Sistema ng Edukasyon sa Asya

Mahalaga ang edukasyon para sa mga Asyano. Sa katunayan,malaki ang ibinibigay nilang diin sa edukasyon gawa ng kanilang pananalig na ito ang pinakamabuting paraan upang matamo ang kanilang paniniwala sa mga susunod na henerasyon.

Itinuturing din nila itong isang uri ng seguridad at kasiguruhan ng naghihintay na magandang kinabukasan hindi lang sa kanilang mga anak kundi pati narin sa kanilang bansa.

Literacy Rate
CountryPercentage (%)East and Southeast Asia Brunei 88 China 82 HongKong 92 Indonesia 84 Malaysia 83 Philippines 95 Singapore 91 Thailand 94 Vietnam 94

2003 literacy rate of selected Asian countries.
Name of Country Bangladesh Burma China India Iran Japan Kazakhstan Mongolia Nepal Saudi Arabia Men 54 % 89% 95% 70% 86% 99% 99% 98% 63% 85% Women 32% 81% 87% 48% 73% 99% 98% 98% 35% 71% Total 43% 85% 91% 60% 79% 99% 98% 98% 49% 79% 

Suriin

ang grap sa nakaraang slide. Aling bansa ang mayroong pinakamataas na literacy rate? Aling bansa ang may pinakamababang literacy rate? Ano sa palagay mo ang magiging implikasyon ng mga istatistiks na ito sa mga bansang Asyano? Naniniwala ka ba na ang edukasyon ang pinakamagandang daan tungo sa matagumpay na kinabukasan?

Some facts about literacy
· It is estimated that there are 884 million illiterate adults in the world · An estimated 621 million adults in Asia and the Pacific are illiterate · The literacy Rate in Asia and the Pacific is 70.5% · "Asia-Pacific Region is inhabited "Asiaby more than two-thirds of the world's twoadult illiterates." 

· "Two out of five adult women in AsiaAsia-Pacific Region cannot read and write." · Literate people tend to live longer · Higher literacy rates tend to generate more productivity and more income 

Nagkakaiba-iba Nagkakaiba-

ang mga patakarang pang-edukasyon sa pangiba¶tiba¶t-ibang bansa. Sanhi ito ng pagkakaibapagkakaiba-iba ng prinsipyo, paniniwala at pananalig ng bawat bansa. Bukod pa rito ang mga bansa ay may kani-kaniya ring kaniadhikain tungo sa pag-unlad. pag-

China
Pangunahing layunin ng sistema ng edukasyon sa China ang paglikha ng mga mamamayang matapat, literate at pamilyar sa mga patakarang itinalaga ng bansa at teknikal na handa para sa modernisasyon. Upang maging literate ang mga Tsino, ang pamahalaan ay sumisingil ng mababang halaga para sa pag-aaral mula pagelementarya hanggang kolehiyo. 

Japan
Sapilitan ang pag-aaral ng elementarya. pag Ang lebel ng edukasyoin ay binubuo ng elementarya, middle school at kolehiyo. 1. Elementarya at middle school ± asignaturang intelektwal at teknikal. 2. Kolehiyo ±kakaunti lamang ang mga gawaing intelektwal. Sila ay hinihimok na makiisa sa palakasan. 

Korea
Binubuo ng anim na taong elementarya, tatlong taon sa middle school, tatlong taon sa mataas na paaralan at apat na taon sa kolehiyo. Bago makapasok sa kolehiyo, kailangang kumuha muna ng pagsusulit ang isang magmag-aaral. Ang pinagsamang grado sa pagsusulit at hayskul ang magiging basehan sa pagpasok sa kolehiyo. 

Ang

Korea ay may nakalaan ding edukasyong nonformal na nauuri sa dalawa. 1. nagbibigay ng edukasyon para sa kabataan at may-edad na hindi maynakatanggap ng pormal na edukasyon. 2. nagbibigay ng maikling kursong teknikal para sa mga may hanaphanapbuhay. May espesyal ding edukasyon para sa mga may kapansanan.

TimogTimog-Silangang Asya
Karamihan ng mga bansa sa rehiyon ay naglalaan ng libreng edukasyon sa elementarya upang makasiguro ng mataas na literacy rate. SINGAPORE Meritocracy ang pinakamahalagang prinsipyo sa edukayong Singaporean. Layon nito na matukoy at maihanda ang sinumang may potensyal at matalinong mag-aaral bilang magisang lider. 

Ang

alituntunin g Bilinggual o Mother Tounge Policy ang pinkamahalagang bahagi ng sistema ng edukasyon sa bansa. Bukod sa Ingles,ang mga magmagaaral ay kumukuha rin ng asignaturang Mother Tounge na maaaring piliin sa pagitan ng MALAY, TSINO O TAMIL. Layunin nito ang pagkilala sa napakaraming wika at kulturang nagkasamanagkasama-sama sa bansa.

VIETNAM 
Binibigyang

diin ang masusing pagsasanay ng mga mag-aaral sa magkasanayang technician at managerial.Binigyang halaga rin ang paglilinang ng siyentipiko at teknolohikong antas ng tagumpay.

Iran
Ang pangunahing layunin ng edukasyon sa Iran ay ang pagpapakintal sa isip at puso ng mga mamamayan ng mga pagpapahalagang Islamic. Libre ang pag-aaral mula elementarya paghanggang kolehiyo. May nakalaang mobile at permanenteng sentro ng literacy para sa mga may edad na hindi marunong bumasa at sumulat. Islamized Curiculum. 

Ang

mga mag-aaral sa Iran ay magkinakailangang magsilbi sa pamahalaan sa loob ng ilang taon upang mabayaran ang ginastos ng pamahalaan sa kanilang pag-aaral. pag-

Iraq 
Pagsasanay

teknikal ang pangunahing layunin ng edukasyong Iraqi. Edukasyong Panteknikal. Naglalaan din ng edukasyong sekular kung saan libre ang edukasyon mula kindergarten hanggang kolehiyo. Arabic ang gamit na wika sa pagtuturo. 

Ang

Pakistan ang mayroong pinakmababang porsyento ng kababaihang marunong bumasa at sumulat. 21 % lamang na babaeng Pakistani ang nakababasa at nakasusulat. 31% lamang sa kanila ang nakakapasok sa paaralan.