l·~ l·~ |~·¦~¦~·c |~·¦~¦~·c

-~ -~ |~¬u¬u|~n |~¬u¬u|~n
~r ~r ku|ru·~ ku|ru·~
!o:!o:\o+
lLlnaLaa ana kagawaran ng
Þagtuturong Þampub||ko
(ueparLmenL of Þubllc lnsLrucLlon)
lnuksan ana maa paaralan sa bansaŦ
@omas|tesŴ maa sundalona
Amerlkano na naalna auro na maa
ÞlllplnoŦ
-aasanav ana maa Amerlkano
na maa Þlllplnona auroŦ
lnlavanaŴdlln na slsLema na
edukasvon na maa Amerlkano
ana wlkana JAG!!' aL XU!·
TU1AAG A!!1JXAAC.
Xo!eI+\o o!
U++!e):+ooo
Itinatag ang mga !oo)o!o+n
Ao)+o! paia magsanay ng mga
Pilipinong guio sa bansa.
Itinatag ang 0nibeisiuau ng Pilipinas
(ŵ9Ŵ8),
Centio Escolai ue Senoiitas (ŵ9ŴŻ)
Philippine Women's 0niveisity (ŵ9ŵ9)
1e!+I+\o+
Ipinakilala ng mga Ameiikano ang
ielihiyong Prot¢stantismo.
ga 0ii ng Piotestantismo
Episcopalian
Baptist
Auventist
Bisciples of Chiist
1e!+I+\o+n !+!+D++o
Itinatag ang Relihiyong Aglipayano.
Si Padr¢ Cr¢gorio Aglipay ang
naging Kataas-taasang 0bispo.
inawag nila ang bagong simbahan
na Iglesia Filipinas Inuepenuiente.
Binui ito kinilala ng Roma.
!o++!+!o+ o! '++++n
Cailos P. Romulo- isa sa
pinakamahusay na manunulat sa
wikang Ingles
Iose uaicia- nakilala sa laiangan ng
tula at kwento
Feinanuo aiamag- unang
makatang Pilipino sa wikang Ingles.
!o++!+!o+n Tono!on
joxe Je jexux- tula
AmuJo HernunJez- makata
Banaag at Sikat- Kauna-unahang
nobelang agalog ni ope K. Suntox
Puxcuul Poblete( Pag-ibig sa
inubuang Lupa ) at Severlno Reyex
( Walang Sugat ) - teatio o saisuela
!onD+D++!o o! !::+!o
Feinanuo Amoisolo, Fabian
uela Rosa at victoi Euaues-
Pagpipinta
Nicanoi Abelaiuo, Fiancisco
Santiago at Iuan Beinanuez -
usika
A)!+!e!!:)o
¢oclassical- uisenyo ng
gusali na tulau ng mga gusali
sa Euiopa.
Bakal at semento ang
punuasyon. Ang mga
uinguing ay yaii sa matibay
na sementong may bakal.
Xono++!o+
:o !oIo\
ŵ9ŷŴ- nauso ang mga kagamitang
ue-kuiyente
Watei heatei
Washing machine
Biyei
Kagamitan sa panluto at panlinis
ng bahay na ue-kuiyente.
T)o+:Do)!o:\o+ o!
Xo+:++!o:\o+
Nagkaioon ng bus, awtomobil, at
tiak.
Ipinakilala uin ang mga paglalakbay
sa himpapawiu gamit ang eioplano.
Ipinakilala uin ang mga kagamitang
tulau ng telepono, iauyo, iauiophone
at telegiama
Xo!+++:o+ o!
Xo!:::no+
Itinatag ang apon sa
Kalasagan ng Bayan (Boaiu of
Public Bealth).
Nagkaioon ng mga hospital at
klinika na may makabagong
gamot at gamit sa panggagamot.
J!o Do+n
J+D!:Ve+:\o
aiaming salitang Filipino ang
nahalawsa Ingles tulau ng hayskul
sa high school.
Pati mga pangalan ay galing uin sa
mga Ameiikano tulau ng Iohn.
Sa kasuotan tulau ng Ameiikana,
shiit at kuibata.
Sa musika, nakilala ang Boogie at Fox
iot.
Sa pagkain nahilig sa steak, soft uiinks at
buigei.
Pati sa pagbati tulau ng "Bi!" at "Bello!"
Bobil so mqo ito. noqkoroon
nq lSlP-K0l0NYAl onq mqo Pilipino.
0nti-untinq nuwulu onq konilonq poqko-
MAKABAYAN.
7Annk· fcr
li·!enina!!!