala na nasa loob ng pangungusap. 7. Tutuldok (:) - ginagamit matapos maipauna ang pagpapakilala sa mga sumusunod na paliwanag, halimbawa, katuturan, banggit o talaan. 8. Tulduk-tuldok (...) - ginagamit kung may salita o mga salitang iniwawaglit sa pangungusap. 9. Tuldukuwit (;) - ginagamit sa pagitan ng magkakaugnay na mga mahahalagang sangkap ng isang mahabang pangungusap. Karaniwang ginagamit pagkatapos ng mga sugnay na ang kasunod ay ang mga salitang kaya, samakatuwid, gayon din, gayon man, anupa't, bukod

Ang mga iba't ibang bantas na ginagamit sa pangungusap ay ang tuldok, kuwit, tandang pananong, tandang padamdam at kudlit.

tuldok period .

kuwit comma , kudlit apostrophe ' panipi quotation marks " " tutuldok

tandang pananong question mark ? tandang panamdam interjection ! gitling hyphen - palasa arrow > panaklong parentheses ( ) krus na pananda plus sign + pakupya circumflex ^ pahilis na guhit slash mark .colon : tuldok-kuwit / tuldukuwit semicolon .